You are here

Results for Talanga 'i he lea faka-Tonga

Tuesday 23 June 2009
San Diego-California, USA
Faka'of'ofa 'aupito 'a e me'a 'oku lau ki ai 'a Siua Lafitani fekau'aki mo e founga fakatikitato 'oku fai'aki 'e teu liliu ko 'eni.
Node is premium Premium content
Tuesday 23 June 2009
Kenipela, 'Aositelelia
'Oku fakaha mai he tu'unga 'o e liliu fakapolitikale he 'aho ni, mo e te u fakahoko 'a e ngaue mahu'inga taha hotau hisitolia 'o e 20-21 Senituli 'a e anga fakatikitato, ta'efakapotopoto mo ta'efakatemokalati, pea kapau 'oku pehee pe 'a e kamata huanoa katau ka to atu ki he namo mo e moana loloto, ko 'ene fehalaaki pe 'e to e kovi ange 'a e kaha'u ia mo hono ngaahi nunu'a.
Node is premium Premium content
Friday 12 June 2009
USA
Kapau 'oku tau kumi ki he lelei tahá, 'e 'ikai kovi nai ke kau mo e palemiá he fili 'e he kakaii?
Node is premium Premium content
Monday 8 June 2009
Aukland, Nu'usila
'Oku ou fakamalo atu ki he houe'iki memipa 'o e Komisoni he ngaue lahi mo ma'ongo'onga kuo mou feinga he vaha'a taimi nounou ne tuku atu ke mou fakahoko ai. Ko hono mo'oni ko e toe eni 'a e hou'eiki memipa 'o e Fale Alea ke nau feme'a'aki ki ai pea pehe ki he konga faka'osi 'o e lipooti pea mo e konga lahi taha hono toe fakafoki ki he kakai 'o e fonua. -Pola Loiti
Node is premium Premium content
Friday 29 May 2009
'Aositelelia
Fai ‘a e vakai tu‘a pe kiai pea u pehe loto pe, seuke!! Ta ko e fielau he na‘e talu pe hono fakahifo mai ki mamani 'a e Tama ni (tapu moia) mo hono polo'i ke Tu'i, pea fai hono lotua 'e he fonua kotoa. Tautau tefito pe eni ki he konga kimui 'o 'ene folofola ki he liliu 'oku lolotonga fakahoko. Pea mo 'ene folofola'aki 'a e ngaahi naunau 'o e tauhi sipi lelei "ke fakataumu'a 'a e liliu ki hono Tauhi mo hono Malu'i 'a hono Kakai mo 'enau ngaahi totonu kotoa pe . . ." - S. Tu‘ivai
Node is premium Premium content
Friday 29 May 2009
Orange, NSW,Australia
‘Oku pehe 'e Saia Mila 'oku 'uli mo palaku 'a Nuku'alofa tupu mei he: 1 - lahi e ngaahi me'alele maumau mo popo he ngaahi 'api moe ve'ehala, 2 - Fakamaketi movetevete he ngaahi ve'ehala, 3 ...– Ifi tapaka he ngaahi fale kalapu tatau pe 'i Ha'apai mo Tonga. Me'apango malie ia Saia Mila kapau he 'ikai te ke toe 'alu kiho fonua tupu'anga na'ake hola mei ai. - ‘Alifeleti Teau‘imo‘unga
Node is premium Premium content
Sunday 24 May 2009
Morgan Hill, California, U.S
Ne u toki foki mai mei Tonga na he ngaahi 'aho si'i kuo hili ange hili ia ha'ate kau atu ki he Konifelenisi e taha 'o e ngaahi siasi 'a ia na 'e fai ki Ha'apai. 'I Nuku'alofa 'oku lahi hono veve'aki e ngaahi me'alele maumau mo popo e ngaahi 'api mo e ngaahi ve'e hala. Ko e matamata kovi mo e palaku atu 'enau 'asi. - Siosaia Kolomaka Mila
Node is premium Premium content
Thursday 21 May 2009
Kolofo'ou,Nuku'alofa,Tonga
'Oku lahi 'a e ngaahi to'onga mo'ui 'oku 'ikai vivili hano fiema'u, ka 'oku 'ohofi 'e he kakai, koe'uhi pe ko hono pavaki fo'ou mai. 'E toki kimui pe 'oku lelei pe kovi, kaekehe pe ki he tokolahi ke kau he heka he peau fo'ou! - Uikilifi Taufa
Node is premium Premium content
Monday 11 May 2009
USA
Fanongo talanoa 'oku teu fokotu'u e 'apiako Mosilemi 'i Tonga na. 'Oku ou kole atu mu'a ke fakatatali kae toki vakai hili 'e tau fangatua mo 'etau teu liliuu.
