You are here

Results for Talanga 'i he lea faka-Tonga

Tuesday 13 April 2010
Uganda
Tulou mo e talamalu 'o e fonua, kae fakakakau atu 'a e popoaki 'ofa mo e fie kaunga mamahi kiate koe Ta'ahine Pilinisesi Mele Siu'ilikutapu 'i he taufa kuo pulonga ai ho loto fale. - Moala Fusitu'a.
Node is premium Premium content
Friday 9 April 2010
Pago Pago, American Samoa
'Oku ou kole ki he Matangi Tonga ke fakafolau atu mu'a mei he 'Otu mo'unga Tu'asivitasi pea 'i he peau fasi 'o e Pasifiki 'ae fakatapu ki he tu'unga kotoa 'i Tonga 'oku totonu ke fakatapua, kae 'ata ki he motu'a tu'a ko'eni ke lafolalo atu e popoaki fie kaungamamahi tu'a ko'eni mei he motu maka 'o e Tu'i Manu'a. - HMHC Mafi 'o Amerika Samoa.
Node is premium Premium content
Sunday 28 March 2010
Alaska, USA
Ko e ki'i fakalavelave atu pe ki he lave 'a A.Mokofisi' 'o felave'i mo e fehu'I na'e fai 'e S. Sika he tokolahi 'o e kau muli 'oku nau ma'u 'a e tu'unga ma'olunga 'i Tonga'. Ko e 'uhinga 'oku ma'u ai 'e he kau muli 'a e faingamalie he 'oku nau maheni ngaue ange 'i he ngaahi potungaue oku nau taki ai' he tangata Tonga. -Joshua Nehasi
Node is premium Premium content
Friday 19 March 2010
Salt Lake City, Utah, USA
Kuo si'i hanu 'a Samiu Sika 'o tukuaki'i e "kau muli . . . neongo e tonu mo e lelei ange 'a e Tonga," 'i he 'ene tohi (Komisoni . . . 15 Mar 2010). -Sione Akemeihakau Mokofisi
Node is premium Premium content
Tuesday 9 February 2010
USA
Kole atu mu'a kia Minisita 'Eseta Fusitu'a ke 'ofa mai 'o fai ha fakamatala fakapotopoto 'o fakatatau ki hono poto mo e taukei ngaue kuo ne ma'u. Ko 'ene 'ita he 'eke ange 'e he faiongoongo kiai felave'i mo e Kalauni 'o e Tu'i hono toe fakafoki ke fakangingila mei Pilitania, kapau ne ne fai mo ne 'oange 'a e tali totonu he 'ikai toe fiu 'eke 'e he faiongoongo mei muli ka ko e 'atunga ia 'enau heliaki mo e holi ke kofukofu'i e ngaahi fakamatala, kuopau ke vakili ia 'ehe taha faiongoongo he ko 'ene ngaue ia ke 'eke me'a 'oku 'ikai ke fakapapau'i mo 'eke me'a 'oku fakangalingali koe'uhi ka ne tuku atu he ongoongo 'a e mo'oni mo e totonu ki he kakai.-Faletonga
Node is premium Premium content
Wednesday 27 January 2010
UK
'Oku ou poupou ki he takeover ko'eni 'e he puleanga 'a e 'akapulu 'i Tonga kae tuku ki he Minisita Pa'anga, Afualo Matoto ke ne tataki 'etau teuteu ki he World Cup 'o e 2011. Ko e ngaahi uhinga eni. -matatoluatupou
Sunday 10 January 2010
Pagopago, American Samoa
'Oku 'ikai ke fakapapau'i mai 'e he Fa'ahi Fakapolitikale ko e Temokalati (Democracy) 'oku ne lava 'o solova 'a e palopalema mo e to nounou kotoa 'a ha Fonua. Ko e fa'ahi Politikale Fakalangi pe 'i Hevani tene lava. Ko e tefito'i fakakaukau 'oku taukave'i 'e he Temokalati ia ko 'ene malava ke fakamalohi'i ha Pule'anga mo hono kau taki kuo fili ke nau ha'isia ki honau fatongia ki he kakai 'o e fonua.
