You are here

Results for Talanga 'i he lea faka-Tonga

Tuesday 14 November 2006
Nu'usila
'Oku 'ikai ke u 'uhinga ki he falukunga kakai 'oku nau nofo ai ka ko e ngaahi me'a 'oku hua'i ai 'e he kakai 'oku nau nofo ai. Ne 'osi atu e tukungaue mo e fai pe me'a tatau ai pea 'oku ou tui 'oku 'ikai ke hoa ia mo e fonua lotu ni pea 'ikai ngata ai kuo motu e kave'ikoula 'o e faka'apa'apa he nofo 'a Kainga. - Pola Loiti
Tuesday 14 November 2006
Long Beach, California, USA
Neongo `a e longoa`a `a e kau Temo mo e `ikai ha`anau fokotu`utu`u mahino makehe mei he veteki faka`aufuli `a e fa`unga lolotonga `o e Pule`anga `o fa`ao kotoa `a e ngaahi mafai faka-Konisitutone `o e Tu`i kae fili kotoa `e he kakai `a e Palemia mo e kau Minisita, `oku malie `aupito `a e tukutuku mamalie mai `e he Pule`anga `a e mafai koe`uhi kae `i ai ha faingamalie fe`unga ke mateuteu `a e kakai `o e fonua ki he ngaahi liliu.-`Ofa-ki-Tonga
Node is premium Premium content
Thursday 9 November 2006
Alaska,USA
Malo mu'a e kei kataki 'i hono vaevae tatau mai pe 'a e fakakaukau 'a e pipi mo e ahi' pea kau mai mo e kau "foefoelua" (to row and sail at the same time). 'Oku toki mahino kiate au 'a e 'uhinga 'o e 'ikai ke fai ha femahino'aki mo e fefine ko TIK'. 'Oku 'i ai e lea Tonga 'oku pehe' "Matangi lelei too ki he laa mahaehae" 'oku 'uhinga ia kihe talanoa mo e foefoelua 'a e tautahi (TIK) neongo e matangi lelei too atu mei he vahaope 'oku 'ikai mahu'inga'ia ia ai he 'oku mo'ua ia he pae hono fohe' lolotonga kuo ne fusi e laa hono ki'i vaka. - Siosaia Moimoiangaha
Thursday 9 November 2006
Long Beach, California, USA
Kuo lau `aho pe pea `e tapuni `a e Fale Alea, pea ko e me`a faka-hisitolia ia koe`uhi ko e fuofua Fale Alea `eni `e huufi (tuku) `e He`ene `Afio, Kingi Siaosi Tupou V. Ko e toki me`a faka`ohovale ia kapau `e to folofola `a e Tama Tu`i `o fakamalo`ia `a e toe fakahisitolia ko ia `a e fu`u ponasi `a e hou`eiki te nau matuku atu mo ia ki he Kilisimasi pea mo e Uikelotu. - ‘Ofa ki Tonga
Wednesday 8 November 2006
Kolofo'ou,Nuku'alofa,Tonga
Ko e ki'i tamasi'i ta'u nima 'eni 'oku lau atu 'ene lesoni lauloto. "Na'e ako'i pe au 'ehe 'eku ongo matu'a ke u Poto pea ke u ma'u mo e 'ilo. Na'e ako'i au ke 'oua te u 'afungi pe lea lea ta'efe'unga......". Kole atu ki he Matanga ke mou hiva'i fakataha mai moau 'ae "Aaaaaaameeen!" - Loukinikini Mataele
Wednesday 8 November 2006
Long Beach, California, USA
Ko e tefito`i taukave `a e Tangata Fakafofonga kuo lau ta`u hono tala ko e Konisenisi `o e Tonga, Samiuela `Akilis Pohiva, ke tali `e he Fale Alea `a e Hiki `a e Me`a`ilo `a e Kau Memipa, he na`e Sea `a e Minisita `i he Komiti Pa`anga, pea `e kau foki `a e kau ngaue `a e Fale `i he hiki ko`eni. `Oku ou malie`ia he masila mo e kakaha `a e faka`uhinga `a e fakafofonga, lolotonga ia `oku ne mea`i `oku `ikai paloti `a e Sea tukukehe kapau kuo mahanga `a e paloti `a e komiti. Ua ki ai, ko e tokolahi `o e kau gaue `a e Fale ko e kau ngaue fakapule`anga ia na`a nau `osi kau kinautolu he hiki he ta`u kuo `osi, pea `oku lolotonga lelei pe honau vahenga `o kinautolu. - ‘Ofa ki Tonga
Monday 6 November 2006
Alaska,USA
