You are here

Results for Talanga 'i he lea faka-Tonga

Friday 6 November 2009
Salt Lake City-Utah, USA
Fakatulou atu ka e 'ataa ke u lulululu mo Sefesi Lutui (Fakama . . . 05 Nov 2009). Malo 'etau lava tangata. 'Oku ou fiefia 'i ho'o tali mai 'eku tohi. Faka'amu na'ake 'i heni kae palu hata kava. -Sione A. Mokofisi
Friday 9 October 2009
Pago Pago, American Samoa
Kataki kae faka'au atumu'a 'eku fakamalo 'i he loto hounga mo'oni k he si'i fiekaungamamahi 'oku ha mai mei he Matangi Tonga. akamalo atu kihe 'Eiki Minisista Labor and Commerce, Lisiate 'Akau'ola neu fakahoko 'ene popoaki ki he Kovana 'o Amerika Samoa 'i he Emergency Operation Center (EOC) he pongipongi pe hili 'a e Tsunami, pea lau pe ia ko e popoaki faka pule'anga mei Tonga. -Mafi 'o Amerika Samoa
Friday 2 October 2009
San Diego-California, USA
Si'i fakaa'u atu mu'a 'a e lotu hufia 'o kinautolu Tonga pehe ki hotau kainga Ha'amoa ne si'i ma'ungatamaki 'e he Sunami, ki he Mafi 'o Pangopango pehe ki he Tonga kotoa 'i Ha'amoa 'oku 'iai 'a e faka'amu ne mou hao 'i he fakatamaki ne hoko. 'Oku tau 'ilo'i kotoa pe kapau ne hoko 'a me'a ni 'i Tonga 'e toe fakamamahiange.-Lou 'Uhila
Tuesday 22 September 2009
Adelaide, Australia
Ko e liliu fakapolitikale mo'oni ... Koha Kau fakafofonga Falealea Fakapotopoto Poto ma'a Tonga 'ikai ko e kau fakafofonga Falealea Tokolahi ange. (Quality not Quantity). -Siale Christopher Kava
Tuesday 8 September 2009
Prescott Valley, Arizona,USA
Ko e 'uhinga 'eku fakafetu'utaki atu tupu'anga mei hoku tuonga'ane ko Pelenato Pome'e mei Makave Vava'u, ko e pasese 'o e MV Princess Ashika na'e lavea mei he ngoto 'a e vaka. Ko e tu'u he taimini kia Pelenato 'oku vaeua 'e ne mo'ui mo kei faingata'a'ia tupu mei hono lavea mei he ngoto 'a e vaka. 'Oku ou lau hifo 'i he news ko'eni 'i he Matangi Tonga online fekau'aki mo e fu'u pa'anga lau miliona 'oku ma'u 'e he Pule'anga Tonga ko e 'ofa mei muli mo e kakai kehe kehe pe ke tokoni'i 'a e kau victims mo honau ngaahi famili.
Thursday 3 September 2009
Tonga
Ko 'eku ki'i fehu'i pe 'aku hili hono lau e ngaahi feme'a'aki 'a e Falealea 'i he Lipooti ko ia 'a e Komisoni ki he liliu fakaolitikale. 'I he'eku lave'i vaivai ne 'ikai ha ngaahi fokotu'u (recommendation) ne ha he lipooti ko eni. Ka 'i he ngaahi feme'a'aki 'a e Falealea 'oku nau tipeiti kinautolu 'o hange kuo 'osi maau e lipooti. - v
Thursday 27 August 2009
Pago Pago, American Samoa
'I he fekau 'a e Poate 'o e Kalapu Fofo'anga 'o Amerika Samoa, ko e va'a ngaue 'o e Tongan Community of American Samoa, 'oku 'oatu heni 'e mau fakamalo lotohounga ki he Matangi Tonga 'i hono fakaa'u mai e ngaahi ongoongo mo e 'ata 'o e me'afaka'eiki mamahi kae fakahisitolia koia ne fai he toka'anga 'o e Princess Ashika. - Mafi ‘o Amerika Samoa
Tuesday 18 August 2009
Pago Pgo, Amerika Samoa
'I he taha 'o e ngaahi ngaue mana 'a e 'Eiki ko'ene faka'a e kui. Na'e 'eke 'ai 'ehe kau akonga mo e kau mamata ki he 'Eiki pe ko hai na'e faiangahala; ko e tangata kui pe ko'ene ongo matua'. Na'e tali 'e he 'Eiki na'e 'ikai faiangahala ha taha 'o e kaume'ani ka 'oku hoko e me'ani ke fakaha ai e mafai mo e naunau 'o e 'Otua. - Sione Lousiale Kava
