You are here

Results for Talanga 'i he lea faka-Tonga

Friday 10 February 2006
California, USA
Ko e toki ongo fakamamahi kuo a`utaki mai fekau`aki pea mo e `eiki n_pele ma`u tofi`a tukufakaholo ko Veikuné, `i hono to`o `a hono hingoá pea paki mo hono ngaahi faka`ilongá `o mole ai `a hono fatongia ko e Sea `o e Fale Aleá. -`Ofa-ki-Tonga
Node is premium Premium content
Sunday 5 February 2006
California, USA
`Oku faka`au tama ke takataka nenefu `etau samená he ngaahi me`a `oku hokó pea mo e ngaahi lafo ave loloa `oku ma`alifekina mai mei he kau `atama`ia mei mulí. =`Ofa-ki-Tonga
Node is premium Premium content
Saturday 4 February 2006
California, USA
Ko e ki'i fakalavelave atu pe 'ena ki he talanga 'oku fai ki he 'etau fakalelei fonua. - Siosaia Moimoiangaha.
Node is premium Premium content
Friday 3 February 2006
Auckland, New Zealand
`Oku `asi mai he uike ni `i he fakamatala `a e Tu'i Pelehake mo Dr Sitiveni Halapua he kupenga vahaope `a e Matangi Tonga `oku kei ta'emahino pe `a e anga hono fakanofonofo e kau memipa mo e fakalele `a e Komiti Talanoa-talanga ko ia `oku ne fakafofonga'i e Tu'i, Falealea mo e Kakai, `i he `uhinga tefito `oku na kei faka'ape pe ki he tu'unga `o `Akilisi Pohiva mo Clive Edwards mo `ena kau kakato ki he Komiti ni `o `ikai tali ke mahino lelei `a e mo'oni. - Siosiua F. P. Tofua‘ipangai
Node is premium Premium content
Thursday 2 February 2006
Sydney, Australia
Ko e komiti na'e fakamafai 'e he Fale Alea hono fokotu'u "Komiti Faka-Fonua ki he Fakalelei Faka-Politikale" ka 'oku 'ikai ko e "Komiti Faka-Politikale ki hono Fakalelei 'o e Fonua". Ka 'ikai ke mahino e poini ko eni ki he'etau kau Politiki, te tau toe foki mai pe ki he Felekeu na'a tau kamata mei ai. Ko e lea FAKA-FONUA mo e FAKA-POLITIKALE tena kehekehe lahi 'i hono fakasino 'oha Komiti ke fataki ha kaveinga ngaue. Ko e komiti kuo tau fakasino mai ko e Komiti Faka-Politikale, 'oku 'ikai koha Komiti Faka-Fonua. - ‘Inoke Fotu Hu‘akau
Node is premium Premium content
Saturday 21 January 2006
Long Beach, California, USA
Na‘e fuofua hu ki he Fale Alea Tonga ‘a Samiuela ‘Akilisi Pohiva ‘i he to‘u Fale Alea ‘o e 1984-1986 ‘a ia koe lava eni ‘a e ta‘u ‘e 21 ‘ene fai fatongia ma‘ae kakai. Ko kinautolu ne kaunga Fakafofonga mai mo ia `i he 1980 tupú kuo nau mavahe hono kotoa, pea lolotonga `a e 1990 tupú ki he 2000 na`e fetomokosi holo pe. - ‘Ofa ki Tonga
Wednesday 18 January 2006
Salt Lake City-Utah, USA
'Oku ou kole pe ke fakahu atu mu'a 'a e ki'i tohi ni 'i ho'o pepa. Na'a ku fa'a kau he ngaahi talanga lahi he nusipepa "Kalonikali" he ngaahi ta'u hivangofulu tupu, pea ko e lahi taha e ngaahi me'a na'a ku fa'a fakahoha'a ki ai ko hono ngaue 'aki ko ia e laka fakahaha mo e fakahaha loto ke liliu 'aki ha fa'ahinga tu'utu'uni fakapolitikale. Ko e me'a pe na'a ne fakatupu ko e toe kovi ange 'o e va 'o e hou'eki mo e kakai pea toe va mama'o ai 'a e Fale 'o e Hau 'o Tonga mo hono kakai. - Vakataha Mila
Node is premium Premium content
Wednesday 18 January 2006
Maui, Hawaii, U.S.A.
