You are here

Results for Talanga 'i he lea faka-Tonga

Saturday 22 July 2006
USA
`Oku `oatu foki `a e talamonu kia `Osaiasi Latu `i he ikuna kafakafa kuo ne a`usia `o ne ma`u `ai `a e Fili Si`i `aki `a e fo`i paloti `e 1082 mei he kakai ko ia `e toko 3,248 na`a nau paloti. `i hono fakapeseti `eni, na`e ma`u `aki `e `Osaiasi `a e fili `a e 33%. Ko e hoko hake ki ai ko Sione Teisina Fuko mo e fo`i paloti `e 745 `o na kehekehe `aki `a e fo`i fili `e 337. - ‘Ofa ki Tonga
Node is premium Premium content
Friday 30 June 2006
Auckland, New Zealand
‘Oku ‘ikai puli ‘a e kaveinga ‘oku ngaue‘aki ‘e he Timi Fo‘ou ‘ae langa fonua he kuo ‘ikai ngata pe he to lalo e tu’unga faka’ikonomika ka ‘oku ‘amo ange ‘a e lahi faufaua e valau fakapolitikale ‘i he fonua, ‘o a’u ki ha tu’unga kuo fu’u maulalo ai hono faka’apa’apa’i, poupou’i pea mo hono toka’i ‘o e Pule’anga. ‘I he’ene kaveinga’aki e langafonua, kuo toutou mahe’a mei he ngaahi me’a ‘a e PM ‘a ‘ene fehu’i pe. Ko e fe e loto’i Tonga? - Sailosi Finau
Node is premium Premium content
Tuesday 27 June 2006
New Zealand
Ko e me'a 'oku ou sio ki ai ko e kau tautolo mei he ongo televisone. 'Oku mahino pe Televisone ia 'a e pule'anga 'oku nau feinga ke malu'i 'enau tafa'aki pea 'i he taimi lahi hange 'oku nau ki'i fakaninimo 'i he toutou malanga'i mai e me'a kuo tuku mai he ongoongo. Kole atu ki he ki'i siana si'isi'i fetifeti ke tukuange ke tau'ataina e kakai he'enau fili kae tuku e fakapunake'i mai e tala fono. Kaekehe mahalo na'a ko 'enau ngaue pe ia. - Pola Loiti
Node is premium Premium content
Friday 23 June 2006
Sydney, Australia
Ko e faiva fuhu ‘oku ‘iai e me’a ‘e tolu ‘oku fai kiai e tokanga. ‘Uluaki ko e tu’unga fakaivi mo malohi fakasino ‘o e tangata fuhu; Ua, ko e taleniti he faiva’ni, ‘i he tuki, kalo, va’e mo e ha fua; Tolu, ko e tokotaha ‘oku teu ke na fuhu, ko hono taleniti, malohinga mo e vaivai’anga. Neongo eni kotoa, ‘oku fiema’u ha faiako ke ne fakatonu ‘e te teuteu mo e ‘atamai ‘o e tagnata fuhu koe’uhi ko e iku’anga ‘o e faiva’ni ‘oku tolu pe: Ko e ‘osi ‘a e fuhu ‘oku tu’u koe kae tokoto taha ki lalo; Mo kei tu’u loua kae lau pe kohai na’e lahi mo tau ‘e ne tuki; pe ko e tu’u ‘a e tama ‘e taha ka ke tokoto koe. - ‘Inoke Fotu Hu‘akau
Node is premium Premium content
Friday 23 June 2006
Kuo ho’ata malie e ola ‘o e hopo huufi ‘o e Falealea. ‘Oku lolahi e ngaahi me’a ia te tau ako mei he hopo ni ka ‘oku fakahisitolia hono fehu’ia ‘e ha ‘Eiki Nopele ‘a ‘Ene ‘Afio ‘a e mafai fakakonisitutone ‘o ‘Ene ‘Afio/Pilinisesi Pule. Lau tokua ko e kau Nopele ko e ngaahi to’ukupu kinautolu ‘o ‘Ene ‘Afio. - Sione Fifita
Node is premium Premium content
Wednesday 21 June 2006
'Oku malie ma'u pe e ngaahi me'a 'oku hoko 'i hotau ki'i fonua pea 'oku fakaoli he taimi 'e ni'ihi. Lolotonga 'eku talitali pe kohai e sulu 'oku fai ki ai e faiva kuo kamata e lavelavea ia 'a e kau 'etifaiva 'o toe veiveiua ange 'eku fakakaukau. Kuo ki'i fuoloa e longo 'a e PSA, ka ko e sekelitali fakataimi pe eni 'oku toe 'aka ki he media. Hange kiate au ko e tokotaha ni 'oku mate kala. - Pola Loiti
