You are here

Results for Talanga 'i he lea faka-Tonga

Tuesday 16 August 2011
'Okalani, Nu'usila
'E fakafoki 'e 'Akilisi mo Sitiveni Halapua 'a e fatongia ki hono tanaki mai 'o e ngaahi fakamatala ki hono ngaue'aki 'e he NDC 'a e no mei Siaina, koe'uhi koe'uhi ko hono faka'ata 'e he Palemia ke 'oua 'e fakafo'ou 'a e aleapau ngaue 'a Kelley pea mo e kei hook atu 'a e Minisita Lao ko e 'Ateni Seniale. - Dr Fotu K.V. Fisi'iahi.
Node is premium Premium content
Saturday 13 August 2011
Ha'alal,Tongatapu
'Oku ou fiefia noa atu 'i he ngaue lelei koia na'e fakahoko 'e he kulupu Poletaki, 'o nau foaki 'a e me'a'ofa ki he Senita Alonga 'i Pea. - Fuai'api Sime.
Node is premium Premium content
Tuesday 9 August 2011
Kolofo'ou,Nuku'alofa,Tonga
'Oku fakaloloma 'a e loto 'a e Kapineti ke 'oua 'e fakafo'ou e aleapau ngaue 'a Christopher Kelley. He 'ikai faingata'a, kapau 'oku tau loto'aki ke fakalelei'i kotoa kitautolu, pea tuku ke siofi kitautolu mei ha sino tau'ataina, 'a ia 'oku 'ikai fa'a e'a kitu'a 'i he ongoongo 'ene ngaue, ka 'oku matu'aki to'o mo tafi 'ene ngaue. Mou 'eke atu ki he ongo fonua kaunga'api – Nu'usila mo 'Aositelelia, pe 'oku fefe 'a e tokoni 'a e founga ko ia. - Witcliffe Taufa.
Node is premium Premium content
Monday 25 July 2011
Nuku'alofa, Tonga
'Oku toe si'i pea tau a'u ki he Ipu 'a mamani ka ne mahino mai he fe'auhi ne 'osi 'oku kei lahi e me'a ke fakalelei'i kapau te tau fiema'u ke si'isi e kai 'oe All Blacks. Ko 'eku timi faka'amu pe ena 'a'aku ki he Ipu 'a mamani. – Pola Loiti.
Node is premium Premium content
Friday 8 July 2011
Nuku'alofa, Tonga
Ko e palopalema 'o e mofuike mo e Tsunami, 'oku 'ikai ha me'a ngaue te ne predict 'ene hoko, pea ko e fononga 'a e Tsunami 'oku fu'u vave faka'ulia. Hange ko ia ko e lave 'a e Talekita Va'a Vakai Matangi 'a Tonga, 'oku fu'u tu'u lavea ngofua 'aupito a Tonga ni. - Lopiseni Kavapalu.
Node is premium Premium content
Tuesday 28 June 2011
'Aokalani, Nu'usila
'Oku ou faka'amu pe keke mea'i Katalin, kuo hanga 'ehe ngaahi fonua, kau ai 'a e EU 'o fakafaingofua'i 'etau fengaue'aki 'aki hano fokotu'u 'o ha ngaahi 'ofisi 'o kau ai 'a e 'Ofisi Fakafeitu'u 'i Suva, Fisi. 'Oku 'I ai hotau 'ofisi fakafeitu'u 'i Geneva kene fakahoko fatongia ki he WTO. - Dr Fotu K.V. Fisiiahi.
Node is premium Premium content
Sunday 26 June 2011
Mataika, Kolofo'ou,Nuku'alofa,Tonga
'Oku ou kole fakamolemole atu pe ke mou kataki mu'a ketau 'uluaki 'analaiso'i 'a e tefito'i ngaue fakapule'anga mo e pule'anga mo e mahu'inga 'o e feohingaue kimu'a pea tau toki laku 'etau ngaahi fokotu'utu'u ke tapuni e kae fokotu'u e. 'I he anga 'etau feohi fakangaue 'oku fu'u mahu'inga 'aupito 'a e me'a tonu 'a e Talafekau Lahi Tonga ki Pilitania mo Iulope he ngaahi fakataha lalahi 'oku hoko he taimi katoa. - Katalin Baranyi.
