You are here

Results for Talanga 'i he lea faka-Tonga

Tuesday 21 June 2011
Nuku'alofa, Tonga
Ko e kai ke mo'ui, ka 'oku 'ikai ko e mo'ui ke kai! Ko e fa'a kai mo e fa'a katoanga, 'e mo'oni ai e lau 'a e motu'a 'e taha. ". . . mu'omu'a mai 'a e fe'amokaki, hoko mai ai e fusimo'omo pea muimui mai e avangongo 'a e kato, kae hange ha ifi ika e longoa'a 'a e manava. . . " – Witcliffe Taufa.
Node is premium Premium content
Thursday 2 June 2011
'Okalani, Nu'usila
Kataki kae fokotu'u atu e ki'i tohi ni fekau'aki mo e Headline "Ha me'a 'oku hoko mali 'o Fielakepa Li'aki 'a Nopele Fielakepa 'e hono mali" 'a e Taimi 'o Tonga Vol 22, Fika 21/Pulelulu 25 Mē, 2011. 'Oku mau fie fakahā heni 'a 'emau ongo'i faka'ofa'ia mo fakatumutumu 'i he ma'ulalo faufau kuo a'u ki ai 'a e loto mo e 'atamai 'o e tokotaha na'a ne tohi 'a e article . . . - Johnny Taione.
Node is premium Premium content
Sunday 8 May 2011
Salt Lake City, Utah, USA
Kuo lapasi 'e he lao hu koloa mo e tu'utu'uni faka-mo'ui lelei 'o 'Aositelelia 'a e ngaahi anga faka-fonua 'o e kakai 'o e Pasifikí 'i hono faka-taputapui 'o e ngaue 'aki 'o e Kava Tonga. - Sione Akemeihakau Mokofisi.
Node is premium Premium content
Friday 25 March 2011
'Okalani, Nu'usila
Ne te'eki tu'otaha ke u faka'ikai'i 'a e lelei 'a e ngaue kuo fakahoko 'e he Komisiona Polisi mo 'ene Potungaue. 'Ikai 'aupito. Ko 'eku faka'amu ke nau fokotu'u ha'anau kautaha ke nau fakahoko 'a e ngaahi alea pehe ni kae tu'u tau'ataina e kau Polisi ke fakahoko honau fatongia.- Dr Fotu K.V. Fisi'iahi.
Node is premium Premium content
Thursday 24 March 2011
Nuku'alofa, Tonga
'Oku 'ikai te u tui tatau pea mo Dr. Fisi'iahi ki hano fokotu'u 'o e kautaha ki he kau Polisi koe'uhi ko 'enau ta'efiemalie. 'Oku hanga 'e he tohi ni 'o fakaha mai heni e mamaha 'o e fakakaukau 'a Dr. Fisi'iahi pea mo e si'i 'ene 'ilo ki he lao mo e kakano 'o e ngaue mo e fatongia ko ia 'o e Komisiona Polisi. - Samiu Sika.
Node is premium Premium content
Thursday 17 March 2011
'Okalani, Nu'usila
"Koeha 'a e 'uhinga 'o e polisi?" "Kiate au ko e polisi ko e taliangi ta'etoefehu'ia . . ." Malie ee! Tangane kau tangata mo e kau fefine ho'omou loto lahi ke mou ngaue ke veteki aa 'a e fo'i Tukufakaholo koia ko e Taliangi Ta'etoefehu'ia, mei homou ngaue'anga. - Dr Fotu K.V. Fisiiahi.
Thursday 3 March 2011
Nuku'alofa, Tonga
'Oku ou fakamalo atu heni ki he'etau Kau Loea 'i Nu'u Sila Mataitini Fotu, Sione Fonua mo 'Amelia Saafi ho'omou feinga 'oku fai ke fakamahino pe ko e 'api ko 'Atalanga na'e fakatau 'e he Pule'anga. 'Oku mahu'inga ho'omou 'ohake 'a e me'a ni he 'oku tau fanongo pe 'oku 'i ai mo e 'api 'o e Pule'anga 'i London, San Francisco mo New York, ka ko hai kuo sio he ngaahi Tohi Fakatau 'api ko ia. - Sione 'Uhilamoelangi Liava'a.