Node is premium Premium content
Wednesday 21 June 2006
New Zealand
Fakamolemole mu'a 'o tu'u atu ho'o kolomu 'a e hakahaka moe patapata he faifatongia poto 'a e Minisita Lao, 'Alisi Taumoepeau, ke malu'i e lao mo e konisitutone 'o e 'Otu Tonga. 'Iuvi'i, taau pe Lei mo e Tofua'a. He kuo 'omai ko e mei he tautahi ke fakamo'oni'i mei he Fanga 'i he Si, 'Oku Lea pe 'a e Tohi. - Longolongo‘aevalu
Node is premium Premium content
Tuesday 20 June 2006
Canberra, Australia
‘Oku hanga he hopo sivile ko ‘eni kuo tau situ‘a me ai ‘o fakamanatu mai ‘a e ngaahi me‘a lalahi ko ‘eni: ‘oku mahino lelei ko a ‘etau konisitutone mo e lao kiate kitautolu? - Siosiua Tofua‘ipangai
Node is premium Premium content
Saturday 17 June 2006
New Zealand
Kimu'a pea kamata e laka ne tu'u mai e PSA 'o uki e laka, peau pehe koe sulu ia. 'Osi pe ngaahi 'aho kuo pavaki mai 'enau fokotu'utu'u minisita...ko kinautolu pe ia 'o taki mai ai e sekelitali fakataimi. 'I he mahino hono fokihi 'e he felafoaki moe media ne nau holomui kae hu mai e kau sulu 'a e Temo 'oku taki ai e kau fakafofonga 'o liu ki ai e lakaa, neu pehe mahalo ko e kau sulu e 'oku fai ki ai e faiva. - Pola Loiti
Node is premium Premium content
Tuesday 13 June 2006
USA
'Oku 'ikai keu 'ilo pe 'oku ou ngangau 'ulu pe ko e ninimo 'i hono lau hifo 'o e fakamatala ki he langa 'o e (Confrence Hall for the Oct Forum of Pacific Leaders). 'Oku tau lolotonga mapuhoi he ngaahi 'aho ni ko e toumo'omo 'o e tu'unga fakapa'anga. 'Oku 'i ai 'a e ongo fu'u holo, (fale sipoti Atale & Kuini Salote Hall) ke ngaue'aki 'e Tonga ki he ngaahi fakataha pehe ni kae taataanaki ha pa'anga 'i hono ngaue'aki'. - Siosaia Moimoiangaha
Tuesday 13 June 2006
Canberra, Australia
Kauhala'uta 'o e Ha'a Tu'i Tonga he senituli 18 mei he kamata ke fakafehu'ia 'e 'Ukukalala Ma'ufanga ('Uluaki 'Ulukalala & Tu'i Vava'u II) pea pehe ki hono foha 'Ulukalala Feletoa(Tu'i Vava'u III & Tu'i Ha'apai I) 'a e founga pule 'o e 'aho ko ia. - Siosiua Tofua‘ipangai
Monday 12 June 2006
Sydney, Australia
Kole ke tukuatu mu’a’a e ki’i tasilisili ko’eni ki he’etau fai’anga talanga he ope. Fakamalo atu kia kinautolu’oku nau tafunaki hotau pa‘‘anga-talanoa. Faka’ofo’ofa moe ngaahi fokotu’u. Ka’oku ou tui’oku totonu ke tau fakakaukau’i’a e fakakaukau na’e fakasisi mai’e Sailosi Finau kimu’a atu na’ane fakalea ko e tefito’i fakakaukau’o e "TOPONO". - ‘Inoke Fotu Hu‘akau
Sunday 11 June 2006
USA
Ko e konga hono ua 'eni 'o e ngaahi fakakaukau 'a ia 'oku ki'i fakamamafa ia kihe Palemia mo e kau Minisita hotau ki'i fonua. 'Ofa pe 'e tupu ai ha vivili ke 'ilo 'a e fiema'u 'a e kakai pea 'i he taimi tatau pe 'oku fai 'a e fe'ofa'aki moe melino. - Siosaia Moimoiangaha
Thursday 8 June 2006
New Zealand
Tau haka he langi kuo tau he faka'inasi mei loto langi mo loto palasi ke kau atu si'i Fineasi Funaki he to'ofohe hono langa'i e fonua ki he lelei fakalukufua. Pea tuku pe 'a ha'a ta'efiemalie ia ke nau laka mo kaila ka e fai pe ho fatongia 'ou ke 'alaha pea ngingila.
