You are here

Talanga 'i he lea faka-Tonga

Ko Tonga ‘i he lolotonga ni

Nuku'alofa, Tonga

Etita,

Na’e veekeveke ‘a e tokolahi ‘o e fonua he talanoa’i ‘o e liliu ke Faka-Temokalati ange hono pule’i mo hono fakalele hotau Pule’anga. ‘O tukumai ai ki he kakai ke nau fili ‘a e tokolahi ‘o e Fale Alea, pea tuku ki he Palemia ke pule aoniu ki hono fili ‘o e kau Minisita ki he Kapineti ko e sino pule ia ‘o e Pule’anga. Na’e tukuange mo e Fakataha Tokoni mei he Pule’anga ke nofo taha hono fale’i ‘o ‘Ene Afio mo e  ngaahi fatongia kehe pe, ka ‘oku ‘ikai toe ‘I ai hano fatongia Pule Aofangatuku fakahangatonu ki he Kapineti mo e fakalele ‘o e Pule’anga.

Na’aku lele atu he 2008 ko e fie kau talanoa ki he kaveinga ‘o hono liliu ‘a e mafai pule ‘o e fonua ke Faka-Temokalati ange. Na’aku lesisita ai ko e Kanititeiti Fakafofonga ‘o e Kakai he Vahenga Tongatapu. ‘I he kaunga talanoa na’e fakahoko ki he kaveinga ‘o e Liliu he taimi koia, na’e mahino ‘a e me’a lalahi fakalukufua ‘ e ua ki he motu’ani: ‘Uluaki ko e ‘ikai ma’u ‘e kinautolu ‘oku nau taki mo teke ‘a e liliu ha mahino fe’unga ‘o e ngaahi tefito’i fakakaukau ‘o e Temokalati ke lava hano palani ‘o ha halafononga mahino ki he liliu; Ua, ko e fu’u lahi hono lohiaki’i mo e fakamatala ‘o fakataumu’a ki he veiveiua mo e fakahalaki ‘o e ma’u ‘a e tokolahi ‘o e fonua ki he mo’oni ‘o e kaveinga ‘o e Liliu.

Na’e tumutumu ‘aki hono ngaue’i ‘o e kaveinga Liliu ‘o iku ‘o nau tuku ha fakangatangata taimi ki he Pule’anga mo e Fale Alea ke fai mo fakahoko ‘a e liliu ‘oku fiema’u neongo ‘oku ‘ikai mahino pe ko e ha koaa ha palani ki hono fakahoko kuo talaki ki he kakai ‘o e fonua. Ko e ola ‘o e ta’emahino mo e natula faka-liukava ‘o hono teke ‘o e Liliu, na’e faka-momofi ai ‘e he ni’ihi tokosi’i ‘a e Kolomu’a hotau ki’i fonua. Na’e mole heni ‘a e mo’ui ‘e 8. Pea ‘oku a’u ki he ‘ahoni ‘oku te’eki ai ha taha ke taliui (accountable) ki he faka’auha ‘o e koloa mo e mo’ui he ‘aho koia. Pea na’e mahino pe ‘etau kalusefai ‘a e Lao mo e Fakamaau Totonu. ‘Oku tau kei inu hono nunu’a ‘o a’u ki he ‘ahoni.

Na’e fai ‘a e siokehe mei he fakaevaha ‘o ‘e tau ngaue’i ‘a e Liliu kuo hiva-kava ‘aki ka tau fili ‘a e ‘uluaki Pule’anga ‘oku taku ko e fili ‘e he Kakai. Na’e toki mahino he ‘osi ‘a e fili ‘a e ta’emahino ki he tokolahi ‘o e kau Kanititeiti ‘a e konga ‘uluaki ‘o e halafononga ki he Temokalati. Ko e masiva ‘ilo eni kuo ope atu; “ko e masiva ‘ilo ko hotau ‘auha ‘anga”. Na’e fili ‘a e fonua ki he ‘elemeniti ‘o e Fakafofonga Tau’ataina ke tataki ‘a e Pule’anga fo’ou. Foaki ‘e he kau Falafofonga ia ‘a e Mafai Pule ki he Paati Faka-temokalati ko e Paati Temokalati ‘Otu Anga’ofa (PTOA). Ko hono fuofua lavaki’I eni ‘o e kakai ‘o e fonua fekau’aki mo e Liliu, kehe mei ta’emaa’usia kuou lave kiai he palakalafi ‘uluaki. Na’e fakapale’i ‘a e tangata (Samiuela ‘Akilisi Pohiva) na’a ne taki ‘a e feinga liliu he mei ta’u ‘e tolungofulu tupu ki he Lakanga Palemia ‘o e Pule’anga ‘o Tonga. Na’aku taaimu’a he tohi ‘i ho’o Kupengaope ‘eku tui fakapapau ko e tangata hala ‘eni ki he lakanga Taki hotau Pule’anga, ka na’e hoko ko e “tangi fai mei he ate”. Pea ‘oku mo’oni ai ‘a e lea ‘oku taka hotau fonua, “Kai pe ‘e Nga’uhono ‘enau ngaue kovi”. 