Node is premium Premium content
Thursday 23 June 2011
'Okalani, Nu'usila
Tapuni e 'Ofisi 'i Uelingatoni kae fakafoki mai 'a e 'ofisi ki 'Aokalani ni pea me'a mai 'a 'Eiki Haikomisiona mo hono tokoni 'o me'a he 'api ko 'Atalanga mo fakahoko fatongia mei ai. Mahalo na'a sai ke tapuni 'a e 'ofisi 'i Pilitania he ko e ngaahi ngaue kotoa 'oku fakahoko ai 'oku malava pe ke fakahoko atu mei Nu'usila ni pe ko Tonga na. He 'ikai te u lave ki USA mo 'Aositelelia he 'oku 'ikai puli he 'Eiki Palemia 'a e tu'unga 'oku 'I ai 'a e ongo 'ofisi koia. - Dr Fotu K.V Fisiiahi.
Node is premium Premium content
Wednesday 22 June 2011
Nuku'alofa, Tonga
Tau fakakaukau ange pe koeha na'e fili ai 'a e 'Ikale Tahi ke fakahoko 'a e fakaava 'o e feauhi (Ipu 'a Mamani 2011) pea mo e All Black. 'Oku 'I ai pe 'a e ngaahi tali, ngaahi 'uhinga mo e ngaahi fakakaukau ka 'oku totonu ke tau fiefia he 'oku tau kau 'I he lau. Hange 'e mamata 'akapulu kotoa 'a mamani 'I he 'aho koia. Ko ia ai 'oku ou fokotu'u atu ke tau poupou kotoa, pea 'ave 'etau falala ki he kau ngaue pea mo e kau va'inga 'e fili ki ai. – Sione Petelo.
Node is premium Premium content
Tuesday 21 June 2011
Nuku'alofa, Tonga
Ko e kai ke mo'ui, ka 'oku 'ikai ko e mo'ui ke kai! Ko e fa'a kai mo e fa'a katoanga, 'e mo'oni ai e lau 'a e motu'a 'e taha. ". . . mu'omu'a mai 'a e fe'amokaki, hoko mai ai e fusimo'omo pea muimui mai e avangongo 'a e kato, kae hange ha ifi ika e longoa'a 'a e manava. . . " – Witcliffe Taufa.
Node is premium Premium content
Thursday 2 June 2011
'Okalani, Nu'usila
Kataki kae fokotu'u atu e ki'i tohi ni fekau'aki mo e Headline "Ha me'a 'oku hoko mali 'o Fielakepa Li'aki 'a Nopele Fielakepa 'e hono mali" 'a e Taimi 'o Tonga Vol 22, Fika 21/Pulelulu 25 Mē, 2011. 'Oku mau fie fakahā heni 'a 'emau ongo'i faka'ofa'ia mo fakatumutumu 'i he ma'ulalo faufau kuo a'u ki ai 'a e loto mo e 'atamai 'o e tokotaha na'a ne tohi 'a e article . . . - Johnny Taione.
Node is premium Premium content
Sunday 8 May 2011
Salt Lake City, Utah, USA
Kuo lapasi 'e he lao hu koloa mo e tu'utu'uni faka-mo'ui lelei 'o 'Aositelelia 'a e ngaahi anga faka-fonua 'o e kakai 'o e Pasifikí 'i hono faka-taputapui 'o e ngaue 'aki 'o e Kava Tonga. - Sione Akemeihakau Mokofisi.
Node is premium Premium content
Friday 25 March 2011
'Okalani, Nu'usila
Ne te'eki tu'otaha ke u faka'ikai'i 'a e lelei 'a e ngaue kuo fakahoko 'e he Komisiona Polisi mo 'ene Potungaue. 'Ikai 'aupito. Ko 'eku faka'amu ke nau fokotu'u ha'anau kautaha ke nau fakahoko 'a e ngaahi alea pehe ni kae tu'u tau'ataina e kau Polisi ke fakahoko honau fatongia.- Dr Fotu K.V. Fisi'iahi.
