You are here

Results for Talanga 'i he lea faka-Tonga

Monday 25 December 2006
Long Beach, California, USA
Kuo `osi laka hake `eni he mahina kakato `e taha hili `a e Tu`apulelulu Palakuu (tuku `aupito `a e Fakapo`uli ia) `o Tonga `a ia na`e toe fakafoki ai `a e fakalakalaka `o e fonua `aki ha ta`u nai `e 50 mo e fakaongoongo pe ko e ha koaa `a e Palani `a e Pule`anga ki hono toe fakaakeake `o e `Otumotu Anga`ofa. - Ofa ki Tonga
Node is premium Premium content
Thursday 21 December 2006
New Zealand
Kole mu‘a ke kau atu e ki‘i hoha'a ni he talanga 'oku fai. 'Oku kei fai e longoa'a he lipooti ne fa'u 'e he papalangi 'oku pehe na'a ne ngaue tau'ataina ki he'ene lipooti ki hono ta mo fakamamahi'i e ni'ihi ne tauhi popula. - Pola Loiti
Node is premium Premium content
Thursday 21 December 2006
Tonga
Kou faka‘apa‘apa mo kole'i he faingamalie ko'eni ke tu'u atu mu'a 'o ho'o pepa 'ae ngaahi fakakaukau ni hei'ilo na'a 'aonga atu ki he kakai 'o e fonua. 'Oku 'i ai 'eku tui ta'e toe veiveiua, ko e palopalema’oku fehangahangai pea mo e fonua he ngaahi’aho ni ko e palopalema faka-laumalie. - 'Inoke Valu
Node is premium Premium content
Tuesday 19 December 2006
Sydney, Australia
Fakamalo atu he fakama'opo'opo ne fai 'e he kau ngaue ki he ngaahi me'a ne hoko 'o tau toki a'u ai ki he 16/11. Kataki pe kau ki'i lave atu ki ha ki'i me'a 'e tolu ne u kei talafili ai talu mei he ngaahi uike koia ki mu'a pea a'u mai ai pe ki he 16/11, 'a ia 'oku maau hono 'omai he kolomu koeni ho'o website. Ko e ngaahi taimi eni na'e lava ke 'omi 'e he tv tonga 'a e ngaahi 'ata mei he feme'a'aki 'a e Falealea. - Taasi Holiday
Node is premium Premium content
Tuesday 19 December 2006
Sydney, Australia
'Etita 'oku ou fakamalo atu 'i ho'o kolomu fakamuimui ko'eni 'i ho'o fakama'opo'opo e mahina 'e taha kimu'a 'i he 'aho 16 'o Novema. - Molumalu ‘o Ha‘angata
Node is premium Premium content
Monday 18 December 2006
Kolofo'ou,Nuku'alofa,Tonga
Kataki pe Mosese ko e pule'anga fe ia ne poto e kau temo he fakalele ? 'Oku te'eki te nau fakalele 'enautolu ha pule'anga ko 'enau kei misi pe ke nau fakalele mai ha pule'anga ke nau pule ai ka 'oku te'eki te nau pule'anga. Kataki ka ke feinga mai pe mu'a ke mahino ho'o ngaahi poini he ko e talanga eni he mala'e 'oku fakamamani lahi pea 'oku taau ke tau femahino'aki ma'u pe. - Taasi Holiday
Node is premium Premium content
Friday 8 December 2006
Auckland, New Zealand
'Oku 'ikai ko ha mate ia na'e pau ke hoko 'e Mosese, ka ko e mate ko ia ko e ola ia 'o e ta'e fkpotopoto mo e ta'e maa'usia 'i he fkkaukau 'a e me'a totonu mo lelei pea tuha mo taau ke fai. Kimu'a ke te fkhoko ha fkkaukau, 'oku totonu ma'u pe ke te 'uluaki vakai'i pe koeha e ola 'e ma'u ai (consequences) 'e lelei pe kovi; 'e mole ai ha mo'ui pe 'ikai, 'e tu'utamaki ai e fonua pe 'ikai, etc etc etc. - Joe Naulilo
Node is premium Premium content
Wednesday 6 December 2006
Pago Pago, American Samoa