Node is premium Premium content
Thursday 7 May 2009
Kolofo'ou,Nuku'alofa,Tonga
Ne u lau hifo he tohi 'etita 'i ho'o peesi he uike ni, ko e ui ki ha taki fo'ou. Ko e me'a lelei e vahevahe fakakaukau, 'i hano fokotu'u mai ha ngaahi fokotu'utu'u 'oku maama mo faka'amanaki, pea fakalotolahi ki hota kaha'u.
Node is premium Premium content
Wednesday 6 May 2009
Nu'usila
‘I he taimi lahi hange 'oku lahi ange feta'aki ia 'a e ngaahi kautaha ongoongo 'e ni'ihi 'i hono fai honau fatongia 'a ia ko e 'omai e ngaahi fakamatala mo'oni mo totonu ki hono, ako'i mo faka'ilo ki he kakai e me'a 'oku hoko pea ke fakafiefia'i mo fakafiemalie ki he kakai. - Pola Loiti.
Node is premium Premium content
Saturday 2 May 2009
Nuku'alofa, Tonga
'I he'eku lau hifo 'a e tohi 'a Piveni Piukala mo 'ene fakatangi ki ha taki fo'ou, 'oku foki 'eku manatuu ki he ki'i talanoa na'aku fa'alau 'i he'eku kei si'i. Ko e talanoa 'oku ou manatu ki ai mei he ki'i tohi ma'ae fanau iiki na'e ui ko e ngaahi feipale 'a 'Esope (Aesop's Fables). - D.K Fale
Node is premium Premium content
Thursday 30 April 2009
Kuo u fanongo 'i he ngaahi talanoa 'oku sasala 'o pehe 'oku fai 'a e fu'u fokotu'utu'u fo'ou 'o e kau Minisitaa pea kau ai pea mo e fokotu'u e Kovana fo'ou ki Vava'u. Ko e fokotu'utu'u foki ko 'eni ko e tupu pe mei hono faka'ataa 'e he Palemia 'a e ongo Minisitaa 'e ua ke na hiki atu ki muli 'o hoko ko e ongo 'Amipasitoa. - Piveni Piukala
Node is premium Premium content
Sunday 29 March 2009
Alaska, USA
Ko e fehu'i ko 'eni 'oku ha 'i lalo' 'oku ne 'omai 'a e fo'i malie hange tofu pe ko e fakakaukau ki he fakamatala 'a e 'Etita ki he liliu ta'e fakalao koia 'o e fakalea 'o e tu'utu'uni 'a e Falealea 'a ia na'e 'osi kasete'i. Ko e fekumi 'a e fakafofonga (Sue) NZ 'oku 'ikai ke ne maumau'i 'e ia ha Lao he ko 'ene feinga kiha solova'anga 'o 'ene palopalema'. Kapau ko au 'a e fakafofonga NZ ko 'eni' te u fakahko pe 'a e fehu'i tatau ki he PM neongo 'oku 'osi 'i ai 'a e lao 'o e fonua.
