You are here

Results for Talanga 'i he lea faka-Tonga

Saturday 7 February 2009
'Aosiltelelia
'Uluaki, ne fakatemokalatiange 'a e fokotu'u pule'anga 'a Tupou I 'i he fokotu'u temokalati 'a e founding fathers 'o 'Amelika. Ko e lau eni 'a John Adams ko e taha e founding fathers moe Palesiteni hono ua 'o Amelika(1797-1801), "There are but only two sorts of men in the world, free man and slaves." Pea ko e taha ia e ngaahi 'uhinga ne 'osi fakatonuhia'i ai pee ai e nofo popula e kau 'uli'uli 'i Amelika. Kehe 'a Tonga--ko e kakai mo honau tu'i (free men and their king). Talu e nofo popula e kau 'uli'uli mei hono fatu e temo Amelika he senituli 18 'o a'u ki he 1960 tupu. Ne corrupt e temo 'amelika, corrupt e lotuu, corrupt moe fakamaau'anga 'o laulaui senituli 'i he nofo popula moe fakamavahe'i e kau 'uli'ulii kae tautautefito ki he ngaahi siteiti he fakatonga 'o Amelikaa. - Uili Finau
Friday 6 February 2009
Nu'usila
'Oku tau nofo atu eni 'o fakatatali ki he ola 'o e ngaue ki he liliu fakapolitikale. Ko e me'a 'oku ou mahu'inga'ia ai pea kou tui mahalo mo e tokolahi, ko e kelekele. Kuo finangalo 'a King Siaosi Tupou V ki he liliu pea ko e sitepu mahu'inga ia. Ko 'eku hoha'a na'a hoko e liliu ko ha me'a ke mole ai e kelekele. - Pola Loiti
Thursday 15 January 2009
Nuku'alofa, Tonga
Kuo fakanofo 'a e kau memipa Komisiona ki he Komisoni Konisitutone mo Fili Fale Alea 'o Tonga 'i he 'aho 5 Sanuali 2009, pea na'e fuofua fakataha ai pe 'a e kau Komisiona 'i he 'aho 7 'o Sanuali 2009. Na'e Sea 'i he fakataha ni 'a e Tu'i Fakamaau ko Gordon Ward. Ko e kau memipa 'o e Komisoni ko 'Eiki 'Alipate Tu'ivanuavou Vaea, Dr. Sitiveni Halapua, Dr. 'Ana Taufe'ulungaki, pea mo Sione Tu'itavake Fonua.
Node is premium Premium content
Monday 12 January 2009
Nuku'alofa, Tonga
'Oku ou fiefia 'i he ngaue koia 'oku lolotonga fakahoko ke 'ilo'i 'a e tu'unga (strength & weaknesses) 'o e faitongia 'a e Potungaue Polisi Tonga, ka 'oku ou kole atu ke toe tanaki atu ha kakai 'oku lahi 'enau 'ilo ki he ngaahi matavaivai 'o e faifatongia 'a e kau polisi. Kapau he 'ikai ke tau alasi'a e ngaahi tefito'i. -Uikilifi Taufa
Node is premium Premium content
Monday 22 December 2008
Sydney, Australia
Kuo too e Tangata Poto, Fakapotopoto, Loto too, Fakatoo ki Lalo, Faka'apa'apa, Mamahi'i me'a, Falala'anga mo 'Apasia 'Otua, pea neongo ko e tangata poto ia mo ma'olunga pea lavame'a ka na'a ne lata pe ke faikava mo e kakai 'o e fonua 'i he Kalapu 'Ulutea 'i Loto Nuku'alofa. 'Oku ou tui kuo mea'i 'e Hou'eiki kae'uma'aa 'a e kakai kotoa pe 'a e Koloa mahu'inga ko'eni ne foaki 'e he 'Otua ma'a Tonga pea fakafeta'i kuo ne toe to'o atu, malo'ia aipe hono Huafa ma'oni'oni e. - Soosoo Tuiivai
Thursday 13 November 2008
'Aosiotelelia
Ko hoku loto 'oku 'ikai ke u loto ki he fakalelei faka politikale 'oku lolotonga fakahoko. 'Oku ou kei tui 'e malu ange pe 'a Tonga 'i he 'etau fakaongoongo kotoa pe ki he hako 'o Tupou I pea kei tu'uma'u pe 'a e Fale Alea 'i he fale pe 'e 1, fakatahataha atu kiai 'a e Tu'i, fakafofonga'i 'e hono ngaahi to'ukupu Minisitaa, Hou'eiki 'o e Fonua fakafofonga'i 'e he Hou'eiki Nopele, pea mo e Kaikai 'o e Fonua ko'enau fakatahataha atu 'o alelea'i melino mo fekoekoe'i 'a e ngaahi Lao mo e tu'utu'uni 'o e fonua, kae 'ikai ko e Fale fakafa'afa'ahi mo e Tau faka'atamai, mo e takitaha langa hono pilamita pea mo e fa'o ki hono kato. - Molumalu ‘o Ha‘a Ngata