Pea fakatapu atu ki he ngaahi tu'unga kotoa 'oku totonu mo fa'a fakatapua 'i he ha'ofanga kae 'ata mo'oku e faingamalieni ke fai atu ha fietokoni fiematamu'a mei he fu'u maka ko Tutu'ila 'o e tu'i Manu'a. - Lousiale Kava
Node is premium Premium content
Wednesday 6 December 2006
Long Beach, California, USA
Kuo ta'u laai 'a e anga ta'e faka'apa'apa mo e 'ulungaanga ta'e miingao 'a 'Akilisi Pohiva, 'o a'u pe ki he'ene talaki `i Pangai Si`i te ne fa`ao fakamalohi `a e mafai mei he Pule`anga. Na`a ne kaungaafai pea mo `Uliti Uata, `Isi Pulu, Clive Edwards, pea mo Lepolo Taunisila. Na`e kei kohutu`u `a Nuku`alofa, kuo nau hu fakamalohi ki he Letio Tonga `o fakamafola `enau ikuna `i he fakalea ta`e ufi mo matu`aki fiematamu`a mo`oni. - 'Ofa ki Tonga
Node is premium Premium content
Tuesday 5 December 2006
Pago Pago, American Samoa
Ko e taimi 'e ni'ihi, na'a mau hanga 'o ta'aki e paipa fakahoko vai ki he ngoue mo e 'a puka ka mau va'inga mo kaukau he vai 'oku ha'u mei he sima kuo 'osi fonu hake. 'Oku faka'amua 'e Tonga ko e me'a na'e hoko 'i Nuku'alofa koha sima vai pe sisii hange ko ho'o lau ke kaukau mo va'inga fiefia ai pe fanau 'a e kakai 'o e kolo tapu mo hou'eiki. - Sione Lousiale Kava
Sunday 3 December 2006
Fangaloto, Tongatapu
Fakamalo lahi he tali kuo fai mai. Ta koena 'oku 'ikai ha fakataataa 'o e lava me'a 'a 'Akilisi, te ke lava 'o 'omai ho'o tohi, ta na'e mei sai ange ke tuku 'oua te ke to e tohi mai he na'e 'ikai ha poini ia ho'o to e tali mai. Kataki pe ka ke tohi mai pe he poini 'oua 'e fai ha 'ohofi fakafo'ituitui 'oku 'ikai ke u tui ko e founga lelei. - Janine Popoahi
Sunday 3 December 2006
City of Palo Alto,USA
‘Oku fakaha mai pe ‘e he tangata ‘a e lahi ‘o e ki’i ‘atakai ‘oku kiokio holo ai, pea ‘oku ‘ikai ha ofo ai he ko ho’o vakai ‘oku ‘ikai to e lava ke mafao atu ‘o maile ‘e taha. Ko e lave kuo ke fai Mosese ‘oku ke fakae’a mai ai ‘a e masiva faufaua ho’o mo’ui lo-tolu. ‘Oku ho’ata mai mei ai ‘a e ngaahi fakatataa ‘oku ke hange ai ha vaka ta’e ‘alo mu’a. ‘Oku mau lotu atu ma’au pea mo e kau fakafofonga ‘o e kakai ke foaki mai ‘e he ‘Otua ha maama ki homou loto mo ho’omou ‘atamai mo e mo’ui koe’uhi ka e lava ke mafao atu ho’o mou vakai ki he mo’ui homou kaunga’api pea ta’ofi faka’aufuli ‘a e to’onga fulikivanu kuo mou fai. - Talanoa Tuifua
Saturday 2 December 2006
Auckland, New Zealand
'Oku mahino nae 'i ai e mate pea kuou fie fk'apa'apa lahi 'aupito ki he si'i kau pekia. Ka na'e mahalo na'a nau 'i he feitu'u hala he taimi hala, pe 'ikai Popoahi? Ko e me'a na'e hoko ia 'e Popoahi, na'e pau pe ia ke hoko. Te u atu pe kii fktaataa koeni Popoahi, ka faiange 'o 'uha lahi pea fonu e sima? ko e me'a pe 'e ua 'e hokoo, ko e paa 'a e sima vai pe ko e siisii mai e vai ki tu'a. Pea ko e mea ia na'e hoko he aho 16 o Nov, na'e ikai ke paa ka na'e siisii o lave tukia sii kau pekia. - Mosese Fineanganofo
Saturday 2 December 2006
Auckland, New Zealand
