You are here

Results for Talanga 'i he lea faka-Tonga

Wednesday 25 October 2006
New York, USA
Fakatulou atu ai pe ki he matanga 'Eiki 'oku me'a, kae 'ataa mu'a ke fai atu 'a e ki'i fie 'ilo'ilo mo e feinga ke fai ha fakaofiofi atu 'i he tohi 'a e ki'i fefine ko'eni ko Mele Peini Lynch. - Ma'u Leka 'i Lolofonua
Node is premium Premium content
Thursday 19 October 2006
Sydney, Australia
'Oku ou fakamalo ki he ngaue lahi kuo feia 'e he Tama Tu'i Pelehake kuo mama'o kae 'uma'aa 'a Dr Halapua pea mo e toenga 'o e Komiti ni pea 'oku ou fakafeta'i 'i hono tali lelei mei he Tama Tu'i pea pehee ki he Sea 'o e Falealea pehee ki he hou'eiki memipa 'o e Falealea pehe. - Molumalu ‘o Ha‘angata
Thursday 19 October 2006
Canberra, Australia
Kuo kakato hono fakahoko 'e Dr Sitiveni Halapua 'a e Lipooti Fakafonua 'a e Komiti Fakalelei Fakafonua ki he Politiki mo Konistutone 'a e 'Ene 'Afio ko Siaosi Tupou V mo e Fonua , pea 'oku tau manatu 'ofa ki he Tama Pilinisi Tu'i Pelehake kuo pekia, he neongo 'a e me'a kotoa mo e to kehekehe ka ko e fokotu'u mahu'inga ne ne fai ki he Falealea mo 'Ene 'Afio kuo Unga Fonua Taufa'ahau Tupou IV. Pea ko 'eni kuotau a'u mai ki ai, 'a hono fakahoko 'o 'afio ki ai 'a Siaosi Tupou V, pea me'a ki ai 'a e Pule'anga mo e Tonga kotoa 'i mamani. - Siosiua Tofua‘ipangai
Thursday 19 October 2006
Vava'u,Tonga
Hufanga he ngaahi tala fakatapua 'oku fa'a toutou aofaki he ha'ofanga 'o e talanga kae 'ataa ke fakalavelave atu ki he me'a 'oku fai ai 'a e talanga 'a e tangata mei he hala fakakavakava 'o 'Aositelelia pea kuo fai hono lave'i mei 'Amelika lahi kau mai ki ai mo Ha'amoa pea ta'ota'o mai ki ai si'i tangata Nu'usila. - Samuel Vaipulu
Tuesday 17 October 2006
'Aokalani, Nu'usila
Ko 'eku toki ma'u faingamalie eni ke lau e tohi 'a e motu'a Tonga nofo Senee o fekau'aki mo e me'a koia ne longoa'a noa'ia ki ai 'i he'ene tohi pea ko 'eku vakai ki ai 'oku anga pehe ni. 'Oku ne tala kitu'a 'a e ngaahi me'a ko'eni ki he'etau vakai atu kihe kakano 'o 'ene tohi. 'Oku fu'u fiepoto, fu'u ta'e 'uhinga, fakamatatu'a, fakatupu'ita mo fakalanga mamahi kia kitautolu lolotonga koia e taimi faingata'a koia 'oku tauanga'a ai 'a e Fonua. 'E matapule na'a tau 'i Mala'e Kula kotoa lolotonga e Polokalama 'o e Telio, pea mahalo na'aku fokoutua ofi ange au 'iate koe. - Soane Na‘a
Tuesday 17 October 2006
Pago Pago, Ha'amoa 'Amelika
Ko e lea 'eni 'oku taka homau fonua taka fekau'aki moe mahu'inga mahino 'o e me'a 'oku hoko he mala'e tau, "teke lau e tohi kotoa 'o kau ki he tau, teke sio he televisone mo e hele'uhila 'i he ongoongo mo e ngaahi faiva 'o e tau, ko ho'o toki a'u tonu pe ki he mala'e tau keke ongo'i e longoa'a mo e fepunakaki holo 'a e pulu mo e 'one, namu'i e vela 'ae koloa mo e manu mo e kakai, fakakuihi ho mata pea ke kaukau he toto 'o ho kaunga tau kuo lavea, ko ho'o toki lau ia kuo ke 'ilo'i e laumalie 'o e mala'e tau. Ko e kakai pe heni 'oku 'i ai ki'i lipine 'oku ui koe CAR (Combat Action Ribbon) 'oku pine'i ki honau teunga. - Sione Lousiale Kava
Monday 16 October 2006
Sydney, Australia