Na’e ‘ikai taimi kuo e’a mai ‘a e ta’efe’unga ‘a e Tangatani ki he lakanga taki ‘o mo’oni ‘eku hoha’a. Ko ‘e ne fuofua fakanofo lakanga, ko e fakanofo hono foha ko hono tokoni. Pea ‘oku ne kei ma’u pe ‘a e lakanga koia he lolotonga ni. Ko e to’onga maheni eni ‘oku ha pe mei ha fonua ‘oku pule Faka-Tikitato. Ko e palopalema ‘oku tofanga ai ‘a e Potungaue ako ko e afa pe ‘o e ta’efieauna tatau. Pea kuo mahino ‘a e sitepu hoko ia he lakanga mo e ‘alunga ko ‘eni. Na’e fakapale’i hono kau muimui ki he ngaahi lakanga kehe he fonua. Koia ko e Temokalati na’e hivakava ‘aki e Liliu ko hono tuha mo’oni, mei to’onga ‘a e Taki ‘o e Pule’anga, ke ui ko e Temotato.

Oku ‘ikai ha ofo ki he angafai ‘a e Tangata’ni, he ko e tatau mo’oni pe ‘eni ‘e ne taki he PTOA. Ko e afungi, ta’efieauna mo e fakaehaua. Pea ‘oku ne ngaue’aki ‘a e founga tatau ki he kau ngaue Fakapule’anga. Kae fakaloloma taha he ‘oku tekeutua mai ‘a e manavahe na’e te’eki ai ke mataa ‘i hotau fonua he kuonga ‘oku tau taku na’e ‘ikai Faka-Temokalati hono pule’i. ‘A e longotai ke takitaha malu’i ‘e ne ngaue mo e laangilangi na’a mole. Pea kuo hu luo ‘a e tokolahi na’a nau taku ‘a e Tangatani ko e Helo, ka ne fakatoafa hotau fonua. Ko e fe ‘a e loto na’e fie “pea” ‘a e Takini ka ko ho’omou tu’u mai ‘o laka fakahahaloto mo e ‘ave tohi ki Palasi mo e ha fua. ‘Ikai ko e melenga pe ‘oku mou lave ai he ‘ahoni he’ene heka ki he sea koe manavahe mo e tailili.

Kaekehe, ko hono fakama’opo’opo ko e Palemia maaulalo taha eni kuo taki hotau fonua. Ko e me’a kotoa pe na’ane malanga’i fekau’aki mo e Temokalati ‘oku te’eki ai kene lava ‘o fakahoko ha fo’i me’a ‘e taha. Tuku kehe ‘a e ‘ikai toe kau ‘a e ngaahi kaveinga koia he’ene ‘asenita ngaue. Ko e me’a pe ‘oku ne lava ko e pule fakaleveleva. Pea kuo a’u ai hotau Pule’anga ki he tu’unga fakatu’utamaki taha he ta’u ‘e  tolungofulu tupu kuo maliu atu.

Ke fakahaofi hotau fonua mei he mate faka-politikale mo e faka-‘ekonomika ‘oku tu’ulu kiai, ko ‘etau to’o ‘a e Tangata ni mei he lakanga taki ‘o e fonua he vave taha. Ko e faingamalie taupotu mai, ko e fokotu’u ke tuku ki tu’a ha taki ‘oku ta’efalala’anga (Motion for Vote of no Confidence). Pea toe fili ha Pule’anga fo’ou. Okapau ‘e ‘ikai ke tau tuku ‘a e Pule‘anga ki tu’a he faingamalie vave taha, ‘e  faingata’a ange ‘a hono fakakake he kaha’u. Pea ka nau hoko atu ha toe ta’u ‘e ua kehe, tukukehe ‘a e ta’u ‘e fa ka hoko, ko e tu’unga te tau ‘iai ko ha Pule’anga Pule Kehea (Puppet State).