Tuku pe mu'a e ki'i faingamalie ko'eni' ke 'oatu 'aki e kole fakamolemole kia Loukinikini ko e mamahi kuo ne tofanga ai. 'Oku ou 'ohovale 'i ho'o pango'ia' he 'oku ha mai 'i ho'o talanoa 'a e lahi ho'o lau 'eku fanga ki'i okooko mo kohikohi', 'a ia 'oku mahino mai kiate au 'oku ke manako lahi hono lau'. 'Oku ou kole fakamolemole atu pea 'ai pe mu'a e loto' ke fiefia he 'oku 'ikai ke u mamahi atu au ko koe pe 'oku ke mamahi mai'. - Siosaia Moimoiangaha
Monday 6 November 2006
Kolofo'ou,Nuku'alofa,Tonga
'Oku ou kole ke u hufanga atu 'i he ngaahi talaaofaki kotoa kuo fa'a ongona atu mei he paenga lafo ni. Pea 'oku 'i ai 'a e fakamalo lahi mo e hounga'ia lahi mo'oni 'i he foaki faingamalie 'oku fai 'e he Matangi Tonga ke lava 'e he Tonga kotoa 'o fakahoko mai hono le'o 'i heni pea mo e ngaahi fakakaukau. 'Oku 'i ai 'a e fa'ahinga tokosi'i 'oku nau mei mei tohi ma'u pe ki he paenga lafo ni 'oku 'ikai kemau fa'a lau. 'Aki 'a e 'uhinga 'oku lahi ange 'a e veve mo e fakamole taimi. - Loukinikini Mataele
Monday 6 November 2006
Alaska,USA
'Oku 'ikai ke u tui 'oku mate e konisenisi'o e kau fakafofonga', pea kapau na'e mate ko e ki'i mate loi pe he kuo nau ta'utu he sea' 'o kai momona pe mo lohiaki'i si'i kakai. Ko e ta'e 'ofa mo'oni mo e hia fai 'ilo, ko e hia matea mo e tamate ta'e halaia. Kapau na'e mate honau knoisenisi na'e 'ikai fai ha hiki vahenga ia. - S. Moimoiangaha
Saturday 4 November 2006
Kolofo'ou, Nuku'alofa, Tonga
'Oku ou ki'i hoha'a pe ki he hono fakangofua ke pule fakalevleva mo fa'iteliha 'a Siaina ki he'etau mitia. Ka ko e me'a pango he 'oku 'ikai te u ma'u ki he kakano 'o e ngaahi aleapau na'e fai ki he mitia 'e Tonga mo Siaina, ka 'oku ha mai mei he'enau faifatongia 'oku 'i ai honau fu'u ivi malohi. Ko e mitia 'o ha fonua, ko e le'o ia 'oku malohi mo vave. Ko e faiako ola lelei taha ia 'i mamani! 'Oku fakatoukatea 'ene 'omai 'a e lelei mo e kovi 'i ha founga vave 'aupito, 'i he ngaluope mo e ngalu'ea foki. - Langisukatau
Friday 3 November 2006
Long Beach, California, USA
Kuo `osi `a `eku tumu ta`utu `i he konisenisi mate mo`oni `a e kau Fakafofonga Fale Alea `i he`enau hiki ta`e toe malimali pe `a `enau me`a`ilo `o `ikai ke toe toka`i mai `a e kakai mo e tu`unga fakapa`anga `a e fonua. - ‘Ofa ki Tonga
Monday 30 October 2006
New York, NY,USA
Na‘e angafefe ‘eku try to side-steps ho‘o point? Ko ‘eku fakafepaki‘i na‘e fai ki ho‘o tohi, Pango'ia. He ko e kakano ho‘o ngaahi tohi ‘oku ‘i ai ‘a e me‘a ko e fiema‘olunga, fieha, talaihangamai, sanitungua pea mo e sio lalo ki Tonga (not only once, twice but more). Ko ho‘o meimei tohi kotoa pe ‘oku mole ai hoku taimi hono lau ‘oku ke tuhu faka hangatonu pe mo homou ki'i feleoko kihe Taua. - Ma‘u Leka ‘i Lolofonua
Monday 30 October 2006
Nuku'alofa, Tonga
'Oku ou hounga'ia ma'upe 'ihe'eku ma'u 'a e tau'ataina koia ke lea mo fakaha 'a e anga 'o 'eku fakakaukau 'i he fonua koeni 'oku te nofo ai. Na'aku lau foki 'a e tohi koia 'a Mele Lynch 'i he 'aho 20 'o 'Okatopa 'a ia 'oku fai hono talanga'i 'i he ha'ofanga ni, pea ko ha'aku eni ki'i ma'u. 'Oku tau takitaha mo'ona pe fakakaukau, pea 'oku tau takitaha ma'u pe 'a e tau'ataina tatau ke vahevahe 'etau ngaahi fakakaukau koia 'i ha fa'ahinga founga pe mo e lea te tau fie ngaue'aki! - Anuanu Fakafe‘atukihesina
Sunday 29 October 2006
Neiafu, Vava'u,Tonga
Kuo u vakai hifo ki he ngaahi fetohi'aki pea 'oku ake noa 'ete manatu ki he tala mei he kakai 'o e fo'i 'One'one. Tamasi'i/Ta'ahine 'alu 'o ako ke ke poto pea ke ha'u 'o 'ofa 'i he Fonua, Siasi mo e Famili. Pea ko e fo'i 'ofa ko ia 'oku hange kiate au kuo hahamolofia pea faingata'a fau ia ke ma'u 'i ho tau ngaahi 'aho. 'Io 'e malava pe ke u pehe ta na'e sai ange pe kuohili. - Samiuela
