You are here

Results for Talanga 'i he lea faka-Tonga

Tuesday 13 November 2018
Sene, 'Aositelelia
Kau Fale Alea, ko ho’omou tali e lipooti ‘a e ‘atita ‘oku tatau ia mo ha’amou pehee ‘oku mo’oni e lipooti ‘a e ‘Atita, ka ki he Kapineti mo e PM ke hoko atu pe ‘enau ngaue ta’e Faka-lao mo Ta’e-Faka-Konisitutone ka tau toki sio he ta’u fo’ou ki he palopalema ‘a e fonua. – ‘Inoke Fotu Hu’akau.
Tuesday 27 February 2018
Nuku'alofa, Tonga
Na’e tonu ke ‘uluaki kole mai ‘e he tafa’aki kotoa ‘oku nau kākunga ki he tokanga’i e veve ke ‘oua ‘ave e veve lanu mata ki Tapuhia he ko e koloa eni ki he fakalelei kelekelé mo e fefie. - Netatua Pelesikoti-Taufatofua.
1 comment
Sunday 18 February 2018
‘Oku ou faka’amu pē ‘e ‘iai ha tokoni meí he tafa’aki ‘a e Pule’angá ke tau fefua’aki mo ha’amo e mamafa ‘o e fatongiá; ‘Okapau ‘e lava ke holoki pe faka’atu’i ‘a e Duty pe Tax imposed on goods directed to help rebuilding our nation in the near future. - Tevita Tupou.
Friday 16 February 2018
Nuku'alofa, Tonga
Kuo ha’u a Gita pea ‘alu, pehe ki he ‘aahi na’e fai ‘e Ian ki he ‘Out Ha’apai. Ko ‘etau langa fonua 'i he ‘Out Ha’apai he hili ‘a Ian (Gategory 5) ‘oku te’eki ‘osi. ‘Ofa ke ‘oua ‘e lelea hotau loto ka tau toe ki’i vakai si’i ki he’etau tonounou na’e fai ‘i Ha’apai he ko e Pule’anga eni ‘e tolu mo e ‘ikai lava lelei. - 'Inoke Fotu Hu'akau.
Node is premium Premium content
Wednesday 7 February 2018
Nuku'alofa, Tonga
Kuo hiki a Tonga mei he lao ‘o e ‘ikonomika-tonga, ko e “Si’i Femolimoli’I” ki he “Lahi ‘au kae Si’i ‘aku”, malie! 'Oku toe kanoni ‘aki foki hotau palopalema ‘etau ma’u ha fa’ahinga Pule’anga ‘oku fisi ki tu’a mei ai ‘a e fa’ahinga ta’emaau na’e te’eki ai ke tau mamata kiai he ngaahi kuonga ‘o onopooni ‘i Tonga. - 'Inoke Fotu Hu'akau.
Friday 19 January 2018
Nuku'alofa, Tonga
He ‘ikai ke tau lalaka kitautolu ha fa’ahinga fatongia ‘oku laka mo e taimi hono ngaahi ngafa pea tau ‘efi e fa’ahinga pikimate pehe ki he lakanga ‘i he ‘uhinga tokua ko e fili mai koaa kinautolu ‘e he kakai, ‘o tau sio kehe ai meihe fiema’u ‘a e ‘atamai ‘oku kei masila, telia e ngaue ‘a e fonua mo hono kaha’u. Ko e poipoila ko eni ‘oku ‘i ai hotau Pule’anga he fakapopo’uli hono kau ma’umafai ko e palopalema ‘oku lahi ki he fonua. – ‘Inoke Fotu Hu’akau.
Sunday 3 September 2017
Sene, 'Aositelelia
Fakamalo atu ki he ‘Ateni Seniale he fakamahino ki he tukunga ‘o e tu’utu’uni kuo hifo mei he’ene ‘Afio fekau’aki mo e Palemia, mo e kau Minisita ‘o e Kapineti pea pehe ki he Pule’anga fakakatoa.
Saturday 10 June 2017
Nuku'alofa, Tonga
'Oku hangee kiate au 'oku tau to he luo kotoa pe na’atau keli mo ‘u’ufi he ‘etau fakato’emi kihe Temokalati tokua he ‘oku ‘alu kiai ‘a maamani.
1 comment
Node is premium Premium content
Tuesday 23 May 2017
Nuku'alofa, Tonga
Ko e ongoongo fakaloloma eni kuo a’utaki kihe ngalu’ea mo e ngaahi kautaha faipulusi ongoongo, ‘a e kaniseli koia ‘e he Palemia ‘o e Pule’anga ‘a e Sipoti ‘a e Pasifiki.
Friday 15 July 2016
Nuku'alofa, Tonga
Ko e palopalema fakatu’utamaki taha ‘o e me’a ko e mafai he ‘oku mu’aki ‘a e kui fakamolale hono tefito, ‘o akafia ai ‘a e fakasosiale, ki ha taha na’e ‘ikai mateuteu lelei ki hono ngaue’aki. Mo’oni e lau, “ko e toe to e ki lalo ‘e taha”. – ‘Inoke Fotu Hu’akau.
Tuesday 5 July 2016
Nuku'alofa, Tonga
Fakamolemole ka e fakaa’u atu ha kau talanoa fekau’aki mo hotau fonua mo e tukunga kuo a’u kiai he ‘aho ni. – ‘Inoke Fotu Hu’akau.
1 comment
Monday 7 March 2016
