You are here

Results for Talanga 'i he lea faka-Tonga

Saturday 12 August 2006
Pago Pago, Ha'amoa 'Amelika
Ko ho’omou me’a ma’u ‘ena ko e o mai ‘o vili ke palu e kumete pea mou hola kae si’i tuenoa e kau Vaivai. Mahalo ‘oku mou pe he ko kimoutolu pe kuo fo’i he fakatangata. - Sione Lousiale Kava
Saturday 12 August 2006
Tonga
'Oku 'i ia e hoha'a he lau hifo 'oku 'i ai e va 'oku 'asi mai mei he kau faiongoongo neongo ko e pepa pe 'e taha 'oku ta holo. Kuo tu'o fiha eni e ta 'a e Kele'a ki he Taimi 'o Tonga 'o pehe tokua kuo ne he mei he kaveinga 'o liliu. Ne 'asi mai e 'Etita pule 'o e Taimi 'o talamai 'oku nau kei tui ki he liliu ka 'oku totonu ke mamalie mo fakapotopoto. - Pola Loiti
Friday 11 August 2006
Long Beach, California, USA
Kuo holoki `a e ngaue `a e Fale mei he `aho `e 4 ki he `aho pe `e 3, kae kake hake `a e lahi `o e houa `oku fai ai `a e feme`a`aki `a e kau memipa `i he haafe houa (miniti 30) ki he uike. Malo `a e `ofa fonua he ko e toki fu`u fai feilaulau kafakafa `oku mou fai (Tuku ho`omou fakatupu lea!) - ‘Ofa ki Tonga
Thursday 10 August 2006
Auckland, New Zealand
Kapau ‘oku tonu ‘a e lipooti mei Tonga ko hono fakanounou ‘a e ngaue ‘a e kau fakafofonga Fale Alea koe ‘uhi ke tukuange ha faingamalie ki he kau Minista ke lava honau fatongia pea ko ‘ene mahino ia ko e fakanounou ‘o e houa ngaue ‘oku ‘ikai ko hono fakasi ‘isi ‘i ‘o ‘enau ngaue ka ko hono tali ‘a e kole mei he Kapineti. - Sefita Hao‘uli
Thursday 10 August 2006
Me ‘a faka ‘ulia ko e anga ‘etau ngaue ma ‘ae ki ‘i fonua masiva ‘o Tupou. ‘Oku lahi e fehanuaki he vahenga ‘ene ta ‘efakafiemalie, ka ‘oku tau fai e ngaahi to ‘onga ‘oku ‘ikai ha mai ‘oku tau teitei tokanga ki hono langa hotau fonua. Kuo tau lau mo fa ‘a fokotu ‘u ha ngaahi founga kehekehe ke malu ‘i ai si ‘otau fonua ‘o hange tokua ‘oku tau ‘ofa ‘i si ‘otau motu. - Monty Sitake
Wednesday 9 August 2006
University of Wollongong, NSW,Australia
'Oku ou fakamalo atu kiate koe Sione L. Kava he 'ohake e kaveinga mahu'inga ni ke tau talanga ai. Pea kuou tui ko e talanga kuo ta fakahoko he peesi ni 'e ala tokoni atu ki hano fakama'ala'ala e ngaahi kaveinga mo e ngaahi me'a 'oku hoko hotau ki'i fonua 'ofa'anga. - Fotu Fisi‘iahi
Wednesday 9 August 2006
Pago Pago, Ha'amoa 'Amelika
'Oku 'omai ki he'eku manatu 'a e hiva 'o e Fakamaau'anga, ko e fa'u 'a Sofele Kakala pea hiva'i 'e he Kolisi ko 'Apifo'ou. - Sione Lousiale Kava
Wednesday 9 August 2006
University of Wollongong, NSW,Australia
Sione, 'oku ou tomu'a fakamalo atu pe he ngaue lahi 'oku ke fataki mai mei he fonua na pea malo e ngaahi tokoni koia kuo ke fakahoko ki hotau kainga 'oku nau fakapaea he fonua na. 'Oku 'ikai puli ia ha taha 'a e to'o fatongia 'oku ke fakahoko pea 'oku 'ikai ke u ofo ho'o lava me'a he na'e teu'i ko e mei he paini mutu mo e 'api ko faa'imata, pea fai e kakau 'o a'u ki he 'ikale ko e taupotu taha ia mo e fakaleveleva he 'univeesi. - Fotu Fisi‘iahi