Friday 27 October 2006
New York, NY,USA
I am responding to the letter that was written by Mr. Wolfgramm, a columnist from Salt Lake, Utah. First of all I do thank you for all of your observations and your theories, and how you were so anxious to see any responses for Ms. Lynch's letter. - Ma‘u Leka ‘i Lolofonua
Thursday 26 October 2006
Canberra, Australia
Fakamalo atu kia Ms M. Tu’akalau Samson mei Pilitania Lahi ‘a e tanaki mai, pea mo hono talamai ke ‘oua na’a tau to e ‘omi ha talanoa tukungutu, pe ‘oku fa’a ui ko e fananga, ki he lau Tu’i ‘o Kanokupolu he kuotau Kalisitiane, pea mo e kuonga ‘o e kau Tangaloa ne tupu mai ai ‘a e fuofua Tu’i Tonga ko ‘Aho’eitu, ko e fakatevolo ia. Kapau ko ia ne totonu ke ‘oua to e fai ha ouau fakaha’a mo faka-Tonga motu’a (Taumafakava, Kau Nimatapu, etc.) he hala ‘a e Tupou IV he ‘oku ne nau tupu mai mei he kuonga fakatevolo pea 'oku nau to e konga fakatevolo. - Siosiua Tofua‘ipangai
Thursday 26 October 2006
USA
'I he lau mo fanongo ki he talanoa 'a e Tama Foa', 'oku ou toe puke ai pe he ninimo he fanongo ki he feinga hiki vahenga 'a e kau PRs pea mo e tu'uaki 'o e 'uhinga 'oku totonu ai ke hiki honau vahenga' pea ke totongi fakafoki 'o kamata mei he ta'u kuo maliu atu'. Ko e toki me'a fakaoli mo'oni ko e lolotonga e tokoto 'a e fonua' he fulutamakia he nounou e tu'unga fakapa'anga kae toe fai e feinga hiki vahenga. - Siosaia Moimoiangaha
Thursday 26 October 2006
UK
Ko e me'a pee 'oku mahu'inga 'i he modern days mo e onopooni, 'a e sitapa'i 'i fale lotu ki langi 'o mahino 'oku nau "legitimate"!! It is a very important known fact world wide as well as this great land of Monarchy that if you're not married inside a chapel by a legitimate priest, then you're not "count". Otherwise, na'e mei Tu'i 'a Vilai mo Vaea he taimi ni he na'e 'eiki ange 'a e fa'e 'a Vilai 'i he fehuhu 'a Kuini Salote, tapu ange moia. Ka ko e me'a kihe sitapa'i e fa'e ia 'a Kuini Salote 'i fale lotu, na'e Kuini ai ia. - Margarita Samson
Wednesday 25 October 2006
Sydney, Australia
Neu tatau atu ‘i he kaveinga ne u langa talanoa ki ai, pea teu faka’apa’apa ki he tukunga koia. Ka ‘oku langã’ia he’e talanoa ne fai ha alangamahaki ‘oku vivili ki hano faito’o. Pea kapau ko e ngaahi faka’ilonga eni’ ‘o e mahaki’ni oku ha mai mei he tangata’eiki ko eni kuo ake mai mei NZ, pea ta he ‘ikai toe felave ha me’a he kuo a’u ia ki he tu’unga kanisa. - Inoke Fotu Hu‘akau
Wednesday 25 October 2006
Barrow, Alaska,USA
Katai pe mu'a kau kau atu he talanoa kuo fokotu'u mai 'e he fefine mei he Bay Area (San Francisco). 'Oku ou mahu'inga'ia 'aupito he ngaahi fokotu'u kuo ne tuku mai ki he talanga'anga' pea 'oku ou fakamalo lahi ko 'ene loto tau'ataina ke fakaha 'ene fakakaukau ke tau 'inasi kotoa ai. Ko e 'uluaki me'a 'oku ou mahu'inga'ia ai ko e lave ki he 'etau ngaahi tukufakaholo 'oku tau kei piki ki ai he ngaahi 'ahoni ka 'i he taimi tatau pe 'oku tau feinga ki he 'etau nga'unu ki ha to'onga mo'ui 'oku toe ma'ama'a pea faingofua ange. Ne u lava foki ke mamata tonu 'i he ngaahi pangai 'osi 'o e Telio' pea na'aku fakatumutumu 'i he kolo'ia 'a e fonua' ka 'i he taimi tatau pe 'oku fai 'a e fekailangaki tokua 'oku masiva 'a Tonga. - Siosaia Moimoiangaha

Pages