You are here

Results for Talanga 'i he lea faka-Tonga

Tuesday 1 November 2011
Neiafu, Vava'u
'Oku hange hotau Falealea ko e kananga 'a e kau leka – ko e 'alu atu pe 'a e motu'a ki he kaunga'api 'oku fai 'a e tui au, pea ne kau aipe he tui au. Kuo ngalo ia na'a 'alu 'o kole ha me'I masima ke kiki 'aki 'a e haka hamu 'a e famili. Pea ne mo'unofoa ia he tui au kae mo'utalia mai 'a e famili mo 'enau fu'u haka hamu. Pea 'oku ou tui ko e tefito'I 'uhinga ia 'o e liliu kuo fai ke ta'ofi faka'aufuli 'a e tui au he fonua ni. – Paula Kava.
Node is premium Premium content
Sunday 23 October 2011
San Francisco,USA
Ko e lao ko'ena 'oku laulanu koe'uhi he 'oku fa'u pe ia ki he ki'i tokosi'i koia 'oku Memipa 'I he Falealea. Hangee kiate au ia 'oku mahu'inga ange 'a e mo'ui ia 'a e kau Memipa 'o e Falealea 'I he toenga 'o e kakai 'o Tonga. Kuo ha 'a e Pule'anga Fakatemokalati ia? kuo navu aipe 'e he ki'i tokosi'i ia ko'eni 'a e fu'u pa'anga lahi ko'eni 'a e fonua! – Sosaia Fatani.
Node is premium Premium content
Sunday 23 October 2011
Haveluloto,Tonga
Ko e ngaahi fili kotoa pe 'oku malava ke tau fakahoko 'oku 'I ai hono nunu'a. Ko 'ete lele pe 'o fu'u totu'a fakatatau ki hoto malohi 'oku 'I ai leva hono anga. Fakasi'isi'i pe holi mo e kole noo 'o fu'u lahiange 'I hoto ivi pea 'oku totonu ke ngaue mai leva 'a e lao ia ki he kakai pehe ni. - Taiana Pilima.
Node is premium Premium content
Friday 21 October 2011
Nuku'alofa, Tonga
Ko e fo'i Lao fakavalevale ko eni 'oku fokotu'u mai (ko e lao kene fakamafai'I 'a e Fakamau'anga ke ne fai ha tu'utununi ke puke ha koloa ha'a taha 'oku 'I ai hano mo'ua ki ha pangike), hangehange 'oku ne foaki 'e ia e mafai fakaleveleva ta'e fakapotopoto mo ta'e fakangatangata ki he ngaahi pangike ke nau fa'iteliha hono puke ha kelekele pe koloa pe 'a ha taha no 'e faingata'a'ia hono totongi ke ma'u 'enau pa'anga kae faingata'a'i 'a e fa'ahinga ia ko eni mo honau ngaahi famili ki he ngata'anga 'o 'enau mo'ui. 'Oku 'ikai ke fakakonisitutone ke foaki 'e ha lao ha mafai fakaleveleva ki ha taha pe pangike. – PV.
Node is premium Premium content
Friday 14 October 2011
Neiafu, Vava'u
Ko e kelekele na'e tuku ki he langi 'e he 'Uluaki Faa, ko e Kovinanite ia 'oku makatu'unga ai hotau Tonga, pea na'e fakatapui ia ke 'oua na'a faifai pea fakatau atu 'o tatau aipe pe ko hai. – Paula Kava.
Node is premium Premium content
Thursday 13 October 2011
Washington DC,USA
Tulou, Tulou mo Ha'a Moheofo Mo Ha'a Takiama he anga 'o e nofo 'Otua mo Tonga ko hota Tofi'a Vilingia 'eta Fuka ko Hono ta'ata'a. - Tu'iono & Fa'otusia.
Node is premium Premium content
Friday 7 October 2011
'Okalani, Nu'usila
'Oku ou kau fakataha mo e toenga 'o e fonua he fiefia mo e hakahaka he ngaue ma'ongo'onga kuo fakahoko 'ehe 'Ikale Tahi. Koia 'oku tau faka'amu ke 'asi mai kimu'a 'a kinautolu na'a nau tanaki 'a e ngaahi pa'anga mei he kakai 'o e fonua 'o fakaha ke 'ilo 'ehe kakai 'a e 'alunga 'o honau ivi. – Fotu Fisi'iahi.
