You are here

Results for Talanga 'i he lea faka-Tonga

Tuesday 24 March 2015
Nuku'alofa, Tonga
Ko e fakamatalani ni ko e fie tokoni pe ke tau talanoa’i lelei mo melino ‘a e CEDAW he ‘oku tau tangata’ifonua kotoa ‘o e fonua ko Tonga. – Sione Tu’itupou Fotu.
2 comments
Friday 20 March 2015
Nuku'alofa, Tonga
Ko e lavelave ‘eni ki ha’a politika he ko kinautolu na’a nau fakatoka ‘a e Tonga ‘o e onopooni ‘o fisifisimu’a ai ‘a’etau moto “Ko e ‘Otua mo Tonga ko hoku tofi’a”.
1 comment
Friday 20 March 2015
Nuku'alofa, Tonga
Ngaahi Fananga mo e Fakatonuonu fekaku’aki mo e CEDAW ‘I Tonga ni
2 comments
Tuesday 17 March 2015

Port Vila, Vanuatu
Fakafeta'i ko kimautolu eni fanau ako lao ‘i Port Vila 'oku mau kei mo'ui pe he ‘osi atu e maumau ne fakahoko ‘e Cyclone Pam. Ko e faka-tangi pe na’a ‘i ai ha tokoni mai ‘a e pule'anga ki heni ki he fanau ako Tonga heni. – Tupou Fa’aoa.
Saturday 14 March 2015
Nuku'alofa, Tonga
Ko e tukufakaholo ‘o e fonua ni na’e fungavaka ‘e tolu ‘a e fokotu’utu’u ‘o e sosaieti Tonga – Ha’a Tu’i, hou’eiki ‘iho nau ngaahi ha’a mo ha’a me’avale. ‘I he kuonga ni ‘oku ‘i ai ‘a e ngaahi liliu lahi he ‘oku hiki hake ha ni’ihi ‘i ha’a me’avale ‘o nau hoko ko e kau hou’eiki fo’ou. Ko e anga ia ‘o e ta’au ‘a taimi pea ‘oku ‘i ai pe ‘ene sai mo hono kovi. – S. Tu’itupou Fotu.
4 comments
Tuesday 9 December 2014
Nuku'alofa, Tonga
Ko e me'a mahu'ingna taha ki hotau fonua he momeniti ko'eni ke fai mo mou fokotu'u ho'omou Kanititeiti ki he Palemia. He kuo tau hange ha me'alele 'oku pikisia pe ia he pelepela 'o hono fale tau'anga te'eki a'u ki he hala. - 'Inoke Fotu Hu'akau.
2 comments
Node is premium Premium content
Friday 5 December 2014
Nuku'alofa, Tonga
Ko e lakanga Palemia ko e Taki Ngaue Ma'olunga taha ia he fonua, pea 'oku 'ikai ko ha lakanga ia ke fakapale'i 'aki ha taha. Ko e fakapale ia 'oku lahi 'a e ngaahi Metali Fakalangilangi 'a e fonua ke fai 'aki 'a e ngaue koia. 'E 'ikai fakahoko 'aki ia 'a e Palemia. – 'Inoke Fotu Hu'akau.
2 comments
Node is premium Premium content
Monday 1 December 2014
Nuku'alofa, Tonga
Ko e kamata ko'eni 'a Tonga he hala-fononga 'o e faka-temokalati ange kuo tau hoko ai ko e fuofua fonua kuo ma'u 'e ha kau Fakafofonga Tau'ataina 'a e tokolahi ke fokotu'u ha Pula'anga. Pea 'oku fokotu'u atu heni ke tali 'e he kau Fakafofonga Tau'ataina 'a e faingamalie kuo foaki kia kinautolu 'e he kakai 'o e fonua. – 'Inoke Fotu Hu'akau.
4 comments
Node is premium Premium content
Wednesday 12 November 2014
USA
Neongo 'a hono tu'uaki e Temokalatí 'o pehē tokua ko e mafai 'e 'i he 'aofinima 'o e kakaí, ka 'oku hoko e Temokalatí ia ko e me'angaue faka-politikale pē ki ha ni'ihi tokosi'i ke nau pule ki he toenga e fonuá. Kuo fakamo'oni'i 'oku lolotonga hoko eni i 'Amelika he 'aho ni, pea me'apango kuo 'osi kamata e me'a tatau 'i Tonga he mali siokoloa (marriage of convenience) ko ia 'a e Temokalati Tonga mo e Kautaha e Kaungaue Fakapule'anga (PSA). – Tevita Vaikona mo Senituli Penitani.
Node is premium Premium content
Tuesday 4 November 2014
USA
Ko e makehe'anga 'o Tonga he Pasifiki mo e toenga 'o mamaní — ko hono Tu'i ne Pule Fakaleveleva ka na'e mo'ui kalusefai, pea ko 'ene visone ko e fakamaau totonu, vahevahe taau, pule 'a e lao, mo e fai ma'oni'onii ke tafe meia Sihova ki Tonga ko e Selusalema 'o e Pasifikí. – Tevita Vaikona mo Senituli Penitani.
1 comment
Node is premium Premium content
Monday 27 October 2014
USA
