You are here

Results for Talanga 'i he lea faka-Tonga

Tuesday 29 April 2008
Nomuka, Tonga
Ko e taha eni e ngaahi 'uhinga 'oku fakatu'utamaki ai ke fai ha feinga liliu he taimi ni, ta'efaka'ataa ke kei hoko atu e talanoa'i e ngaahi me'a 'e tokoni ke ola lelei ai e temokalati. Ka 'ikai ke tau liliu ke fakatemokalati e nofo famili fakaTonga, 'e fakaoli pee 'a e liliu temokalati 'oku tau vili ki aii. - Uili Finau
Monday 28 April 2008
USA
'Oku fakautuutu atu ai pe 'a e havala 'a e kainga 'o e fonua 'i he hanga atu ki he ta'u 'e tolu ko'eni ka hoko mai, he kuo fakaha mai 'e he ki'i falukunga kakai 'oku nau pehe kuo nau ikuna' 'oku nau loto ke liliu he vave taha, fakaoli ee! - Siosiua Moimoiangaha
Thursday 24 April 2008
USA
Ko e ki'i lave nounou atu pe 'o kau atu he lavelave 'a e kau tangata' mo e kau fefine, 'oku ou ki'i tokanga atu ki he Cpt 'o e US Marine (Mafi 'o Amerika) mo e Cpt 'o e US Army (Tama Foa). 'Oku ou lave'i pe kuo fai e ki'i matavalea he laine. - Siosaia Moimoiangaha
Monday 7 April 2008
Nu'usila
Kole ke u ki'i fehu'i ki he Sia ko Kafoa. 'Oku malie ho'o ngaahi poini pea kapau na'a ke kanititeiti he 'ikai te u fili 'ia koe. Ne u pehe kuo tau mavahe mei he me'a ko ia kae hange kuo ke toe fakaava ha kapa kelemutu (hufanga he fakatapu) ho'o feinga ke taukapo'i e tu'utu'uni 'a e palemia. 'Oku 'i ai pe 'ene mo'oni 'i ho'o li mai e 'ofa mo e ngaahi naunau ko ena 'o e pule lelei hange ko ia ne fakaha 'e he Palemia hono fakaha e tautea e minisita. - Pola Loiti
Sunday 6 April 2008
Kataki fakamolemole mu'a, kae hao atu ki'i fakakaukau tu'a ko'eni. Ko e mamahi'i fonua 'ata'ata pe eni ia, 'oku tupunga ai 'a e fakakaukau ko'eni, hei'ilo na'a fanongo mai ongo minisita. Kuo mei senituli ko 'ene 'uha pe 'a Tonga kuo tafea 'a loto Nuku'alofa, pea 'osi koia pea nofo ai pe 'a e vai 'o fanau ai 'a e namu, ko e tupunga ia 'a e ma'u 'a e mofi tengi 'o puke ai, hotau kakai. - Ika Helani
Sunday 6 April 2008
USA
Na'e fai ha fakamaama mei he Chief Scientist onboard the Rearch Vessel (R/V) Kilo Moana. Ko e me'a leva 'oku fai ki ai e hoha'a he 'oku mo'oni 'a e vivili 'a e Tama Foa' 'oku mahino nai ki he kakai 'o e fonua' 'a e nunu'a kapau 'e fehalaaki e ma'u' 'o hange koia kuo tuku mai a Paula 'i he paenga ni. - Siosiua Moimoiangaha
Friday 4 April 2008
Pago Pago, American Samoa
'Oku ongo pehe foki ki he toko lahi 'o hotau kakai mo e kau muli folau ki Tonga 'a e me'a ko'ena 'oku ke lau kiai, Ika Helani. Kau toki nofo hifo 'ou fakakaukau lahi pea 'oku mahino mai e me'a ko'eni kia au. - Sione Lousiale Kava
Thursday 3 April 2008
'Oku kei pukupuku pe 'ilo 'a e kakai' ki he ngaahi fokotu'utu'u' ko e 'ikai fakama'ala'ala mai mei he tafa'aki fakamaama lao 'a e pule'anga 'a e tu'unga 'o ha ngaahi fokotu'utu'u fo'ou mo e 'uhinga 'o e fakaangaanga fo'ou'. - Siosiua Moimoiangaha
