You are here

Results for Talanga 'i he lea faka-Tonga

Wednesday 7 October 2015
Nuku'alofa, Tonga
‘I he ngaahi ‘aho ni ko e tui fakafo’ituitui ‘a e kakai ‘oku konga lalahi ‘e ua – ‘conservative’ mo e ‘liberal’, pea ‘oku na tu’u fehangahangai ‘i he taimi lahi ‘aupito. – Sione Tu’itupou Fotu.
1 comment
Monday 24 August 2015
Nuku'alofa, Tonga
‘I he uike kuo ’osii na’e toutou haa mai ‘i he TV Tonga ‘a e ngaahi fakamatala ‘a e kakai ‘i he ngaahi mala’e kehekehe ‘a e tu’uaki ‘o pehee ‘oku toko 8 ‘i he toko 10 ‘o e kakai fefine Tonga na’e fakamamahi’i (domestic violence). ‘I he taimi tatau, ke tau tokanga na’a ‘oku ‘i ai ha ‘asenita ‘aha pule’anga pe ma’u mafai muli pe ha taha ‘i Tonga ni pe fakatou’osi, ‘o me’angaue’aki ‘a e isiu ni, ‘aki hano mimio’i (spin) ‘a hono fakamatala’ii, pea tau hamumu ai, kae huu mai ‘a Setane (he ko e tamai ia ‘o e loii) ‘o maumau’i ‘etau ngaahi feinga kotoa.
1 comment
Node is premium Premium content
Thursday 9 July 2015
Nuku'alofa, Tonga
Tu’utu’uni ‘a e Tama Tu’i Tupou VI ki he Kapineti ke holomui meihe teu fakamo’oni ‘a Tonga he CEDAW, he ko e toko tahamano tupu ‘o e kakai ‘o Tonga ni na’a nau tohi tangi ange ke ‘oua ‘e kau ‘a Tonga ni ‘i he CEDAW . . – Sione Tu’itupou Fotu.
2 comments
Friday 26 June 2015
Nuku'alofa, Tonga
Ko e fakamaau totonuu (justice) ko e ‘Otua pe ia ‘oku ne lava mo mafai ke fakahokoo. Fakafeta’i ko e ‘ikai fakamaau’i vave au ‘e he ‘Otua, ka ‘oku ne fai ‘eia ‘a e foaki mai ‘o ‘Ene meesi mo e kelesii, ko e fakamaau totonu (justice) ia ‘oku ma’olunga tahaa. – Sione Fotu.
1 comment
Friday 15 May 2015
Nuku'alofa, Tonga
‘Oku faka’apa’apa ‘a e Pule’anga kihe vakai ‘a e Hou’eiki Taki Lotu, ka ‘oku ne kei tui ta’etoeveiveiua, ko e faingamlie mahu’inga eni ke fakaha mo fakapapau’i ai ‘e Tonga ki mamani lahi ‘a ‘ene taumu’a ngaue faka-molale, mo e loto mo e faka’amu, ke ta’ofi ‘a e ngaahi founga ‘oku fakafaikehekehe’i’aki ‘a e hou’eiki fefine ‘i Tonga ni, tukukehe pe ‘a e ngaahi faka-ngatangata kuo ‘osi fakaha mahino, felave’i mo e totonu ki he Taloni, ngaahi hingoa mo e tofi’a faka-nopele tukufakaholo, pea mo e hohoko kihe kelekele tukufakaholo, pea ‘e ‘ikai ke ngaue’aki ‘a e Konivesio ke faka-ngofua ‘a e fakato-tama mo e mali ‘a fefine mo e fefine, pe mali ‘a tangata mo tangata. - Hon Sosefo Fe'aomoeata.
1 comment
Wednesday 13 May 2015
Nuku'alofa, Tonga
Kuo taimi ke hopo mai ‘a e Pule’angaa ‘o faitu’uni he vave tahaa ke veteki ‘a e fo’i fakapona ni, he ko kinautolu na’a nau li mai ‘a e fo’i puluu, pea kapau ‘oku tokolahi ‘a e ta’eloto ki he fakamo’oni ki he CEDAW pea faka’apa’apa’i. – Sione Tu’itupou Fotu.
Monday 11 May 2015
Nuku'alofa, Tonga
Kuo ‘osi teka’i mai ‘ehe Pule’angaa ‘a e fo’i puluu – CEDAW pea ko e me’a pe tetau lava ‘o faii ko e lotu pe ki he ‘Otua ke fai pe ‘eia hono finangalo, ‘oua ‘e manasi’i, he ko e me’a pe ia ‘e tu’u, tu’uloa mo lelei ki Tonga ni. – Sione Tu’itupou Fotu.
Tuesday 5 May 2015
Nuku'alofa, Tonga
‘Oku ‘ikai ke poupou ‘a e kau Taki Lotu ‘o e Fonua ki he Talite CEDAW, he ‘oku mahino ‘oku ‘ikai ko ha Talite lelei eni ki Tonga. Ko hono taumu’a ke tu’unga tatau ‘a e tangata mo e fefine. ‘Oku tui ai ‘a e kau Taki Lotu, ko ‘etau tali ‘a e Talite ko eni, ko e matapā ia ke tali kotoa mo e ngaahi Kupu kuo tau tuku mavahe, pea ko e toki tu’unga fakaloloma lahi eni ki he fonua pea kovi ange ko hono pa’usi’i ai ‘a e lotu faka-Kalisitiane mo e ‘Otua Mafimafi na’a Ne foaki mai ‘a e Tau’atāina Faka-‘Otua ma’a Tonga. - Kau Taki Lotu ‘o Tonga.
