You are here

Results for Talanga 'i he lea faka-Tonga

Thursday 21 May 2009
Kolofo'ou,Nuku'alofa,Tonga
'Oku lahi 'a e ngaahi to'onga mo'ui 'oku 'ikai vivili hano fiema'u, ka 'oku 'ohofi 'e he kakai, koe'uhi pe ko hono pavaki fo'ou mai. 'E toki kimui pe 'oku lelei pe kovi, kaekehe pe ki he tokolahi ke kau he heka he peau fo'ou! - Uikilifi Taufa
Node is premium Premium content
Monday 11 May 2009
USA
Fanongo talanoa 'oku teu fokotu'u e 'apiako Mosilemi 'i Tonga na. 'Oku ou kole atu mu'a ke fakatatali kae toki vakai hili 'e tau fangatua mo 'etau teu liliuu.
Node is premium Premium content
Thursday 7 May 2009
Kolofo'ou,Nuku'alofa,Tonga
Ne u lau hifo he tohi 'etita 'i ho'o peesi he uike ni, ko e ui ki ha taki fo'ou. Ko e me'a lelei e vahevahe fakakaukau, 'i hano fokotu'u mai ha ngaahi fokotu'utu'u 'oku maama mo faka'amanaki, pea fakalotolahi ki hota kaha'u.
Node is premium Premium content
Wednesday 6 May 2009
Nu'usila
‘I he taimi lahi hange 'oku lahi ange feta'aki ia 'a e ngaahi kautaha ongoongo 'e ni'ihi 'i hono fai honau fatongia 'a ia ko e 'omai e ngaahi fakamatala mo'oni mo totonu ki hono, ako'i mo faka'ilo ki he kakai e me'a 'oku hoko pea ke fakafiefia'i mo fakafiemalie ki he kakai. - Pola Loiti.
Node is premium Premium content
Saturday 2 May 2009
Nuku'alofa, Tonga
'I he'eku lau hifo 'a e tohi 'a Piveni Piukala mo 'ene fakatangi ki ha taki fo'ou, 'oku foki 'eku manatuu ki he ki'i talanoa na'aku fa'alau 'i he'eku kei si'i. Ko e talanoa 'oku ou manatu ki ai mei he ki'i tohi ma'ae fanau iiki na'e ui ko e ngaahi feipale 'a 'Esope (Aesop's Fables). - D.K Fale
Node is premium Premium content
Thursday 30 April 2009
Kuo u fanongo 'i he ngaahi talanoa 'oku sasala 'o pehe 'oku fai 'a e fu'u fokotu'utu'u fo'ou 'o e kau Minisitaa pea kau ai pea mo e fokotu'u e Kovana fo'ou ki Vava'u. Ko e fokotu'utu'u foki ko 'eni ko e tupu pe mei hono faka'ataa 'e he Palemia 'a e ongo Minisitaa 'e ua ke na hiki atu ki muli 'o hoko ko e ongo 'Amipasitoa. - Piveni Piukala
Node is premium Premium content
Sunday 29 March 2009
Alaska, USA
Ko e fehu'i ko 'eni 'oku ha 'i lalo' 'oku ne 'omai 'a e fo'i malie hange tofu pe ko e fakakaukau ki he fakamatala 'a e 'Etita ki he liliu ta'e fakalao koia 'o e fakalea 'o e tu'utu'uni 'a e Falealea 'a ia na'e 'osi kasete'i. Ko e fekumi 'a e fakafofonga (Sue) NZ 'oku 'ikai ke ne maumau'i 'e ia ha Lao he ko 'ene feinga kiha solova'anga 'o 'ene palopalema'. Kapau ko au 'a e fakafofonga NZ ko 'eni' te u fakahko pe 'a e fehu'i tatau ki he PM neongo 'oku 'osi 'i ai 'a e lao 'o e fonua.
