You are here

Results for Talanga 'i he lea faka-Tonga

Wednesday 2 August 2006
Pago Pago, American Samoa
'Oku ou kei fifili ai pe au ke ko e ha e me'afua na'e ngaue 'aki 'e he kau "'Atamai'ia" ke nau fokotu'u ke fai e hiki ki he 60%, 70% moe 80% Tuku mu'a ke u vavalo atu Ko e fakalele ha fonua 'oku 'ikai toe kehekehe ia mo hano fakalele ha pisinisi. 'Oku 'i ai e koloa 'oku fakatau atu pea mo e pa'anga 'oku ma'u mai. Ko e pa'anga ma'u mai 'oku vahevahe ia ki he konga ke toe hu mai 'aki ha koloa ke hoko atu 'aki e pisisini, ko e konga ke totongi 'aki e ngaahi fakamole, ko e konga ki he pa'anga malu'i, kae 'i ai ha toenga ko e tupu. - Devil Dog Kava
Node is premium Premium content
Wednesday 2 August 2006
Nuku‘alofa, Tonga
'E lava nai ke pulusi pe 'omai ha fakamatala fakaikiiki 'o fekau 'aki moe ngaahi fakafofonga kuo fili 'e he kakai pea ke kau ai mo e ngaahi tu'unga kuo fili 'e he hou'eki mo e fili mei fale lahi. Ko e ngaahi me'a ke tau 'ilo'i 'o fekau 'aki mo e kakai 'oku nau taki 'a ho tau ki'i fonua. - Tali Mau
Node is premium Premium content
Sunday 30 July 2006
New Zealand
Ne u fu'u mo'utafu'ua 'i he ngaahi fakaanga ta'eufi, ta'e'ofa mo ta'etoka'i ki he Fale 'o e Hau, lolotonga ia 'oku nau kei fefolofolai ki he ouau 'o 'enau me'afaka'eiki. Mahino mai pe 'e telio e ongo Tamaiki ki he Langi Na Moala kuo ngahaha leva 'a e fakaanga pe ko e ha 'oku 'ikai ai ke telio ai 'i Mala'ekula? Me'a faka'ulia ko 'etau hopohopo holo he siakale kehe, ke tau fehu'ia 'a e me'a 'oku 'ikai ke tau kau ai? - Longolongo‘aevalu
Node is premium Premium content
Saturday 29 July 2006
Auckland, New Zealand
‘Oku lolotonga popo’uli e ‘Otu Felenite he fu’u pulonga kafakafa ne to ‘i Ha’a Talafale ka’uma’a ‘a e Paini Tu’u Ua kae fakafeta’i pe mu’a he ‘oku to pea toe hopo hake pe e la’aa he ‘aho ki he ‘aho. - Sailosi Finau
Node is premium Premium content
Tuesday 25 July 2006
Lethbridge Park, NSW,Australia
'Oku ou fiefakaha heni 'eku kau fakataha pea SL Kava 'a 'eku tui ko hotau Tu'i koe Pani 'a e 'Otua, Koe 'Otua ko Sihova Sapaoti koe 'Otua Mo'ui. Pea 'oku ou tui fakataha pea moe Loto'i Tonga mo'oni 'e laui mano 'oku 'i Tonga pea moe 'Otu muli ni. Ko e pulopula koia na'e too 'e he 'Uluaki Faa 'i Pouono " Ko e 'Otua mo Tonga ko hoku Tofi'a" kuo tupu 'afa'afa pea to'ulu hono ngaahi fua 'i hotau to'utangata ni, ko e fakamo'oni kiai ko e mofele mai ko'eni hotau kakai ki muli ni, ko e peseti lahi taha ko hono fakafonu e ngaahi falelotu faka kalisitiane kuo maha 'i muli ni koeha? - So‘oso‘o Tu‘ivai
Node is premium Premium content
Monday 24 July 2006
USA
Kuo lahi faufaua 'a hono tu'uaki 'a e melino mo e lotu' 'i hotau ki'i fonua', 'i he ngaahi 'aho kuo maliu atu' 'oku hange kuo faka'ikai'i 'a e fo'i mo'oni ko 'eni'. Ko e ngaahi (talanoa) taalanga kuo fai' neongo ne fai e tau'aki fakamahino 'uhinga neongo e ('ikai lolo tatau) ta'e felotolotoi, 'oku ou pehe kuo taimi ke ta'ota'ofi 'a e (tuhu) tau lau' he ko e anga ta'e faka'apa'apa ia pea kuo mole 'a e fo'i 'uhinga malie 'o e talanoa'. 'Oku ou 'ofa lahi ki he tangata ko Sefita Hao'uli he kuo fu'u lahi 'a hono 'ohofi mei he ngaahi tapa kehe kehe 'o e kolope. - Siosaia Moimoiangaha
