You are here

Talanga 'i he lea faka-Tonga

Tu'a posiposii 'a e kau fiehia

USA

'Etita,

Ko e ki'i fakakaukau fie kaunoa pe he talanoa kuo vavae mai he paenga ni 'o kau ki he "Hu Lou Ifi" 'Oku 'ikai ke u taa'i pe fakahala'i e fakakaukau kuo tuku mai 'e he Cpt Mafi 'O 'Amelika he 'oku 'i ai hono mo'oni haohaoa ki he fakakaukau ki he to'onga ne tupu ai e "Hu Lou Ifi" 'a e kainga 'o Mu'a'.

'I he mamata ki he fakafotunga ne fai 'e he kau Ta'ahine Pilinisesi mo e honau ngaahi 'Alo 'i hono tataki atu e kainga ki he 'Ene 'Afiio ke fai he "Hu Lou Ifi" 'oku mafesi hoku loto' he hanga atu ki he feilaulau'i 'e he Ta'ahine Pilinisesi ia mo hono ngaahi 'Alo ke tu'ulutui ko e hu ki he 'Ene 'Afio ke fakamolemole'i hono kainga neongo e 'ilifia mo tete manavahe e matu'a na'a nau fai e maumau ki Uoleva'. Ko e fisifisimu'a 'o e fakakaukau' 'oku hange tofu pe ko e hanga atu ki he Pekia 'a e Fakamo'ui' (Sisu Kalaisi), 'ikai ha'ane halaia 'e taha ke tu'unga ai 'ene feilaulau ke mo'ui e kau halaia' 'o a'u pe kia kinautolu ne nau ala nima ki hono tutuki ki he Kolosi'.

'Oku fakamahino mai 'e he fakafotunga kuo fai he "Hu Loui Ifi" taa 'oku kei to'a ange pe a Ha'a Moheofo ia neongo 'enau 'i he Taloni'. 'Oku nau malava pe ke hifo ki he ma'ulalo taha 'o fua Kolosi. 'Oku toe 'ilonga ange 'a 'e tu'a' posiposii 'a e kau fie hia' 'i he 'ikai lava ke nau tu'u fielahi 'o fakaha 'enau hala', hmmm!!

Ko e ouau 'oku fai ki ai e lave' kuo mahino ai pe 'a e kei Tu'i pe 'a Ha'a Moheofo kae me'avale pe a tu'a posiposii he 'oku fai pe fielahi' he vao'.

Malo e talanoa he 'oku fai e ako he 'aho kotoa pe 'i he taimi 'oku fofola ai e fala' kae alea e kainga!

Moimoiangaha,