Wednesday 22 October 2008
Auckland, New Zealand
Ko e Falealea ena 'oku tau fakaongoongo ki ai ke 'uli'i hotau vaka ki he liliu, 'oku 'ikai ha'anau kapasa ia 'anautolu. Mahalo na'a 'oku nau kei ngaue'aki pe faafaa ki tahi, kae ngalo ange kuo mafana e 'ea pea mafana tatau e konga tahi kotoa 'o faingata'a ke tala e siate folau. - Samiu Sika
Node is premium Premium content
Friday 22 August 2008
Nu'usila
‘Oku tau haka ‘i he langi kuo tau he to‘o fohe ‘a Ha‘amoheofo pea finangalo ai ‘a Tupou V ke fai e liliu. 'Oku tau manatu kia King Siaosi Tupou I mo 'ene lalanga e Konisitutone, neongo ko Baker na'a ne fai hono fatu. - Samiu Sika
Node is premium Premium content
Friday 22 August 2008
USA
Ko e fisifisimu'a e me'a na'e hoko' he kuo faka'ali'ali 'e Siaosi Tupou V ki mamani katoa 'i he uike ne hilifaki ai hono Kalauni 'oku ne malava pe 'a e ta'e amanekina'. 'Oku 'i ai 'e fu'u laui mano kakai Tonga ne nau tukuaki'i e Tu'i mo hono tala 'o 'ene siokita na'e te'eki ke nau 'ahia e ki'i famili ko 'eni' talu mei hono kamata 'a e 'ilo 'oku faingata'a'ia e finemui pea fehangahangai mo e mate' 'o a'u pe eni ki he 'ene pekia. - Siosiua Moimoiangaha
Node is premium Premium content
Tuesday 12 August 2008
Sene, 'Aositelelia
Fakafeta'i e Langi ma'a e katoanga ni 'o tatau pe 'a Natula pea mo e fonua 'a e kakai fiefia pea melino, pea mo'oni 'a e lea 'oku taka "Taau pe Lei moe Tofua'a" 'i hono ngaahi polokalama kotoa. Tautautefito ki hono Fakakalauni 'e he kau Taula'eiki pea Pani 'a 'Ene 'Afio Kingi Siaosi Tupou V. Pea hiva mai 'a e Maa'imoa hiva 'a e Tu'i 'a e Satoki Taula'eiki fakalangi pea mafola mai ki mamani, ko'ena 'a e fonua ko Tonga 'oku mau polepole ai. - S. Tu‘ivai
Node is premium Premium content
Friday 25 July 2008
Sene, 'Aositelelia
Kuo 'i ai eni ha to'utupu mo ha fa'ahinga tokolahi kuo nau 'i pilisone, he lolotonga ni, pea mahalo na'a hokohoko atu aipe 'enau nofo 'i pilisone, koe'uhi ko e hia ki hono tutu hotau Kolo. Ka 'oku ou fakame'apango'ia 'i he 'ikai to'a fe'unga hotau kau fakafofonga Fale Alea ne nau fekau'aki tonu mo e me'a ni, ke nau tu'u hake 'o tali 'enau kaunga 'i he me'a ni. - Rev Dr Ma‘afu Palu
Node is premium Premium content
Sunday 29 June 2008
Nuku‘alofa, Tonga
Kou tui 'oku 'ikai ko ha ngaue faingofua ka 'oku ou fakatauange ki he 'Eiki ke kei fakaivia kimoutolu he ngaue 'oku fai kae ongo'i 'e he kakai e fonua 'oku nau malu mo hao. - Pola Loiti
Node is premium Premium content
Thursday 26 June 2008
Salt Lake City, Utah, USA
Ko e fakakaukau lelei 'aupito 'eni, ka kuo pau ke effective pea masila e kau taki potungaue he fakapapau'i 'oku fualelei pea productive e kaungaaue. Tuku pee ngaahi 'apiako mo e ngaahi potungaue kehe kuo pau ke nau lele pee he anga maheni. - Tu‘uta Sekeni
Wednesday 25 June 2008
Nu'usila
Ko e ta'u eni e fiha e longoa'a 'a e kau fakafofonga 'o e kakai he laka mo e tohi tangi pea hopo i he 'uhinga pea kuo nau toe tafoki hake nautolu ia 'o tala ke tuku. Ko ena kuo mei maau e ngaue pea nau toe tafoki hake 'o tala ke tuku. 'Ikai ke toe kehe eni mei he'enau tali he Falelea e komiti 'a e Tu'ipelehake pea ha? ne nau tafoki hake 'o tolo maka'i, pea ha? pea fai e tipeiti he ta'u ke fai ai e liliu pea nau kaila ke tali e lipooti 'a e Tu'ipelehake. Me'a tatau ne hoko he komiti tapatolu. Ko eni koe 'uhila? - Pola Loiti