1 comment
Node is premium Premium content
Saturday 2 May 2015
Nuku'alofa, Tonga
‘Oku lahilahi ‘a e ta’efiemalie ‘i he anaga hono fakalele ‘o e ngaahi pisinisi ‘a e Pule’angaa ‘ehe kau Talekita kuo hilifaki kia kinautolu ‘a e fatongia ko hono tokanga’i ‘a e koloa ‘a e kakaii. – Sione Tu’itupou Fotu.
Saturday 25 April 2015
Nuku'alofa, Tonga
Na’e Pekia koaa ‘a e ‘Otua ‘I he Falaite Lelei? ‘Oku ‘i ai ‘a e tali ‘e ua ki he fehu’ii pea ‘e makatu’unga pe ia ‘i hono faka‘uhinga’i ‘o e fo’i lea ko e ‘mate’. Sione Tu’itupou Fotu.
2 comments
Saturday 18 April 2015
Nuku'alofa, Tonga
Ko ha’a me’avale pe kainaga-‘o e-fonua, ‘a e taupotu taha ia ki lalo ‘i he fokotu’utu’u fakaha’a tukufakaholo ‘e tolu ‘o e sosaieti Tonga. -Sione Tu’itupou Fotu
Monday 13 April 2015
Nuku'alofa, Tonga
Na’e ha’u ‘a e kau faifekau misinale mo e vekeveke ke talaki ‘a e Kosipeli ‘a Sisu Kalaisi koe’uhi ke tau tali mo tui kiai pea fakahoko koe’uhi ke tau mo’ui mei ai fakaelaumalie, ‘atamai mo e sino. – Sione Tu’itupou Fotu.
1 comment
Node is premium Premium content
Wednesday 8 April 2015
Nuku'alofa, Tonga
Ko e akonaki ‘a e ‘Otua kia Solomone – ke ‘oua ‘e tokanga makehe ki he ngaahi ‘o e me’atau mo e pa’anga, pea ‘oua ‘e mali moha fefine ta’e tui ‘Otua.
2 comments
Tuesday 7 April 2015
Nuku'alofa, Tonga
‘Oku ‘oatu ‘a e fanongonongo ni ke fakama’ala’ala ki he kakai ‘o e fonua ‘ a e ngaahi hoha’a pehe ki he ngaahi tukuaki’i kuo fai mai ki he Potungaue Pa’anga fekau’aki mo hono tukuatu ‘o e ngaahi koloa ngaue’aki mo uesia ‘a e Hotele Dateline.
Tuesday 7 April 2015
Nuku'alofa, Tonga
Kuo faka’ikai’i ‘e he ‘Eiki Palemia, Hon. Samiuela ‘Akilisi Pohiva, ‘a e fakamatala ongoongo kuo ‘omai ‘e he tangata faiongoongo ko Sione Mokofisi.
Tuesday 24 March 2015
Nuku'alofa, Tonga
Ko e fakamatalani ni ko e fie tokoni pe ke tau talanoa’i lelei mo melino ‘a e CEDAW he ‘oku tau tangata’ifonua kotoa ‘o e fonua ko Tonga. – Sione Tu’itupou Fotu.
2 comments
Friday 20 March 2015
Nuku'alofa, Tonga
Ko e lavelave ‘eni ki ha’a politika he ko kinautolu na’a nau fakatoka ‘a e Tonga ‘o e onopooni ‘o fisifisimu’a ai ‘a’etau moto “Ko e ‘Otua mo Tonga ko hoku tofi’a”.
1 comment
Friday 20 March 2015
Nuku'alofa, Tonga
Ngaahi Fananga mo e Fakatonuonu fekaku’aki mo e CEDAW ‘I Tonga ni
2 comments
Tuesday 17 March 2015

Port Vila, Vanuatu
Fakafeta'i ko kimautolu eni fanau ako lao ‘i Port Vila 'oku mau kei mo'ui pe he ‘osi atu e maumau ne fakahoko ‘e Cyclone Pam. Ko e faka-tangi pe na’a ‘i ai ha tokoni mai ‘a e pule'anga ki heni ki he fanau ako Tonga heni. – Tupou Fa’aoa.
Saturday 14 March 2015
Nuku'alofa, Tonga
Ko e tukufakaholo ‘o e fonua ni na’e fungavaka ‘e tolu ‘a e fokotu’utu’u ‘o e sosaieti Tonga – Ha’a Tu’i, hou’eiki ‘iho nau ngaahi ha’a mo ha’a me’avale. ‘I he kuonga ni ‘oku ‘i ai ‘a e ngaahi liliu lahi he ‘oku hiki hake ha ni’ihi ‘i ha’a me’avale ‘o nau hoko ko e kau hou’eiki fo’ou. Ko e anga ia ‘o e ta’au ‘a taimi pea ‘oku ‘i ai pe ‘ene sai mo hono kovi. – S. Tu’itupou Fotu.
4 comments

Pages