You are here

Results for Talanga 'i he lea faka-Tonga

Friday 10 September 2010
Neiafu, Vava'u
Talamai 'e he motu'a, na'e fiefia 'i hono faka'ataa ke toe fangota'i 'a e mokohunu. Pea na'e fakamalo lahi ki he kau Falealea. 'Oku fakafuofua ko e fo'i te'epupulu 'e 600+ 'osi fakangakau pea toki fonu 'a e kane lita 'e 20 'e 1, $20.00. Na'a ku 'amanaki kuo tau monu'ia he hu mai 'a Falealea 'o kau he fua mokohunu, 'o fakatatau ki he tefito'i mo'oni 'oku nau tu'uaki, 'a e faa'i kavei koula mo e temokalati. Kae taa koaa, ko e taimi pe 'oku 'asi ai 'a e tola, kuo nau 'oho kai kinautolu 'o hange ha ngaahi fu'u 'ulua. - Paula Kava.
Node is premium Premium content
Wednesday 11 August 2010
Salt Lake City, Utah, USA
'Oku totonu hono faka'ali'ali pea mo e fiema'u mai 'o e kau sotia Tonga 'e he ngaahi fonua lalahi. 'Oku kau ia ki he ma'u ai 'a e maheni tau malu'i fonua 'a e sotia Tonga, pea faka'aonga'i ai kinautolu 'i he ngaahi founga faka-'ikanomika . 'O kapau 'oku 'i ai ha founga ke fakalahi ai 'enau maheni ngaue, pea lahi honau fiema'u, ko e ngaahi taumu'a ia 'oku tau feinga ki ai. - Sione Akemeihakau Mokofisi.
Node is premium Premium content
Tuesday 10 August 2010
Pota 'o Mehiko, San Diego,USA
'Oku tui 'a e motu'a ni 'oku 'ikai ke pehe mai 'e Pilitania mo e NATO koha fo'i piini piko 'a e kau ange 'a Tonga ki he tau. Ko e fu'u teuaki fakapo 'eni, hange ha taki atu ha fu'u tuli pea toe noa ki ha fe'auhi tipeiti. Ko 'enau si'i sio ngutu pe ki he ngaahi me'a 'oku fai 'e he ngaahi fonua kuo nau taukei 'i he mala'e 'o e tau taau pe ko 'enau o atu pe 'o le'o 'i he ngaahi 'apitanga tau kae 'ikai ke nau 'otumu'a 'i he laine. - Lou 'Uhila.
Node is premium Premium content
Thursday 29 July 2010
Neiafu, Vava'u
Ko 'eku fifili pe ko e ha 'oku 'ikai ma'u ai ha kau sotia mei he ngaahi fonua 'oku laui miliona hono kakai, pea laui kilu 'enau kau sotia. Kae feinga mai 'a Pilitania Lahi pea mo e NATO ke 'ave 'a e ki'i kau sotia 'oku 'ikai ke a'u ki he toko 1000 hono tokolahi, mei he ki'i fonua 'oku toko tahakilu pe hono tokolahi 'o e kakai. - Paula Kava.
Node is premium Premium content
Thursday 22 July 2010
Neiafu, Vava'u
Ko Tonga ni foki, ko e ki'i Niche Market pe. Pea ko e 'uhinga ia 'oku totonu ai ke tau fakaafe'i mai pe 'a e kau Mega Investor, koe'uhi ke nau cater pe ki he levolo 5-Stars 'o a'u ki he 7-Stars resorts. Pea 'e fu'u fiema'u 'aupito leva ke fakangofua 'e he va'a palani 'a e Pule'anga ke ngaue'aki 'a e Zoning. 'O hange koeni, ko e zone 'o e kau Mega Investor ko Vahemotu, pea ko e zone 'o e kau Local Investor ko 'Uta Vava'u. - Paula Kava.
