You are here

Results for Temokalati

Sunday 3 September 2017
Sene, 'Aositelelia
Fakamalo atu ki he ‘Ateni Seniale he fakamahino ki he tukunga ‘o e tu’utu’uni kuo hifo mei he’ene ‘Afio fekau’aki mo e Palemia, mo e kau Minisita ‘o e Kapineti pea pehe ki he Pule’anga fakakatoa.
Saturday 10 June 2017
Nuku'alofa, Tonga
'Oku hangee kiate au 'oku tau to he luo kotoa pe na’atau keli mo ‘u’ufi he ‘etau fakato’emi kihe Temokalati tokua he ‘oku ‘alu kiai ‘a maamani.
1 comment
Tuesday 23 May 2017
Nuku'alofa, Tonga
Ko e ongoongo fakaloloma eni kuo a’utaki kihe ngalu’ea mo e ngaahi kautaha faipulusi ongoongo, ‘a e kaniseli koia ‘e he Palemia ‘o e Pule’anga ‘a e Sipoti ‘a e Pasifiki.
Tuesday 5 July 2016
Nuku'alofa, Tonga
Fakamolemole ka e fakaa’u atu ha kau talanoa fekau’aki mo hotau fonua mo e tukunga kuo a’u kiai he ‘aho ni. – ‘Inoke Fotu Hu’akau.
1 comment
Monday 1 December 2014
Nuku'alofa, Tonga
Ko e kamata ko'eni 'a Tonga he hala-fononga 'o e faka-temokalati ange kuo tau hoko ai ko e fuofua fonua kuo ma'u 'e ha kau Fakafofonga Tau'ataina 'a e tokolahi ke fokotu'u ha Pula'anga. Pea 'oku fokotu'u atu heni ke tali 'e he kau Fakafofonga Tau'ataina 'a e faingamalie kuo foaki kia kinautolu 'e he kakai 'o e fonua. – 'Inoke Fotu Hu'akau.
4 comments
Wednesday 12 November 2014
USA
Neongo 'a hono tu'uaki e Temokalatí 'o pehē tokua ko e mafai 'e 'i he 'aofinima 'o e kakaí, ka 'oku hoko e Temokalatí ia ko e me'angaue faka-politikale pē ki ha ni'ihi tokosi'i ke nau pule ki he toenga e fonuá. Kuo fakamo'oni'i 'oku lolotonga hoko eni i 'Amelika he 'aho ni, pea me'apango kuo 'osi kamata e me'a tatau 'i Tonga he mali siokoloa (marriage of convenience) ko ia 'a e Temokalati Tonga mo e Kautaha e Kaungaue Fakapule'anga (PSA). – Tevita Vaikona mo Senituli Penitani.
Tuesday 4 November 2014
USA
Ko e makehe'anga 'o Tonga he Pasifiki mo e toenga 'o mamaní — ko hono Tu'i ne Pule Fakaleveleva ka na'e mo'ui kalusefai, pea ko 'ene visone ko e fakamaau totonu, vahevahe taau, pule 'a e lao, mo e fai ma'oni'onii ke tafe meia Sihova ki Tonga ko e Selusalema 'o e Pasifikí. – Tevita Vaikona mo Senituli Penitani.
1 comment
Monday 27 October 2014
USA
"Ko e Pule (Mafai) Fakalevelevaa 'oku Fakaleveleva 'e ne Faihalá," 'o hangē nai ia ha kupu'ilea mei he Folofolá. Pea kuo ngāue'aki 'e he kau Taki Temokalatí e kupu'ileá ni ke hokataoa'aki e Pule'anga Fakatu'í peá ke fakatonuhia'i'aki e feinga liliu Temokalatí. 'Okú ma fokotu'u atu ki he Tonga kotoa—'Oku ta'emo'oni e lea ko 'ená 'i Tonga pea ko hono 'uhingá 'eni. – Tevita Vaikona mo Senituli Penitani.
1 comment
Friday 10 October 2014
USA
Ko e liliu Temokalatí ‘oku ‘ikai ko ha liliu faka-politikale pē, ka ko e liliu ‘o e fa’unga ‘o e sōsaieti Tongá mo e ‘ulungaanga fakafonuá. Kuo pau ke ‘i ai e trade-off — ‘e ma’u mai e tafa’aki ko é, ka e mole atu e tafa’aki ko é. - Tevita Vaikona mo Senituli Penitani.