Thursday 3 April 2008
Central Coast-Sydney, Australia
Ko e me'a mahu'inga taha pe ki he kakai mo e fonua ke tau faaitaha, fakakaukau taha, pea ngaue fakataha. He 'ikai pe ke lava ke tau fai ha me'a 'okapau 'oku 'ikai ke tau lototaha, fakakaukau taha, pea mo ngaue fakataha. Ko e founga pe eni 'e taha te tau toki lava ai 'o fakalakalaka pea langa hake ai hotau ki'i fonua. - Viliami Naulu
Wednesday 2 April 2008
'Aositelelia
Fefe 'a e ngaahi matatahi? ne u 'alu atu ki Hihifo ki he matatahi ai ,'oku mahalo ko e kau kaime'akai ai he 'aho koia ne lahi hake he toko 300 tupu. Ko e fale malolo pe 'e taha ka na'e maumau ia. Ko e fehu'i ne 'alu kife toko 300 ko'eni he taimi ne fiema'u ai ke nau 'alu ki falemalolo. 'Oku te'eki nai ke fakakaukau 'a e Minisita Ngaue ia ki he palopalema ko'eni? Fefe nai 'a e Minisita ki he Takimamata? - Ika Helani
Monday 31 March 2008
Pago Pago, American Samoa
Ko e loto totonu 'o e tangata ia ke ma'u ha totongi lahi taha, kae 'ikai ke fai ha hela hono ngaue'i. Pea ko e ta'u 'e tolu 'eku hoko ko e tokoni pule ki he Custom Division 'a e Pule'anga Amerika Ha'amoa ne u ako ai e ngaahi tefito'i 'ulungaanga ko'eni mei a kinautolu 'oklu hu koloa mei Tu'apule'anga ki Pago Pago. Ko e tefito'i fakakaukau mo e faka'amu 'oku fakafekiki'i, tatau pe 'ehe kau Pisinisi mo e taautaha, ko e feinga lahi ke humai 'enau koloa kae 'oua totongi ha ha tute ia ki he Pule'anga. - Sione Lousiale Kava
Monday 24 March 2008
USA
Ko e me'a malie foki ko e felafoaki he 'oku ma'u ai 'a e ngaahi fakakaukau fo'ou mo e ngaahi faka'uhinga kehe kehe 'o hange koia kuo fai ki ai e lave' 'a ia ko e fakaanga'i mo poupu'i 'a e fakamaau kuo fai 'e he PM. 'Oku ou poupou 100% ki he tu'utu'uni kuo fakahoko' he 'oku 'osi 'i ai pe 'a e konisenisi 'o e tangata takitaha ke ne 'ilo pe na'e faihala pe 'ikai pea 'oku tau'ataaina pe 'a e tangata koia ke fakafisi pe 'ikai kapau 'oku tukuange ki ai ke fili pe 'e fakafisi. - Siosaia Moimoiangaha
Thursday 20 March 2008
USA
Ko e ki'i fakakaukau fie kaunoa pe he talanoa kuo vavae mai he paenga ni 'o kau ki he "Hu Lou Ifi" 'Oku 'ikai ke u taa'i pe fakahala'i e fakakaukau kuo tuku mai 'e he Cpt Mafi 'O 'Amelika he 'oku 'i ai hono mo'oni haohaoa ki he fakakaukau ki he to'onga ne tupu ai e "Hu Lou Ifi" 'a e kainga 'o Mu'a'. - Siosaia Moimoiangaha
Thursday 20 March 2008
'Aositelelia
'Oku mau kole ke fakamalumalu pea mau lango vaka atu he Talamalu 'o e Fonua na'e to pou mo fuofua tanumaki he kau Moana 'o ono'aho. Pea mo Tangaloa 'Eitumatupu'a mo e kau Tangaloa 'o e Langiloa, pea pehe kia Maui Kisikisi mo e kau Maui 'o Maama, ka e 'uma'a 'a e 'otukohi 'o Tu'i Langi, Tu'i Kelekele mo Tu'i Kakai. Pea mo e Tufungafonua 'a Lo'au 'o e Tu'i Ha'amea , ka e 'ata ke fakafolau atu 'a e poupou fakatu'a ko 'eni mei he ngaahi Kalapu Fofo'anga 'Aositalasia. - Peau Haukinima