Nuku'alofa, Tonga
Kau Kalisitiane, na’e ‘ikai fakamaalohi’i ‘ehe ‘Otua fakatupu ‘o mamanii ‘a ‘Atama mo ‘Ivi kena talangata’a, he Na’ane faka’ataa pee ke na fili pea ko e konga koula mo’oni‘eni ke tau puke ke ma’u ‘aupito, ‘o ‘oua na’a faifai pea tau ta’e tokanga’i lelei.
1 comment
Wednesday 2 March 2016
Nuku'alofa, Tonga
Fakaofo ‘a e me’a ‘oku hokoo he ‘oku ‘kehe ‘a e ngutuu mei he tuhuu’ ‘i he fakahoko fatongia ‘a e UN ki he ngaahi fonua memipaa, tautautefito ki he totonu ‘a e tangataa. Tonga, tau ako lelei mei he me’a ni.
1 comment
Wednesday 24 February 2016
Nuku'alofa, Tonga
Ko e ‘ulungaanga ‘o e tangataa ‘e malava pee ke tau fakakalasi ‘e ua, ‘a ia ko e ‘uluakii, ko e kakai ‘oku nau sai’ia ‘i he fakamalohii, pe houtamakii (bully), pea ko hono uaa, ko e kakai ‘oku nau matatangii (cry baby).
Node is premium Premium content
Friday 12 February 2016
Nuku'alofa, Tonga
‘I he ngaahi uike kuo maliu atuu, na’e lahi ‘a e talanga’i ‘o e lipooti ‘ae BBC fekau’aki mo e fika 1 ‘a e kakai tangata Tongaa ‘i he fu’u sisinoo (obese) kae fika 2 ‘a Ha’amoa, pea fika 1 ‘a e kakai fefine Ha’amoaa kae fika 2 ‘a Tonga ni, ‘i mamani. Ko e ma’u’anga fakamatala ‘e taha ‘oku pehee ai ‘oku 70% ‘a e kakai fefine Tongaa pea 50% ‘a e kakai tangata Tongaa ‘oku fu’u sisino, pea ko e 80% ‘o e kakai lalahi ‘o Tonga ni ‘oku sino lahi (overweight).
1 comment
Node is premium Premium content
Wednesday 28 October 2015
Nuku'alofa, Tonga
Ko e faito’o ‘a e Pule’anga ke solova ‘aki ‘a e ngaue pango ‘a Lavulavu: ‘Uluakii - Pehee ‘e he Palemiaa ke tohi tangi mai ‘a e kakaii ki he Tama Tu’ii ke fai ha fili fo’ou; Uaa – Pehe ‘e Minisita Eke ke fai ha tohi tangi ki Falealea ke toe fai ha hopo fo’ou.
Node is premium Premium content
Saturday 24 October 2015
Nuku'alofa, Tonga
Mahino pee na’e fili ‘a Lavulavu ia ki he Palemiaa ‘i hono paloti’i ‘i Fale Alea ‘i he kamata ‘a e Pule’anga lolotongaa, pea ko e ‘totongi fakafoki’ nai ‘eni ‘oe paloti koiaa, he ko e politikii ia, ka ‘oku ‘ikai ko e ngaue faka-e-sevanitii ia ‘o fakatatau mo ‘enau fuakavaa. – Sione Tu’itupou Fotu.
2 comments
Node is premium Premium content
Sunday 18 October 2015
Nuku'alofa, Tonga
Ko e tau’ataina ke te leaa kuopau ke poupou’i, tatau pe ‘oku ‘ikai sai’ia ai ‘a e tokotaha koiaa ki he me’a ‘oku te lea ‘akii. Ko e me’a ‘oku fai ‘a e tokanga kiaii, ko ’etau hehema ke fa’u ha lao ke solova ‘aki ha palopalema fakasosiale. Ko e palopalema tefitoo ia ‘oku fakalaumalie, kae ‘ikai koe fakaesino. Koehaa ‘a e me’a ke faii? Ko e tali nounou kiaii ‘a e Kalisitianee, solova ‘aki ‘a e founga fakaelaumalie ko e ‘fanau’i fo’ou’ ‘a ‘ete mo’uii he ‘e tu’uloa leva ‘a hono olaa, pea he ’ikai tete toe fie sio pe ngaue’aki ‘a e ‘website’ ‘oku haa ai ‘a e ngaahi me’a kovi mo fakalieliaa. - Sione Tu’itupou Fotu.
1 comment
Node is premium Premium content
Sunday 11 October 2015
Nuku'alofa, Tonga
Ka fokotu’u Pisinis ‘a e Pule’angaa, ‘e fili ‘a e Poate ke nau fakalele, pea ‘oku fakafatongia’aki ‘a e kau Talekitaa ke nau tataki ‘a e Pisinisii, ka ‘oku ‘ikai ‘uhinga ia ke nau ‘micro manage’ ‘a e Pisinisii, pea ‘oku mahu’inga ‘aupito ke mahino ‘a honau fakangatangata’angaa. – Sione Tu’itupou Fotu.
Node is premium Premium content
Wednesday 7 October 2015
Nuku'alofa, Tonga
‘I he ngaahi ‘aho ni ko e tui fakafo’ituitui ‘a e kakai ‘oku konga lalahi ‘e ua – ‘conservative’ mo e ‘liberal’, pea ‘oku na tu’u fehangahangai ‘i he taimi lahi ‘aupito. – Sione Tu’itupou Fotu.
1 comment

Pages