Sunday 16 August 2009
Alaska, USA
Malo e tau mo e ngaue lahi hono tufaki mai e ngaahi ongoongo kemau lave 'inasi ai he ngaahi tuliki 'oku mau fokoutua ai. Tuku pe mu'a e ki'i faingamalie ko'eni' ke u vahevahe atu e ki'i fakakaukau ko'eni' 'o felave'i mo e kafo kuo hook ki he Ashika 'o kafo pea tauanga'a ai e Tonga kotoa pe he fo'i Kolope'. - Joshua Nehasi
Saturday 15 August 2009
San Diego-California, USA
'Oku toki mahino mamalie mai heni 'a e to'onga mo'ui 'oku tau mo'ua kotoa ai ko e 'ai'ai noa'ia 'o 'ai ai 'eni ki he mole 'o e mo'ui ha fu'u kakai tokolahi. Ko hono mo'oni 'oku fele 'a e ngaahi tafa'aki 'oku fu'u fiema'u ke fai sio ki ai, tokolahi kitautolu 'oku tau pehe loto pe Fefe nai kapau na'e? Fefe nai kapau na'e toe fakapotopotoange 'a e kau kumi vaka mahino mai ne fu'u ngaue mo 'ilo lahi ki ai 'a e minista Paul Karalus, ko e ha me'a 'oku toe kehe ai 'a e kumi vaka mo ha'o kumi me'alele. Sio ki he hisitolia 'o e vaka ne kumi, me'a ne ngaahi, fakafo'ou, ko e ha ngaahi me'a 'oku fiema'u ke fakalelei'i kimu'a pea toki fai hano fakakaukau'i pe'e 'aonga ke kumi fakatatau ki he tukunga 'oku 'iai 'ae vaka mo hoto ivi fakapa'anga. Pea pehe ai ke ongo'i 'eke kau tama ko 'ena na'a nau kau hono alea'i 'oe vaka he 'oku mole ha'amou pa'anga ai. - Lou 'Uhila
Friday 14 August 2009
Fontana-California, USA
Tuku mu'a kihe motu'a tu'a ko kita ke fai atu ha ki'i fk-hoha'a tu'a fekau'aki pea mo e fk-tamaki na'e hoko ki he Pilinisesi Ashika 'i he potu tahi Ha'apai. Ko e ta 'oku ongo ki he loto 'o e tangata pea mo e fefine kotoa pe si'i 'otu Tonga. Ka e tautau tefito ki si'i ngaahi famili kuo huki tonu ai 'a e fk-tamaki kuo hoko. 'O mole ai ha mo'ui si'onau ngaahi famili he fk-tamaki ne hoko. - S.Taufa
Wednesday 15 July 2009
Sydney, Australia
'Etita, 'Okumalie ngaahi feme'a'aki he Fale pea fakamalo atu ho'o 'omai ke mau lave ai. Ka 'oku fakatupu fifili e ngaahi me'a 'oku hoko hotau Fale'eiki. -Samiu Sika
Node is premium Premium content
Tuesday 14 July 2009
Tonga
Ko e liliu ki he Temokalati he 'ikai ngata pe he liliu ki he Pule'anga pe ko e liliu ki hono faka-lele 'o e Fale-Alea 'a ia ko e Konga 2 ia 'o e Konisitutone. Ka kuo pau ke toe kau atu ki ai mo e Konga 3 'a ia ko e Fonua pe Kelekele kae toki kakato 'o Faka-Lao mo Faka-Konisitutone 'a e liliu. 'I he Konga 3 'o e Konisitutone 'a ia ko e Fonua pe Kelekele ko hono Pule'i mo e Mafai 'oku 'i he Kalauni pe ko e Tu'i pea ko e Kalauni pe Tu'i na'e toe Taki he Pule'anga pea ko 'e ne kakato ia ko e Pule'anga mo e Fonua. Ko ia ai 'e anga fefe ha Faka-Lao mo Faka-Konisitutone ' a e liliu kuo fai pe ko e ngaue 'a e Palemia mo e Pule'anga? - Sioeli F. Helu
Node is premium Premium content
Tuesday 23 June 2009
San Diego-California, USA
Faka'of'ofa 'aupito 'a e me'a 'oku lau ki ai 'a Siua Lafitani fekau'aki mo e founga fakatikitato 'oku fai'aki 'e teu liliu ko 'eni.