Node is premium Premium content
Tuesday 13 July 2010
Neiafu, Vava'u
Ko e me'a 'oku ui ko e tupu faka'ekonomika ko ha Fonua 'oku nau mo'umo'ua 'i hono lalanga 'a e ngaahi faingamalie ngaue'anga tu'uma'u, ke solova'aki hono feau 'o 'enau ngaahi fiema'u hono kotoa. Ko e formula 'oku nau ngaue'aki ko e Takimamata. 'A ia, 'oku nau faka'ai'ai 'a e kakai mei muli ke huu ange 'o nofo fakataimi 'i honau fonua – 'o ne lalanga ai ke toe lahi ange 'a e ngaahi faingamalie ngaue'anga tu'uma'u 'i he fonua, ke feau 'a e ngaahi fiema'u koeni. - Paula Kava.
Node is premium Premium content
Wednesday 30 June 2010
Neiafu, Vava'u
Ko e Takimamata pe 'e taha 'a e industry 'e mo'ui 'i hono langa 'i he fonua ni , pea 'e lava 'e he industry ko'eni 'o fakatupu pe langa hake ha ngaue'anga, ke ma'u faingamalie mei ai 'a e kakai kotoa pe 'o e fonua. - Paula K. Kava.
Node is premium Premium content
Tuesday 13 April 2010
Uganda
Tulou mo e talamalu 'o e fonua, kae fakakakau atu 'a e popoaki 'ofa mo e fie kaunga mamahi kiate koe Ta'ahine Pilinisesi Mele Siu'ilikutapu 'i he taufa kuo pulonga ai ho loto fale. - Moala Fusitu'a.
Node is premium Premium content
Friday 9 April 2010
Pago Pago, American Samoa
'Oku ou kole ki he Matangi Tonga ke fakafolau atu mu'a mei he 'Otu mo'unga Tu'asivitasi pea 'i he peau fasi 'o e Pasifiki 'ae fakatapu ki he tu'unga kotoa 'i Tonga 'oku totonu ke fakatapua, kae 'ata ki he motu'a tu'a ko'eni ke lafolalo atu e popoaki fie kaungamamahi tu'a ko'eni mei he motu maka 'o e Tu'i Manu'a. - HMHC Mafi 'o Amerika Samoa.
Node is premium Premium content
Sunday 28 March 2010
Alaska, USA
Ko e ki'i fakalavelave atu pe ki he lave 'a A.Mokofisi' 'o felave'i mo e fehu'I na'e fai 'e S. Sika he tokolahi 'o e kau muli 'oku nau ma'u 'a e tu'unga ma'olunga 'i Tonga'. Ko e 'uhinga 'oku ma'u ai 'e he kau muli 'a e faingamalie he 'oku nau maheni ngaue ange 'i he ngaahi potungaue oku nau taki ai' he tangata Tonga. -Joshua Nehasi
Node is premium Premium content
Friday 19 March 2010
Salt Lake City, Utah, USA
Kuo si'i hanu 'a Samiu Sika 'o tukuaki'i e "kau muli . . . neongo e tonu mo e lelei ange 'a e Tonga," 'i he 'ene tohi (Komisoni . . . 15 Mar 2010). -Sione Akemeihakau Mokofisi
Node is premium Premium content
Tuesday 9 February 2010
USA
Kole atu mu'a kia Minisita 'Eseta Fusitu'a ke 'ofa mai 'o fai ha fakamatala fakapotopoto 'o fakatatau ki hono poto mo e taukei ngaue kuo ne ma'u. Ko 'ene 'ita he 'eke ange 'e he faiongoongo kiai felave'i mo e Kalauni 'o e Tu'i hono toe fakafoki ke fakangingila mei Pilitania, kapau ne ne fai mo ne 'oange 'a e tali totonu he 'ikai toe fiu 'eke 'e he faiongoongo mei muli ka ko e 'atunga ia 'enau heliaki mo e holi ke kofukofu'i e ngaahi fakamatala, kuopau ke vakili ia 'ehe taha faiongoongo he ko 'ene ngaue ia ke 'eke me'a 'oku 'ikai ke fakapapau'i mo 'eke me'a 'oku fakangalingali koe'uhi ka ne tuku atu he ongoongo 'a e mo'oni mo e totonu ki he kakai.-Faletonga
Node is premium Premium content
Wednesday 27 January 2010
UK
'Oku ou poupou ki he takeover ko'eni 'e he puleanga 'a e 'akapulu 'i Tonga kae tuku ki he Minisita Pa'anga, Afualo Matoto ke ne tataki 'etau teuteu ki he World Cup 'o e 2011. Ko e ngaahi uhinga eni. -matatoluatupou
Node is premium Premium content
Sunday 10 January 2010
Pagopago, American Samoa
'Oku 'ikai ke fakapapau'i mai 'e he Fa'ahi Fakapolitikale ko e Temokalati (Democracy) 'oku ne lava 'o solova 'a e palopalema mo e to nounou kotoa 'a ha Fonua. Ko e fa'ahi Politikale Fakalangi pe 'i Hevani tene lava. Ko e tefito'i fakakaukau 'oku taukave'i 'e he Temokalati ia ko 'ene malava ke fakamalohi'i ha Pule'anga mo hono kau taki kuo fili ke nau ha'isia ki honau fatongia ki he kakai 'o e fonua.