1 comment
Sunday 21 September 2014
'Aositelelia
Talu e tu’u e Pule’anga Fakatu’i ‘o Tongá mo e ‘ikai ha ofiofia e kovi ‘a e Pule’anga Tongá ki he kovi ne fai ‘e he Pule’anga Pilitaniá ki he kakai ‘o 'Initiá pe ko hono ngaohi kovi’i ‘e he kau hinehina o 'Amelika 'a e kau ‘uli’ulii, ka na’e uki ‘e Mahatma Gandhi ‘a e laui miliona hono kakaí ke nau fakafepaki melino pea uki 'e Luther King 'a e fakafepaki melino pea na’e ola lelei ‘enau feingá. - Tevita Vaikona mo Senituli Penitani.
Node is premium Premium content
Sunday 14 September 2014
'Aositelelia
Kau taki temokalatii, kapau ko e taukave ena 'oku evidence-based, fēfē ke ‘alu fakataha pee ho’omou malanga’I e Temokalatii pea mo ho’omou malanga’i a Kalaisii. Ka liliu hotau fonuaa 'o lahiange 'enau muimui kia Sisu ‘i he muimui ki he Temokalatii, te tau a’usia e Temokalati fakamonu’iaa, pea ‘e ‘ikai toe ‘i ai ha 16/11. - Tevita Vaikona mo Senituli Penitani.
Node is premium Premium content
Thursday 4 September 2014
Nuku'alofa, Tonga
Fokotu'u atu : Fēfē ke tau muimui pē he founga faka-Pilitaniá, 'aki hono fili 'e he kakaí honau kau Fakafofongá, pea fili 'e he kau Fakafofongá 'a e Palemiá. Pea tau faka-'Amelika leva he taimi ko é 'e fili ai 'e he Palēmiá 'e ne kau Minisitā ki he Kapinetí. – Tevita mo Senituli.
1 comment
Wednesday 18 July 2012
Senee, 'Aositelelia
Ko e lau koia 'oku kei fakafelekeu holo ko e Pule 'a e Kakai, mou kataki kau Politiki 'o fakatatafe atu 'a e usu koia he na'e 'ikai ke mou fakakau ha 'elemeniti pehe (kakai) he founga pule na'a mo u fa'u. Ko e founga siokita na'a mou fokotu'u na'e fakataumu'a ke mou to ki Fale Alea 'o mou taki pea fa'iteliha ki ha toe liliu 'oku mou fiema'u ki hono falalele 'o e ngaue 'a e fonua. Ko e "kakai" ko e me'avainga pe ia ki ho'omou fiema'u. Pea fakatatafe atu mo e pehe ko e fili ha Nopele ke Palemia 'oku 'ikai ko e fili ia 'a e kakai, he ko e founga pule na'amou fa'u na'a mou faka'ataa ke fakakau 'a e kau Nopele ki he lakanga Palemia 'o e fonua. Ko e ha 'oku toe me'apaheke holo ai. – 'Inoke Fotu Hu'akau.
Node is premium Premium content
Wednesday 4 July 2012
Sene, 'Aositelelia
Ko e kanoloto 'o e Tohi Fokotu'u Ta'efalala'anga 'o e Palemia kuo fakahu mai ki he Fale Alea 'oku ne langa'ia mai 'a e fehu'i, pe ko e ha koaa 'a e Liliu Fakapolitikale na'a tau fakahoko. Ko e fanga ki'i mokimoki'i me'a na'a tau liliu 'oku toe mama'o ange 'a e fonua ia mei Temokalati. Ko hono mo'oni 'o e Tohi Fokotu'u Ta'efalala'anga ko 'eni, ko e Talateu ke kei hokohoko atu 'a e Fale Alea he tau lau fakafinematu'a ke fakakakato 'aki 'a e to'u Fale Alea 2012. – 'Inoke Hu'akau Fotu.
Node is premium Premium content
Sunday 10 January 2010
Pagopago, American Samoa
'Oku 'ikai ke fakapapau'i mai 'e he Fa'ahi Fakapolitikale ko e Temokalati (Democracy) 'oku ne lava 'o solova 'a e palopalema mo e to nounou kotoa 'a ha Fonua. Ko e fa'ahi Politikale Fakalangi pe 'i Hevani tene lava. Ko e tefito'i fakakaukau 'oku taukave'i 'e he Temokalati ia ko 'ene malava ke fakamalohi'i ha Pule'anga mo hono kau taki kuo fili ke nau ha'isia ki honau fatongia ki he kakai 'o e fonua.
Friday 1 January 2010
Nuku'alofa, Tonga
'Oku lahilahi 'a e ilifia tevolo he teuteu liliu fakapolitikale ko'eni 'oku 'ai ke fakahoko 'i Tonga ni. 'Oku lahi mo e ngaahi fakakaukau faka'ofo'ofa ke fili ha kakai 'oku poto mo lelei ke nau hoko ko ha ngaahi taki lelei, ka 'oku 'ikai ko e me'a ia 'oku fa'ahoko 'i he taimi lahi 'i he founga temokalati.
Node is premium Premium content