You are here

Talanga 'i he lea faka-Tonga

Tuku a 'a e fakamahamahalo

Pago Pago, American Samoa

'Etita:

Mahalo ko e 'ulungaanga faka Polinisia 'e tau piki mo tui kiha fa'ahinga me'a hange kuo 'i ai ha fakamo'oni pau kae hili ia 'oku makatu'unga 'i he 'e fakamahamahalo mo e vakai faka taautaha ki he fanga ki'i me'a 'oku 'asi mai.

Kae ngalo 'ia kitautolu pea 'ikai tokanga'i, ko e mo'oni mo e totonu 'o e me'a na'e hoko ia 'oku kei puli pea unga.

Ko 'eku palopalema ia mo e tohi faka'ofo'ofa 'a Fifita Toa he 'oku ne fakamaatoato'i mai hange kuo fakapapau'i (proven with facts) ka 'oku hange kia au ko e ngaahi fakamahalo kotoa (assumption) 'Oku pe he (assume) 'e Fifita:.

1.'Oku 'ikai 'i ai ha kaunga 'a e pekia ('Eiki Tu'ipelehake, tapu mo ia) pea mo hono tokoua mo e fanga tuofafine ki he ngaahi pisinisi a'e fale'alo 'o e Tu'i. Ko'eku mahalo 'aku: 'Ikai ke u 'ilo'i pau, ka 'oku ou mahalo au 'oku 'i ai pe 'e nau fe'ilongaki. 'Oku fie kau 'a e fanau 'a e Tu'ipelehake he pisinisi 'oku fakalele 'e he fale'alo 'o e Tu'i.

2. Ko 'eku ma'u: 'Oku ou 'ilo'i pau e vaofi mo e fe'ofo'ofani 'ihe vaha'a 'o e Pilinisi Kalauni mo e Tu'ipelehake kuo toki pekia. Peau 'ilo'i pau 'ae 'ikai fie kau 'ae Tama Tu'ipelehake ki ha me'a 'a e hono fakatuofafine tautautefito kia Pilinisesi pilolevu, ko e faka'apa'apa 'ae tuonga'ane.

3. Ko e tupu'anga 'o e maumau kuo hoko ki he Shoreline pea mo e Royal Tonga ko e falalala 'a e Tama Pilinisi Kalauni ki he kakai ke he kae 'ikai ngaue fakataha mo e fanau 'ae Tu'ipelehake  Ko 'eku 'ilo pau: 'E fonufonu tohi kapau te ta nofo hifo ke lau e 'uhinga 'o e palopalema 'a e Shoreline pea moe Royal Tonga. Mahalo 'oku kau ai pe mo ho'o mahalo ka 'oku fika ia ki mui he palopalema lalahi 'a e ongo kautaha.

4. 'Oku ma'u 'e he fanau 'ae Tu'ipelehake e fa'ahinga poto'i ngaue mo e 'ilo ki hono fakalele 'o e pisinisi hange ko e Shoreline mo e Airline. Ko'eku ma'u: Tapu mo e ongo tama 'a Pilinisesi Si'ulikutapu. Pea malo 'ena ako moe piki ki he lotu. Ka koe palopalema ia 'ae Shoreline moe Royal Tonga 'e 'ikai lava ke solova ia 'e he ongo tamaiki 'aki pe 'ena ako na'e fai pea moe lelei 'e na lotu.

5. Kapau 'e kau e fanau 'a e Tu'ipelehake he Shoreline mo e Royal Tonga, 'ikai ha mole pe ko ha palopalema.

Ko 'eku ma'u: 'Oku kau 'eni he fu'ufakamahalo lahi taha . Kia au moe 'eku tui, na'a mo e kau 'angelo kapau na'a nau kau he fakalele 'o e shoreline mo e Royal Tonga 'e kei palopalema pe. 'E fonu mo e ngaahi voliume he ngaahi vavalo teta a'u kiai.

Ka ke fakakau ange ki heni. 'Oku taitaaitaha ha toe 'i ai ha pule'anga 'i mamani 'oku nau keu own 'e nau vakapuna komesiale. Ko e fonua pe 'e 2 he Pasifiki 'oku na own 'ena vakapuna. Tonga pe mo Samoa. Kuo mate e Royal Tonga ka 'oku kei tule pe Polynesian neongo e mole lahi ki he fonua. Mahalo ko e natula pe ia 'o e pisinisi airline ki he fanga ki'i fonua iiki ko e mole pe, tatau ai pe pe ko e ha e lahi e poto, taukei, mo e ma'oni'oni e lotu 'a e ngaue mo e kau taki.

Tukukehe kapau ko ho'o 'ilo'ilo pau pea ke fakamolemole'i ange e vale ko au.

Faka'apa'apa Atu.

Devil Dog Kava.

slkava [at] samoatelco [dot] com