You are here

Results for Talanga 'i he lea faka-Tonga

Sunday 10 January 2010
Pagopago, American Samoa
'Oku 'ikai ke fakapapau'i mai 'e he Fa'ahi Fakapolitikale ko e Temokalati (Democracy) 'oku ne lava 'o solova 'a e palopalema mo e to nounou kotoa 'a ha Fonua. Ko e fa'ahi Politikale Fakalangi pe 'i Hevani tene lava. Ko e tefito'i fakakaukau 'oku taukave'i 'e he Temokalati ia ko 'ene malava ke fakamalohi'i ha Pule'anga mo hono kau taki kuo fili ke nau ha'isia ki honau fatongia ki he kakai 'o e fonua.
Node is premium Premium content
Tuesday 22 December 2009
San Diego-California, USA
'Oku 'I ai 'a e faka'apa'apa lahi atu ki he Mafi 'o Amerika Samoa mo 'eku malie'ia 'i he kaveinga 'oku ne lave ki ai. - Lou 'Uhila
Node is premium Premium content
Sunday 20 December 2009
Nuku'alofa, Tonga
Kuo 'omai hotau tala pea tuku mai mo e siate folau ki he liukava fakahisitolia 'i hotau fonua ni. Kuo finangalo 'a Tupou ke tuku mai ki hono kakai ke nau fili e kapiteni, kau 'ofisa pea mo e toenga 'o e kauvaka ke nau fakalele hotau vakaa. 'Oku 'i ai e tu'amelie he kuo tau kau he pue 'o e temokalati ka 'oku hange pe 'oku kei fai pe "tu'atamaki ki he taunga he fu'u tavahi". -Samiu Sika
Node is premium Premium content
Friday 18 December 2009
Pago Pago, American Samoa
'Oku 'i ai 'eku tui lahi 'e fehangahangai a Tonga mo e palopalema lahi ka 'ikai fakapotopoto mo ma'a pea mahino ki he kakai 'o e fonua hano solova 'e he Pule'anga 'a e fakatamaki mo e fakamamahi ne hoko mo kei 'o hake 'e he Princess Ashika. -Mafi 'o Amerika Samoa.
Node is premium Premium content
Wednesday 16 December 2009
Kailua-Kona-Hawaii, USA
Kataki pe mu'a ka e hao atu 'eku lave faka'osi pe 'eni ki he tohi 'a Posoa Finau 'oku pehe, "Tuku 'a e fakamole space mo e kai pinati fakaveve." 'Oku ha 'i he Talanga 'i he lea faka-Tonga. -'Aisea Tu'akihekolo Tu'ikolovatu
Node is premium Premium content
Sunday 13 December 2009
Sydney, Australia
Kataki pe kae fakaa'u atu 'a e ki'i fakamaama ko'eni kia 'Aisea Tu'ikolovatu ko e 'uhinga ko e toe heke holo 'oku lau ki ai. Sea hange ko 'eku lau kimu'a, 'oku fu'u fakamole space 'aupito 'a e me'a 'oku 'uhinga kiai. Tuku ke u toe fakamole space atu hono tala atu "Ko e fu'u me'a motu'a pe ia" 'oku tau 'osi 'ilo'i hono faito'o ko e to'o 'a e kau faihala ki tu'a mo kumi ha kakai ke nau fai lelei'i hono fua honau ngaahi fatongia. Ko e toe heke holo ha 'oku ke 'au'au pinati ki ai? -Soa Finau
Node is premium Premium content
Friday 11 December 2009
Kailua-Kona-Hawaii, USA
'Oku ou fakatokanga'i 'oku ke fu'u emotional he taimi 'oku ou lea ai ki he komiti 'akapulu fo'ou. 'Oku ou ki'i hu'uhu'u na ko ha memipa koe 'o e komiti fo'ou? Ka mavahe pe mei ai 'oku 'i ai hao 'ofa'anga he loto komiti. -'Aisea T. Tu'ikolovatu
Node is premium Premium content
Friday 11 December 2009
San Diego, California