Tuesday 30 May 2006
Kou malie'ia he kamata'anga 'o e PSA mo 'enau tohi fakamuimui na'e ha 'i he nusipepa ni fekau'aki mo 'enau ta'e fiemalie ki he fili 'o e kau Minista Fo'ou mo e ngaahi feliuliu aki 'o e Kapineti. Mahalo kuo mahino mai 'a e fie Minista ia 'a Mele 'Amanki mo hono kau poupou. Hili 'enau fiema'u ke hiki 'enau totongi pe mei paralyze ai 'a e Pule'anga Tonga, ko 'eni 'oku nau ta'e fiemalie ki he fetongi moe fili fo'ou ku o fai 'e he Palemia Fo'ou Dr. Feleti Sevele. Mahalo ko e me'a mahu'inga taha ia 'i Tonga he taimi ni 'oku 'ikai ko e fuhifuhinga PHD ka koha tokotaha 'oku 1.) Maama pe Poto 2.) Ngaue Malohi 3.) Faitotonu, 4.) Tene Lava 'o Ngaue'i Ke mo'ui pe Fakalakalaka 'a e Ngaahi Palopalema 'oku fehangahangai mo e Pule'anga Tonga. - Very Concerned Citizen of Tonga
Node is premium Premium content
Friday 19 May 2006
California, USA
Ko 'eku faka'amu 'i he 'aho ni kia kitautolu kotoa pe, 'o 'ikai ko kinautolu pe 'oku vaivai fakalaumalie ka kia kitautolu fakakatoa, ketau ma'u ha taukei mo ha 'ilo pau e ngaahi taa sipinga mo e ngaahi lea fakataataa 'a e Fakamo'ui'. Ko e taimi lahi 'oku tau fekumi ki Hevani 'i he ngaahi founga kehe kehe pea fakamamafa ki he ngaahi 'ilo fakahisitolia mo e ngaahi fa'u fakakaukau 'a e kakai kehe kehe, 'a ia 'oku 'ikai fu'u mahu'inga 'o hange ko 'etau ngaahi taukei fakafo'ituitui. - Siosaia Moimoiangaha
Thursday 11 May 2006
California, USA
'Oku hange kiate au 'oku fu'u lahi faufaua e fakalotokovi ki he Palemia 'i he ki'i taimisi'i 'o 'ene faifatongia'. Kuo lea e motu'a ako ta'e'osi ko 'eni na'e hola mai mo honau famili ki Hawaii 'o 'ikai fakatatau mo 'ene lau Tohitapu he na'e 'ikai tukituki ia na'e hae 'e ia e Lao 'o e fonua pea hola holo ai pe 'i Hawaii 'o ma'u mo hono ki'i faingamalie ke lea ta'e ufi ki he tangata na'e ako'i 'e he 'ene Tamai pea ikuna. - Siosaia Moimoiangaha
Thursday 11 May 2006
Maui, Hawaii, U.S.A.
'Oku tau pehe kuo laui senituli e lotu nai 'i Tonga, pea tau pehe kuo mahino kihe kau lau tohitapu 'a e 'uhinga hono lau e tohitapu, ka 'oku toki mahino kiate au pea mo 'eku 'ilo 'oku 'ikai ke mahino kia Dr Sevele hono lau e tohitapu, pea mo e me'a 'oku 'uhinga ki ai e tohitapu, 'oku pehe 'e Sevele (Kole-pea 'e foaki Tukiuki-Pea 'e to'o 'a e matapa kiate koe, Ko e 'uhinga 'a e tohitapu ke ke 'alu 'o kole ha me'a 'oku lelei, kae 'oua te ke 'alu 'o kole e me'a 'oku kovi, $60 miliona fu'u lahi faufau ki Tonga ke totongi fakafoki, te tau ma'u meife ha pa'anga ke totongi fakafoki 'a e tupu faka ta'u 'a e pa'anga 'a China. - S. Tupola
Monday 1 May 2006
Kihei Maui, Hawaii, U.S.A
Kuo tau a'u foki 'eni ki ha ngahi tu'unga 'o e fakalakalaka 'o e fefakatau'aki mo e ngahi pule'anga muli, pea lava foki ke tau ala atu ke tau no ha ngahi pa'anga 'e laui miliona mei he ngahi fonua muli ke lava ke tokoni ki he ngahi langa fakalakalaka hotau ki'i pule'anga, pehe foki ki hotau ngaahi uafu, hotele, mala'evakapuna mo e ha fua 'o 'etau fiema'u ke langa ke lato 'a e ngaahi fiema'u 'a e pule'anga, pea pehe foki ki he kakai 'o Tonga. - Sione Tupola
Wednesday 26 April 2006
Stanford,California, USA
'Oku ou poupou lahi ta'eveiveiua kia 'Isileli 'Ilangana Kaufusi 'i he'ene tohi fekau'aki mo e mole 'a e 'apasia 'i Tonga. 'Oku mahino mai 'i he lahi e ngaahi vaalau 'i he tu'unga fakapolitikale 'o e fonua 'oku ne uesia lahi e ngaahi tapa kehekehe 'o e fonau 'o kau atu ki ai mo hatau 'ulungaanga fakatonga. - Lusia Mateialona-‘Olive

Pages