Node is premium Premium content
Tuesday 23 June 2009
Kenipela, 'Aositelelia
'Oku fakaha mai he tu'unga 'o e liliu fakapolitikale he 'aho ni, mo e te u fakahoko 'a e ngaue mahu'inga taha hotau hisitolia 'o e 20-21 Senituli 'a e anga fakatikitato, ta'efakapotopoto mo ta'efakatemokalati, pea kapau 'oku pehee pe 'a e kamata huanoa katau ka to atu ki he namo mo e moana loloto, ko 'ene fehalaaki pe 'e to e kovi ange 'a e kaha'u ia mo hono ngaahi nunu'a.
Node is premium Premium content
Friday 12 June 2009
USA
Kapau 'oku tau kumi ki he lelei tahá, 'e 'ikai kovi nai ke kau mo e palemiá he fili 'e he kakaii?
Node is premium Premium content
Monday 8 June 2009
Aukland, Nu'usila
'Oku ou fakamalo atu ki he houe'iki memipa 'o e Komisoni he ngaue lahi mo ma'ongo'onga kuo mou feinga he vaha'a taimi nounou ne tuku atu ke mou fakahoko ai. Ko hono mo'oni ko e toe eni 'a e hou'eiki memipa 'o e Fale Alea ke nau feme'a'aki ki ai pea pehe ki he konga faka'osi 'o e lipooti pea mo e konga lahi taha hono toe fakafoki ki he kakai 'o e fonua. -Pola Loiti
Node is premium Premium content
Friday 29 May 2009
'Aositelelia
Fai ‘a e vakai tu‘a pe kiai pea u pehe loto pe, seuke!! Ta ko e fielau he na‘e talu pe hono fakahifo mai ki mamani 'a e Tama ni (tapu moia) mo hono polo'i ke Tu'i, pea fai hono lotua 'e he fonua kotoa. Tautau tefito pe eni ki he konga kimui 'o 'ene folofola ki he liliu 'oku lolotonga fakahoko. Pea mo 'ene folofola'aki 'a e ngaahi naunau 'o e tauhi sipi lelei "ke fakataumu'a 'a e liliu ki hono Tauhi mo hono Malu'i 'a hono Kakai mo 'enau ngaahi totonu kotoa pe . . ." - S. Tu‘ivai
Node is premium Premium content
Friday 29 May 2009
Orange, NSW,Australia
‘Oku pehe 'e Saia Mila 'oku 'uli mo palaku 'a Nuku'alofa tupu mei he: 1 - lahi e ngaahi me'alele maumau mo popo he ngaahi 'api moe ve'ehala, 2 - Fakamaketi movetevete he ngaahi ve'ehala, 3 ...– Ifi tapaka he ngaahi fale kalapu tatau pe 'i Ha'apai mo Tonga. Me'apango malie ia Saia Mila kapau he 'ikai te ke toe 'alu kiho fonua tupu'anga na'ake hola mei ai. - ‘Alifeleti Teau‘imo‘unga
Node is premium Premium content
Sunday 24 May 2009
Morgan Hill, California, U.S
Ne u toki foki mai mei Tonga na he ngaahi 'aho si'i kuo hili ange hili ia ha'ate kau atu ki he Konifelenisi e taha 'o e ngaahi siasi 'a ia na 'e fai ki Ha'apai. 'I Nuku'alofa 'oku lahi hono veve'aki e ngaahi me'alele maumau mo popo e ngaahi 'api mo e ngaahi ve'e hala. Ko e matamata kovi mo e palaku atu 'enau 'asi. - Siosaia Kolomaka Mila
Node is premium Premium content

Pages