Node is premium Premium content
Tuesday 22 December 2009
San Diego-California, USA
'Oku 'I ai 'a e faka'apa'apa lahi atu ki he Mafi 'o Amerika Samoa mo 'eku malie'ia 'i he kaveinga 'oku ne lave ki ai. - Lou 'Uhila
Node is premium Premium content
Sunday 20 December 2009
Nuku'alofa, Tonga
Kuo 'omai hotau tala pea tuku mai mo e siate folau ki he liukava fakahisitolia 'i hotau fonua ni. Kuo finangalo 'a Tupou ke tuku mai ki hono kakai ke nau fili e kapiteni, kau 'ofisa pea mo e toenga 'o e kauvaka ke nau fakalele hotau vakaa. 'Oku 'i ai e tu'amelie he kuo tau kau he pue 'o e temokalati ka 'oku hange pe 'oku kei fai pe "tu'atamaki ki he taunga he fu'u tavahi". -Samiu Sika
Node is premium Premium content
Friday 18 December 2009
Pago Pago, American Samoa
'Oku 'i ai 'eku tui lahi 'e fehangahangai a Tonga mo e palopalema lahi ka 'ikai fakapotopoto mo ma'a pea mahino ki he kakai 'o e fonua hano solova 'e he Pule'anga 'a e fakatamaki mo e fakamamahi ne hoko mo kei 'o hake 'e he Princess Ashika. -Mafi 'o Amerika Samoa.
Node is premium Premium content
Wednesday 16 December 2009
Kailua-Kona-Hawaii, USA
Kataki pe mu'a ka e hao atu 'eku lave faka'osi pe 'eni ki he tohi 'a Posoa Finau 'oku pehe, "Tuku 'a e fakamole space mo e kai pinati fakaveve." 'Oku ha 'i he Talanga 'i he lea faka-Tonga. -'Aisea Tu'akihekolo Tu'ikolovatu
Node is premium Premium content
Sunday 13 December 2009
Sydney, Australia
Kataki pe kae fakaa'u atu 'a e ki'i fakamaama ko'eni kia 'Aisea Tu'ikolovatu ko e 'uhinga ko e toe heke holo 'oku lau ki ai. Sea hange ko 'eku lau kimu'a, 'oku fu'u fakamole space 'aupito 'a e me'a 'oku 'uhinga kiai. Tuku ke u toe fakamole space atu hono tala atu "Ko e fu'u me'a motu'a pe ia" 'oku tau 'osi 'ilo'i hono faito'o ko e to'o 'a e kau faihala ki tu'a mo kumi ha kakai ke nau fai lelei'i hono fua honau ngaahi fatongia. Ko e toe heke holo ha 'oku ke 'au'au pinati ki ai? -Soa Finau
Node is premium Premium content
Friday 11 December 2009
Kailua-Kona-Hawaii, USA
'Oku ou fakatokanga'i 'oku ke fu'u emotional he taimi 'oku ou lea ai ki he komiti 'akapulu fo'ou. 'Oku ou ki'i hu'uhu'u na ko ha memipa koe 'o e komiti fo'ou? Ka mavahe pe mei ai 'oku 'i ai hao 'ofa'anga he loto komiti. -'Aisea T. Tu'ikolovatu
Node is premium Premium content

Pages