You are here

Talanga 'i he lea faka-Tonga

Ko e lahi ange hono 'ofa'i' ko e lahi ange ia 'a e vale

USA

'Etita,

'Oku hange kiate au talu mei hono fakama'ama'a 'o e ngaahi tautea 'o hange ko e "Tautau" 'o e maumau lao' Fakapo' 'oku hange 'oku fakautuutu ange 'a hono fai 'o e maumaulo hange ko e Tohotoho, Faito'o Kona Tapu, Taa Mali, Tamate. Kuo lahi e ngaahi maumau lao kuo fakamolemole'i tokua ko e 'osi e fekumi kihe hisitolia 'o e motu'a faihia' tokua 'oku te'eki ke ne fai ha hia pea foaki ange pe ke malu'i kae angalelei ha ngaahi mahina. Ko e vakai atu ki he ngaahi hia pehe ni' 'oku mahino mai ai 'a e toe fakautuutu ange 'a hono fai 'o e ngaahi hia' 'e he kakai kehe ko e mahino te nau hao pe he 'oku te'eki ke nau fai ha maumaulao kimu'a.

Na'e pa'usi'i 'e he tangata'eiki 'a e ki'i ta'ahine ta'u si'i pea malu'i pe tokua he kuo motu'a e tangata'eiki ko 'eni', ko e fehu'i leva 'oku pehe ni', 'e anga fefe hano fakamolemole'i 'o e hia matea ko'eni 'aki hono fakatonuhia 'aki 'ene vaivai? Ko e vaivai ko'eni' na'e mahino 'aupito pe ki ai 'a e nunu'a 'o 'ene hia' ka na'e hanga kehe pe ia mei ai.

Na'e toe paa'usi'i 'e he motu'a hono mokopuna ta'u 5 ko e 'ofefine hono foha pea fai pe 'a e me'a tatau tokua he na'e loto mafesifesi e motu'a ko'eni', ka te tau pehe 'e anga fefe 'a hono fakamo'ui 'o e ki'i ta'ahine valevale ko 'eni mei he mamahi 'e nofo moia 'o a'u ki ha'ane mate?

Na'e fakahaofi ha tangata 'oku lolotonga 'i he tau malu'ifonua ko e ma'u moe Maliuana pea fakamolemole'i he ko 'ene 'uluaki hia ia pea 'oku lekooti lelei 'i he fatongia 'oku lolotonga ngaue ai'. Te tau pehe nai ko e kakai 'eni 'oku totonu ke tautea' he 'oku nau 'atamai lelei 'aupito ke maumau'i 'e Lao'?

Na'e malu'i ha tangata na'ane fakalavea'i hono mali' pea fakafulutamakia hono ki'i 'uhiki ta'u taha pea pehe tokua na'e teu ke ne fakapuna mei honau fale fungavaka kihe kelekele. 'Oku ha 'i he fakamatala kuo tu'o lahi 'a e fai 'e he matapule ko 'eni' 'a e fa'ahinga to'onga ko'eni ko hono mali ka kuo pehe 'e he Fakamaau' ke fai pe ha tokoni ki he matapule ko'eni' he 'oku pehe 'e he finemotu'a' 'oku 'ofa lahi pe 'a e motu'a ni ai mo 'ena ki'i fanau.

Ko e kakai na'a nau tutu 'a Nuku'alofa 'i he 16/11 kuo lahi ange 'a e tau'ataaina' ko e 'uhinga tatau pe 'a 'enau hao' koe te'eki ke nau fai ha hia ki mu'a. 'Oku hange kiate au kuo fai hono fakafekikihi'i 'o e totonu 'a e kakai maumau lao' kae vaivai 'aupito 'a hono fakakikihi'i 'o e totonu 'a e kakai 'oku nau fua 'o e mamahi' mo e faingata'a'. 'Oku hange pe 'a e talanoa ko 'eni koe ngaahi lave 'o felave'i mo e tangata'i fonua ua', kuo vikia 'a e tokoni 'a e kakai kuo nau liliu muli' ka 'i he taimi tatau pe kuo toe teu ke tautea'i kapau te nau fie foki ki honau tupu'anga.

'Oku toe malie 'i he mamata ki he launga 'a e matu'a Tonga na'a nau kau he folau ki Nu'u Sila ke ngaue he toli 'akau pe kuo nau foki ki Tonga ko e la'aina mo e fu'u lahi 'o e ngaue he houa 'e 8 he 'aho kotoa, hahahaha!!! Na'e pehe 'e he tangata taki ngaue he kulupu ko'eni' na'e lahi hono to'o 'enau vahe' he tukuhau 'a Nu'usila pea kuo 'ikai ha toenga ia ke tauhi 'aki honau famili. Ko e me'a faka'ulia ko e launga 'a e matu'a ko'eni' pea kuo hange ko e hanu 'a e kau 'Isileli 'i he taimi na'a nau tau'ataina ai mei 'Isipete na'a nau toe tangi pe ke foki he na'e 'ikai ke nau fie fai ha ngaue ke nau mo'ui ai.

'Oku hange kiate au ko e lahi ange hono 'ofa'i 'o e kakai fai hia mo fakapikopiko mo maumau lao' ko e fakautuutu ange ia 'a e launga mo e Vale, 'oku totonu nai ke tau toe foki pe kihe lao 'o e kuohili' "Hili e uipi ki he tu'a 'o e vale", "Tuku ke kai e tangata kotoa pe mei hono kakava". 'Oku hange 'a e kolekole ia ha 'ulungaanga faka-Tonga he kuo fai 'e he ngaahi kulupu kehekehe pea pehe ki he Pule'anga mo e ngaahi Siasi. Kuo lahi e ngaahi maumau ko e ngaahi tokoni mei he ngaahi fonua muli pea tafoki hake pe ki'i tokosi'i 'o kai hono momona, hmmmmm!!!

Malie! e'!

'Ofa pe 'oku 'i ai ha ki'i fakaofiofi e talanoa ni.

Siosiua Moimoiangaha

Joshua [dot] Nehasi [at] AlaskaAir [dot] com