You are here

FAMILY NOTICES - Deaths, Funerals, Probate/Administration

LATEST NOTICES

ANNOUNCEMENTS

DECEASED

NOTICE

DATES POSTED

FANONGONONGO

DEATH NOTICE / NOTICE TO CREDITORS

ATELEA LEAAETOA

Fanongonongo kia Hou’eiki pea mo e kakai ‘o e fonua, fekau’aki mo e pekia ko ‘Atelea Lea‘aetoa ‘o Tatakamotonga ne pekia ‘i he ‘aho 9 Mē, 2017, ‘o fakatatau ki he la‘i tatau mo‘oni ‘o ha Lesisita Pekia fika 051333.

Kapau ‘oku ‘iai ha taha ‘e iai hano mo’ua ki he pekia pe ko e mo’ua ‘a e pekia kiate ia, pea kataki kene fetu’utaki mai kimu’a he ‘aho 90 mei he fanongonongo ki he Uitou, ‘Ana Lea’aetoa ‘o Tatakamotonga. Fika telefoni (676) 7797076.

Notice posted by Sione Tupou Junior Vea.

MTO Ref. 5820

13 January 2021

DEATH NOTICE / NOTICE TO CREDITORS

SUSANA MA'ATA FALETAU

Notice to Creditors and Others in the estate of SUSANA MA'ATA FALETAU, deceased, late of Nuku'alofa, Tongatapu, Tonga, who died on the 3rd March 2018 at 9:15am as per Death Certificate no. 10512.

“Take notice that all persons having claims upon the estate of the above named must file with the undersigned family members by 28th December 2020 a full statement of their claims of monies due to them and of securities held by them. As her daughter Evelini Sisilia Victoria Faletau is her sole beneficiary, all persons are invited to lodge claims for monies due to them to: Silika Kilisitina Fotu (sister of Susana) or Ma'ata Evelini 'Akauola (mother of Susana).”

Telephone (676) 884 3487, fotusiliika [at] gmail [dot] com, or visit Silika Kilisitina Fotu at ‘Teu Folau’, Api 'o 'Akauola, Fanga 'o Pilolevu, Nuku'alofa, Tonga.
Notice posted by Silika Kilisitina Fotu.

MTO Ref. 5714

26 October 2020 to 28 December 2020