You are here

Results for Talanga 'i he lea faka-Tonga

Wednesday 8 December 2021

Nuku'alofa, Tonga
Ko e hoha’a ‘a e motu’a ni he ko e mui’aki eni ke tau talanoa ki ha Palemia mo ‘e ne fili ha’ane Kapineti. Ko e kaveinga ‘oku totonu ke ‘uluaki mahino ko e kakano ‘o e fatongia ko e Palemia. Pe ko hono fakalea ‘e toe mahino angee, koeha koa ‘a e ngaue ‘a e Palemia. Pea tau toki ‘alu ki hono kumi ‘o e tokotaha ‘oku tau pehee ‘e fe’unga mo e ngaue koia. Ko e nofo ‘a e tokanga ‘i he pehee ko e palemia ko e taki ia ‘o e pule’anga ‘oku ‘ikai ko ha ‘uhinga ia ke fili ‘aki ha taha ki he lakanga koia. - 'Inoke Fotu Hu'akau.
Thursday 28 October 2021

Nuku'alofa, Tonga
Ko e mataamama ‘o e Fakafofonga Fale Alea tokolahi, ko e sio faasi’i (pe siokita nai) ki he lakanga ‘o hange ha ngaue ke ma’u ai ha mo’ui mo e mafai he fo’i ta’u e 4 mo ha toe fo’i ta’u e 4 fo’ou pea hokohoko pehe ai ha toe ta’u ‘e 4 kehe . . . . - 'Amelia Kinahoi-Siamomua.
Monday 25 October 2021

Nuku'alofa, Tonga
Fakatapu ki he Hau ó Tonga mo e Fale ó Haámoheofo. Houéiki ó e fonua, Fale Alea mo e Puleánga kae úmaá á e Tonga kotoa. Fakamolemole kae fakaaú atu á e kií fietokoni koéni naá áonga ki he kakai pea mo e kau fakafofonga Falealea temou fili mai í Novema 2021 ki hono langa hotau fonua. - Samiuela T. Tukuafu.
Sunday 26 September 2021
Nuku'alofa, Tonga
Koeha ‘a e founga ke fakamahu’inga’i mo tolonga ‘a e mahu’inga ho’o fili (Fale Alea)? Ko e me’a pe ‘e tolu ‘e fiema’u keke ‘ilo kiai: Ako, Ngaue mo e Tukufakaholo Hisitolia ‘o e Famili. – ‘Inoke Fotu Hu’akau.
Friday 14 May 2021
Nuku'alofa, Tonga
‘Uluaki, ko e ‘ikai lava ‘e he Fale Alea ‘o fakahoko hono fakatongia tefito, ko hono sivisivi’i e ngaue ‘a e pule’angā. Koeha leva hono ‘uhinga ‘oku hoko ai ‘a e palopalema koenī? -‘Inoke Fotu Hu’akau.
Friday 27 November 2020