Monday 7 August 2006
New Zealand
'Oku ou faka'apa'apa atu Fifita Toa ki he anga ho'o tui. Pea 'oku ou fakamolemole atu Sailosi Finau si'ono to'o hala'i kuo ta email tatau. Ko au Longolongo'aevalu, neu toki kau atu pe ki he ngaahi felafoaki ki mui ni, kuo loa fau e tuku mai 'o e ngaahi tohi malie mo 'aonga fau ia 'a Sailosi Finau. Pea ko e koto tapuaki foki 'e tau kauhala kehekehe 'i ha fa'ahinga tui, he 'oku toki e'a ai e mafimafi 'o e Ta'ehamai, 'ene fakamaama ki ho tau loto fakapo'uli. - Longolongo‘aevalu
Sunday 6 August 2006
University of Wollongong, NSW, Australia
'E Sione L. Kava 'oku ou fakamalo atu ho'o 'ohake 'a e kaveinga ni, pea ne u talitali pe ke fai mai ha tali mei he PSA ka koe'uhi kuo ki'i fuoloa hono li'aki e me'a na'a ke tokanga kiai pea kuou pehe ke u hu atu pe mu'a 'o 'oatu ha ki'i fo'i te'elango hei'ilo na'a maamangia ai e taulanga Pangopango pea nonga ai e loto 'oku fifili. - Fotu Fisi‘iahi
Sunday 6 August 2006
Rotorua,New Zealand
Hufanga atu he fakatapu kau tali atu kihe si'i mamahi 'o Sailosi. Ko hono 'uhinga 'oku ke lavea noa ai ko e 'ikai te ke piki kihe fakapalofesinale ho'o tohi 'oku ke lau kiai, kake ta'e faka'apa'apa'i ai 'e ko e mo lomekina 'eku totonu mo e tau'ataina 'eku tohi.
Sunday 6 August 2006
USA
Kuo a'usia 'e he matu'a Tonga 'a e tu'unga faka-ako mo e maheni ngaue ki he fatongia ko 'eni' kae hange 'oku fai pe a'e kumi ki he kau muli pea nau ha'u 'o ma'u e faingamalie 'oku totonu ke si'i ma'u mo'ui ai e Tonga'. 1 - Ko e ha e vaivai'anga 'o e tangata Tonga' 'oku 'ikai ma'u ai e faingamalie (Fakamaau Lahi) ko 'eni'? - Siosaia Moimoiangaha
Sunday 6 August 2006
Auckland, New Zealand
Kuo ta tu'o lahi 'eku ngaahi tohi kuo ke pulusi mai pea hange 'oku ke mea'i 'oku 'i ai 'eku style 'aku mo e kaveinga, quality mo e tu'unga fakapalofesinale 'oku ou feinga ke pukepuke. Me'apango ko ho'o pulusi mai 'a e konga ko 'ena kia au ke ne 'oatu ha 'imisi kehe 'o 'oku kia kinautolu 'oku manako ke lau 'eku ngaahi tohi mo 'eku ngaahi fakakaukau. - Sailosi Finau
Saturday 5 August 2006
Tonga
Kole mu'a ke tu'u atu e ki'i fakahoha'a ni. Ne fakaha 'e he Palemia he falealea e tohi 'a e fakafofonga Falealea ki Siapani ke ta'ofi hono fakapa'anga 'o ha fetongi 'o e MV Olovaha. 'Oku te fakame'apango'ia he fa'ahinga fakakaukau ni 'a ia te u pehe ko e siokita mo e ta'e'ofa mo'oni. - Pola Loiti
Saturday 5 August 2006
Malo mu'a si'i fakamanatu mai 'ae ngaahi visone lahi kuo fakahoko pea neongo pe 'a e misi pea lahilahi 'a e misi moe visone ta'e hoko. Faka'osi atu 'aki 'a e ki'i talanoa tu'a ko'eni. 'Ihe konga kimui 'oe valungofulu kou foki atu ki 'api 'o talaange 'oku fiema'u taki $10 kihe tanaki pa'anga he ako. Ko e faingata'a lahi si'i feinga 'a e matu'a ka na'e tanaki pe 'a e $10. Ko e 'uhinga 'o e tanaki pa'anga ke fa'u 'aki 'a e vaka siu'a'alo 'o 'ene 'Afio he 'oku mokoi ke lova siu'a'alo 'a Ha'amoa mo Tonga.
