You are here

Results for Talanga 'i he lea faka-Tonga

Thursday 2 February 2006
Sydney, Australia
Ko e komiti na'e fakamafai 'e he Fale Alea hono fokotu'u "Komiti Faka-Fonua ki he Fakalelei Faka-Politikale" ka 'oku 'ikai ko e "Komiti Faka-Politikale ki hono Fakalelei 'o e Fonua". Ka 'ikai ke mahino e poini ko eni ki he'etau kau Politiki, te tau toe foki mai pe ki he Felekeu na'a tau kamata mei ai. Ko e lea FAKA-FONUA mo e FAKA-POLITIKALE tena kehekehe lahi 'i hono fakasino 'oha Komiti ke fataki ha kaveinga ngaue. Ko e komiti kuo tau fakasino mai ko e Komiti Faka-Politikale, 'oku 'ikai koha Komiti Faka-Fonua. - ‘Inoke Fotu Hu‘akau
Node is premium Premium content
Saturday 21 January 2006
Long Beach, California, USA
Na‘e fuofua hu ki he Fale Alea Tonga ‘a Samiuela ‘Akilisi Pohiva ‘i he to‘u Fale Alea ‘o e 1984-1986 ‘a ia koe lava eni ‘a e ta‘u ‘e 21 ‘ene fai fatongia ma‘ae kakai. Ko kinautolu ne kaunga Fakafofonga mai mo ia `i he 1980 tupú kuo nau mavahe hono kotoa, pea lolotonga `a e 1990 tupú ki he 2000 na`e fetomokosi holo pe. - ‘Ofa ki Tonga
Wednesday 18 January 2006
Salt Lake City-Utah, USA
'Oku ou kole pe ke fakahu atu mu'a 'a e ki'i tohi ni 'i ho'o pepa. Na'a ku fa'a kau he ngaahi talanga lahi he nusipepa "Kalonikali" he ngaahi ta'u hivangofulu tupu, pea ko e lahi taha e ngaahi me'a na'a ku fa'a fakahoha'a ki ai ko hono ngaue 'aki ko ia e laka fakahaha mo e fakahaha loto ke liliu 'aki ha fa'ahinga tu'utu'uni fakapolitikale. Ko e me'a pe na'a ne fakatupu ko e toe kovi ange 'o e va 'o e hou'eki mo e kakai pea toe va mama'o ai 'a e Fale 'o e Hau 'o Tonga mo hono kakai. - Vakataha Mila
Node is premium Premium content
Wednesday 18 January 2006
Maui, Hawaii, U.S.A.
Fakatauange ke tau ke tau toe talanoa mu'a ke tau toe femahino'aki pea toki hoko 'a e felafo'aki mo e felotomamahi'aki. 'Oku ou tui foki 'oku 'ikai ke totonu ke tau fu'u loto mamahi 'o fu'u to ki tu'a ke tautea 'e tau kau faiako, 'oku ou fokotu'u atu tau toe ki'i vakavakai lelei ange 'o toe kumi ha fakakaukau 'e lava ke tau ngaue fakataha ai mo si'i kakai ngaue 'aonga ko'eni ke teu'i e kaha'u 'o Tonga. 'Oku fele 'a e ngahi founga 'a e kakai 'oku ngaue he potungaue ako ke nau fakalele'ii 'a e ki'i palopalema ko'eni. He ko hono 'uhinga ia na'e fili ai 'e he pule'anga ke nau fakalele 'a e Potungaue Ako. - S. Tupola
Node is premium Premium content
Wednesday 18 January 2006
Long Beach, California, USA
Ko e kau Ngaue fakapule`angá ko e huitu`a mo`oni ia `o e Pule`angá he ko kinautolu `oku nau fakahoko ngaue mo fakalele `a e fonuá. Ko e ngaahi nima ia mo e va`e `o e Va`a Pule `o e Pule`angá `i hono fakahoko `a e ngaahi lao kuo paasi `e he Fale Aleá pea `osi fakamo`oni huafa ki ai `Ene `Afió. - ‘Ofa ki Tonga
Node is premium Premium content
Sunday 15 January 2006
Neiafu, Vava'u
Ko e ki'i fakahoha'a ko 'eni 'oku tu'unga pe he hanga hifo ki he fakamatala moe fakamanamana 'a e kau faiako 'o e ngaahi 'apiako 'a e Fonua. 'Oku ou ngaue atu 'aki 'a e 'apiako 'a e fonua he neongo hono ngaue'aki e 'apiako 'a e Pule'anga ka ko e fakakatoa pe ia 'o Tonga katoa. - Siosaia Moimoiangaha
Node is premium Premium content
Friday 13 January 2006
Maui, Hawaii,USA
'Oku ou tui foki Ko Tonga 'oku 'ikai koha fu'u fonua lahi ke faingata'a hono liliu, kuo mou 'osi 'ilo 'a e palopalema 'oku hoko ki Tonga, ko e fehalaaki moe ta'efakalao 'a e ngaue 'a e kau taki tokolahi, ko e ki'i liliu si'i pe ia 'oku tonu ke fai. KO HONO TUKU KI TU'A 'A E KAKAI KOIA, KAE KUMI HANAU FETONGI 'OKU SAIANGE, 'o fakatatau ki he lao 'a Tonga. - Sione Tupola
