Skip to main content

You are here

Talanga 'i he lea faka-Tonga

Tatali 'a e 'ai kaveing fo'ou

Etita,Fakatapu atu mu'a he 'oku ou tui kuo pahia 'a e kau lau makasini he fakapiko ko'eni 'oku tau fai, Finau Sailosi (Longolongo'aevalu) mo Tevolo Kava.Te u tali fakapalakalafi atu ho'o tohi Sailosi.

1) Ko e palakalafi ko'eni 'oku fu'u loloa mo fakamafana. Ko e aspects ho'o fuofua tohi na'aku tali atu ho'o pehe na'e faka'ofo'ofa 'a e me'afaka'eiki ko e taki 'a e Pilinisi Kalauni. Pea na'aku tali atu 'ou pehe na'e si'i kau 'a e kakai he tengihia mo e 'aipulonga 'o fongofongoola mo faka'ofo'ofa 'a e me'a faka'eiki. Na'aku 'oatu 'a e poupou 'eku poini 'ihe'eku tohi 'o kau ai 'a e totonu ke to'ukupu 'aki 'e he fale'alo 'o e Tu'i. Finau Sailosi na'ake fanongo kihe me'a 'a Nopele Fielakepa he TV. "Koe toki me'afaka'eiki 'eni 'oku 'ikai ke fakapule'anga pe tapu fakapule'anga ka 'oku 'ikai ta'ofi 'a e 'uha mo e 'aukolo mai 'a e kakai ke fiekaungamamahi mo 'aipulonga he me'a faka 'eiki. Ka tau toe fk 'uhinga 'a e me'a 'a Fielakepa neongo kuo fakahoko mei Loto'a mo e 'ofisi 'o e Palemia 'a e 'ikai koha me'afaka'eiki fakapule'anga mo tapu fakapule'anga, ka na'e tokolahi 'a lauvale 'ihno kaunga tengihia 'o e me'afaka'eiki. Pea ko'eku tali ke fakahala'i ho'o lau.'Ikai ngata ai kuo ke pehe he 'ikai ofi ha'aku ki'i sangasanga pe fakalokua kihe me'a 'a hou'eiki mo Falelahi. He 'ikai keu fakatatau haku 'apisia tu'a kiha me'a 'a hou'eiki mo Falelahi.

1) Ko hoku ivi ko si'eku hakopa mo hoku pupuha mo ivi tokotaha pe 'oku ma'u ai 'eku ki'i seniti ke fua 'aki hoku 'apisia. He 'oku 'ikai koha Pilinisesi au keu ngaue'aki (abuse) hoku tu'unga falala'anga mo hoku pilinisesi 'o fa'ifa'iteliha 'aki 'a e koloa 'a e pule'anga 'o hange ko e vava moe Duty Free. Pea ka 'i falehanga te u koka'anga pe mo lalanga tokotaha ke fua'aki hoku 'apisia he 'oku 'ikai koha hou'eiki au pe 'alo mei falelahi ke hiki haku koloa 'e lauvale kau nofo fakapilinisesi pe. Mo'oni 'a e lau 'a Moulitoni "Ko Hou'eiki ke poupou, ko e Tu'i ke hapai." Ko hono 'uhinga ko lauvale 'oku nau hapai mo tokonia 'a hou'eiki.2) Ko ho'o 'ilo ko e ma'u pe meihe Kaliloa. 'Oku ou tui pe teke ngaue'aki ho'o 'ilo fakakaliloa 'o toe fakamatapule ange ho'o tohi ki he'emau email 'o 'ikai fakapunake 'aki 'a e kapekape.3) 'Oku ke pehe 'oku ou he meihe'eku poini. Na'aku tohi atu pe 'o tali kihe ngaahi aspects pe ho'o tohi. Na'e 'uhinga 'a e taapaekina 'a e ongo tama 'a Si'ilikutapu mo e Tu'ipelehake (tapu moia) ko 'eku feinga ke poupou'i 'eku poini 'i ho'o pehe 'oku fakaho'ata mai meihe Kele'a 'oku 'ikai 'ofa mo'oni 'ae Kuini mo hono Fale'alo 'ihe fanau 'a e Tu'ipelehake. Ko e fakamatala 'eni 'a e tokotaha kuo pekia mei Sopu na'e to'ukupu'aki 'e he Pilinisesi pea kia ko e Tevolo Kava koe kau share he Tongasat mo e kau ngaue 'oku 'ikai 'i ai ha taha meihe ongo tama 'a Siu'ilikutapu pe fanga 'alo 'oe Tu'ipelehake 'e 'i ai. 'I he plakalafi tatau aipe 'oku ke pehe ne fakalao meihe falealea. Manatu'i ko e falealea Tonga 'oku under-represented ai 'a e toko 100,000 lauvale kae fakaaoao pe 'a e tu'utu'uni 'a e over-rep 'a e hou'eiki.Malo mu'a si'i fakamanatu mai 'ae ngaahi visone lahi kuo fakahoko pea neongo pe 'a e misi pea lahilahi 'a e misi moe visone ta'e hoko. Faka'osi atu 'aki 'a e ki'i talanoa tu'a ko'eni. 'Ihe konga kimui 'oe valungofulu kou foki atu ki 'api 'o talaange 'oku fiema'u taki $10 kihe tanaki pa'anga he ako. Ko e faingata'a lahi si'i feinga 'a e matu'a ka na'e tanaki pe 'a e $10. Ko e 'uhinga 'o e tanaki pa'anga ke fa'u 'aki 'a e vaka siu'a'alo 'o 'ene 'Afio he 'oku mokoi ke lova siu'a'alo 'a Ha'amoa mo Tonga. 'Ohovale pe kuo ha'u 'a e fu'u Palofesa Vava'u ia 'o kole atu kihe Falealea ke fokotu'u 'ene ako, 'alu atu ai 'ae fu'u lau kilu ia a'e Pule'anga. 'Oku ou tui pe 'oku me'a 'olunga (Hihg Blood Pressure) 'ae kau hou'eiki taki, he taimini he ngalingali 'e Bankrupt 'ae Pule'anga. Koe fo'ui 'o hai?God Bless.

Fita

mr_spindle [at] hotmail [dot] com