Thursday 20 March 2008
USA
Me'apango he na'e 'ikai ke u ma'u hano liliu faka-Tonga 'o e tohi ni. Pea kou fakakaukau na'a ko e 'uhinga ia 'oku fai ai 'eku fifili ko e 'ikai ke u mahino'i lelei 'a e 'uhnga mo e taumu'a 'o e tohi, he 'oku fakapalangi ia. Kae tuku pe ke ta talanoa na'a toe ma'u ai ha 'ata fo'ou 'o e ngaahi kaveinga 'oku vivili mo mafatukituki hono mahu'inga kia kitaua Tonga. - Mohetau Kasitati
Node is premium Premium content
Monday 17 March 2008
'E hou'eiki mo e kakai 'o Tonga, tau toe kii fakakaukau mu'a, 'oku 'i fe 'a hotau fanga tokoua mo tuofafine nofo 'i muli, 'oku fiema'u ia ke nau kau mai he alea, 'oku fiema'u ke 'i ai ha nau le'o 'i Fale Alea. Ko e fa'ahinga eni 'oku nau tali 'a 'etau tangi, fakafamili, fakakolo, fakasiasi, fakafonua, fakapule'anga, fakafo'ituitui, ka 'oku tau fu'u ta'e tokanga 'aupito. - Mana mei Langi
Friday 14 March 2008
Pago Pago, American Samoa
The Fofo'anga Club of Amerika Samoa Organization wishes to acknowledge its choice to support the following candidates for the 2008 People's Representative Election. - Setuata Moli Siale
Friday 14 March 2008
Pago Pago, American Samoa
Ne ngaohi kovia 'e he kainga Tatakamotonga e famili Niua 'o e Ta'ahine Kuini kuo unga fonua 'i Kauvai. Ne houhau heni 'e Ta'ahine 'o folofola mai pe ko 'enau anga pehe mai ko e hingoa (Tungi), pe'i omi 'o 'ave 'enau hingoa ka 'e kei 'eiki pe 'ene tama 'ana (Tupou IV). Ne 'ikai puli ko e ngaue kovi 'eni 'a e kau Sikala. Ka na'e 'ikai fakamu'omu'a atu kinautolu ia he hu louifi. Na'e 'ikai ko e kau sikala pe ne oo, ka ko e kainga kotoa. He ko e lavea e kupu 'e taha ko e lavea kotoa ia. - Mafi ‘o ‘Upolu
Sunday 24 February 2008
'Aositelelia
Na'e fuofua ma'u mai e fakaha ko eni kimu'a atu te'eki ma'u mai mo hono fakaikiiki, na'e kau ia ha ongoongo fakafiefia lahi. Na'e kamata leva ke u sio loto pea visone ki he ki'i motu'i kelekele 'oku 'i Tonga pea fai e palani mo e fa'ufa'u ki ai. - Mamahi‘ifonua
Thursday 14 February 2008
USA
'Oku hange kiate au talu mei hono fakama'ama'a 'o e ngaahi tautea 'o hange ko e "Tautau" 'o e maumau lao' Fakapo' 'oku hange 'oku fakautuutu ange 'a hono fai 'o e maumaulo hange ko e Tohotoho, Faito'o Kona Tapu, Taa Mali, Tamate. Kuo lahi e ngaahi maumau lao kuo fakamolemole'i tokua ko e 'osi e fekumi kihe hisitolia 'o e motu'a faihia' tokua 'oku te'eki ke ne fai ha hia pea foaki ange pe ke malu'i kae angalelei ha ngaahi mahina. Ko e vakai atu ki he ngaahi hia pehe ni' 'oku mahino mai ai 'a e toe fakautuutu ange 'a hono fai 'o e ngaahi hia' 'e he kakai kehe ko e mahino te nau hao pe he 'oku te'eki ke nau fai ha maumaulao kimu'a. - Siosiua Moimoiangaha

Pages