You are here

Results for Talanga 'i he lea faka-Tonga

Thursday 26 March 2020
Suva, Fiji
Fakamolemole pe kae tu’u atu e ki’i tohi ni na’a a’u atu ai homau le’o ki hotau ki’i Pule’anga. - Leonaitasi Taukafa.
Thursday 18 April 2019
Nuku'alofa, Tonga
‘Oku ou tui fakapapau ko e feinga ko eni ke liukava’i e ngaue mo e fa’unga pule na’e maa’imoa kiai ‘a Tupou I ‘oku lolotonga fai ‘a e feinga ke fakahoko kamata mei he loto’i Pule’anga ‘o fakatefito ‘i Fale Alea ‘aki e ivi paloti ‘oku nau ma’u ai. – ‘Inoke Fotu Hu’akau.
Wednesday 10 April 2019
Nuku'alofa, Tonga
Te u kole fakamolemole ki he fonua pehe ki he ngaahi Ha’a hotau Fa’unga Fonua na’a takua kuo te tamulea ka ‘oku ‘i ai e tui ‘a e motu’a ni na kuo taimi ke fola e fala ka tau alea telia e mahino ‘e hilioo ai e kaha’u hotau fonua kae ‘uma’aa e Tonga kotoa, “Pehee ne ‘osi hono ‘alo’i o Taufa’ahau pea ne me’a mai ‘a Hoa-mo- Fale’ono ki Tongatapu kia Ma’afu. Lava e ngaahi ta’u kuo toe tu’itu’ia e Ta’ahine ni ‘o pehee e tala ko e tu’itu’ia kia Nuku. - ‘Inoke Fotu Hu’akau.
Thursday 28 March 2019
Nuku'alofa, Tonga
Ko hono tataki ‘o ha fakalakalaka ‘o ha fonua kuopau ke mahino lelei he fakakaukau ‘a kinautolu ‘oku nau ngaue’i ha fa’ahinga kaveinga fakalelei pe liliu. Ko e taha hono ‘eleminiti mahu’inga ko e tukunga fiemalie mo e nonga e ‘I ai e fonua ‘i hono lao ‘o tokoni kiai ‘etau fatungamotu’a fakasosiale. - 'Inoke Fotu Hu'akau.
Thursday 28 March 2019
Nuku'alofa, Tonga
Ko e faha’i ‘Fakaanga’ (Opposition) ko e taha ia ha tu’unga (structure) ‘iha Falealea, pea ‘oku mahino ‘aupito ‘a hono fiema’u kae lava ke ngaue lelei ‘a e Falealea ‘iha Pule’anga Faka-Temokalati. - Viliami Makasiale Naulu.
Wednesday 20 March 2019
Nuku'alofa, Tonga
Kau talanoa atu mu’a ki ha visone ‘oku toutou ho’ata mai mei he Pule’anga fekau’aki mo e liliu Faka-Politikale ‘oku teke ‘i hotau fonua. - 'Inoke Fotu Hu'akau.
Tuesday 13 November 2018
Sene, 'Aositelelia
Kau Fale Alea, ko ho’omou tali e lipooti ‘a e ‘atita ‘oku tatau ia mo ha’amou pehee ‘oku mo’oni e lipooti ‘a e ‘Atita, ka ki he Kapineti mo e PM ke hoko atu pe ‘enau ngaue ta’e Faka-lao mo Ta’e-Faka-Konisitutone ka tau toki sio he ta’u fo’ou ki he palopalema ‘a e fonua. – ‘Inoke Fotu Hu’akau.
Tuesday 27 February 2018
Nuku'alofa, Tonga
Na’e tonu ke ‘uluaki kole mai ‘e he tafa’aki kotoa ‘oku nau kākunga ki he tokanga’i e veve ke ‘oua ‘ave e veve lanu mata ki Tapuhia he ko e koloa eni ki he fakalelei kelekelé mo e fefie. - Netatua Pelesikoti-Taufatofua.
1 comment
Sunday 18 February 2018
‘Oku ou faka’amu pē ‘e ‘iai ha tokoni meí he tafa’aki ‘a e Pule’angá ke tau fefua’aki mo ha’amo e mamafa ‘o e fatongiá; ‘Okapau ‘e lava ke holoki pe faka’atu’i ‘a e Duty pe Tax imposed on goods directed to help rebuilding our nation in the near future. - Tevita Tupou.
Friday 16 February 2018
Nuku'alofa, Tonga
Kuo ha’u a Gita pea ‘alu, pehe ki he ‘aahi na’e fai ‘e Ian ki he ‘Out Ha’apai. Ko ‘etau langa fonua 'i he ‘Out Ha’apai he hili ‘a Ian (Gategory 5) ‘oku te’eki ‘osi. ‘Ofa ke ‘oua ‘e lelea hotau loto ka tau toe ki’i vakai si’i ki he’etau tonounou na’e fai ‘i Ha’apai he ko e Pule’anga eni ‘e tolu mo e ‘ikai lava lelei. - 'Inoke Fotu Hu'akau.