Node is premium Premium content
Friday 13 March 2009
Nu'usila
Kou lau hifo ho'o ongoongo ki he kau fakafoki atu ki Tonga 'oku kau ai e kau faihia fakapo (convicted murderers). 'Oku ki'i taka fakalilifu hono tukuange atu e fa'ahinga pehe ni ki Tonga. Kapau 'oku nau lava 'o fai he fonua lahi pea huanoa hake ki'i Tonga. - Pola Loiti
Node is premium Premium content
Thursday 26 February 2009
Nuku'alofa, Tonga
'Oku 'i ai 'a e fakakaukau ia 'i he tokolahi, 'oku 'ikai malava ke hu mai 'a e loi 'i he ngaahi pepa ongoongo 'i Tonga ni, ka 'oku ou 'ilo 'e au ia 'oku malava noa pe ia ke hoko pea kuo 'osi hoko pe ia. Kuo ta tu'olahi 'a e mo'ua 'a e kau 'etita 'i he ngaahi pepa 'e ni'ihi ko e 'uhingaa pe ko 'enau pulusi 'a e ngaahi me'a 'oku 'ikai mo'oni pea si'i maumau ai 'a e ongoongo 'o e kakai kehekehe pe 'i Tonga ni. 'Oku ou tui pe, ka 'ikai ke hiki 'a e tautea pa'anga ki hono pulusi 'a e loi 'i he ngaahi pepa ongoongo te tau fe'ao ai pe mo e loi mo e fakaongoongo kovi'i, ka ko'ene fakatu'utamaki ko hono to'o 'e he kakai tokolahi 'a e ngaahi fo'i loi ko e mo'oni, pea nau kau ai pe kinautolu 'i he 'avanga 'ita ki he ma'u mafai. - Daniel K. Fale
Friday 20 February 2009
'Aositelelia
Kapau te tau ki'i 'analaiso e lao 'oku fokotu'u ke fakafoki e kotoa e kelekele ki he pule'angaa ko e fo'i 'ohokui fakapolitikale 'eni 'oku 'ikai ha'a ne fu'u mahu'inga fau. Kapau ko e argument 'a e kau temo ko e feinga ke fair e vahe kelekelee, ko e fo'i loi ia. Ko hono 'uhinga he 'oku kei mo'ui lelei 'i Tonga 'a e 'Umu po'uli kae 'i ai ho 'ota. Ko e corrupt 'e hiki mai ki he kau ngaue saveaa. Ko koe pee 'oku ke famili, kaungaa ako mo e kaungaue Saveaa, pea lahi mo ho'o silinii, ko koe ia 'e vave ho'o ma'u ho'o kelekele. - Uili Tu‘ifua Finau
Wednesday 18 February 2009
Nuku'alofa, Tonga
Ko e 'uhinga na'e ui 'a e pepa, "Ko e Po'opo'oi", he ko e pepa ni na'e 'ikai ke 'i ai hono kaveinga pau ka na'e kanokato 'aki 'a e me'a kehekehe ma'u pe, pea o'io'i ai 'a e me'a kotoa ke moluu lelei 'a e fo'i mafuu 'i hono tuki fakamatoato'i. 'A ia ko e hingoa 'o e pepa ni ko hono heliaki'i ia 'a hono 'oatu 'e he pepa 'a Misa Peika 'a e katoa 'a e ngaahi fakamatala ki ngaahi 'u me'a na'e fai ki ai hono talanga'i fakapolitikale 'i he 'aho koia, ka 'ikai ko e ngaahi fakamatala fakapalataha pe fakatafa'aki taha 'o e ngaahi me'a 'oku talanga'i. - Daniel K. Fale
Saturday 7 February 2009
'Aosiltelelia
'Uluaki, ne fakatemokalatiange 'a e fokotu'u pule'anga 'a Tupou I 'i he fokotu'u temokalati 'a e founding fathers 'o 'Amelika. Ko e lau eni 'a John Adams ko e taha e founding fathers moe Palesiteni hono ua 'o Amelika(1797-1801), "There are but only two sorts of men in the world, free man and slaves." Pea ko e taha ia e ngaahi 'uhinga ne 'osi fakatonuhia'i ai pee ai e nofo popula e kau 'uli'uli 'i Amelika. Kehe 'a Tonga--ko e kakai mo honau tu'i (free men and their king). Talu e nofo popula e kau 'uli'uli mei hono fatu e temo Amelika he senituli 18 'o a'u ki he 1960 tupu. Ne corrupt e temo 'amelika, corrupt e lotuu, corrupt moe fakamaau'anga 'o laulaui senituli 'i he nofo popula moe fakamavahe'i e kau 'uli'ulii kae tautautefito ki he ngaahi siteiti he fakatonga 'o Amelikaa. - Uili Finau
Friday 6 February 2009
Nu'usila
'Oku tau nofo atu eni 'o fakatatali ki he ola 'o e ngaue ki he liliu fakapolitikale. Ko e me'a 'oku ou mahu'inga'ia ai pea kou tui mahalo mo e tokolahi, ko e kelekele. Kuo finangalo 'a King Siaosi Tupou V ki he liliu pea ko e sitepu mahu'inga ia. Ko 'eku hoha'a na'a hoko e liliu ko ha me'a ke mole ai e kelekele. - Pola Loiti
Thursday 15 January 2009
Nuku'alofa, Tonga
Kuo fakanofo 'a e kau memipa Komisiona ki he Komisoni Konisitutone mo Fili Fale Alea 'o Tonga 'i he 'aho 5 Sanuali 2009, pea na'e fuofua fakataha ai pe 'a e kau Komisiona 'i he 'aho 7 'o Sanuali 2009. Na'e Sea 'i he fakataha ni 'a e Tu'i Fakamaau ko Gordon Ward. Ko e kau memipa 'o e Komisoni ko 'Eiki 'Alipate Tu'ivanuavou Vaea, Dr. Sitiveni Halapua, Dr. 'Ana Taufe'ulungaki, pea mo Sione Tu'itavake Fonua.