Node is premium Premium content
Saturday 22 July 2006
USA
`Oku `oatu foki `a e talamonu kia `Osaiasi Latu `i he ikuna kafakafa kuo ne a`usia `o ne ma`u `ai `a e Fili Si`i `aki `a e fo`i paloti `e 1082 mei he kakai ko ia `e toko 3,248 na`a nau paloti. `i hono fakapeseti `eni, na`e ma`u `aki `e `Osaiasi `a e fili `a e 33%. Ko e hoko hake ki ai ko Sione Teisina Fuko mo e fo`i paloti `e 745 `o na kehekehe `aki `a e fo`i fili `e 337. - ‘Ofa ki Tonga
Node is premium Premium content
Friday 30 June 2006
Auckland, New Zealand
‘Oku ‘ikai puli ‘a e kaveinga ‘oku ngaue‘aki ‘e he Timi Fo‘ou ‘ae langa fonua he kuo ‘ikai ngata pe he to lalo e tu’unga faka’ikonomika ka ‘oku ‘amo ange ‘a e lahi faufaua e valau fakapolitikale ‘i he fonua, ‘o a’u ki ha tu’unga kuo fu’u maulalo ai hono faka’apa’apa’i, poupou’i pea mo hono toka’i ‘o e Pule’anga. ‘I he’ene kaveinga’aki e langafonua, kuo toutou mahe’a mei he ngaahi me’a ‘a e PM ‘a ‘ene fehu’i pe. Ko e fe e loto’i Tonga? - Sailosi Finau
Node is premium Premium content
Tuesday 27 June 2006
New Zealand
Ko e me'a 'oku ou sio ki ai ko e kau tautolo mei he ongo televisone. 'Oku mahino pe Televisone ia 'a e pule'anga 'oku nau feinga ke malu'i 'enau tafa'aki pea 'i he taimi lahi hange 'oku nau ki'i fakaninimo 'i he toutou malanga'i mai e me'a kuo tuku mai he ongoongo. Kole atu ki he ki'i siana si'isi'i fetifeti ke tukuange ke tau'ataina e kakai he'enau fili kae tuku e fakapunake'i mai e tala fono. Kaekehe mahalo na'a ko 'enau ngaue pe ia. - Pola Loiti
Node is premium Premium content
Friday 23 June 2006
Sydney, Australia
Ko e faiva fuhu ‘oku ‘iai e me’a ‘e tolu ‘oku fai kiai e tokanga. ‘Uluaki ko e tu’unga fakaivi mo malohi fakasino ‘o e tangata fuhu; Ua, ko e taleniti he faiva’ni, ‘i he tuki, kalo, va’e mo e ha fua; Tolu, ko e tokotaha ‘oku teu ke na fuhu, ko hono taleniti, malohinga mo e vaivai’anga. Neongo eni kotoa, ‘oku fiema’u ha faiako ke ne fakatonu ‘e te teuteu mo e ‘atamai ‘o e tagnata fuhu koe’uhi ko e iku’anga ‘o e faiva’ni ‘oku tolu pe: Ko e ‘osi ‘a e fuhu ‘oku tu’u koe kae tokoto taha ki lalo; Mo kei tu’u loua kae lau pe kohai na’e lahi mo tau ‘e ne tuki; pe ko e tu’u ‘a e tama ‘e taha ka ke tokoto koe. - ‘Inoke Fotu Hu‘akau
Node is premium Premium content
Friday 23 June 2006
Kuo ho’ata malie e ola ‘o e hopo huufi ‘o e Falealea. ‘Oku lolahi e ngaahi me’a ia te tau ako mei he hopo ni ka ‘oku fakahisitolia hono fehu’ia ‘e ha ‘Eiki Nopele ‘a ‘Ene ‘Afio ‘a e mafai fakakonisitutone ‘o ‘Ene ‘Afio/Pilinisesi Pule. Lau tokua ko e kau Nopele ko e ngaahi to’ukupu kinautolu ‘o ‘Ene ‘Afio. - Sione Fifita
Node is premium Premium content
Wednesday 21 June 2006
'Oku malie ma'u pe e ngaahi me'a 'oku hoko 'i hotau ki'i fonua pea 'oku fakaoli he taimi 'e ni'ihi. Lolotonga 'eku talitali pe kohai e sulu 'oku fai ki ai e faiva kuo kamata e lavelavea ia 'a e kau 'etifaiva 'o toe veiveiua ange 'eku fakakaukau. Kuo ki'i fuoloa e longo 'a e PSA, ka ko e sekelitali fakataimi pe eni 'oku toe 'aka ki he media. Hange kiate au ko e tokotaha ni 'oku mate kala. - Pola Loiti
