You are here

Results for Talanga 'i he lea faka-Tonga

Monday 9 January 2006
Long Beach, California, USA
Kuo nga`uta `a e `Otu Felenitee pea hange kuo pakia fo`ou tokua `a e kakai `o e fonuá `o takua kuo tau tu`uta `i ha kuonga fo`ou he kuo fongofongaola `a e maa`imoa akó pea maama `a e fonuá. - ‘Ofa ki Tonga
Node is premium Premium content
Friday 6 January 2006
Long Beach, California, USA
Ko e fa`unga `o e Fale Alea lolotongá `oku toko 30, `a ia ko e kau Minisita mo e ongo Kovana `e toko 12, Hou`eiki Nopele `e toko 9 pea mo e kau Fakafofonga `o e Kakaí `e toko 9, `o fakakatoa ia ki he toko 30. - ‘Ofa ki Tonga
Node is premium Premium content
Thursday 11 August 2005
Niu Sila
Kou lau hifo 'i he hanga 'e he kau polisi 'o fa'ao 'a e ngaahi me'alele pea pehe ki he 'api ne nofo ai e konga e kau ngaue fakapule'anga 'i Vava'u. Pea 'oku mahino pe ia ko e fai honau fatongia ne fakakouna'i kinautolu ki ai.
Node is premium Premium content
Friday 5 August 2005
San Francisco, USA
Fkmalo mo fk'apa'apa lahi atu ho'o mou fai fatongia kafakafa mei Tonga na 'o lava ke mau sio atu he internet ho'o mou 'omai 'a e 'u news fekau'aki mo e strikes 'ae kau ngaue fkpule'anga. -Tangikina Pahulu
Node is premium Premium content
Monday 1 August 2005
Brisbane, Australia
'Oku ou kau he kau lau ho'o ngaahi ongoongo pea pehe ki he ngaahi kautaha ongoongo kehe. 'Oku ou tui ta'etoeveiveiua ko e ma'u hala eni 'a e BBC. Ne 'ikai ha lau pehe ho'o fakamatala ka ko 'eku hoha'a na'a ko ha ma'u hala eni moe lau he letio ABC 'ae pule 'o e TV OBN. Kou tui 'oku 'ikai 'ilo 'e he tokotaha ni 'ene me'a na'a ne lea'aki. -George Sica,
Node is premium Premium content
Monday 18 July 2005
Nuku'alofa, Tonga
Ko hoku hingoa ko Finau Tatafu 'oku ake hake 'eku 'ofa lahi ki he ki'i ongo matu'a 'oku na 'asi 'ihe ta 'oku 'ikai ke 'iai ha'ana fanau.
Node is premium Premium content
Monday 18 July 2005
Nuku'alofa, Tonga
'Oku hounga'ia mo'oni hoku loto' 'i he ngaue 'aufuato mo kaafakaafa kuo mou fakafemo'uekina ki ai, 'i hono fakamafola mai 'a e ngaahi ongoongo fakalotofonua mo fakatu'apule'anga ke mau lava ai kimautolu ni tu'a, 'oku nofo fakaveka holo he fonua muli ko 'eni.
Node is premium Premium content
Monday 30 May 2005
California, USA
Malo ‘aupito ho‘o mou ngaue lahi lava ke mau sio atu he internet he ngaahi ongoongo fekau‘aki mo hotau ki‘i motu. - Tangikina ‘Uhila
Node is premium Premium content
Tuesday 24 May 2005
Nuku'alofa, Tonga
Ko e FAIHALA (injustice) ko e taha ia ha kaveinga malie mo fihi hono talanoa ‘i, he ko e angamaheni hono talanoa ‘i ‘ona ‘e nofo ia ‘i he FAITOTONU (justice). ‘Oku pehe leva ko e Faihala ko e nunu ‘a ia ‘o e mo ‘ui TA ‘E-FAITOTONU. Pea ko e ‘Ngaue hala ‘aki ‘o e Mafai ‘ (Corruption) ko e taha pe ia ‘o e ngaahi fotunga mahino pe nunu ‘a ‘o e mo ‘ui ta ‘e-faitotonu. ‘A ia ko e kupu si ‘i pe ia ‘o e to ‘onga mo ‘ui FAIHALA. Ke fakava ‘e ha sosaieti, ‘oku vakili leva ‘e he tangata hono ngaahi tefito ‘i ‘ulungaanga ‘o to ‘o uho mai ‘a ia tene lava ‘o fataki e kaveinga fakama ‘uma ‘uluta ‘e ne mo ‘ui fakasosiale, pea ‘oku nofo loto ai ‘ene fakamaau ki he lelei mo e kovi (molale) kae ‘uma ‘a e totonu mo e hala (...‘efika) ‘o ‘e ne mo ‘ui. Ka ‘oku mahu ‘inga ke mahino he ‘ikai te tau talanoa ki he faihala ‘o hange ‘e lava ‘o to ‘o faka ‘aufuli mei he ‘etau mo ‘ui. - ‘Inoke Fotu Hu‘akau
Node is premium Premium content
Saturday 14 May 2005
Sydney, Australia
Ko e to’onga mo’ui pule’ia, ko e imisi ofi ia e tukunga mo’ui ‘oku ‘I ai e tangata he ‘e to loto ai ‘e ne mo’ui fakalaumalie ‘i hono va mo e ‘Otua, ‘e ne mo’ui fakamatelie ‘i hono va mo Natula pea pehe ki he fakasosiale ‘i he fakafa’ahinga. Ko e to’onga mo’ui eni ‘oku uho ‘aki e me’a k oe PULEIA mo e PULEKEHEA. Ko e ngaahi fehu’i ‘oku tau fehangahangai mo ia ‘i he politiki hange ko e foungapule (‘aitolosia); mafai (authority) mo e ha fua, ko e tepu ia ‘o e to’onga mo’ui koeni. He ko e Politiki ko e saianisi ‘ia ‘o hono PULE’I ‘o e sosaieti, pea ko e taha ‘o hono ngaahi me’angaue tefito ko e MAFAI. - ‘Inoke Fotu Hu‘akau
1 comment
Node is premium Premium content
Monday 2 May 2005
Sydney, Australia
Ko e lea tau e mala’e ‘o e politiki ‘i he fonua mo e kuonga kotoa pe ko e fo’ilea koia ko e .”KAKAI” (people). Ka ko e lea’ni ‘oku mafulifuli hono ‘uhinga, ‘a ia ko hono kakano ia, ‘o makatu’unga ‘i he va (relation) ‘o e “founga fakahoko ngaue’ mo e “kaveinga’ ‘a ia ‘i he faka-politikale ‘oku nofo kainga ai e ongo fakakaukau ‘e ua: -'Inoke Fotu Hu'akau
Node is premium Premium content

Pages