You are here

Results for Talanga 'i he lea faka-Tonga

Wednesday 8 April 2015
Nuku'alofa, Tonga
Ko e akonaki ‘a e ‘Otua kia Solomone – ke ‘oua ‘e tokanga makehe ki he ngaahi ‘o e me’atau mo e pa’anga, pea ‘oua ‘e mali moha fefine ta’e tui ‘Otua.
2 comments
Tuesday 7 April 2015
Nuku'alofa, Tonga
‘Oku ‘oatu ‘a e fanongonongo ni ke fakama’ala’ala ki he kakai ‘o e fonua ‘ a e ngaahi hoha’a pehe ki he ngaahi tukuaki’i kuo fai mai ki he Potungaue Pa’anga fekau’aki mo hono tukuatu ‘o e ngaahi koloa ngaue’aki mo uesia ‘a e Hotele Dateline.
Tuesday 7 April 2015
Nuku'alofa, Tonga
Kuo faka’ikai’i ‘e he ‘Eiki Palemia, Hon. Samiuela ‘Akilisi Pohiva, ‘a e fakamatala ongoongo kuo ‘omai ‘e he tangata faiongoongo ko Sione Mokofisi.
Tuesday 24 March 2015
Nuku'alofa, Tonga
Ko e fakamatalani ni ko e fie tokoni pe ke tau talanoa’i lelei mo melino ‘a e CEDAW he ‘oku tau tangata’ifonua kotoa ‘o e fonua ko Tonga. – Sione Tu’itupou Fotu.
2 comments
Friday 20 March 2015
Nuku'alofa, Tonga
Ko e lavelave ‘eni ki ha’a politika he ko kinautolu na’a nau fakatoka ‘a e Tonga ‘o e onopooni ‘o fisifisimu’a ai ‘a’etau moto “Ko e ‘Otua mo Tonga ko hoku tofi’a”.
1 comment
Friday 20 March 2015
Nuku'alofa, Tonga
Ngaahi Fananga mo e Fakatonuonu fekaku’aki mo e CEDAW ‘I Tonga ni
2 comments
Tuesday 17 March 2015