Friday 4 August 2006
Pago Pago, American Samoa
Kae ngalo 'ia kitautolu pea 'ikai tokanga'i, ko e mo'oni mo e totonu 'o e me'a na'e hoko ia 'oku kei puli pea unga. - Devil Dog Kava
Friday 4 August 2006
Auckland, New Zealand
'Amusia Koe na'a ke a'u ki he sivi Higher Leaving 'o kau atu ki ai mo e Lesoni Tonga. Ko 'eku ki'i kukukuku ki he tala 'o e fonua mo e tala fatongia faka-kainga, ko e fakahinohino pe ia 'a e Kaliloa mo e Kalifafana. Pea 'oua teke pehe 'oku ou hanganoa he tahi mamaha, he 'oku 'omi pe hoku tufakanga ko e lauvale 'o e Fonua. 'Oku 'ikai mole ai 'eku tau'ataina, he 'oku ou kei mo'ui pe mei Tokanga pea mafana pe hoku ki'i famili mei Falehanga. 'Oku mohu pe 'a 'Oseni mo hono ngaahi kiki, 'o mo'ui pe ai hoku ki'i famili. - Longolongo‘aevalu
Friday 4 August 2006
Rotorua,New Zealand
Na'e 'uhinga 'eku tohi 'aku kihe 'ikai fie to'ukupu 'aki 'e he ongo tama Pilinisi pe ko Pilinisesi Pilolevu mo e fanga 'alo 'o e Kuini 'a e fanga makapuna 'o e Tu'ipelehake pe ko hono fanga 'alo kihe ngaahi pisinisi 'oku nau taku ko 'enau ngaahi pisinisi lolotonga ko e resources (koloa) 'a e kakai 'o e fonua. Na'aku 'i Tonga he ta'u 'e taha 'ou fiema'u kapavali pea ko e fakahinohino ke u 'alu ki Lapaha 'o kumi meihe vali 'a e ongo tama 'a Siu'ilikiutapu. - Fifita Toa
Thursday 3 August 2006
New Zealand
Fifita, he 'ikai ke u tuhu au ki he 'umata he 'oku 'ikai haohaoa hoku ki'i matafanga. Pea he 'ikai ke u 'oholoto atu au he tahi moana he 'oku kehe hono ika. Te u va'iva'inga pe he tahi mamaha, he ko hoku fe'unga pe ia ko e lauvale 'o e fonua. Ko e ta'e'ofa mo e siokita, te ta toe mahanga pe 'i hono fehi'anekina. Ka kohai tu kitaua ke ta fai fakamaau he 'ao 'o e 'Otua? - Longolongo‘aevalu
Thursday 3 August 2006
Rotorua,New Zealand
Fakamolemole koho'o tohi na'ake lave 'o pehe 'oku tau laukau he matamatalelei mo faka'ofo'ofa 'a e me'afaka'eiki na'e toki telio 'o Pilinisi Tu'ipelehake mo hono uaifi ko e taki 'a e Pilinisi pule. Kuo toki maliu atu 'a e ngaahi me'afaka'eiki lalahi 'i Tonga 'o a'u kihe 'alo 'o Tupou 'i Falelahi. - Fifita Toa

Pages