You are here

Talanga 'i he lea faka-Tonga

Tokolahi ange 'a e kau puputu'u 'i he kau Temo

USA

'Etita,

Re:Tongans confused and undecided on eve of 2008 General Election

'Oku fakautuutu atu ai pe 'a e havala 'a e kainga 'o e fonua 'i he hanga atu ki he ta'u 'e tolu ko'eni ka hoko mai, he kuo fakaha mai 'e he ki'i falukunga kakai 'oku nau pehe kuo nau ikuna' 'oku nau loto ke liliu he vave taha, fakaoli ee!

Mo'oni 'aupito e lave ko'eni' 'oku ha atu 'i 'olunga kimu'a pea fai e fili' he kuo mahino pe 'a e havala ko'eni 'i he 'ikai 'ilo 'e he fu'u lauimano pe ko hai tenau fili ki ai'. Ko e ikuna' 'a e kau Temo he na'a nau malava ke pukepuke 'a e tokolahi 'o e kakai ne nau feohi he ngaahi ta'u lahi. Ko e kakai na'e liliu honau loto' he 'osi e 16/11 ko kinautolu ne faka'ofa he 'aho fili' he na'e lahi ange 'enau puputu'u' he 'enau havala pe kohai koa' te nau tui ki ai'.

Ko e fo'i fakatu'utamaki na'e hoko 'i he fili' ko e 'ikai malava 'e he kau tangata na'a nau hu fo'ou mai ke fakaului pea fakatahataha'i mai e kainga ke nau fili pe ha fo'i toko 3 kae'oua 'e veteki pehe'i 'o hange ha fanga ki'i siasi movetevete. 'Oku mahino fakafika 'i hono tanaki fakataha 'o e fili' 'oku kei tokolahi ange pe kakai 'oku puputu'u' he kakai 'oku nau tui ki he Temo. Ko e me'a pe 'oku hoko atu ko e fakatatali he ta'u 'e tolu pe 'e lava ha me'a pe ko e tau lau pe mo e fakafekiki kae fua 'e he kainga e ngaahi nunu'a', he tala 'e hai 'oku ngaue ta'e vahe Falealea, malie ee!

'Ofa ke tapuekina si'i kainga 'oku kei fihi 'enau fakakaukau ke nau ma'u ha nonga mo ha fiemalie 'i he ta'u 'e tolu ka hoko mai'.

Kava Kuo Heka!

Siosiua Moimoiangaha

Joshua [dot] Nehasi [at] AlaskaAir [dot] com