You are here

Talanga 'i he lea faka-Tonga

'Ofa lahi atu ki Tonga

New Zealand

'Etita,

'OKu ou fktapu atu ki he Tama Tu'i Tupou V pea pehe ki he hou'eiki 'o e fonua kau fkfofonga 'a e Pule'anga kau fkfofonga 'o e kakai pea pehe ki he si'i ngaahi fa'e, tamai pea mo e fanau kotoa 'o Tonga.

'Oku ou 'uluaki kole fkmolemole atu ki he taha kotoa na'a pehe kuote fiepoto pe fiematamu'a atu kae tuku mu'a ke fai atu 'eku vakai ki he me'a ne hoko 'i Tonga na. Koe taimi ko'eni ko e taimi ke tau fklelei, lotu pea mo fefkmolemole 'aki koe'uhi koho tau kakai pea mo e si'i fanau 'o Tonga. Kou pehe kuo 'ikai ke totonu ke tau toe tuhu ki he mo'e pe kohai 'oku tonu ko hai 'oku hala. Ko e maama ko'eni 'oku fonu he fehalaaki pea 'oku 'ikai ke 'iai ha taha 'e haohao he mo'ui ko'eni.'Oku tangi hoku loto mo e manatu 'ofa ki ho tau ki'i fonua 'a e fonua tau'ataina melino pea mo anga'ofa. Tonga na'atau fe'ave'aki me'akai ki ho tau ngaahi kaunga'api he Sapate. Pea ne tau vahevahe e me'a kotoa pe 'oku ma'u moho tau tokoua pea moho tau kainga. Ko e kuonga ko'eni kuo ha'u 'a e fklakalaka pea kuo hu atu mo e me'a kehekehe ki ho tau ki'i fonua pea ko e 'ahi'ahi ia kiate kitaua. Pea 'oku ta tau'atina keta fili ki he me'a kete fili kiai. Koau na'e fa'ele'i au 'i Tonga, tupu hake 'i Tonga neongo 'eku nofo he fonua muli ni pea neongo 'eku feohi mo e kakai muli he fonua ni, ka 'oku 'ikai ngalo 'iate au 'ae fonua ne u tupu hake ai. 'Oku ou ma'u 'a e 'Ofa lahi atu ki si'i Tonga kotoa mo e taha kotoa pe 'i ho tau ki'i fonua na pea pehe ki si'i fangatokoua kotoa pe ne mole si'omou ma'uanga mo'ui 'i he me'a ne hoko. Mou tu'u fkataha mo ngaue fktaha pea mou langa 'a Tonga 'aki ha kamata fo'ou 'i he 'ofa mo e melino mo e mo'oni pea mo e totonu kae tu'u loa ho tau ki'i fonua. Tama Tu'i Tupou V fkmnolemole pe na na'a pehe kuote fie poto atu mo fiemata mu'a ka ko e Tonga au pea mo'eku lea atu pe he me'a 'oku 'ihoku loto. Lotu pea ke fekumi ki he 'Otua Mafimafi pea ke kole kiai ke tokoni atu kiate koe 'ofa 'i ho kakai pea ke fanogo kiho nau le'o ki si'enau tangi. Ko e loto 'o e Tonga he 'ikai ke 'i ai ha pa'anga pe ha koula 'e fktatau 'aki 'enau 'ofa pea tenau tauhi koe mo teke ho langi ki he ngata'anga. 'Otua mo Tonga ko hoku Tofi'a pea ko e mata'ikoloa 'a Tonga ki he ngata'anga. Fk'apa'apa atu, Mo e 'Ofa lahi atu ki he Tonga kotoa.

'Atulouaki Lasitaniatlh24_ [at] hotmail [dot] com