Fakatauange ke tau ke tau toe talanoa mu'a ke tau toe femahino'aki pea toki hoko 'a e felafo'aki mo e felotomamahi'aki. 'Oku ou tui foki 'oku 'ikai ke totonu ke tau fu'u loto mamahi 'o fu'u to ki tu'a ke tautea 'e tau kau faiako, 'oku ou fokotu'u atu tau toe ki'i vakavakai lelei ange 'o toe kumi ha fakakaukau 'e lava ke tau ngaue fakataha ai mo si'i kakai ngaue 'aonga ko'eni ke teu'i e kaha'u 'o Tonga. 'Oku fele 'a e ngahi founga 'a e kakai 'oku ngaue he potungaue ako ke nau fakalele'ii 'a e ki'i palopalema ko'eni. He ko hono 'uhinga ia na'e fili ai 'e he pule'anga ke nau fakalele 'a e Potungaue Ako. - S. Tupola
Node is premium Premium content
Wednesday 18 January 2006
Long Beach, California, USA
Ko e kau Ngaue fakapule`angá ko e huitu`a mo`oni ia `o e Pule`angá he ko kinautolu `oku nau fakahoko ngaue mo fakalele `a e fonuá. Ko e ngaahi nima ia mo e va`e `o e Va`a Pule `o e Pule`angá `i hono fakahoko `a e ngaahi lao kuo paasi `e he Fale Aleá pea `osi fakamo`oni huafa ki ai `Ene `Afió. - ‘Ofa ki Tonga
Node is premium Premium content
Sunday 15 January 2006
Neiafu, Vava'u
Ko e ki'i fakahoha'a ko 'eni 'oku tu'unga pe he hanga hifo ki he fakamatala moe fakamanamana 'a e kau faiako 'o e ngaahi 'apiako 'a e Fonua. 'Oku ou ngaue atu 'aki 'a e 'apiako 'a e fonua he neongo hono ngaue'aki e 'apiako 'a e Pule'anga ka ko e fakakatoa pe ia 'o Tonga katoa. - Siosaia Moimoiangaha
Node is premium Premium content
Friday 13 January 2006
Maui, Hawaii,USA
'Oku ou tui foki Ko Tonga 'oku 'ikai koha fu'u fonua lahi ke faingata'a hono liliu, kuo mou 'osi 'ilo 'a e palopalema 'oku hoko ki Tonga, ko e fehalaaki moe ta'efakalao 'a e ngaue 'a e kau taki tokolahi, ko e ki'i liliu si'i pe ia 'oku tonu ke fai. KO HONO TUKU KI TU'A 'A E KAKAI KOIA, KAE KUMI HANAU FETONGI 'OKU SAIANGE, 'o fakatatau ki he lao 'a Tonga. - Sione Tupola
Node is premium Premium content
Thursday 12 January 2006
‘Oku ou poupou.‘i hono fili ‘ehe kakai 'a honau kau fakafofonga ke nau fai hono pule...’i mo fakalele 'a e Pule...’anga, 'o hange ko e kau Minisita mo e Palemia.... ...‘Oku totonu ko e tokotaha kotoa pe ...‘oku kanititeiti ke kau hono fili 'e he kakai ke hu mai ki he falealea 'o kau ai mo kinautolu 'e to'o mei he fa'ahinga 'e fili mai 'ehe kakai... ke fakanofo ki he ngaahi lakanga faka-Minisita mo e Palemia, ...‘oku totonu ke i ai 'enau taukei (work experiences/extensive leadership) he ngaahi mala...’e... te nau... pule'i, ... pea toe 'i ai mo 'enau... tu'unga fakaako (academic qualifications) 'i he tafa‘aki 'o e ngaahi potungaue ko ia. ‘Oku totonu foki ke .‘I ai ha‘anau taukei pea mo ‘ilo ki he ngaahi ‘ulunganga fakafonua (ethical). - Benedict M. Lemeki
Node is premium Premium content
Tuesday 10 January 2006
Canberra, Australia