Fakamalo atu kia Posoa mo 'Aisea 'i he fokotu'u fakakaukau 'oku fai ki he maa'imoa 'akapulu. 'Oku mahino mai 'i he felafoaki 'a e ongo tangata ni 'a e fiema'u ke fai ha tokoni lahi ki he komiti ni. Mei he taimi ni ki he World Cup 2011 'oku ou poupou atu ki he fu'u matu'aki mahu'inga ke tonu 'a e fili 'o e kau va'inga mo teu'i 'a e fanau va'inga tupu hake ke nau mateuteu fe'unga ki he ngaahi fe'auhi lalahi 'oku hanga mai mei mu'a 'o 'ikai ke ngata pe 'i he World Cup ka 'oku hoko atu ki he teuteu hu 'a e fe'auhi toko 7 ki he 'Olimipiki. -Lou 'Uhila
Node is premium Premium content
Wednesday 9 December 2009
Nuku'alofa, Tonga
Tulou atu kae tali atu 'a e me'a 'oku hala kaka mai ai 'a 'Aisea mei Hawaii. Sea ko e me'a 'oku ke 'uhinga ki ai ko e ngaahi fu'u me'a motu'a mo ha mahino. Pea he 'ikai keke lava keke ha'u mo ha'o fo'i 'ilo motu'a ne 'ikai ke ngaue lelei 'o fakalele 'aki ha taumu'a ngaue fo'ou. Kuo 'osi mahino 'a e kato ua 'a e komiti mo e siokita kuo lahi ne fai 'e he komiti kimu'a, kuo 'osi atu 'a Sakopo Lolohea, Sangster Saulala mo Tu'i Uata. -Posoa Finau
Node is premium Premium content
Saturday 5 December 2009
Kailua-Kona-Hawaii, USA
Tulou mu'a kau hao hake he ke tali atu mu'a e kaila mai meihe tangata ko'ena ko Posoa Finau 'oku ha he Talanga 'i He Lea Faka-Tonga - "Ko e valoki ko e me'a fakalanga mamahi." -'Aisea T. Tu'ikolovatu
Node is premium Premium content
Friday 4 December 2009
Nuku'alofa, Tonga
Kataki kae ki'i hao hake 'a e ki'i fakahoha'a ko'eni ki he tohi 'a e matapule ko'eni ko 'Aisea Tu'ikolovatu mei Hawaii, fekau'aki mo e 'etau timi 'Ikale Tahi. Ko e me'a 'eni 'oku 'oku tau ui ko e fakaanga mei he laine 'auti, kuo tau fo'i mo kovi 'ulu pe fakamole space he fa'ahinga kakai ko'eni 'o hange ko e matapule ko'eni, Kole atu heni keke kataki nofo tafataha pe koe 'I hono fakalele ho'o 'iate mo e best choice in construction ke sai taumaia teke lava ke tu'u atu ha taha neesi 'o fakaanga'i ho'o ngaue. Teke lava nai? Tatau tofu pe ia mo ho'o fakaanga ko'eni 'oku fai ki he 'akapulu. Ko e fehu'i leva pehe 'e fiefakaongo atu ha taha ki ho'o fakaanga? let alone he 'ikai keke 'ilo'i ha me'a 'i he 'akapulu. Kou tui 'oku 'I ai 'a e ngaahi fokotu'utu'u lahi 'a e komiti ki he kaha'u 'etau timi 'o 'au ki he teu World Cup 2011. -Posoa Finau
Node is premium Premium content
Thursday 26 November 2009
Nuku'alofa, Tonga
'Oku te faka'ofa'ia si'i kau ngaue 'a e Potungaue Toutai 'i he mahino mai ko e fangota fa'o ki he katoava 'enau savea ne fai mo 'enau fokotu'u ne 'oatu ki hono fakangatangata 'o e lahi mo e taimi ke toutai'i ai e mokohunu pea pehe ki he ngaahi kautaha ke nau hu atu e mokohunu. -Samiu Sika
Node is premium Premium content
Sunday 15 November 2009
Sydney, Australia
Kataki pe matanga kau faka-tulou atu ki he'ene 'Afio mo Hou'eiki, kia Ha'a Matapule pea moe Tonga kotoa, kae 'ata keta po-talanoa 'i he loto fale ko 'Tau'ataina 'ia Totonu'. Me'apango pe koe 'ikai keu si'i malava 'o liliu faka-Pilitania 'eku fakakaukau ke a'u atu ki ha'a ako mo ha'a 'ilo, kae tuku pe mu'a keu feinga ki he lelei taha…. -Mohetau Kasitati