Tuesday 22 December 2009
San Diego-California, USA
'Oku 'I ai 'a e faka'apa'apa lahi atu ki he Mafi 'o Amerika Samoa mo 'eku malie'ia 'i he kaveinga 'oku ne lave ki ai. - Lou 'Uhila
Sunday 20 December 2009
Nuku'alofa, Tonga
Kuo 'omai hotau tala pea tuku mai mo e siate folau ki he liukava fakahisitolia 'i hotau fonua ni. Kuo finangalo 'a Tupou ke tuku mai ki hono kakai ke nau fili e kapiteni, kau 'ofisa pea mo e toenga 'o e kauvaka ke nau fakalele hotau vakaa. 'Oku 'i ai e tu'amelie he kuo tau kau he pue 'o e temokalati ka 'oku hange pe 'oku kei fai pe "tu'atamaki ki he taunga he fu'u tavahi". -Samiu Sika
Friday 18 December 2009
Pago Pago, American Samoa
'Oku 'i ai 'eku tui lahi 'e fehangahangai a Tonga mo e palopalema lahi ka 'ikai fakapotopoto mo ma'a pea mahino ki he kakai 'o e fonua hano solova 'e he Pule'anga 'a e fakatamaki mo e fakamamahi ne hoko mo kei 'o hake 'e he Princess Ashika. -Mafi 'o Amerika Samoa.
Wednesday 16 December 2009
Kailua-Kona-Hawaii, USA
Kataki pe mu'a ka e hao atu 'eku lave faka'osi pe 'eni ki he tohi 'a Posoa Finau 'oku pehe, "Tuku 'a e fakamole space mo e kai pinati fakaveve." 'Oku ha 'i he Talanga 'i he lea faka-Tonga. -'Aisea Tu'akihekolo Tu'ikolovatu
Sunday 13 December 2009
Sydney, Australia
Kataki pe kae fakaa'u atu 'a e ki'i fakamaama ko'eni kia 'Aisea Tu'ikolovatu ko e 'uhinga ko e toe heke holo 'oku lau ki ai. Sea hange ko 'eku lau kimu'a, 'oku fu'u fakamole space 'aupito 'a e me'a 'oku 'uhinga kiai. Tuku ke u toe fakamole space atu hono tala atu "Ko e fu'u me'a motu'a pe ia" 'oku tau 'osi 'ilo'i hono faito'o ko e to'o 'a e kau faihala ki tu'a mo kumi ha kakai ke nau fai lelei'i hono fua honau ngaahi fatongia. Ko e toe heke holo ha 'oku ke 'au'au pinati ki ai? -Soa Finau
Friday 11 December 2009
Kailua-Kona-Hawaii, USA
'Oku ou fakatokanga'i 'oku ke fu'u emotional he taimi 'oku ou lea ai ki he komiti 'akapulu fo'ou. 'Oku ou ki'i hu'uhu'u na ko ha memipa koe 'o e komiti fo'ou? Ka mavahe pe mei ai 'oku 'i ai hao 'ofa'anga he loto komiti. -'Aisea T. Tu'ikolovatu
Friday 11 December 2009
San Diego, California
Fakamalo atu kia Posoa mo 'Aisea 'i he fokotu'u fakakaukau 'oku fai ki he maa'imoa 'akapulu. 'Oku mahino mai 'i he felafoaki 'a e ongo tangata ni 'a e fiema'u ke fai ha tokoni lahi ki he komiti ni. Mei he taimi ni ki he World Cup 2011 'oku ou poupou atu ki he fu'u matu'aki mahu'inga ke tonu 'a e fili 'o e kau va'inga mo teu'i 'a e fanau va'inga tupu hake ke nau mateuteu fe'unga ki he ngaahi fe'auhi lalahi 'oku hanga mai mei mu'a 'o 'ikai ke ngata pe 'i he World Cup ka 'oku hoko atu ki he teuteu hu 'a e fe'auhi toko 7 ki he 'Olimipiki. -Lou 'Uhila
