You are here

Results for Talanga 'i he lea faka-Tonga

Wednesday 29 November 2006
Pago Pago, American Samoa
Na'anau lea kovi, fiematamu'a mo ta'e faka'apa'apa ki hotau Hau, Tafa'ahau Tupou IV, Na'a tau 'ita pe mo tangutu 'o 'ikai fai ha me'a, Na'anau tutu e 'Imisi 'o e Feilaulau mo e Ta'ata'a 'o Kalaisi, 'a e Fuka Tonga, Na'e lililili pe hotau toto he 'ita, kau tau tangutu fakalongo pe Ko'eni kuo nau tutu a Nuku'alofa, ko e Kolohau 'o Felenite. - Sione Lousiale Kava
Monday 27 November 2006
Australia
Na'e mahino mo'oni he ngaahi to'onga fakamoveuveu ne fakahoko ko e ngaue'aki eni 'e he kakai honau mafai ma'ae kakai 'o hange koia 'oku fa'a lea 'aki 'e he kau taki 'o e feinga liliu (the power of the people for the people). Me'apango pe, he ne tau ngaue'aki hotau mafai ke faka'auha ai pe kitautolu kakai e fonua. He na'e ma'u 'etau ngaue ki mu'a ka 'i he 'aho ni kuo 'ikai. Na'e mo'ui 'etau fanau ka ko e 'aho ni kuo nau mole meiate kitautolu, koe'uhi pe ko 'etau ngauehala'aki hotau mafai 'o 'ikai ke fai aki ha me'a ke tau fakalakalaka faka'ikonomika ai ka ko e fai e ngaue ia ke tau to e foki ai pe Tonga 'o tu'utamaki. - Jan
Saturday 25 November 2006
Canberra, Australia
Kuo hoko ‘o tu’u he hisitolia ‘a e ’ohofi mo e taa’i fakasino ‘e he kau Taki Feinga Liukava Fakatemokalati mo ‘enau kau poupou ‘a e kau taki ‘o e Pule’anga mo e kakai ne ‘ikai ke nau tui tatau mo kinautolu, pea to e hoko ‘o lavenoa ai ‘a e totonu e taka nofo he ngaue ‘a e taka tu’u, ka e to e fakamamahi ange ‘a e si’i mole ‘a e ‘u mo’ui ‘o ‘etau fanau he vela mofia. - Siosiua Tofua‘ipangai
Friday 24 November 2006
Australia
Hufanga atu he ngaahi talamalu 'o e fonua na'e tuku 'e he 'Uluaki Fa ki Langi, kae fakaa'u atu ki Tonga'eiki 'emau loto mafana & poupou lahi faufaua ki he sipinga kuo taa 'e he Tama Tu'ipelehake he tapuni 'o e Falealea 'o e 2006. Tangane! pea tuha pe mo e feitu'una! 'Oku 'i ai nai ha kete [tapu mo hou'eiki] 'o e kau fakafofonga kehe mo e hou'eiki falelalea ke fakahaa'i ki he kau Temoo 'oku fulikivanu pea 'oku papeliane 'enau founga taki. - Sisilia Tupou-Thomas
Wednesday 15 November 2006
Alaska, USA
Ne u pehe 'e au 'oku ninimo pe ta'e mahino e fokotu'u fakakaukau 'a S. Moehau, ko e mahino kiate au 'a e talanoa 'a Moehau 'oku ne tuku mai 'a e mo'oni 'oku takitaha pe 'a e fonua mo honau tukunga. Ko Siaina ko honau fe'unga pe 'o kinautolu e fa'ahinga Pule'anga koia'. Ko 'Amelika 'oku fe'unga pe kinautolu mo honau fa'unga pea pehe pe kihe ngaahi fonua kotoa pe 'o kau ai a Tonga. Ko 'Iulaki ko honau fe'unga pe 'o kinautolu a Sadam, he ko e tu'u he taimi ni kuo lahi ange e mate he taimi ni he mate 'oku tukuaki'i kihe tangata, pea 'oku tupu ia mei he fakaaoao 'a 'Amelika kae hili koia' 'oku fetaa'utu'i e masiva 'i 'Amelika he 'aho kotoa pe. -Siosaia Moimoiangaha
Node is premium Premium content
Tuesday 14 November 2006
Nu'usila
'Oku 'ikai ke u 'uhinga ki he falukunga kakai 'oku nau nofo ai ka ko e ngaahi me'a 'oku hua'i ai 'e he kakai 'oku nau nofo ai. Ne 'osi atu e tukungaue mo e fai pe me'a tatau ai pea 'oku ou tui 'oku 'ikai ke hoa ia mo e fonua lotu ni pea 'ikai ngata ai kuo motu e kave'ikoula 'o e faka'apa'apa he nofo 'a Kainga. - Pola Loiti
Tuesday 14 November 2006
Long Beach, California, USA