Wednesday 10 November 2010
Auckland, New Zealand
'Oku ou fakamalo atu kia Lou 'Uhila he'ene tafulu pongipongia mai he vahaope. Kataki ko e me'a 'oku ke hoha'a kiai 'oku ou tau'ataina pe au ke fakahoko 'o tatau pe mo ho'o tau'ataina keke tafulu mai he kolomu ni. 'Ofa mai aa Lou 'Uhila 'o tukuaa hono feinga'i ke fakapulou'i e mo'oni he ho'ataa malie. - Dr Fotu K.V. Fisi'iahi.
Node is premium Premium content
Saturday 6 November 2010
San Mateo,California, USA
'Oku mahino pe ko e kuonga poto eni 'o Tonga, pea 'oku taki taha ta'aki 'ene mo'oni. Kau 'oatu ha ki'i fakamanatu: Na'e ufi, faka'apa'apa pea toka'i pe 'a e Tonga ia he kuo hili, pea ko e kuonga koula ia 'o Tonga! 'Oku hanga 'e he kuonga poto ni 'o 'ave ki tautolu ki he tu'unga 'oku ma'olunga 'aupito he 'oku lilika hoku poko'i mata tu'a he tau mama'o 'etau kaka. Ka ko e ma'olunga ange 'etau kaka ko 'ene 'osi ia 'a e fanga ki'i me'a 'oku kuku ke fai 'aki e fononga he'ene ngangana! - Leafa Taumoepeau.
Node is premium Premium content
Friday 5 November 2010
Nuku'alofa, Tonga
'A ia kapau na'e 'oange ho'omo kui hono 'api ki homo tamai kene ma'u pea foaki ange 'e ia ki hono foha lahi pea mo si'i lotokovi ai. Pehe 'oku mo kei poto? Na'a tau totongi tax kotoa pe ka 'oku 'osi 'eku tumu ho'omo fu'u vili ta'e'unua mo velia hono feinga ke teke'i 'a lei mo hono fu'u mei. - Lou 'Uhila.
Node is premium Premium content
Thursday 4 November 2010
Neiafu, Vava'u
'Oku 'ikai ko ha talaihangamai pe ko ha sani-tungua, ka 'oku hange ha fakatu'amelie ki ha'amau taunga 'oku tautau he fu'u telie. 'Oku ikai faingata'a ki he Kovana Le'ole'o 'i hono mafai ko e Palemia, ke langa ha mala'e vakapuna fakavaha'apule'anga 'i Vava'u ni. Ke fai mo langa'i hake 'a e Tourism Industry. - Paula Kava.
Node is premium Premium content
Wednesday 13 October 2010
Salt Lake City-Utah, USA
'Ofa 'oku totonu e launga 'a Paula K. Kava mei Vava'u. Kapau 'oku mo'oni a Paula, 'oku tanaki leva 'a e Pule'anga ki he mamafa 'a e koloa. 'Oku 'ikai ko e maketi tau'ataina ia, he ko e pule'i filifili-manako ia ke fa'iteliha e pisinisi tokosi'i hono malu'i e mamafa 'a e koloa, pea fakalahi ta'etotonu 'enau tupu. - Sione Akemeihakau Mokofisi.
Node is premium Premium content
Monday 11 October 2010
Neiafu, Vava'u
Ko e me'a 'oku fai kiai 'a e tokanga, he 'oku hanga 'e he lao 'o foaki 'a e faingamalie huu koloa mei muli ki he ki'i toko ni'ihi pe koia 'oku lesisita ke ma'u laiseni. Ka 'oku 'ikai ke hanga 'e he lao 'o malu'i 'a e kau consumer 'oku nau fua kotoa 'a e fakamole mo e tukuhau ki he koloa na'e hu mai mei muli. 'Oku laka hake he 90% 'a e koloa he maketi 'oku pau ke import mei muli. Pea 'oku 'ikai ke 'i ai ha taimi ia 'e pehee 'oku over-stock ai ha fa'ahinga koloa 'i Tonga ni. He 'oku kei lahi ange pe 'a e demand ia he supply. Pea 'i he'ene pehee, neongo e mamafa 'a e koloa ka kuo pau pe ke fakatau ia. - Paula Kava.
Node is premium Premium content
Friday 10 September 2010
Neiafu, Vava'u
Talamai 'e he motu'a, na'e fiefia 'i hono faka'ataa ke toe fangota'i 'a e mokohunu. Pea na'e fakamalo lahi ki he kau Falealea. 'Oku fakafuofua ko e fo'i te'epupulu 'e 600+ 'osi fakangakau pea toki fonu 'a e kane lita 'e 20 'e 1, $20.00. Na'a ku 'amanaki kuo tau monu'ia he hu mai 'a Falealea 'o kau he fua mokohunu, 'o fakatatau ki he tefito'i mo'oni 'oku nau tu'uaki, 'a e faa'i kavei koula mo e temokalati. Kae taa koaa, ko e taimi pe 'oku 'asi ai 'a e tola, kuo nau 'oho kai kinautolu 'o hange ha ngaahi fu'u 'ulua. - Paula Kava.