Node is premium Premium content
Friday 13 March 2009
Nu'usila
Kou lau hifo ho'o ongoongo ki he kau fakafoki atu ki Tonga 'oku kau ai e kau faihia fakapo (convicted murderers). 'Oku ki'i taka fakalilifu hono tukuange atu e fa'ahinga pehe ni ki Tonga. Kapau 'oku nau lava 'o fai he fonua lahi pea huanoa hake ki'i Tonga. - Pola Loiti
Node is premium Premium content
Thursday 26 February 2009
Nuku'alofa, Tonga
'Oku 'i ai 'a e fakakaukau ia 'i he tokolahi, 'oku 'ikai malava ke hu mai 'a e loi 'i he ngaahi pepa ongoongo 'i Tonga ni, ka 'oku ou 'ilo 'e au ia 'oku malava noa pe ia ke hoko pea kuo 'osi hoko pe ia. Kuo ta tu'olahi 'a e mo'ua 'a e kau 'etita 'i he ngaahi pepa 'e ni'ihi ko e 'uhingaa pe ko 'enau pulusi 'a e ngaahi me'a 'oku 'ikai mo'oni pea si'i maumau ai 'a e ongoongo 'o e kakai kehekehe pe 'i Tonga ni. 'Oku ou tui pe, ka 'ikai ke hiki 'a e tautea pa'anga ki hono pulusi 'a e loi 'i he ngaahi pepa ongoongo te tau fe'ao ai pe mo e loi mo e fakaongoongo kovi'i, ka ko'ene fakatu'utamaki ko hono to'o 'e he kakai tokolahi 'a e ngaahi fo'i loi ko e mo'oni, pea nau kau ai pe kinautolu 'i he 'avanga 'ita ki he ma'u mafai. - Daniel K. Fale
Friday 20 February 2009
'Aositelelia
Kapau te tau ki'i 'analaiso e lao 'oku fokotu'u ke fakafoki e kotoa e kelekele ki he pule'angaa ko e fo'i 'ohokui fakapolitikale 'eni 'oku 'ikai ha'a ne fu'u mahu'inga fau. Kapau ko e argument 'a e kau temo ko e feinga ke fair e vahe kelekelee, ko e fo'i loi ia. Ko hono 'uhinga he 'oku kei mo'ui lelei 'i Tonga 'a e 'Umu po'uli kae 'i ai ho 'ota. Ko e corrupt 'e hiki mai ki he kau ngaue saveaa. Ko koe pee 'oku ke famili, kaungaa ako mo e kaungaue Saveaa, pea lahi mo ho'o silinii, ko koe ia 'e vave ho'o ma'u ho'o kelekele. - Uili Tu‘ifua Finau
Wednesday 18 February 2009
Nuku'alofa, Tonga
Ko e 'uhinga na'e ui 'a e pepa, "Ko e Po'opo'oi", he ko e pepa ni na'e 'ikai ke 'i ai hono kaveinga pau ka na'e kanokato 'aki 'a e me'a kehekehe ma'u pe, pea o'io'i ai 'a e me'a kotoa ke moluu lelei 'a e fo'i mafuu 'i hono tuki fakamatoato'i. 'A ia ko e hingoa 'o e pepa ni ko hono heliaki'i ia 'a hono 'oatu 'e he pepa 'a Misa Peika 'a e katoa 'a e ngaahi fakamatala ki ngaahi 'u me'a na'e fai ki ai hono talanga'i fakapolitikale 'i he 'aho koia, ka 'ikai ko e ngaahi fakamatala fakapalataha pe fakatafa'aki taha 'o e ngaahi me'a 'oku talanga'i. - Daniel K. Fale
Saturday 7 February 2009
'Aosiltelelia
'Uluaki, ne fakatemokalatiange 'a e fokotu'u pule'anga 'a Tupou I 'i he fokotu'u temokalati 'a e founding fathers 'o 'Amelika. Ko e lau eni 'a John Adams ko e taha e founding fathers moe Palesiteni hono ua 'o Amelika(1797-1801), "There are but only two sorts of men in the world, free man and slaves." Pea ko e taha ia e ngaahi 'uhinga ne 'osi fakatonuhia'i ai pee ai e nofo popula e kau 'uli'uli 'i Amelika. Kehe 'a Tonga--ko e kakai mo honau tu'i (free men and their king). Talu e nofo popula e kau 'uli'uli mei hono fatu e temo Amelika he senituli 18 'o a'u ki he 1960 tupu. Ne corrupt e temo 'amelika, corrupt e lotuu, corrupt moe fakamaau'anga 'o laulaui senituli 'i he nofo popula moe fakamavahe'i e kau 'uli'ulii kae tautautefito ki he ngaahi siteiti he fakatonga 'o Amelikaa. - Uili Finau
Friday 6 February 2009
Nu'usila
'Oku tau nofo atu eni 'o fakatatali ki he ola 'o e ngaue ki he liliu fakapolitikale. Ko e me'a 'oku ou mahu'inga'ia ai pea kou tui mahalo mo e tokolahi, ko e kelekele. Kuo finangalo 'a King Siaosi Tupou V ki he liliu pea ko e sitepu mahu'inga ia. Ko 'eku hoha'a na'a hoko e liliu ko ha me'a ke mole ai e kelekele. - Pola Loiti

Pages