Neongo `a e longoa`a `a e kau Temo mo e `ikai ha`anau fokotu`utu`u mahino makehe mei he veteki faka`aufuli `a e fa`unga lolotonga `o e Pule`anga `o fa`ao kotoa `a e ngaahi mafai faka-Konisitutone `o e Tu`i kae fili kotoa `e he kakai `a e Palemia mo e kau Minisita, `oku malie `aupito `a e tukutuku mamalie mai `e he Pule`anga `a e mafai koe`uhi kae `i ai ha faingamalie fe`unga ke mateuteu `a e kakai `o e fonua ki he ngaahi liliu.-`Ofa-ki-Tonga
Node is premium Premium content
Thursday 9 November 2006
Alaska,USA
Malo mu'a e kei kataki 'i hono vaevae tatau mai pe 'a e fakakaukau 'a e pipi mo e ahi' pea kau mai mo e kau "foefoelua" (to row and sail at the same time). 'Oku toki mahino kiate au 'a e 'uhinga 'o e 'ikai ke fai ha femahino'aki mo e fefine ko TIK'. 'Oku 'i ai e lea Tonga 'oku pehe' "Matangi lelei too ki he laa mahaehae" 'oku 'uhinga ia kihe talanoa mo e foefoelua 'a e tautahi (TIK) neongo e matangi lelei too atu mei he vahaope 'oku 'ikai mahu'inga'ia ia ai he 'oku mo'ua ia he pae hono fohe' lolotonga kuo ne fusi e laa hono ki'i vaka. - Siosaia Moimoiangaha
Thursday 9 November 2006
Long Beach, California, USA
Kuo lau `aho pe pea `e tapuni `a e Fale Alea, pea ko e me`a faka-hisitolia ia koe`uhi ko e fuofua Fale Alea `eni `e huufi (tuku) `e He`ene `Afio, Kingi Siaosi Tupou V. Ko e toki me`a faka`ohovale ia kapau `e to folofola `a e Tama Tu`i `o fakamalo`ia `a e toe fakahisitolia ko ia `a e fu`u ponasi `a e hou`eiki te nau matuku atu mo ia ki he Kilisimasi pea mo e Uikelotu. - ‘Ofa ki Tonga
Wednesday 8 November 2006
Kolofo'ou,Nuku'alofa,Tonga
Ko e ki'i tamasi'i ta'u nima 'eni 'oku lau atu 'ene lesoni lauloto. "Na'e ako'i pe au 'ehe 'eku ongo matu'a ke u Poto pea ke u ma'u mo e 'ilo. Na'e ako'i au ke 'oua te u 'afungi pe lea lea ta'efe'unga......". Kole atu ki he Matanga ke mou hiva'i fakataha mai moau 'ae "Aaaaaaameeen!" - Loukinikini Mataele
Wednesday 8 November 2006
Long Beach, California, USA
Ko e tefito`i taukave `a e Tangata Fakafofonga kuo lau ta`u hono tala ko e Konisenisi `o e Tonga, Samiuela `Akilis Pohiva, ke tali `e he Fale Alea `a e Hiki `a e Me`a`ilo `a e Kau Memipa, he na`e Sea `a e Minisita `i he Komiti Pa`anga, pea `e kau foki `a e kau ngaue `a e Fale `i he hiki ko`eni. `Oku ou malie`ia he masila mo e kakaha `a e faka`uhinga `a e fakafofonga, lolotonga ia `oku ne mea`i `oku `ikai paloti `a e Sea tukukehe kapau kuo mahanga `a e paloti `a e komiti. Ua ki ai, ko e tokolahi `o e kau gaue `a e Fale ko e kau ngaue fakapule`anga ia na`a nau `osi kau kinautolu he hiki he ta`u kuo `osi, pea `oku lolotonga lelei pe honau vahenga `o kinautolu. - ‘Ofa ki Tonga
Monday 6 November 2006
Alaska,USA
Tuku pe mu'a e ki'i faingamalie ko'eni' ke 'oatu 'aki e kole fakamolemole kia Loukinikini ko e mamahi kuo ne tofanga ai. 'Oku ou 'ohovale 'i ho'o pango'ia' he 'oku ha mai 'i ho'o talanoa 'a e lahi ho'o lau 'eku fanga ki'i okooko mo kohikohi', 'a ia 'oku mahino mai kiate au 'oku ke manako lahi hono lau'. 'Oku ou kole fakamolemole atu pea 'ai pe mu'a e loto' ke fiefia he 'oku 'ikai ke u mamahi atu au ko koe pe 'oku ke mamahi mai'. - Siosaia Moimoiangaha
Monday 6 November 2006
Kolofo'ou,Nuku'alofa,Tonga