Node is premium Premium content
Wednesday 11 August 2010
Salt Lake City, Utah, USA
'Oku totonu hono faka'ali'ali pea mo e fiema'u mai 'o e kau sotia Tonga 'e he ngaahi fonua lalahi. 'Oku kau ia ki he ma'u ai 'a e maheni tau malu'i fonua 'a e sotia Tonga, pea faka'aonga'i ai kinautolu 'i he ngaahi founga faka-'ikanomika . 'O kapau 'oku 'i ai ha founga ke fakalahi ai 'enau maheni ngaue, pea lahi honau fiema'u, ko e ngaahi taumu'a ia 'oku tau feinga ki ai. - Sione Akemeihakau Mokofisi.
Node is premium Premium content
Tuesday 10 August 2010
Pota 'o Mehiko, San Diego,USA
'Oku tui 'a e motu'a ni 'oku 'ikai ke pehe mai 'e Pilitania mo e NATO koha fo'i piini piko 'a e kau ange 'a Tonga ki he tau. Ko e fu'u teuaki fakapo 'eni, hange ha taki atu ha fu'u tuli pea toe noa ki ha fe'auhi tipeiti. Ko 'enau si'i sio ngutu pe ki he ngaahi me'a 'oku fai 'e he ngaahi fonua kuo nau taukei 'i he mala'e 'o e tau taau pe ko 'enau o atu pe 'o le'o 'i he ngaahi 'apitanga tau kae 'ikai ke nau 'otumu'a 'i he laine. - Lou 'Uhila.
Node is premium Premium content
Thursday 29 July 2010
Neiafu, Vava'u
Ko 'eku fifili pe ko e ha 'oku 'ikai ma'u ai ha kau sotia mei he ngaahi fonua 'oku laui miliona hono kakai, pea laui kilu 'enau kau sotia. Kae feinga mai 'a Pilitania Lahi pea mo e NATO ke 'ave 'a e ki'i kau sotia 'oku 'ikai ke a'u ki he toko 1000 hono tokolahi, mei he ki'i fonua 'oku toko tahakilu pe hono tokolahi 'o e kakai. - Paula Kava.
Node is premium Premium content
Thursday 22 July 2010
Neiafu, Vava'u
Ko Tonga ni foki, ko e ki'i Niche Market pe. Pea ko e 'uhinga ia 'oku totonu ai ke tau fakaafe'i mai pe 'a e kau Mega Investor, koe'uhi ke nau cater pe ki he levolo 5-Stars 'o a'u ki he 7-Stars resorts. Pea 'e fu'u fiema'u 'aupito leva ke fakangofua 'e he va'a palani 'a e Pule'anga ke ngaue'aki 'a e Zoning. 'O hange koeni, ko e zone 'o e kau Mega Investor ko Vahemotu, pea ko e zone 'o e kau Local Investor ko 'Uta Vava'u. - Paula Kava.
Node is premium Premium content
Tuesday 13 July 2010
Neiafu, Vava'u
Ko e me'a 'oku ui ko e tupu faka'ekonomika ko ha Fonua 'oku nau mo'umo'ua 'i hono lalanga 'a e ngaahi faingamalie ngaue'anga tu'uma'u, ke solova'aki hono feau 'o 'enau ngaahi fiema'u hono kotoa. Ko e formula 'oku nau ngaue'aki ko e Takimamata. 'A ia, 'oku nau faka'ai'ai 'a e kakai mei muli ke huu ange 'o nofo fakataimi 'i honau fonua – 'o ne lalanga ai ke toe lahi ange 'a e ngaahi faingamalie ngaue'anga tu'uma'u 'i he fonua, ke feau 'a e ngaahi fiema'u koeni. - Paula Kava.
Node is premium Premium content
Wednesday 30 June 2010
Neiafu, Vava'u
Ko e Takimamata pe 'e taha 'a e industry 'e mo'ui 'i hono langa 'i he fonua ni , pea 'e lava 'e he industry ko'eni 'o fakatupu pe langa hake ha ngaue'anga, ke ma'u faingamalie mei ai 'a e kakai kotoa pe 'o e fonua. - Paula K. Kava.
Node is premium Premium content

Pages