Skip to main content

You are here

Talanga 'i he lea faka-Tonga

Tau poupou kakato ki he komiti fo'ou

Nuku'alofa, Tonga

'Etita,

Tulou atu kae tali atu 'a e me'a 'oku hala kaka mai ai 'a 'Aisea mei Hawaii.

Sea ko e me'a 'oku ke 'uhinga ki ai ko e ngaahi fu'u me'a motu'a mo ha mahino. Pea he 'ikai keke lava keke ha'u mo ha'o fo'i 'ilo motu'a ne 'ikai ke ngaue lelei 'o fakalele 'aki ha taumu'a ngaue fo'ou. Kuo 'osi mahino 'a e kato ua 'a e komiti mo e siokita kuo lahi ne fai 'e he komiti kimu'a, kuo 'osi atu 'a Sakopo Lolohea, Sangster Saulala mo Tu'i Uata.

Ko e ha'u mamalie 'eni 'a e liliu. Fele mo fafo 'a e palopalema. Ne 'oatu mei he Waratah 'a e faiako lelei ke fili tamaiki va'inga lelei mo fe'unga ki he world cup 2007 pea ne fakafisi palangi ia 'I he lahi e kau fai fili 'I he komiti 'one ongo'i 'oku 'ikai ke mahu'inga'ia 'a e komiti 'i hono taimi 'oku ma'u ke tokoni ki he 'etau timi. Koeha me'a ne hoko? Foki palangi ia ne 'omai 'e he IRB ke tokoni.

Ko e me'a ia 'oku ou pehe ai 'oku fu'u fakamole space ho'o fakaanga he 'oku lahi 'a e me'a 'oku maumau ko e ngaahi fu'u me'a motu'a kuo fai e siofi 'e he komiti 'a e fehalaaki mo e to nounou pea 'oku fai e ngaue lahi ki ai. Tatau tofu pe 'a ho'o fakaanga he 'akapulu mo e kau Fakafofonga Falealea ko e fakaanga ngutulau ta'efai ha me'a ke ki'i 'unuaki hake'aki ha peseti pe 'e 2 'a e me'a 'oku totongi nautolu ke nau fai. Ko hono solova 'o e palopalema ko'eni 'oku faingofua ko e muimui ki he ngaahi polokalama 'oku 'omai 'e he IRB ki he fakalakalaka 'o e va'inga 'i Tonga, pehe ki hano 'omai ha faiako 'oku ne 'ilo'i hono fatongia. Pehe ki hono fakalele 'a e Academy 'a e 'akapulu 'oku muimui ki ai 'a Fisi mo Ha'amoa 'i hono fakapa'anga 'e he IRB.

Ifo pe 'etau fakaanga kapau 'oku 'I ai mo ha ki'i tokoni ki he Komiti 'Akapulu 'a Tonga. Sea ki'i fakamaama atu na'a mo e IRB 'oku 'ikai ke 'I ai ha'a nau mafai ke tukuange mai 'a e kau va'inga kuo nau sign 'I he 'enau ngaahi kalapu. kei pule pe ngaahi kalapu he ko nautolu 'oku nau totongi 'a e fanau va'inga 'oku ke 'uhinga ki ai. Ki'i fakatonutonu atu pe ke 'alu tonu pe 'etau fakaanga 'I he me'a totonu. Faka'ofo'ofa 'aupito ho'o mou ngaahi certificate 'I he 'akapulu mei he IRB, 'ai 'o faka'aonga'i ki hano lele ha'amou tournament hena. He 'oku safe aupito 'a e tu'unga fakamaau he taimi ni ko e tuki pe ha taha 'I he fakamaau ko e tuli 'aupito mei he 'akapulu 'I he kotoa 'ene mo'ui.

Tau tui pe mo tuku hotau loto ki he komiti fo'ou ko'eni. Ke nau fai ha me'a 'oku fo'ou ki he lelei fakalukufua 'a e 'akapulu. Li ki tu'a 'a e kau memipa motu'a pehe ki hono faka'ilo kinautolu he 'oku 'ikai koha'anu me'a 'ilo hono kai e ngaahi tokoni 'oku 'omai ke fakalele'aki 'a e 'akapulu. Sea kou tui pe 'oku tau laumalie tatau 'I he faka'amu ke lele lelei 'a e 'akapulu 'i hotau ki'i fonua. Ka 'oku totonu ke tau ki'i tu'u si'i 'o sio mo fanongo pea toki tuhu holo he ko e u'u pe pi ko hono hoka.

Tu'a 'ofa atu

Posoa Finau