'I he'etau tu'u he 'aho ni kuo mahino 'eni 'oku faitatau 'a e ngaahi Kupu lalahi mahu'inga fakakatoa 'i muli mo Tonga, 'o a'u ki he 'Ene 'Afio Taufa'ahau Tupou IV mo hono Fale, ke fakahoko ha fakalelei pe kapikapi fakapolitikale (sosiale, 'ekonomika, etc.), fakalao mo fakakonisitutone ki he'etau Fa'unga Mafai Pule, ko ia ai te u feinga ke tuku kongokonga atu ha ngaahi fakakaukau me he puipuitu'a 'a e founga mo e filosofia (tefito'i tui) "Fakalelei Tufunga Fonua 'a Lo'au" talu mei Toloa mo Heketa, he 'oku ai 'a e tui 'e tokoni 'eni ki he ngaue mahu'inga 'oku tau fonongoa. - Siosiua F. Pouvalu Tofua‘ipangai
Node is premium Premium content
Monday 9 January 2006
Long Beach, California, USA
Kuo nga`uta `a e `Otu Felenitee pea hange kuo pakia fo`ou tokua `a e kakai `o e fonuá `o takua kuo tau tu`uta `i ha kuonga fo`ou he kuo fongofongaola `a e maa`imoa akó pea maama `a e fonuá. - ‘Ofa ki Tonga
Node is premium Premium content
Friday 6 January 2006
Long Beach, California, USA
Ko e fa`unga `o e Fale Alea lolotongá `oku toko 30, `a ia ko e kau Minisita mo e ongo Kovana `e toko 12, Hou`eiki Nopele `e toko 9 pea mo e kau Fakafofonga `o e Kakaí `e toko 9, `o fakakatoa ia ki he toko 30. - ‘Ofa ki Tonga
Node is premium Premium content
Thursday 11 August 2005
Niu Sila
Kou lau hifo 'i he hanga 'e he kau polisi 'o fa'ao 'a e ngaahi me'alele pea pehe ki he 'api ne nofo ai e konga e kau ngaue fakapule'anga 'i Vava'u. Pea 'oku mahino pe ia ko e fai honau fatongia ne fakakouna'i kinautolu ki ai.
Node is premium Premium content
Friday 5 August 2005
San Francisco, USA
Fkmalo mo fk'apa'apa lahi atu ho'o mou fai fatongia kafakafa mei Tonga na 'o lava ke mau sio atu he internet ho'o mou 'omai 'a e 'u news fekau'aki mo e strikes 'ae kau ngaue fkpule'anga. -Tangikina Pahulu
Node is premium Premium content
Monday 1 August 2005
Brisbane, Australia
'Oku ou kau he kau lau ho'o ngaahi ongoongo pea pehe ki he ngaahi kautaha ongoongo kehe. 'Oku ou tui ta'etoeveiveiua ko e ma'u hala eni 'a e BBC. Ne 'ikai ha lau pehe ho'o fakamatala ka ko 'eku hoha'a na'a ko ha ma'u hala eni moe lau he letio ABC 'ae pule 'o e TV OBN. Kou tui 'oku 'ikai 'ilo 'e he tokotaha ni 'ene me'a na'a ne lea'aki. -George Sica,
Node is premium Premium content
Monday 18 July 2005
Nuku'alofa, Tonga
Ko hoku hingoa ko Finau Tatafu 'oku ake hake 'eku 'ofa lahi ki he ki'i ongo matu'a 'oku na 'asi 'ihe ta 'oku 'ikai ke 'iai ha'ana fanau.
Node is premium Premium content
Monday 18 July 2005
Nuku'alofa, Tonga
'Oku hounga'ia mo'oni hoku loto' 'i he ngaue 'aufuato mo kaafakaafa kuo mou fakafemo'uekina ki ai, 'i hono fakamafola mai 'a e ngaahi ongoongo fakalotofonua mo fakatu'apule'anga ke mau lava ai kimautolu ni tu'a, 'oku nofo fakaveka holo he fonua muli ko 'eni.
Node is premium Premium content

Pages