Node is premium Premium content
Wednesday 7 February 2018
Nuku'alofa, Tonga
Kuo hiki a Tonga mei he lao ‘o e ‘ikonomika-tonga, ko e “Si’i Femolimoli’I” ki he “Lahi ‘au kae Si’i ‘aku”, malie! 'Oku toe kanoni ‘aki foki hotau palopalema ‘etau ma’u ha fa’ahinga Pule’anga ‘oku fisi ki tu’a mei ai ‘a e fa’ahinga ta’emaau na’e te’eki ai ke tau mamata kiai he ngaahi kuonga ‘o onopooni ‘i Tonga. - 'Inoke Fotu Hu'akau.
Friday 19 January 2018
Nuku'alofa, Tonga
He ‘ikai ke tau lalaka kitautolu ha fa’ahinga fatongia ‘oku laka mo e taimi hono ngaahi ngafa pea tau ‘efi e fa’ahinga pikimate pehe ki he lakanga ‘i he ‘uhinga tokua ko e fili mai koaa kinautolu ‘e he kakai, ‘o tau sio kehe ai meihe fiema’u ‘a e ‘atamai ‘oku kei masila, telia e ngaue ‘a e fonua mo hono kaha’u. Ko e poipoila ko eni ‘oku ‘i ai hotau Pule’anga he fakapopo’uli hono kau ma’umafai ko e palopalema ‘oku lahi ki he fonua. – ‘Inoke Fotu Hu’akau.
Sunday 3 September 2017
Sene, 'Aositelelia
Fakamalo atu ki he ‘Ateni Seniale he fakamahino ki he tukunga ‘o e tu’utu’uni kuo hifo mei he’ene ‘Afio fekau’aki mo e Palemia, mo e kau Minisita ‘o e Kapineti pea pehe ki he Pule’anga fakakatoa.
Saturday 10 June 2017
Nuku'alofa, Tonga
'Oku hangee kiate au 'oku tau to he luo kotoa pe na’atau keli mo ‘u’ufi he ‘etau fakato’emi kihe Temokalati tokua he ‘oku ‘alu kiai ‘a maamani.
1 comment
Node is premium Premium content
Tuesday 23 May 2017
Nuku'alofa, Tonga
Ko e ongoongo fakaloloma eni kuo a’utaki kihe ngalu’ea mo e ngaahi kautaha faipulusi ongoongo, ‘a e kaniseli koia ‘e he Palemia ‘o e Pule’anga ‘a e Sipoti ‘a e Pasifiki.
Friday 15 July 2016
Nuku'alofa, Tonga
Ko e palopalema fakatu’utamaki taha ‘o e me’a ko e mafai he ‘oku mu’aki ‘a e kui fakamolale hono tefito, ‘o akafia ai ‘a e fakasosiale, ki ha taha na’e ‘ikai mateuteu lelei ki hono ngaue’aki. Mo’oni e lau, “ko e toe to e ki lalo ‘e taha”. – ‘Inoke Fotu Hu’akau.
Tuesday 5 July 2016
Nuku'alofa, Tonga
Fakamolemole ka e fakaa’u atu ha kau talanoa fekau’aki mo hotau fonua mo e tukunga kuo a’u kiai he ‘aho ni. – ‘Inoke Fotu Hu’akau.
1 comment
Monday 7 March 2016
Nuku'alofa, Tonga
Kau Kalisitiane, na’e ‘ikai fakamaalohi’i ‘ehe ‘Otua fakatupu ‘o mamanii ‘a ‘Atama mo ‘Ivi kena talangata’a, he Na’ane faka’ataa pee ke na fili pea ko e konga koula mo’oni‘eni ke tau puke ke ma’u ‘aupito, ‘o ‘oua na’a faifai pea tau ta’e tokanga’i lelei.
1 comment
Wednesday 2 March 2016
Nuku'alofa, Tonga
Fakaofo ‘a e me’a ‘oku hokoo he ‘oku ‘kehe ‘a e ngutuu mei he tuhuu’ ‘i he fakahoko fatongia ‘a e UN ki he ngaahi fonua memipaa, tautautefito ki he totonu ‘a e tangataa. Tonga, tau ako lelei mei he me’a ni.
1 comment
Wednesday 24 February 2016
Nuku'alofa, Tonga
Ko e ‘ulungaanga ‘o e tangataa ‘e malava pee ke tau fakakalasi ‘e ua, ‘a ia ko e ‘uluakii, ko e kakai ‘oku nau sai’ia ‘i he fakamalohii, pe houtamakii (bully), pea ko hono uaa, ko e kakai ‘oku nau matatangii (cry baby).
Node is premium Premium content

Pages