Wednesday 9 December 2009
Nuku'alofa, Tonga
Tulou atu kae tali atu 'a e me'a 'oku hala kaka mai ai 'a 'Aisea mei Hawaii. Sea ko e me'a 'oku ke 'uhinga ki ai ko e ngaahi fu'u me'a motu'a mo ha mahino. Pea he 'ikai keke lava keke ha'u mo ha'o fo'i 'ilo motu'a ne 'ikai ke ngaue lelei 'o fakalele 'aki ha taumu'a ngaue fo'ou. Kuo 'osi mahino 'a e kato ua 'a e komiti mo e siokita kuo lahi ne fai 'e he komiti kimu'a, kuo 'osi atu 'a Sakopo Lolohea, Sangster Saulala mo Tu'i Uata. -Posoa Finau
Saturday 5 December 2009
Kailua-Kona-Hawaii, USA
Tulou mu'a kau hao hake he ke tali atu mu'a e kaila mai meihe tangata ko'ena ko Posoa Finau 'oku ha he Talanga 'i He Lea Faka-Tonga - "Ko e valoki ko e me'a fakalanga mamahi." -'Aisea T. Tu'ikolovatu
Friday 4 December 2009
Nuku'alofa, Tonga
Kataki kae ki'i hao hake 'a e ki'i fakahoha'a ko'eni ki he tohi 'a e matapule ko'eni ko 'Aisea Tu'ikolovatu mei Hawaii, fekau'aki mo e 'etau timi 'Ikale Tahi. Ko e me'a 'eni 'oku 'oku tau ui ko e fakaanga mei he laine 'auti, kuo tau fo'i mo kovi 'ulu pe fakamole space he fa'ahinga kakai ko'eni 'o hange ko e matapule ko'eni, Kole atu heni keke kataki nofo tafataha pe koe 'I hono fakalele ho'o 'iate mo e best choice in construction ke sai taumaia teke lava ke tu'u atu ha taha neesi 'o fakaanga'i ho'o ngaue. Teke lava nai? Tatau tofu pe ia mo ho'o fakaanga ko'eni 'oku fai ki he 'akapulu. Ko e fehu'i leva pehe 'e fiefakaongo atu ha taha ki ho'o fakaanga? let alone he 'ikai keke 'ilo'i ha me'a 'i he 'akapulu. Kou tui 'oku 'I ai 'a e ngaahi fokotu'utu'u lahi 'a e komiti ki he kaha'u 'etau timi 'o 'au ki he teu World Cup 2011. -Posoa Finau
Thursday 26 November 2009
Nuku'alofa, Tonga
'Oku te faka'ofa'ia si'i kau ngaue 'a e Potungaue Toutai 'i he mahino mai ko e fangota fa'o ki he katoava 'enau savea ne fai mo 'enau fokotu'u ne 'oatu ki hono fakangatangata 'o e lahi mo e taimi ke toutai'i ai e mokohunu pea pehe ki he ngaahi kautaha ke nau hu atu e mokohunu. -Samiu Sika
Sunday 15 November 2009
Sydney, Australia
Kataki pe matanga kau faka-tulou atu ki he'ene 'Afio mo Hou'eiki, kia Ha'a Matapule pea moe Tonga kotoa, kae 'ata keta po-talanoa 'i he loto fale ko 'Tau'ataina 'ia Totonu'. Me'apango pe koe 'ikai keu si'i malava 'o liliu faka-Pilitania 'eku fakakaukau ke a'u atu ki ha'a ako mo ha'a 'ilo, kae tuku pe mu'a keu feinga ki he lelei taha…. -Mohetau Kasitati
Saturday 7 November 2009
Nuku'alofa, Tonga
'Oku malie pea fakatupu fifili he taimi tatau e ngaahi felaafoaki fekau'aki mo e CEDAW 'i ho'o paenga kae tautautefito ki hono taukave'i e totonu 'a fafine Tonga. -Samiu Sika

Pages