Ko e Pule’anga fo’ou he ‘ikai ma’u ia mei he kau Fakafofonga lolotonga ‘o e Kakai. Kuopau ke tau fili ‘a e tokolahi ‘o kinautolu ‘oku fe’unga mei he kau Kanititeiti fo’ou. He ‘ikai ke tau ma’u ha kakai lelei ‘okapau te tau kei nofo he ngaahi fakakouna mo e fakatauele malie na’a tau fili ‘aki he kuohili. Ka ‘I ho’o fakakaukau tau’ataina mo e fakapotopoto ko ho’o sio ki he ngaue mahu’inga hono faka’uli hotau fonua he tahi hou ‘o e kuonga faka-mamani-lahi ‘o ‘aho ni.

Ko e ngaue tefito ‘oku tu’unuku mo hanganaki kiai ke fakakake hotau fonua, ko hono fakatonutonu ‘a e fehalaaki ‘o e Liliu na’a tau fakahoko. Ko e fakaikiiki ‘o e ngaahi fehalaaki he kaveinga, kakano, malanga’i, mo e palani ‘o e hono fakahoko ‘o e liliu koia ‘e ‘oatu amui ange. Pea ‘oku fiema’u ke kamata leva ‘a e ngaue, ‘aki e fili ‘a Vava’u 16. He ko e timi ke filifili ki he ngaue kuou lave kiai ‘e kamata pe hono tanaki mo hono fakalelei’i hotau Pule’anga mei he fili ‘a Vava’u 16.

Ko e Kanititeiti ‘e toko fa. ‘E ‘I ai ‘a e malanga malie, ko e faka’ofa’ia, fakafamili, fakasiasi mo e paati. Ko e ngaahi ‘uhinga katoa koia kuo laui ta’u ‘etau ‘omai ‘aki ‘a e kau Fakafofonga ki Fale Alea. Ko e palopalema ko e ngaahi makatu’unga koia ‘oku faka’alinga lelei he taimi lahi mo hala ke ma’u ai ha me’a ia ‘e ‘aonga ki he ngaue ‘oku fiema’u ke fakahoko ki hotau Pule’anga mo e fonua. Pea kuo inu ‘e he fonua hono nunu’a he ‘aho ni. Ko e founga fili ‘oku fiema’u ki hono faito’o ‘o e palopalema ‘oku tau tofanga ai he ‘aho ni, ko ho’o tu’u taautaha, tau’ataina ‘o fifili mo faka’uhinga ki he me’a ‘oku ha mahino kiate koe ‘o hange ko e ako, taukei ngaue mo e to’onga mo’ui. Ko e ngaahi mo’oni’I me’a mahino. Pea ‘oku ma’u mo hono lula fua mahino. Pea ‘e mahino ai pe mo e taha ‘o e toko fa ko ‘eni ke ‘omai ‘e Vava’u 16. Tau lukuluku tangata mai ke fakalelei’i ‘a e fehalaaki ‘o e liliu na’a tau fakahoko. Pea ka tonu ho’omou luku Fakafofonga Vava’u 16, pea te tau faka’ilonga’I ai pe kuo tau kamata hono ma’alali ‘o e kaha’u hotau fonua.

Ko e fehu’I, Kohai ke mou ‘omai Vava’u 16? Ko hono tali ‘oku tali mei he taufatungamotu’a ‘o e fonua ‘a ia ‘oku fakafotunga ‘aki ‘e tau lea “Ko e malamala ‘o e ‘akau kuo tahi”. Pea ko e natula eni ‘o e kakai ‘oku fiema’u. ‘Omai ha taha ko e huli ‘o e kakai kuo aka ‘enau ngaue ‘i ho vahenga he to’utangata ‘o e kuohili kae ‘uma’aa ‘a e lolotonga ni. Ko e fa’ahinga tangata pe ‘eni ‘e ‘aonga ki he Fakalelei Pule’anga ‘oku tau hanganaki kiai.

Tu’a ‘Ofa Atu

Inoke Fotu Hu’akau

Comments

Poupou atu ki he ngaahi poini kuo 'o hake ka 'oku ou talafili ki he me'a ni ne talu 'etau fai fononga mai he pule'anga motu'a tokua na'e 'ikai ha taha e to'a ke lea ki he kau taki 'o e 'aho ko ia he na'a tau muimui he me'a ko e talangofua kui. Faka'apa'apa ki he poini kuo 'o hake 'e 'Inoke ka 'oku ou fifili pe na'e hoko fakaku e ngaahi tu'ulu fakasosiale mo faka'ekonomika ni kuo tau tofanga ai. 'Oku ou fokotu'u atu 'Inoke lesisita he fili hoko ke ke hoko ko ha Palemia ke takii e taumu'a na ke a'u.....