Node is premium Premium content
Thursday 24 March 2011
Nuku'alofa, Tonga
'Oku 'ikai te u tui tatau pea mo Dr. Fisi'iahi ki hano fokotu'u 'o e kautaha ki he kau Polisi koe'uhi ko 'enau ta'efiemalie. 'Oku hanga 'e he tohi ni 'o fakaha mai heni e mamaha 'o e fakakaukau 'a Dr. Fisi'iahi pea mo e si'i 'ene 'ilo ki he lao mo e kakano 'o e ngaue mo e fatongia ko ia 'o e Komisiona Polisi. - Samiu Sika.
Node is premium Premium content
Thursday 17 March 2011
'Okalani, Nu'usila
"Koeha 'a e 'uhinga 'o e polisi?" "Kiate au ko e polisi ko e taliangi ta'etoefehu'ia . . ." Malie ee! Tangane kau tangata mo e kau fefine ho'omou loto lahi ke mou ngaue ke veteki aa 'a e fo'i Tukufakaholo koia ko e Taliangi Ta'etoefehu'ia, mei homou ngaue'anga. - Dr Fotu K.V. Fisiiahi.
Node is premium Premium content
Thursday 3 March 2011
Nuku'alofa, Tonga
'Oku ou fakamalo atu heni ki he'etau Kau Loea 'i Nu'u Sila – Mataitini Fotu, Sione Fonua mo 'Amelia Saafi ho'omou feinga 'oku fai ke fakamahino pe ko e 'api ko 'Atalanga na'e fakatau 'e he Pule'anga. 'Oku mahu'inga ho'omou 'ohake 'a e me'a ni he 'oku tau fanongo pe 'oku 'i ai mo e 'api 'o e Pule'anga 'i London, San Francisco mo New York, ka ko hai kuo sio he ngaahi Tohi Fakatau 'api ko ia. - Sione 'Uhilamoelangi Liava'a.
Node is premium Premium content
Wednesday 10 November 2010
Auckland, New Zealand
'Oku ou fakamalo atu kia Lou 'Uhila he'ene tafulu pongipongia mai he vahaope. Kataki ko e me'a 'oku ke hoha'a kiai 'oku ou tau'ataina pe au ke fakahoko 'o tatau pe mo ho'o tau'ataina keke tafulu mai he kolomu ni. 'Ofa mai aa Lou 'Uhila 'o tukuaa hono feinga'i ke fakapulou'i e mo'oni he ho'ataa malie. - Dr Fotu K.V. Fisi'iahi.
Node is premium Premium content
Saturday 6 November 2010
San Mateo,California, USA
'Oku mahino pe ko e kuonga poto eni 'o Tonga, pea 'oku taki taha ta'aki 'ene mo'oni. Kau 'oatu ha ki'i fakamanatu: Na'e ufi, faka'apa'apa pea toka'i pe 'a e Tonga ia he kuo hili, pea ko e kuonga koula ia 'o Tonga! 'Oku hanga 'e he kuonga poto ni 'o 'ave ki tautolu ki he tu'unga 'oku ma'olunga 'aupito he 'oku lilika hoku poko'i mata tu'a he tau mama'o 'etau kaka. Ka ko e ma'olunga ange 'etau kaka ko 'ene 'osi ia 'a e fanga ki'i me'a 'oku kuku ke fai 'aki e fononga he'ene ngangana! - Leafa Taumoepeau.
Node is premium Premium content
Friday 5 November 2010
Nuku'alofa, Tonga
'A ia kapau na'e 'oange ho'omo kui hono 'api ki homo tamai kene ma'u pea foaki ange 'e ia ki hono foha lahi pea mo si'i lotokovi ai. Pehe 'oku mo kei poto? Na'a tau totongi tax kotoa pe ka 'oku 'osi 'eku tumu ho'omo fu'u vili ta'e'unua mo velia hono feinga ke teke'i 'a lei mo hono fu'u mei. - Lou 'Uhila.
Node is premium Premium content
Thursday 4 November 2010
Neiafu, Vava'u
'Oku 'ikai ko ha talaihangamai pe ko ha sani-tungua, ka 'oku hange ha fakatu'amelie ki ha'amau taunga 'oku tautau he fu'u telie. 'Oku ikai faingata'a ki he Kovana Le'ole'o 'i hono mafai ko e Palemia, ke langa ha mala'e vakapuna fakavaha'apule'anga 'i Vava'u ni. Ke fai mo langa'i hake 'a e Tourism Industry. - Paula Kava.
Node is premium Premium content

Pages