'Oku ou kole ke u hufanga atu 'i he ngaahi talaaofaki kotoa kuo fa'a ongona atu mei he paenga lafo ni. Pea 'oku 'i ai 'a e fakamalo lahi mo e hounga'ia lahi mo'oni 'i he foaki faingamalie 'oku fai 'e he Matangi Tonga ke lava 'e he Tonga kotoa 'o fakahoko mai hono le'o 'i heni pea mo e ngaahi fakakaukau. 'Oku 'i ai 'a e fa'ahinga tokosi'i 'oku nau mei mei tohi ma'u pe ki he paenga lafo ni 'oku 'ikai kemau fa'a lau. 'Aki 'a e 'uhinga 'oku lahi ange 'a e veve mo e fakamole taimi. - Loukinikini Mataele
Monday 6 November 2006
Alaska,USA
'Oku 'ikai ke u tui 'oku mate e konisenisi'o e kau fakafofonga', pea kapau na'e mate ko e ki'i mate loi pe he kuo nau ta'utu he sea' 'o kai momona pe mo lohiaki'i si'i kakai. Ko e ta'e 'ofa mo'oni mo e hia fai 'ilo, ko e hia matea mo e tamate ta'e halaia. Kapau na'e mate honau knoisenisi na'e 'ikai fai ha hiki vahenga ia. - S. Moimoiangaha
Saturday 4 November 2006
Kolofo'ou, Nuku'alofa, Tonga
'Oku ou ki'i hoha'a pe ki he hono fakangofua ke pule fakalevleva mo fa'iteliha 'a Siaina ki he'etau mitia. Ka ko e me'a pango he 'oku 'ikai te u ma'u ki he kakano 'o e ngaahi aleapau na'e fai ki he mitia 'e Tonga mo Siaina, ka 'oku ha mai mei he'enau faifatongia 'oku 'i ai honau fu'u ivi malohi. Ko e mitia 'o ha fonua, ko e le'o ia 'oku malohi mo vave. Ko e faiako ola lelei taha ia 'i mamani! 'Oku fakatoukatea 'ene 'omai 'a e lelei mo e kovi 'i ha founga vave 'aupito, 'i he ngaluope mo e ngalu'ea foki. - Langisukatau
Friday 3 November 2006
Long Beach, California, USA
Kuo `osi `a `eku tumu ta`utu `i he konisenisi mate mo`oni `a e kau Fakafofonga Fale Alea `i he`enau hiki ta`e toe malimali pe `a `enau me`a`ilo `o `ikai ke toe toka`i mai `a e kakai mo e tu`unga fakapa`anga `a e fonua. - ‘Ofa ki Tonga
Monday 30 October 2006
New York, NY,USA
Na‘e angafefe ‘eku try to side-steps ho‘o point? Ko ‘eku fakafepaki‘i na‘e fai ki ho‘o tohi, Pango'ia. He ko e kakano ho‘o ngaahi tohi ‘oku ‘i ai ‘a e me‘a ko e fiema‘olunga, fieha, talaihangamai, sanitungua pea mo e sio lalo ki Tonga (not only once, twice but more). Ko ho‘o meimei tohi kotoa pe ‘oku mole ai hoku taimi hono lau ‘oku ke tuhu faka hangatonu pe mo homou ki'i feleoko kihe Taua. - Ma‘u Leka ‘i Lolofonua
Monday 30 October 2006
Nuku'alofa, Tonga
'Oku ou hounga'ia ma'upe 'ihe'eku ma'u 'a e tau'ataina koia ke lea mo fakaha 'a e anga 'o 'eku fakakaukau 'i he fonua koeni 'oku te nofo ai. Na'aku lau foki 'a e tohi koia 'a Mele Lynch 'i he 'aho 20 'o 'Okatopa 'a ia 'oku fai hono talanga'i 'i he ha'ofanga ni, pea ko ha'aku eni ki'i ma'u. 'Oku tau takitaha mo'ona pe fakakaukau, pea 'oku tau takitaha ma'u pe 'a e tau'ataina tatau ke vahevahe 'etau ngaahi fakakaukau koia 'i ha fa'ahinga founga pe mo e lea te tau fie ngaue'aki! - Anuanu Fakafe‘atukihesina
Sunday 29 October 2006
Neiafu, Vava'u,Tonga
Kuo u vakai hifo ki he ngaahi fetohi'aki pea 'oku ake noa 'ete manatu ki he tala mei he kakai 'o e fo'i 'One'one. Tamasi'i/Ta'ahine 'alu 'o ako ke ke poto pea ke ha'u 'o 'ofa 'i he Fonua, Siasi mo e Famili. Pea ko e fo'i 'ofa ko ia 'oku hange kiate au kuo hahamolofia pea faingata'a fau ia ke ma'u 'i ho tau ngaahi 'aho. 'Io 'e malava pe ke u pehe ta na'e sai ange pe kuohili. - Samiuela
Friday 27 October 2006
New York, NY,USA
I am responding to the letter that was written by Mr. Wolfgramm, a columnist from Salt Lake, Utah. First of all I do thank you for all of your observations and your theories, and how you were so anxious to see any responses for Ms. Lynch's letter. - Ma‘u Leka ‘i Lolofonua

Pages