Node is premium Premium content
Thursday 12 January 2006
‘Oku ou poupou.‘i hono fili ‘ehe kakai 'a honau kau fakafofonga ke nau fai hono pule...’i mo fakalele 'a e Pule...’anga, 'o hange ko e kau Minisita mo e Palemia.... ...‘Oku totonu ko e tokotaha kotoa pe ...‘oku kanititeiti ke kau hono fili 'e he kakai ke hu mai ki he falealea 'o kau ai mo kinautolu 'e to'o mei he fa'ahinga 'e fili mai 'ehe kakai... ke fakanofo ki he ngaahi lakanga faka-Minisita mo e Palemia, ...‘oku totonu ke i ai 'enau taukei (work experiences/extensive leadership) he ngaahi mala...’e... te nau... pule'i, ... pea toe 'i ai mo 'enau... tu'unga fakaako (academic qualifications) 'i he tafa‘aki 'o e ngaahi potungaue ko ia. ‘Oku totonu foki ke .‘I ai ha‘anau taukei pea mo ‘ilo ki he ngaahi ‘ulunganga fakafonua (ethical). - Benedict M. Lemeki
Node is premium Premium content
Tuesday 10 January 2006
Canberra, Australia
'I he'etau tu'u he 'aho ni kuo mahino 'eni 'oku faitatau 'a e ngaahi Kupu lalahi mahu'inga fakakatoa 'i muli mo Tonga, 'o a'u ki he 'Ene 'Afio Taufa'ahau Tupou IV mo hono Fale, ke fakahoko ha fakalelei pe kapikapi fakapolitikale (sosiale, 'ekonomika, etc.), fakalao mo fakakonisitutone ki he'etau Fa'unga Mafai Pule, ko ia ai te u feinga ke tuku kongokonga atu ha ngaahi fakakaukau me he puipuitu'a 'a e founga mo e filosofia (tefito'i tui) "Fakalelei Tufunga Fonua 'a Lo'au" talu mei Toloa mo Heketa, he 'oku ai 'a e tui 'e tokoni 'eni ki he ngaue mahu'inga 'oku tau fonongoa. - Siosiua F. Pouvalu Tofua‘ipangai
Node is premium Premium content
Monday 9 January 2006
Long Beach, California, USA
Kuo nga`uta `a e `Otu Felenitee pea hange kuo pakia fo`ou tokua `a e kakai `o e fonuá `o takua kuo tau tu`uta `i ha kuonga fo`ou he kuo fongofongaola `a e maa`imoa akó pea maama `a e fonuá. - ‘Ofa ki Tonga
Node is premium Premium content
Friday 6 January 2006
Long Beach, California, USA
Ko e fa`unga `o e Fale Alea lolotongá `oku toko 30, `a ia ko e kau Minisita mo e ongo Kovana `e toko 12, Hou`eiki Nopele `e toko 9 pea mo e kau Fakafofonga `o e Kakaí `e toko 9, `o fakakatoa ia ki he toko 30. - ‘Ofa ki Tonga
Node is premium Premium content
Thursday 11 August 2005
Niu Sila
Kou lau hifo 'i he hanga 'e he kau polisi 'o fa'ao 'a e ngaahi me'alele pea pehe ki he 'api ne nofo ai e konga e kau ngaue fakapule'anga 'i Vava'u. Pea 'oku mahino pe ia ko e fai honau fatongia ne fakakouna'i kinautolu ki ai.
Node is premium Premium content
Friday 5 August 2005
San Francisco, USA
Fkmalo mo fk'apa'apa lahi atu ho'o mou fai fatongia kafakafa mei Tonga na 'o lava ke mau sio atu he internet ho'o mou 'omai 'a e 'u news fekau'aki mo e strikes 'ae kau ngaue fkpule'anga. -Tangikina Pahulu
Node is premium Premium content
Monday 1 August 2005
Brisbane, Australia
'Oku ou kau he kau lau ho'o ngaahi ongoongo pea pehe ki he ngaahi kautaha ongoongo kehe. 'Oku ou tui ta'etoeveiveiua ko e ma'u hala eni 'a e BBC. Ne 'ikai ha lau pehe ho'o fakamatala ka ko 'eku hoha'a na'a ko ha ma'u hala eni moe lau he letio ABC 'ae pule 'o e TV OBN. Kou tui 'oku 'ikai 'ilo 'e he tokotaha ni 'ene me'a na'a ne lea'aki. -George Sica,
Node is premium Premium content
Monday 18 July 2005
Nuku'alofa, Tonga
Ko hoku hingoa ko Finau Tatafu 'oku ake hake 'eku 'ofa lahi ki he ki'i ongo matu'a 'oku na 'asi 'ihe ta 'oku 'ikai ke 'iai ha'ana fanau.