Port Vila, Vanuatu
Fakafeta'i ko kimautolu eni fanau ako lao ‘i Port Vila 'oku mau kei mo'ui pe he ‘osi atu e maumau ne fakahoko ‘e Cyclone Pam. Ko e faka-tangi pe na’a ‘i ai ha tokoni mai ‘a e pule'anga ki heni ki he fanau ako Tonga heni. – Tupou Fa’aoa.
Saturday 14 March 2015
Nuku'alofa, Tonga
Ko e tukufakaholo ‘o e fonua ni na’e fungavaka ‘e tolu ‘a e fokotu’utu’u ‘o e sosaieti Tonga – Ha’a Tu’i, hou’eiki ‘iho nau ngaahi ha’a mo ha’a me’avale. ‘I he kuonga ni ‘oku ‘i ai ‘a e ngaahi liliu lahi he ‘oku hiki hake ha ni’ihi ‘i ha’a me’avale ‘o nau hoko ko e kau hou’eiki fo’ou. Ko e anga ia ‘o e ta’au ‘a taimi pea ‘oku ‘i ai pe ‘ene sai mo hono kovi. – S. Tu’itupou Fotu.
4 comments
Tuesday 9 December 2014
Nuku'alofa, Tonga
Ko e me'a mahu'ingna taha ki hotau fonua he momeniti ko'eni ke fai mo mou fokotu'u ho'omou Kanititeiti ki he Palemia. He kuo tau hange ha me'alele 'oku pikisia pe ia he pelepela 'o hono fale tau'anga te'eki a'u ki he hala. - 'Inoke Fotu Hu'akau.
2 comments
Friday 5 December 2014
Nuku'alofa, Tonga
Ko e lakanga Palemia ko e Taki Ngaue Ma'olunga taha ia he fonua, pea 'oku 'ikai ko ha lakanga ia ke fakapale'i 'aki ha taha. Ko e fakapale ia 'oku lahi 'a e ngaahi Metali Fakalangilangi 'a e fonua ke fai 'aki 'a e ngaue koia. 'E 'ikai fakahoko 'aki ia 'a e Palemia. – 'Inoke Fotu Hu'akau.
2 comments
Monday 1 December 2014
Nuku'alofa, Tonga
Ko e kamata ko'eni 'a Tonga he hala-fononga 'o e faka-temokalati ange kuo tau hoko ai ko e fuofua fonua kuo ma'u 'e ha kau Fakafofonga Tau'ataina 'a e tokolahi ke fokotu'u ha Pula'anga. Pea 'oku fokotu'u atu heni ke tali 'e he kau Fakafofonga Tau'ataina 'a e faingamalie kuo foaki kia kinautolu 'e he kakai 'o e fonua. – 'Inoke Fotu Hu'akau.
4 comments
Wednesday 12 November 2014
USA
Neongo 'a hono tu'uaki e Temokalatí 'o pehē tokua ko e mafai 'e 'i he 'aofinima 'o e kakaí, ka 'oku hoko e Temokalatí ia ko e me'angaue faka-politikale pē ki ha ni'ihi tokosi'i ke nau pule ki he toenga e fonuá. Kuo fakamo'oni'i 'oku lolotonga hoko eni i 'Amelika he 'aho ni, pea me'apango kuo 'osi kamata e me'a tatau 'i Tonga he mali siokoloa (marriage of convenience) ko ia 'a e Temokalati Tonga mo e Kautaha e Kaungaue Fakapule'anga (PSA). – Tevita Vaikona mo Senituli Penitani.
Tuesday 4 November 2014
USA
Ko e makehe'anga 'o Tonga he Pasifiki mo e toenga 'o mamaní — ko hono Tu'i ne Pule Fakaleveleva ka na'e mo'ui kalusefai, pea ko 'ene visone ko e fakamaau totonu, vahevahe taau, pule 'a e lao, mo e fai ma'oni'onii ke tafe meia Sihova ki Tonga ko e Selusalema 'o e Pasifikí. – Tevita Vaikona mo Senituli Penitani.
1 comment
Monday 27 October 2014
USA
"Ko e Pule (Mafai) Fakalevelevaa 'oku Fakaleveleva 'e ne Faihalá," 'o hangē nai ia ha kupu'ilea mei he Folofolá. Pea kuo ngāue'aki 'e he kau Taki Temokalatí e kupu'ileá ni ke hokataoa'aki e Pule'anga Fakatu'í peá ke fakatonuhia'i'aki e feinga liliu Temokalatí. 'Okú ma fokotu'u atu ki he Tonga kotoa—'Oku ta'emo'oni e lea ko 'ená 'i Tonga pea ko hono 'uhingá 'eni. – Tevita Vaikona mo Senituli Penitani.
1 comment
Monday 20 October 2014
USA
Ko e fa'ahinga tu'unga faka-politikale oku ui ko e "potupotu tatau faingata'a" pe "uneasy equilibrium," 'a e faahinga tu'unga oku 'i ai a Tongá 'i he lolotongani, pea kuo pau ke tau feinga ke tauhi e ongome'aa e ua ke potupotu tatau neongo 'e ne feingata'á — ko e Temokalati pea mo e Pule Fakatu'i pe Pule'anga Fakatu'i Fakatemokalati. - Tevita Vaikona mo Senituli Penitani.
Friday 10 October 2014
USA
Ko e liliu Temokalatí ‘oku ‘ikai ko ha liliu faka-politikale pē, ka ko e liliu ‘o e fa’unga ‘o e sōsaieti Tongá mo e ‘ulungaanga fakafonuá. Kuo pau ke ‘i ai e trade-off — ‘e ma’u mai e tafa’aki ko é, ka e mole atu e tafa’aki ko é. - Tevita Vaikona mo Senituli Penitani.
1 comment
Tuesday 30 September 2014
Nuku'alofa, Tonga
Ko e fokotu'u fakakaukau 'eni ke hanga 'ehe Pule'anga 'o fokotu'u ha 'Komisoni Fekumi ki he Mo'oni' (sort of Truth Commission) he vave taha ke nau fekumi ki he mo'oni kakato 'o e 'uhinga na'e hoko ai 'a e 16/11. – S. Tu'itupou Fotu.
Node is premium Premium content
Sunday 21 September 2014
'Aositelelia
Talu e tu’u e Pule’anga Fakatu’i ‘o Tongá mo e ‘ikai ha ofiofia e kovi ‘a e Pule’anga Tongá ki he kovi ne fai ‘e he Pule’anga Pilitaniá ki he kakai ‘o 'Initiá pe ko hono ngaohi kovi’i ‘e he kau hinehina o 'Amelika 'a e kau ‘uli’ulii, ka na’e uki ‘e Mahatma Gandhi ‘a e laui miliona hono kakaí ke nau fakafepaki melino pea uki 'e Luther King 'a e fakafepaki melino pea na’e ola lelei ‘enau feingá. - Tevita Vaikona mo Senituli Penitani.
Node is premium Premium content
Sunday 14 September 2014
'Aositelelia
Kau taki temokalatii, kapau ko e taukave ena 'oku evidence-based, fēfē ke ‘alu fakataha pee ho’omou malanga’I e Temokalatii pea mo ho’omou malanga’i a Kalaisii. Ka liliu hotau fonuaa 'o lahiange 'enau muimui kia Sisu ‘i he muimui ki he Temokalatii, te tau a’usia e Temokalati fakamonu’iaa, pea ‘e ‘ikai toe ‘i ai ha 16/11. - Tevita Vaikona mo Senituli Penitani.
Node is premium Premium content
Thursday 4 September 2014
Nuku'alofa, Tonga
Fokotu'u atu : Fēfē ke tau muimui pē he founga faka-Pilitaniá, 'aki hono fili 'e he kakaí honau kau Fakafofongá, pea fili 'e he kau Fakafofongá 'a e Palemiá. Pea tau faka-'Amelika leva he taimi ko é 'e fili ai 'e he Palēmiá 'e ne kau Minisitā ki he Kapinetí. – Tevita mo Senituli.
1 comment

Pages