Node is premium Premium content
Saturday 7 November 2009
Nuku'alofa, Tonga
'Oku malie pea fakatupu fifili he taimi tatau e ngaahi felaafoaki fekau'aki mo e CEDAW 'i ho'o paenga kae tautautefito ki hono taukave'i e totonu 'a fafine Tonga. -Samiu Sika
Node is premium Premium content
Friday 6 November 2009
Salt Lake City-Utah, USA
Fakatulou atu ka e 'ataa ke u lulululu mo Sefesi Lutui (Fakama . . . 05 Nov 2009). Malo 'etau lava tangata. 'Oku ou fiefia 'i ho'o tali mai 'eku tohi. Faka'amu na'ake 'i heni kae palu hata kava. -Sione A. Mokofisi
Node is premium Premium content
Friday 9 October 2009
Pago Pago, American Samoa
Kataki kae faka'au atumu'a 'eku fakamalo 'i he loto hounga mo'oni k he si'i fiekaungamamahi 'oku ha mai mei he Matangi Tonga. akamalo atu kihe 'Eiki Minisista Labor and Commerce, Lisiate 'Akau'ola neu fakahoko 'ene popoaki ki he Kovana 'o Amerika Samoa 'i he Emergency Operation Center (EOC) he pongipongi pe hili 'a e Tsunami, pea lau pe ia ko e popoaki faka pule'anga mei Tonga. -Mafi 'o Amerika Samoa
Node is premium Premium content
Friday 2 October 2009
San Diego-California, USA
Si'i fakaa'u atu mu'a 'a e lotu hufia 'o kinautolu Tonga pehe ki hotau kainga Ha'amoa ne si'i ma'ungatamaki 'e he Sunami, ki he Mafi 'o Pangopango pehe ki he Tonga kotoa 'i Ha'amoa 'oku 'iai 'a e faka'amu ne mou hao 'i he fakatamaki ne hoko. 'Oku tau 'ilo'i kotoa pe kapau ne hoko 'a me'a ni 'i Tonga 'e toe fakamamahiange.-Lou 'Uhila
Node is premium Premium content
Tuesday 22 September 2009
Adelaide, Australia
Ko e liliu fakapolitikale mo'oni ...– Koha Kau fakafofonga Falealea Fakapotopoto Poto ma'a Tonga 'ikai ko e kau fakafofonga Falealea Tokolahi ange. (Quality not Quantity). -Siale Christopher Kava
Node is premium Premium content
Tuesday 8 September 2009
Prescott Valley, Arizona,USA
Ko e 'uhinga 'eku fakafetu'utaki atu tupu'anga mei hoku tuonga'ane ko Pelenato Pome'e mei Makave Vava'u, ko e pasese 'o e MV Princess Ashika na'e lavea mei he ngoto 'a e vaka. Ko e tu'u he taimini kia Pelenato 'oku vaeua 'e ne mo'ui mo kei faingata'a'ia tupu mei hono lavea mei he ngoto 'a e vaka. 'Oku ou lau hifo 'i he news ko'eni 'i he Matangi Tonga online fekau'aki mo e fu'u pa'anga lau miliona 'oku ma'u 'e he Pule'anga Tonga ko e 'ofa mei muli mo e kakai kehe kehe pe ke tokoni'i 'a e kau victims mo honau ngaahi famili.
Node is premium Premium content
Thursday 3 September 2009
Tonga
Ko 'eku ki'i fehu'i pe 'aku hili hono lau e ngaahi feme'a'aki 'a e Falealea 'i he Lipooti ko ia 'a e Komisoni ki he liliu fakaolitikale. 'I he'eku lave'i vaivai ne 'ikai ha ngaahi fokotu'u (recommendation) ne ha he lipooti ko eni. Ka 'i he ngaahi feme'a'aki 'a e Falealea 'oku nau tipeiti kinautolu 'o hange kuo 'osi maau e lipooti. - v
Node is premium Premium content

Pages