Node is premium Premium content
Wednesday 21 June 2006
New Zealand
Fakamolemole mu'a 'o tu'u atu ho'o kolomu 'a e hakahaka moe patapata he faifatongia poto 'a e Minisita Lao, 'Alisi Taumoepeau, ke malu'i e lao mo e konisitutone 'o e 'Otu Tonga. 'Iuvi'i, taau pe Lei mo e Tofua'a. He kuo 'omai ko e mei he tautahi ke fakamo'oni'i mei he Fanga 'i he Si, 'Oku Lea pe 'a e Tohi. - Longolongo‘aevalu
Node is premium Premium content
Tuesday 20 June 2006
Canberra, Australia
‘Oku hanga he hopo sivile ko ‘eni kuo tau situ‘a me ai ‘o fakamanatu mai ‘a e ngaahi me‘a lalahi ko ‘eni: ‘oku mahino lelei ko a ‘etau konisitutone mo e lao kiate kitautolu? - Siosiua Tofua‘ipangai
Node is premium Premium content
Saturday 17 June 2006
New Zealand
Kimu'a pea kamata e laka ne tu'u mai e PSA 'o uki e laka, peau pehe koe sulu ia. 'Osi pe ngaahi 'aho kuo pavaki mai 'enau fokotu'utu'u minisita...ko kinautolu pe ia 'o taki mai ai e sekelitali fakataimi. 'I he mahino hono fokihi 'e he felafoaki moe media ne nau holomui kae hu mai e kau sulu 'a e Temo 'oku taki ai e kau fakafofonga 'o liu ki ai e lakaa, neu pehe mahalo ko e kau sulu e 'oku fai ki ai e faiva. - Pola Loiti
Node is premium Premium content
Tuesday 13 June 2006
USA
'Oku 'ikai keu 'ilo pe 'oku ou ngangau 'ulu pe ko e ninimo 'i hono lau hifo 'o e fakamatala ki he langa 'o e (Confrence Hall for the Oct Forum of Pacific Leaders). 'Oku tau lolotonga mapuhoi he ngaahi 'aho ni ko e toumo'omo 'o e tu'unga fakapa'anga. 'Oku 'i ai 'a e ongo fu'u holo, (fale sipoti Atale & Kuini Salote Hall) ke ngaue'aki 'e Tonga ki he ngaahi fakataha pehe ni kae taataanaki ha pa'anga 'i hono ngaue'aki'. - Siosaia Moimoiangaha
Tuesday 13 June 2006
Canberra, Australia
Kauhala'uta 'o e Ha'a Tu'i Tonga he senituli 18 mei he kamata ke fakafehu'ia 'e 'Ukukalala Ma'ufanga ('Uluaki 'Ulukalala & Tu'i Vava'u II) pea pehe ki hono foha 'Ulukalala Feletoa(Tu'i Vava'u III & Tu'i Ha'apai I) 'a e founga pule 'o e 'aho ko ia. - Siosiua Tofua‘ipangai
Monday 12 June 2006
Sydney, Australia
Kole ke tukuatu mu’a’a e ki’i tasilisili ko’eni ki he’etau fai’anga talanga he ope. Fakamalo atu kia kinautolu’oku nau tafunaki hotau pa‘‘anga-talanoa. Faka’ofo’ofa moe ngaahi fokotu’u. Ka’oku ou tui’oku totonu ke tau fakakaukau’i’a e fakakaukau na’e fakasisi mai’e Sailosi Finau kimu’a atu na’ane fakalea ko e tefito’i fakakaukau’o e "TOPONO". - ‘Inoke Fotu Hu‘akau
Sunday 11 June 2006
USA
Ko e konga hono ua 'eni 'o e ngaahi fakakaukau 'a ia 'oku ki'i fakamamafa ia kihe Palemia mo e kau Minisita hotau ki'i fonua. 'Ofa pe 'e tupu ai ha vivili ke 'ilo 'a e fiema'u 'a e kakai pea 'i he taimi tatau pe 'oku fai 'a e fe'ofa'aki moe melino. - Siosaia Moimoiangaha
Thursday 8 June 2006
New Zealand
Tau haka he langi kuo tau he faka'inasi mei loto langi mo loto palasi ke kau atu si'i Fineasi Funaki he to'ofohe hono langa'i e fonua ki he lelei fakalukufua. Pea tuku pe 'a ha'a ta'efiemalie ia ke nau laka mo kaila ka e fai pe ho fatongia 'ou ke 'alaha pea ngingila.

Pages