Sunday 22 June 2008
Melipoane, 'Aositelelia
'Oku ou fie fakamatala atu ki he 'aho mahu'inga taha ki he fa'ahinga kakai pe kalasi 'oku 'iloa he Kingdom of Tonga ko e Ha'a Me'avale pe ko e Kainanga e fonua. Tokua 'oku pehe 'e he ni'ihi na'a nau fuofua tohi hotau hisitolia na'e kamata mei he 950 T.S 'a hono nofo'i 'e hotau matakali 'a e ngaahi 'otu motu 'o Tonga. Pea ko e fuofua Tu'i leva ko 'Aho'eitu, 'a ia ko e 'alo ia e taha hotau ngaahi 'otua mu'a 'oku pehe tokua na'e 'afio 'i langi, ko Tangaloa 'Etumatupu'a. Kaikehe talu mei he 950 T.S ki he 'aho 27 'o June 1826 mo e 'ikai ke 'i ai ha laumalie ia 'o Ha'a Me'avale pe Kainanga e fonua. - Manu vakai e Kolosi Saute
Wednesday 11 June 2008
USA
'Oku hange kiate au 'oku kamata pe ta'emahino' te'eki ke fakafolau e tu'unga matu'a ko'eni ki NZ. 'Oku hange 'a e fakamatala ko'eni' 'oku 'ikai ha fekau'aki e pule'anga Tonga mo e alea ko'eni' 'oku fai ai e hoha'a'. Kapau ko e fokotu'utu'u 'eni 'a e pule'anga' ko e toonounou eni 'a e kau 'ofisa na'a nau fokotu'utu'u e aleapau'. Kapau ko e alea 'i tu'a fakataautaha pea ko e tangata koia ko Sefita Haouli 'oku ha mai he fakamatala 'oku totonu ke 'omai mei ai e fakaikiiki 'o e palopalema ko'eni. 'I he fakamatala kuo tuku mai mei he kau mamahi ne folau' 'oku hange ia na'e fai ha tohi aleapau ki he founga ngaue' mo e totongi faka'aho' 'o tatau ai pe 'ae 'osi vave pe tuai e ngaue'. - Siosiua Moimoiangaha
Thursday 5 June 2008
USA
'Oku malie 'aupito e veteki 'e Kristi Seymour, LPC, MBA e ngaahi 'uhinga mo e ngaahi founga 'e solova 'aki e ngaahi nunu'a kuo tofanga ai hotau ki'i fonua'. 'Oku 'ikai toe 'omai 'e he tokotaha ia ko'eni' ha me'a fo'ou he na'a tau tupu hake pe kitautolu 'i he tu'unga fakasivilaise ma'olunga taha 'i he fo'i kolope. - Joshua Nehasi
Sunday 25 May 2008
USA
'Oku fu'u faka'ofa 'aupito 'a e 'ata mai 'o e ngaahi tala'a ko'eni' he 'oku 'ikai ko ha'ane toki hoko eni. Ne lahi 'ene 'asi mai mo hono fehu'ia he kuohili' ka na'e pehe'i hifo pe pea hange kuo molia ai pe 'o 'ikai 'ilo pe ko e ha koa' e mo'oni. Ko e ngaahi palopalema pehe ni 'oku ne hoha'asi e ngaahi loto pe 'oku kei lele totonu nai e ngaahi hako 'ea totonu' he ngaahi hingoa Nopele pe 'ikai. - Joshua Nehasi
Saturday 24 May 2008
Hofoa,Tongatapu
Fefe nai e konga koeni: Ne 'ikai maumau, pea 'oku 'ikai maumau, ha kupu he Konisitutone he ko e mafai pe ia 'o e Tu'i ki hono fakanofo minisita ha taha, ne ngaue'aki ke fakanofo Minisita e kau tama ni. 'E ala kalo nai e kau tama ki he tafa'aki ko ia? - Kaniseli Tupou
Saturday 24 May 2008
Melipoane, 'Aositelelia
Ka 'oku totonu ke fai mo fakamahino ki he kakai, kapau 'e temokalati kakato 'a e fonua, 'oku 'ikai ko e 'osi ia 'a e palopolema. He ko e taha e palopolema 'e malava ke hoko ko e fe'au'auhi fakakulupu (Party) pe kofe kulupu tene taki e fonua. He ko e kamata 'eni ia ke mahu'inga 'ia e kakai 'i he hu ki Falealea, fakatatau ki he fu'u kau kanititeiti 'o e ta'u ni. - Manuvakai e Kolosi Saute

Pages