Node is premium Premium content
Monday 12 January 2009
Nuku'alofa, Tonga
'Oku ou fiefia 'i he ngaue koia 'oku lolotonga fakahoko ke 'ilo'i 'a e tu'unga (strength & weaknesses) 'o e faitongia 'a e Potungaue Polisi Tonga, ka 'oku ou kole atu ke toe tanaki atu ha kakai 'oku lahi 'enau 'ilo ki he ngaahi matavaivai 'o e faifatongia 'a e kau polisi. Kapau he 'ikai ke tau alasi'a e ngaahi tefito'i. -Uikilifi Taufa
Node is premium Premium content
Monday 22 December 2008
Sydney, Australia
Kuo too e Tangata Poto, Fakapotopoto, Loto too, Fakatoo ki Lalo, Faka'apa'apa, Mamahi'i me'a, Falala'anga mo 'Apasia 'Otua, pea neongo ko e tangata poto ia mo ma'olunga pea lavame'a ka na'a ne lata pe ke faikava mo e kakai 'o e fonua 'i he Kalapu 'Ulutea 'i Loto Nuku'alofa. 'Oku ou tui kuo mea'i 'e Hou'eiki kae'uma'aa 'a e kakai kotoa pe 'a e Koloa mahu'inga ko'eni ne foaki 'e he 'Otua ma'a Tonga pea fakafeta'i kuo ne toe to'o atu, malo'ia aipe hono Huafa ma'oni'oni e. - Soosoo Tuiivai
Thursday 13 November 2008
'Aosiotelelia
Ko hoku loto 'oku 'ikai ke u loto ki he fakalelei faka politikale 'oku lolotonga fakahoko. 'Oku ou kei tui 'e malu ange pe 'a Tonga 'i he 'etau fakaongoongo kotoa pe ki he hako 'o Tupou I pea kei tu'uma'u pe 'a e Fale Alea 'i he fale pe 'e 1, fakatahataha atu kiai 'a e Tu'i, fakafofonga'i 'e hono ngaahi to'ukupu Minisitaa, Hou'eiki 'o e Fonua fakafofonga'i 'e he Hou'eiki Nopele, pea mo e Kaikai 'o e Fonua ko'enau fakatahataha atu 'o alelea'i melino mo fekoekoe'i 'a e ngaahi Lao mo e tu'utu'uni 'o e fonua, kae 'ikai ko e Fale fakafa'afa'ahi mo e Tau faka'atamai, mo e takitaha langa hono pilamita pea mo e fa'o ki hono kato. - Molumalu ‘o Ha‘a Ngata
Wednesday 22 October 2008
Auckland, New Zealand
Ko e Falealea ena 'oku tau fakaongoongo ki ai ke 'uli'i hotau vaka ki he liliu, 'oku 'ikai ha'anau kapasa ia 'anautolu. Mahalo na'a 'oku nau kei ngaue'aki pe faafaa ki tahi, kae ngalo ange kuo mafana e 'ea pea mafana tatau e konga tahi kotoa 'o faingata'a ke tala e siate folau. - Samiu Sika
Node is premium Premium content
Friday 22 August 2008
Nu'usila
‘Oku tau haka ‘i he langi kuo tau he to‘o fohe ‘a Ha‘amoheofo pea finangalo ai ‘a Tupou V ke fai e liliu. 'Oku tau manatu kia King Siaosi Tupou I mo 'ene lalanga e Konisitutone, neongo ko Baker na'a ne fai hono fatu. - Samiu Sika
Node is premium Premium content
Friday 22 August 2008
USA
Ko e fisifisimu'a e me'a na'e hoko' he kuo faka'ali'ali 'e Siaosi Tupou V ki mamani katoa 'i he uike ne hilifaki ai hono Kalauni 'oku ne malava pe 'a e ta'e amanekina'. 'Oku 'i ai 'e fu'u laui mano kakai Tonga ne nau tukuaki'i e Tu'i mo hono tala 'o 'ene siokita na'e te'eki ke nau 'ahia e ki'i famili ko 'eni' talu mei hono kamata 'a e 'ilo 'oku faingata'a'ia e finemui pea fehangahangai mo e mate' 'o a'u pe eni ki he 'ene pekia. - Siosiua Moimoiangaha
Node is premium Premium content

Pages