Node is premium Premium content
Thursday 6 October 2011
Suva, Fiji
Ko hono tanaki tu'unga 'o e ola 'o e va'inga 'a e 'Ikale Tahi, kuo 'unu hake ai 'a Tonga 'o fika 9 'I hono fakahokohoko 'o e ngaahi fonua 'akapulu 'i mamani (IRB ranking). Ko e tu'unga ma'olunga taha eni kuo a'u kiai 'a e maa'imoa 'Akapulu'I he hisitolia hotau ki'I Fonua. 'Ikai ngata ai ko e ola 'o 'etau va'inga mo Falanise kuo tohi ia he hisitolia 'o e world cup ko e "greatest upset" talu e kamata 'a e fe'auhi ni mei he 1987. – Tasi.
Node is premium Premium content
Tuesday 6 September 2011
Beijing, China
Kole ke a'u atu 'a e 'ofa meia 'Eiki Salote Maumautaimi Tuku'aho, kau ngaue 'a e 'ofisi Faka-'Amipasitoa, pea pehee ki he toenga 'o e fanauako Tonga mo e talamonu ki he faiako mo e fanau va'inga pea pehee foki ki he taki folau mo e timi 'a e TDS. Fakatauange ke mou ma'u ha va'inga lelei mo fiefia he ngaahi 'aho si'i ka hoko mai. – 'Ofisi Talafekau 'a Tonga 'i Beijing.
Node is premium Premium content
Thursday 1 September 2011
'Okalani, Nu'usila
Talamonu atu ki he faiako, kau tokoni, fanau va'inga pea mo e kau 'ofisiale. Koeha ha ola 'e a'u kiai ho'omou feinga pea 'oku ou tui 'e tali fiemalie kotoa pe ia 'e hotau kakai, he 'oku 'iloa 'a e Tonga 'i mamani he me'a ko e loto lelei vave . . . poupou! Mo'oni fau e sipitau mei Amerika Samoa, 'Ko e sipoti ke fakahaa'i hotau anga'i tangata, ikuna pe ikuna'i tetau kei fiefia pe . . .', he kuo Vaofi e Vamama'o, pea Taha 'a e Ua. – Fotu Fisi'iahi.
Node is premium Premium content
Wednesday 24 August 2011
Nuku'alofa, Tonga
'Oku mau kole fakataha atu pea moho tau fakamou'i, ke tuku a 'a e fakaanga ka tau poupou mu'a pea tau lotu'i 'a e fonua pea mo e 'Ikale Tahi. 'Oku 'ikai tapu'i ke tau malohi 'I he All Blacks, ka ke tau loto ki ai pea tui Ki ai. Tau takitaha tu'u 'i hono tu'unga pea mo poupou malohi 'aki 'a e loto kotoa ka tau ma'u ha ola lelei pea mo fakafiefia foki. – Sione Petelo.
Node is premium Premium content
Tuesday 16 August 2011
'Okalani, Nu'usila
'E fakafoki 'e 'Akilisi mo Sitiveni Halapua 'a e fatongia ki hono tanaki mai 'o e ngaahi fakamatala ki hono ngaue'aki 'e he NDC 'a e no mei Siaina, koe'uhi koe'uhi ko hono faka'ata 'e he Palemia ke 'oua 'e fakafo'ou 'a e aleapau ngaue 'a Kelley pea mo e kei hook atu 'a e Minisita Lao ko e 'Ateni Seniale. - Dr Fotu K.V. Fisi'iahi.
Node is premium Premium content
Saturday 13 August 2011
Ha'alal,Tongatapu
'Oku ou fiefia noa atu 'i he ngaue lelei koia na'e fakahoko 'e he kulupu Poletaki, 'o nau foaki 'a e me'a'ofa ki he Senita Alonga 'i Pea. - Fuai'api Sime.
Node is premium Premium content
Tuesday 9 August 2011
Kolofo'ou,Nuku'alofa,Tonga
'Oku fakaloloma 'a e loto 'a e Kapineti ke 'oua 'e fakafo'ou e aleapau ngaue 'a Christopher Kelley. He 'ikai faingata'a, kapau 'oku tau loto'aki ke fakalelei'i kotoa kitautolu, pea tuku ke siofi kitautolu mei ha sino tau'ataina, 'a ia 'oku 'ikai fa'a e'a kitu'a 'i he ongoongo 'ene ngaue, ka 'oku matu'aki to'o mo tafi 'ene ngaue. Mou 'eke atu ki he ongo fonua kaunga'api – Nu'usila mo 'Aositelelia, pe 'oku fefe 'a e tokoni 'a e founga ko ia. - Witcliffe Taufa.
