You are here

Talanga 'i he lea faka-Tonga

Ko e si'i tangi mei he ate, Arizona

Prescott Valley, Arizona,USA

'Etita,

Ko hoku hingoa ko Malia Mako Pome'e mei Makave Vava'u nofo 'i Prescott Arizona, USA.

Ko e 'uhinga 'eku fakafetu'utaki atu tupu'anga mei hoku tuonga'ane ko Pelenato Pome'e mei Makave Vava'u, ko e pasese 'o e MV Princess Ashika na'e lavea mei he ngoto 'a e vaka. Ko e tu'u he taimini kia Pelenato 'oku vaeua 'e ne mo'ui mo kei faingata'a'ia tupu mei hono lavea mei he ngoto 'a e vaka. 'Oku ou lau hifo 'i he news ko'eni 'i he Matangi Tonga online fekau'aki mo e fu'u pa'anga lau miliona 'oku ma'u 'e he Pule'anga Tonga ko e 'ofa mei muli mo e kakai kehe kehe pe ke tokoni'i 'a e kau victims mo honau ngaahi famili.

Ko Pelenato Pome'e 'oku kei faingata'a'ia, pea 'oku 'ikai pe ke 'I ai ha'amau fanongo 'oku kau hono hingoa ki hano tokanga'i mo hano tokoni'i pe a ke 'ave faka falemahaki'i ki muli ke fai hano faito'o. Ko e me'a pe 'oku 'oange mei he falemahaki Vaiola ko e panatolo. Ko e me'a ketau mahino'i ko e 'osi pe 'a e malohi 'o e panatolo ko e foki ia 'a Pelenato 'o faingata'a'ia he langa mo e mamate hono sino. 'Oku 'ikai ke mau tui ko e toenga e mo'ui a Pelenato 'e depend 'i he panatolo. Ne faka'ata pe 'a Pelenato mei falemahaki 'oku kei lolotonga faingata'a'ia.

Kotoa 'o e famili 'o Pelenato mei Tonga, Vava'u, Amelika, Nu'usila, pea mo Aositelelia 'oku mau loto mamahi 'aupito 'i he anga 'o e fokotu'utu'u 'a e Pule'anga Tonga mo e 'asi 'a e ta'emahu'inga'ia 'i he mo'ui 'a Pelenato Pome'e. Ko e si'i kakai kuo mole 'enau mo'ui 'i he me'a na'e hoko neongo 'ene faka mamahi ki he ngaahi famili ka kou faka 'amusia'i 'eau kinautolu hono kotoa he 'oku nau ma'u 'enautolu e nonga 'a e Otua 'i Hevani . . . ko Pelenato 'oku faingata'a'ia.

'Oku ou faka'amu ke hanga 'e he Matangi Tonga 'o faka a'u 'a e le'o 'o Pelenatio pea mo hono famili ki he pule'anga Tonga pea mo kinautolu 'oku nau kau ki he fokotu'utu'u kotoa fekau'aki mo e situation 'oku hoko ki he kau victims 'o e MV Princess Ashika.

Te mau nofo mo faka ongoongo atu ki ha'amou faka fetu'utaki mai fekau'aki mo e issue ko'eni.

Tu'a 'ofa atu,

Malia Mako Pome'e

mmpomee1 [at] yahoo [dot] com