Nuku'alofa, Tonga
Fakamolemole pea hufanga he fakatapu ki he Hau e ‘Otu Tonga, Hou’eiki, Pule’anga ‘o Tonga mo hono Falealea kae ‘umaa e Tonga kotoa. Kae fai atu mu’a ha fakatalanoa hei’ilo na’a tokoni ki he’etau langa fonua. - ‘Inoke Fotu Hu'akau.
Thursday 26 March 2020
Suva, Fiji
Fakamolemole pe kae tu’u atu e ki’i tohi ni na’a a’u atu ai homau le’o ki hotau ki’i Pule’anga. - Leonaitasi Taukafa.
Thursday 18 April 2019
Nuku'alofa, Tonga
‘Oku ou tui fakapapau ko e feinga ko eni ke liukava’i e ngaue mo e fa’unga pule na’e maa’imoa kiai ‘a Tupou I ‘oku lolotonga fai ‘a e feinga ke fakahoko kamata mei he loto’i Pule’anga ‘o fakatefito ‘i Fale Alea ‘aki e ivi paloti ‘oku nau ma’u ai. – ‘Inoke Fotu Hu’akau.
Wednesday 10 April 2019
Nuku'alofa, Tonga
Te u kole fakamolemole ki he fonua pehe ki he ngaahi Ha’a hotau Fa’unga Fonua na’a takua kuo te tamulea ka ‘oku ‘i ai e tui ‘a e motu’a ni na kuo taimi ke fola e fala ka tau alea telia e mahino ‘e hilioo ai e kaha’u hotau fonua kae ‘uma’aa e Tonga kotoa, “Pehee ne ‘osi hono ‘alo’i o Taufa’ahau pea ne me’a mai ‘a Hoa-mo- Fale’ono ki Tongatapu kia Ma’afu. Lava e ngaahi ta’u kuo toe tu’itu’ia e Ta’ahine ni ‘o pehee e tala ko e tu’itu’ia kia Nuku. - ‘Inoke Fotu Hu’akau.
Thursday 28 March 2019
Nuku'alofa, Tonga
Ko hono tataki ‘o ha fakalakalaka ‘o ha fonua kuopau ke mahino lelei he fakakaukau ‘a kinautolu ‘oku nau ngaue’i ha fa’ahinga kaveinga fakalelei pe liliu. Ko e taha hono ‘eleminiti mahu’inga ko e tukunga fiemalie mo e nonga e ‘I ai e fonua ‘i hono lao ‘o tokoni kiai ‘etau fatungamotu’a fakasosiale. - 'Inoke Fotu Hu'akau.
Thursday 28 March 2019
Nuku'alofa, Tonga
Ko e faha’i ‘Fakaanga’ (Opposition) ko e taha ia ha tu’unga (structure) ‘iha Falealea, pea ‘oku mahino ‘aupito ‘a hono fiema’u kae lava ke ngaue lelei ‘a e Falealea ‘iha Pule’anga Faka-Temokalati. - Viliami Makasiale Naulu.
Wednesday 20 March 2019
Nuku'alofa, Tonga
Kau talanoa atu mu’a ki ha visone ‘oku toutou ho’ata mai mei he Pule’anga fekau’aki mo e liliu Faka-Politikale ‘oku teke ‘i hotau fonua. - 'Inoke Fotu Hu'akau.
Tuesday 13 November 2018
Sene, 'Aositelelia
Kau Fale Alea, ko ho’omou tali e lipooti ‘a e ‘atita ‘oku tatau ia mo ha’amou pehee ‘oku mo’oni e lipooti ‘a e ‘Atita, ka ki he Kapineti mo e PM ke hoko atu pe ‘enau ngaue ta’e Faka-lao mo Ta’e-Faka-Konisitutone ka tau toki sio he ta’u fo’ou ki he palopalema ‘a e fonua. – ‘Inoke Fotu Hu’akau.
Tuesday 27 February 2018
Nuku'alofa, Tonga
Na’e tonu ke ‘uluaki kole mai ‘e he tafa’aki kotoa ‘oku nau kākunga ki he tokanga’i e veve ke ‘oua ‘ave e veve lanu mata ki Tapuhia he ko e koloa eni ki he fakalelei kelekelé mo e fefie. - Netatua Pelesikoti-Taufatofua.
1 comment
Sunday 18 February 2018
‘Oku ou faka’amu pē ‘e ‘iai ha tokoni meí he tafa’aki ‘a e Pule’angá ke tau fefua’aki mo ha’amo e mamafa ‘o e fatongiá; ‘Okapau ‘e lava ke holoki pe faka’atu’i ‘a e Duty pe Tax imposed on goods directed to help rebuilding our nation in the near future. - Tevita Tupou.
Friday 16 February 2018
Nuku'alofa, Tonga
Kuo ha’u a Gita pea ‘alu, pehe ki he ‘aahi na’e fai ‘e Ian ki he ‘Out Ha’apai. Ko ‘etau langa fonua 'i he ‘Out Ha’apai he hili ‘a Ian (Gategory 5) ‘oku te’eki ‘osi. ‘Ofa ke ‘oua ‘e lelea hotau loto ka tau toe ki’i vakai si’i ki he’etau tonounou na’e fai ‘i Ha’apai he ko e Pule’anga eni ‘e tolu mo e ‘ikai lava lelei. - 'Inoke Fotu Hu'akau.
Wednesday 7 February 2018
Nuku'alofa, Tonga
Kuo hiki a Tonga mei he lao ‘o e ‘ikonomika-tonga, ko e “Si’i Femolimoli’I” ki he “Lahi ‘au kae Si’i ‘aku”, malie! 'Oku toe kanoni ‘aki foki hotau palopalema ‘etau ma’u ha fa’ahinga Pule’anga ‘oku fisi ki tu’a mei ai ‘a e fa’ahinga ta’emaau na’e te’eki ai ke tau mamata kiai he ngaahi kuonga ‘o onopooni ‘i Tonga. - 'Inoke Fotu Hu'akau.
Friday 19 January 2018
Nuku'alofa, Tonga
He ‘ikai ke tau lalaka kitautolu ha fa’ahinga fatongia ‘oku laka mo e taimi hono ngaahi ngafa pea tau ‘efi e fa’ahinga pikimate pehe ki he lakanga ‘i he ‘uhinga tokua ko e fili mai koaa kinautolu ‘e he kakai, ‘o tau sio kehe ai meihe fiema’u ‘a e ‘atamai ‘oku kei masila, telia e ngaue ‘a e fonua mo hono kaha’u. Ko e poipoila ko eni ‘oku ‘i ai hotau Pule’anga he fakapopo’uli hono kau ma’umafai ko e palopalema ‘oku lahi ki he fonua. – ‘Inoke Fotu Hu’akau.
Sunday 3 September 2017
Sene, 'Aositelelia
Fakamalo atu ki he ‘Ateni Seniale he fakamahino ki he tukunga ‘o e tu’utu’uni kuo hifo mei he’ene ‘Afio fekau’aki mo e Palemia, mo e kau Minisita ‘o e Kapineti pea pehe ki he Pule’anga fakakatoa.
Saturday 10 June 2017
Nuku'alofa, Tonga
'Oku hangee kiate au 'oku tau to he luo kotoa pe na’atau keli mo ‘u’ufi he ‘etau fakato’emi kihe Temokalati tokua he ‘oku ‘alu kiai ‘a maamani.
1 comment

Pages