Kou kole atu ki he Tonga kotoa 'oku ke fai ha tohi ke 'oua mu'a temou ngaue 'aki 'a e lea pea mou pehe oku mou lotua 'a Tonga mo e kakai. Pea 'i he taimi tatau pe 'oku mou talatuki pe lea fehi'a tautau tefito ki ho'o mou lea 'aki 'a e lea ke tautau 'a e kakai na'a nau fai e ngaahi hia. He ko e 'uhi 'oku kata'i atu 'e he kau muli 'a e ngaahi tohi pehe 'oku mou fai. Tala koe fonua lotu 'a Tonga kae 'osi ange koia kuo mou lea pehe. - ‘Atulouaki Lasitani
Saturday 2 December 2006
Nuku'alofa, Tonga
Kuo lahi fau 'a e ngaahi laulea kihe tukunga koeni kuo a'u ki ai 'a Tonga mo e feinga liliu fakapolitikale. Pea ko hono mo'oni 'oku tangi 'a e loto kotoa 'i he sio atu ki hono tutu pehe'i 'o Nuku'alofa, ki he mole 'a e mo'ui, ngaahi pisinisi, mo e si'i ngaahi ngaue'anga ne fai ha ngaue laulau ta'u kiai 'aha ni'ihi ko hono feinga'i ha ma'u'anga mo'ui pea tutu 'o vela 'osi'osi 'i ha ngaahi lau houa si'i pe. - Anuanu Fakfe‘atukihesina
Friday 1 December 2006
Pago Pago, American Samoa
'Oku ou sio loto atu au ki ha me'a ne mei hoko kia ko e Mosese kapau na'ake 'a'ahi ki ha me'a faka'eiki 'oha taha 'o e kau pekia he vela pea ko ho'o kupu'i malanga 'oku pe he, "...sai pe he ko e ngaahi fu'u va'a papa ne mole, he 'e toe lava pe 'o fa'u.". 'Oku pe he koeha ha tali atu 'a e kau pisinisi kuo 'auha 'enau koloa pea mo e kakai kuo mole 'e nau ngaue mo e ma'u'anga mo'ui honau famili kapau 'e li atu ho'o fo'i fakasi'isi'i me'a kia kinautolu? - Sione Lousiale Kava
Friday 1 December 2006
Australia
'Oku ou kole ke u hufanga atu 'i he fakatapu kae 'ataa mu'a ke u kau atu 'i he faakafoa 'i he 'ulungaanga fulikivanu kuo e'a mei hotau ki'i fonua 'ofa'anga ko Tonga. 'Oku ou tui 'oku tau ongo'i tatau pe 'i he 'etau vakai ki he kolohau e 'Otu Felenite kuo 'auha 'i he ngaue 'a ha ki'i tokosi'i ta'e'ofa, ta'elotu, ta'efaitotonu, ta'e naa, laulanu, ta'efaka'atu'i. - S. Tulivai
Friday 1 December 2006
Fangaloto,Nuku'alofa,Tonga
"'Oua te tau fakatatau 'a Tonga ki Solomone mo Papua mo fe fua. 'A Tonga lotu! 'A Tonga poto!. 'Oua temou undermind 'a e 'atamai 'o e kakai ('uhinga ki he kakai nofo Pangai Si'i)". Ko eni e konga e ngaahi malanga le'o lahi 'a e taki e feinga liliu, fakafofonga fika 'uluaki e kakai Tongatapu, he tv he ngaahi taimi lahi. - Janine Popoahi
Friday 1 December 2006
Auckland, New Zealand
Kou fakamalo lahi atu kihe si'i kakai Tonga kotoa pe he Otu Tonga mo e faingata'a kuo mou lolotonga tofanga ai. Kuo hake pe kataki pea ko hono mooni pe he 'ikai toe lava ia o puhi ha feitu'u ka ko e puhi pe he loto kolo. Malo pe ena oku ikai ke fai ha teu fkpoongi ha Minisitaa hange koena nae hoko i Ha'amoa kae sai pe he koe ngaahi fu'u va'a papa ne mole, he 'e toe ala lava pe ia o fa'u. - Mosese Fineanganofo
Wednesday 29 November 2006
New Zealand
'OKu ou fktapu atu ki he Tama Tu'i Tupou V pea pehe ki he hou'eiki 'o e fonua kau fkfofonga 'a e Pule'anga kau fkfofonga 'o e kakai pea pehe ki he si'i ngaahi fa'e, tamai pea mo e fanau kotoa 'o Tonga. - ‘Atulouaki Lasitani

Pages