You are here

Results for Talanga 'i he lea faka-Tonga

Monday 30 May 2005
California, USA
Malo ‘aupito ho‘o mou ngaue lahi lava ke mau sio atu he internet he ngaahi ongoongo fekau‘aki mo hotau ki‘i motu. - Tangikina ‘Uhila
Node is premium Premium content
Tuesday 24 May 2005
Nuku'alofa, Tonga
Ko e FAIHALA (injustice) ko e taha ia ha kaveinga malie mo fihi hono talanoa ‘i, he ko e angamaheni hono talanoa ‘i ‘ona ‘e nofo ia ‘i he FAITOTONU (justice). ‘Oku pehe leva ko e Faihala ko e nunu ‘a ia ‘o e mo ‘ui TA ‘E-FAITOTONU. Pea ko e ‘Ngaue hala ‘aki ‘o e Mafai ‘ (Corruption) ko e taha pe ia ‘o e ngaahi fotunga mahino pe nunu ‘a ‘o e mo ‘ui ta ‘e-faitotonu. ‘A ia ko e kupu si ‘i pe ia ‘o e to ‘onga mo ‘ui FAIHALA. Ke fakava ‘e ha sosaieti, ‘oku vakili leva ‘e he tangata hono ngaahi tefito ‘i ‘ulungaanga ‘o to ‘o uho mai ‘a ia tene lava ‘o fataki e kaveinga fakama ‘uma ‘uluta ‘e ne mo ‘ui fakasosiale, pea ‘oku nofo loto ai ‘ene fakamaau ki he lelei mo e kovi (molale) kae ‘uma ‘a e totonu mo e hala (...‘efika) ‘o ‘e ne mo ‘ui. Ka ‘oku mahu ‘inga ke mahino he ‘ikai te tau talanoa ki he faihala ‘o hange ‘e lava ‘o to ‘o faka ‘aufuli mei he ‘etau mo ‘ui. - ‘Inoke Fotu Hu‘akau
Node is premium Premium content
Saturday 14 May 2005
Sydney, Australia
Ko e to’onga mo’ui pule’ia, ko e imisi ofi ia e tukunga mo’ui ‘oku ‘I ai e tangata he ‘e to loto ai ‘e ne mo’ui fakalaumalie ‘i hono va mo e ‘Otua, ‘e ne mo’ui fakamatelie ‘i hono va mo Natula pea pehe ki he fakasosiale ‘i he fakafa’ahinga. Ko e to’onga mo’ui eni ‘oku uho ‘aki e me’a k oe PULEIA mo e PULEKEHEA. Ko e ngaahi fehu’i ‘oku tau fehangahangai mo ia ‘i he politiki hange ko e foungapule (‘aitolosia); mafai (authority) mo e ha fua, ko e tepu ia ‘o e to’onga mo’ui koeni. He ko e Politiki ko e saianisi ‘ia ‘o hono PULE’I ‘o e sosaieti, pea ko e taha ‘o hono ngaahi me’angaue tefito ko e MAFAI. - ‘Inoke Fotu Hu‘akau
1 comment
Node is premium Premium content
Monday 2 May 2005
Sydney, Australia
Ko e lea tau e mala’e ‘o e politiki ‘i he fonua mo e kuonga kotoa pe ko e fo’ilea koia ko e .”KAKAI” (people). Ka ko e lea’ni ‘oku mafulifuli hono ‘uhinga, ‘a ia ko hono kakano ia, ‘o makatu’unga ‘i he va (relation) ‘o e “founga fakahoko ngaue’ mo e “kaveinga’ ‘a ia ‘i he faka-politikale ‘oku nofo kainga ai e ongo fakakaukau ‘e ua: -'Inoke Fotu Hu'akau
Node is premium Premium content

Pages