Node is premium Premium content
Monday 25 July 2011
Nuku'alofa, Tonga
'Oku toe si'i pea tau a'u ki he Ipu 'a mamani ka ne mahino mai he fe'auhi ne 'osi 'oku kei lahi e me'a ke fakalelei'i kapau te tau fiema'u ke si'isi e kai 'oe All Blacks. Ko 'eku timi faka'amu pe ena 'a'aku ki he Ipu 'a mamani. – Pola Loiti.
Node is premium Premium content
Friday 8 July 2011
Nuku'alofa, Tonga
Ko e palopalema 'o e mofuike mo e Tsunami, 'oku 'ikai ha me'a ngaue te ne predict 'ene hoko, pea ko e fononga 'a e Tsunami 'oku fu'u vave faka'ulia. Hange ko ia ko e lave 'a e Talekita Va'a Vakai Matangi 'a Tonga, 'oku fu'u tu'u lavea ngofua 'aupito a Tonga ni. - Lopiseni Kavapalu.
Node is premium Premium content
Tuesday 28 June 2011
'Aokalani, Nu'usila
'Oku ou faka'amu pe keke mea'i Katalin, kuo hanga 'ehe ngaahi fonua, kau ai 'a e EU 'o fakafaingofua'i 'etau fengaue'aki 'aki hano fokotu'u 'o ha ngaahi 'ofisi 'o kau ai 'a e 'Ofisi Fakafeitu'u 'i Suva, Fisi. 'Oku 'I ai hotau 'ofisi fakafeitu'u 'i Geneva kene fakahoko fatongia ki he WTO. - Dr Fotu K.V. Fisiiahi.
Node is premium Premium content
Sunday 26 June 2011
Mataika, Kolofo'ou,Nuku'alofa,Tonga
'Oku ou kole fakamolemole atu pe ke mou kataki mu'a ketau 'uluaki 'analaiso'i 'a e tefito'i ngaue fakapule'anga mo e pule'anga mo e mahu'inga 'o e feohingaue kimu'a pea tau toki laku 'etau ngaahi fokotu'utu'u ke tapuni e kae fokotu'u e. 'I he anga 'etau feohi fakangaue 'oku fu'u mahu'inga 'aupito 'a e me'a tonu 'a e Talafekau Lahi Tonga ki Pilitania mo Iulope he ngaahi fakataha lalahi 'oku hoko he taimi katoa. - Katalin Baranyi.
Node is premium Premium content
Thursday 23 June 2011
'Okalani, Nu'usila
Tapuni e 'Ofisi 'i Uelingatoni kae fakafoki mai 'a e 'ofisi ki 'Aokalani ni pea me'a mai 'a 'Eiki Haikomisiona mo hono tokoni 'o me'a he 'api ko 'Atalanga mo fakahoko fatongia mei ai. Mahalo na'a sai ke tapuni 'a e 'ofisi 'i Pilitania he ko e ngaahi ngaue kotoa 'oku fakahoko ai 'oku malava pe ke fakahoko atu mei Nu'usila ni pe ko Tonga na. He 'ikai te u lave ki USA mo 'Aositelelia he 'oku 'ikai puli he 'Eiki Palemia 'a e tu'unga 'oku 'I ai 'a e ongo 'ofisi koia. - Dr Fotu K.V Fisiiahi.
Node is premium Premium content
Wednesday 22 June 2011
Nuku'alofa, Tonga
Tau fakakaukau ange pe koeha na'e fili ai 'a e 'Ikale Tahi ke fakahoko 'a e fakaava 'o e feauhi (Ipu 'a Mamani 2011) pea mo e All Black. 'Oku 'I ai pe 'a e ngaahi tali, ngaahi 'uhinga mo e ngaahi fakakaukau ka 'oku totonu ke tau fiefia he 'oku tau kau 'I he lau. Hange 'e mamata 'akapulu kotoa 'a mamani 'I he 'aho koia. Ko ia ai 'oku ou fokotu'u atu ke tau poupou kotoa, pea 'ave 'etau falala ki he kau ngaue pea mo e kau va'inga 'e fili ki ai. – Sione Petelo.
Node is premium Premium content

Pages