"Ko e Pule (Mafai) Fakalevelevaa 'oku Fakaleveleva 'e ne Faihalá," 'o hangē nai ia ha kupu'ilea mei he Folofolá. Pea kuo ngāue'aki 'e he kau Taki Temokalatí e kupu'ileá ni ke hokataoa'aki e Pule'anga Fakatu'í peá ke fakatonuhia'i'aki e feinga liliu Temokalatí. 'Okú ma fokotu'u atu ki he Tonga kotoa—'Oku ta'emo'oni e lea ko 'ená 'i Tonga pea ko hono 'uhingá 'eni. – Tevita Vaikona mo Senituli Penitani.
1 comment
Monday 20 October 2014
USA
Ko e fa'ahinga tu'unga faka-politikale oku ui ko e "potupotu tatau faingata'a" pe "uneasy equilibrium," 'a e faahinga tu'unga oku 'i ai a Tongá 'i he lolotongani, pea kuo pau ke tau feinga ke tauhi e ongome'aa e ua ke potupotu tatau neongo 'e ne feingata'á — ko e Temokalati pea mo e Pule Fakatu'i pe Pule'anga Fakatu'i Fakatemokalati. - Tevita Vaikona mo Senituli Penitani.
Friday 10 October 2014
USA
Ko e liliu Temokalatí ‘oku ‘ikai ko ha liliu faka-politikale pē, ka ko e liliu ‘o e fa’unga ‘o e sōsaieti Tongá mo e ‘ulungaanga fakafonuá. Kuo pau ke ‘i ai e trade-off — ‘e ma’u mai e tafa’aki ko é, ka e mole atu e tafa’aki ko é. - Tevita Vaikona mo Senituli Penitani.
1 comment
Node is premium Premium content
Tuesday 30 September 2014
Nuku'alofa, Tonga
Ko e fokotu'u fakakaukau 'eni ke hanga 'ehe Pule'anga 'o fokotu'u ha 'Komisoni Fekumi ki he Mo'oni' (sort of Truth Commission) he vave taha ke nau fekumi ki he mo'oni kakato 'o e 'uhinga na'e hoko ai 'a e 16/11. – S. Tu'itupou Fotu.
Node is premium Premium content
Sunday 21 September 2014
'Aositelelia
Talu e tu’u e Pule’anga Fakatu’i ‘o Tongá mo e ‘ikai ha ofiofia e kovi ‘a e Pule’anga Tongá ki he kovi ne fai ‘e he Pule’anga Pilitaniá ki he kakai ‘o 'Initiá pe ko hono ngaohi kovi’i ‘e he kau hinehina o 'Amelika 'a e kau ‘uli’ulii, ka na’e uki ‘e Mahatma Gandhi ‘a e laui miliona hono kakaí ke nau fakafepaki melino pea uki 'e Luther King 'a e fakafepaki melino pea na’e ola lelei ‘enau feingá. - Tevita Vaikona mo Senituli Penitani.
Node is premium Premium content
Sunday 14 September 2014
'Aositelelia
Kau taki temokalatii, kapau ko e taukave ena 'oku evidence-based, fēfē ke ‘alu fakataha pee ho’omou malanga’I e Temokalatii pea mo ho’omou malanga’i a Kalaisii. Ka liliu hotau fonuaa 'o lahiange 'enau muimui kia Sisu ‘i he muimui ki he Temokalatii, te tau a’usia e Temokalati fakamonu’iaa, pea ‘e ‘ikai toe ‘i ai ha 16/11. - Tevita Vaikona mo Senituli Penitani.
Node is premium Premium content
Thursday 4 September 2014
Nuku'alofa, Tonga
Fokotu'u atu : Fēfē ke tau muimui pē he founga faka-Pilitaniá, 'aki hono fili 'e he kakaí honau kau Fakafofongá, pea fili 'e he kau Fakafofongá 'a e Palemiá. Pea tau faka-'Amelika leva he taimi ko é 'e fili ai 'e he Palēmiá 'e ne kau Minisitā ki he Kapinetí. – Tevita mo Senituli.
1 comment
Node is premium Premium content
Wednesday 12 March 2014
Nuku'alofa, Tonga
'Oku ou fifili 'i he taimi lahi pe na'e hu'u ki he ha 'a e fo'i hiki vahenga 'a e kau ngaue fakapuleanga. 'Oku fa'a taka 'i he ngaahi ha'ofanga 'a e lea 'o pehe "ko hotau fonua 'ofa'anga eni". Fai mu'a 'etau 'ofa fonua pea 'ai ke 'asi he'etau ngaue ka 'oku 'ikai ko e me'a 'oku lau pe mo lea 'aki. – HalaVuna.
Tuesday 17 September 2013
'Okalahi, Nu'usila
'Oku makehekehe mo Paula Kava 'i he 'ene fokotu'u ke fakalato efiema'u fakaako 'aki 'a hono ngaue'aki 'a e naunau 'e langa ke fakalele 'a e fe'auhi sipoti 'o e 2019. Ko e fili, ko ho'o fakanaunau e sipoti ma'ae ki'i tokosi'i pe ko ho'o fakanaunau e kaha'u ako kotoa 'o e fonua? - Sefita Hao'uli
Node is premium Premium content
Monday 16 September 2013
Neiafu, Vava'u, Tonga
Ko e faingamalie koeni ki Tonga ni ke tau host 'a e sipoti 'o e pasifiki ki he 2019 te ne hanga ‘o fakaava ‘a e matapaa ke tau langa ai ha campus fo’ou ke fokotu’u ‘aki ‘etau fuofua National University. - Paula Kava.
Node is premium Premium content

Pages