Node is premium Premium content
Monday 18 July 2005
Nuku'alofa, Tonga
'Oku hounga'ia mo'oni hoku loto' 'i he ngaue 'aufuato mo kaafakaafa kuo mou fakafemo'uekina ki ai, 'i hono fakamafola mai 'a e ngaahi ongoongo fakalotofonua mo fakatu'apule'anga ke mau lava ai kimautolu ni tu'a, 'oku nofo fakaveka holo he fonua muli ko 'eni.
Node is premium Premium content
Monday 30 May 2005
California, USA
Malo ‘aupito ho‘o mou ngaue lahi lava ke mau sio atu he internet he ngaahi ongoongo fekau‘aki mo hotau ki‘i motu. - Tangikina ‘Uhila
Node is premium Premium content
Tuesday 24 May 2005
Nuku'alofa, Tonga
Ko e FAIHALA (injustice) ko e taha ia ha kaveinga malie mo fihi hono talanoa ‘i, he ko e angamaheni hono talanoa ‘i ‘ona ‘e nofo ia ‘i he FAITOTONU (justice). ‘Oku pehe leva ko e Faihala ko e nunu ‘a ia ‘o e mo ‘ui TA ‘E-FAITOTONU. Pea ko e ‘Ngaue hala ‘aki ‘o e Mafai ‘ (Corruption) ko e taha pe ia ‘o e ngaahi fotunga mahino pe nunu ‘a ‘o e mo ‘ui ta ‘e-faitotonu. ‘A ia ko e kupu si ‘i pe ia ‘o e to ‘onga mo ‘ui FAIHALA. Ke fakava ‘e ha sosaieti, ‘oku vakili leva ‘e he tangata hono ngaahi tefito ‘i ‘ulungaanga ‘o to ‘o uho mai ‘a ia tene lava ‘o fataki e kaveinga fakama ‘uma ‘uluta ‘e ne mo ‘ui fakasosiale, pea ‘oku nofo loto ai ‘ene fakamaau ki he lelei mo e kovi (molale) kae ‘uma ‘a e totonu mo e hala (...‘efika) ‘o ‘e ne mo ‘ui. Ka ‘oku mahu ‘inga ke mahino he ‘ikai te tau talanoa ki he faihala ‘o hange ‘e lava ‘o to ‘o faka ‘aufuli mei he ‘etau mo ‘ui. - ‘Inoke Fotu Hu‘akau
Node is premium Premium content
Saturday 14 May 2005
Sydney, Australia
Ko e to’onga mo’ui pule’ia, ko e imisi ofi ia e tukunga mo’ui ‘oku ‘I ai e tangata he ‘e to loto ai ‘e ne mo’ui fakalaumalie ‘i hono va mo e ‘Otua, ‘e ne mo’ui fakamatelie ‘i hono va mo Natula pea pehe ki he fakasosiale ‘i he fakafa’ahinga. Ko e to’onga mo’ui eni ‘oku uho ‘aki e me’a k oe PULEIA mo e PULEKEHEA. Ko e ngaahi fehu’i ‘oku tau fehangahangai mo ia ‘i he politiki hange ko e foungapule (‘aitolosia); mafai (authority) mo e ha fua, ko e tepu ia ‘o e to’onga mo’ui koeni. He ko e Politiki ko e saianisi ‘ia ‘o hono PULE’I ‘o e sosaieti, pea ko e taha ‘o hono ngaahi me’angaue tefito ko e MAFAI. - ‘Inoke Fotu Hu‘akau
1 comment
Node is premium Premium content
Monday 2 May 2005
Sydney, Australia
Ko e lea tau e mala’e ‘o e politiki ‘i he fonua mo e kuonga kotoa pe ko e fo’ilea koia ko e .”KAKAI” (people). Ka ko e lea’ni ‘oku mafulifuli hono ‘uhinga, ‘a ia ko hono kakano ia, ‘o makatu’unga ‘i he va (relation) ‘o e “founga fakahoko ngaue’ mo e “kaveinga’ ‘a ia ‘i he faka-politikale ‘oku nofo kainga ai e ongo fakakaukau ‘e ua: -'Inoke Fotu Hu'akau
Node is premium Premium content

Pages