Kataki pe hono toe fakahoha'asi koe kae fakaa'u atu mu'a hoku 'ofa ki he tangata Florida, Tevita Hafoka. Ka 'oku kei vilitaki atu pe 'eku 'ofa kia Lauaki he na'e 'ikai ke u lea ta'efaka'apa'apa ki he Matapule Taki 'o Ha'a Maliepo; "ko 'ene tu'u na'e hange ha motuku" na'e te'eki ai ke u pehe ko e "motuku" si'i Lauaki. - Inoke Fotu Hu‘akau
Thursday 12 October 2006
Florida,USA
Kole fakamolemole atu kihe ha'ofanga 'eiki, 'apee na'a taku kuo ngali ke u toe maumau'i homou taimi, kae tuku pe mu'a 'a e ki'i faingamalie ke toe fai atu ha lafo kihe tohi 'a e tangata Aussie, 'Inoke Hu'akau. - Tevita Hafoka
Thursday 12 October 2006
Sydney, Australia
Neu tatau atu ‘i he kaveinga ne u langa talanoa ki ai, pea teu faka’apa’apa ki he tukunga koia. Ka ‘oku langã’ia he’e talanoa ne fai ha alangamahaki ‘oku vivili ki hano faito’o. Pea kapau ko e ngaahi faka’ilonga eni’ ‘o e mahaki’ni oku ha mai mei he tangata’eiki ko eni kuo ake mai mei NZ, pea ta he ‘ikai toe felave ha me’a he kuo a’u ia ki he tu’unga kanisa. - Inoke Fotu Hu‘akau
Thursday 12 October 2006
Vava'u,Tonga
Ko e kuonga 'eni 'oku fehu'ia lahi ai 'a e ngaahi me'a kotoa pe pea 'oku fai mo hono 'eke'i hono 'uhinga mo hono founga. 'Ikai ko ia pe kuo fai 'a e felauaki mo e fakafekiki ko hai 'oku tonu ko hai 'oku hala pea tuhu e ki hee mo ee ki hee. Hoko atu ki ai mo e taki taha fakatotolo'i ke ma'u mo 'ilo 'a e kovi mo e tonounou 'a e fa'ahi ko ee ka 'i he taimi tatau 'oku 'ikai te u loto au pe fa'ahi ko ee ke tukuaki'i kuo 'i ai ha vaivai mo ha fehalaaki. - Samiuela Vaipulu
Wednesday 11 October 2006
Sydney, Australia
Fakamalo ki hono tafunaki e paenga lafo talanoa'ni. Tuku ke u tulimui atu he tu'a 'o Finau mo Hao'uli mo e ngaahi fakakaukau kuo lafo mai ki he Lipooti 'a e NCPR. Fakalika mai e Finau 'a e fakafuofua ki hano faka-palanisi 'a e ngaahi kupu mahino 'o e Fale moha ki'i fakalave ki he tukunga 'a hotau ngaahi kaunga'api. Ka 'oku 'omai 'e Hao'uli ha fakakaukau fo'ou ke kumi ha founga ke "'ahi'ahi e fokotu'utu'u fo'ou ke tau sio mo vakai'i pe 'e lava ke tau nofo lelei mo melino mo e ngaahi liliu'ni pe 'ikai." 'E faingofua ke fakahoko eni 'i he malumalu 'o e founga lolotonga. -Inoke Fotu Hu‘akau
Wednesday 11 October 2006
Florida,USA
'Oku ou kole ke u fakateiapa'a atu 'i he ngaahi tala aofaki maheni 'oku fa'a ongo na 'i he pangai ko'eni. Toumu'a fakamalo atu ki ho'o mou fakahoko mai 'a e ngaahi ongoongo pea lava kemau ma'u kakato ai 'a e ngaahi ouau toputapu 'o e Telio 'a e Hau kuo unga fonua. - Tevita Hafoka
Tuesday 10 October 2006
Honolulu, Hawaii,USA
The swift response from the Press Secretary and Political adviser to the Prime Minister Mr. Lopeti Senituli, was quite surprising in light of all the world media zeroing in on the result of the final report from Tonga Parliament's National Committee For Political Reform, (NCPR). I was flatter that he only picked one issue to challenge mentioning on my LTE, and that is, the number of elected members of parliament MP by the people count. But before I get to my response to the PS, I'd like to pay compliment to where credit is due. - M. T. Tuaileva
Tuesday 10 October 2006
Tonga
lou mo e Hau 'o e 'otu Tonga, ongo 'apa'apa mo e ngaahi fakatapunga kotoa pe 'o e fonua. 'Ofa ke ngofua pea 'ofa ke 'ataa ke u fakalavelave atu ki he mahu'inga 'o e nofo 'a e Tonga. Fakamolemole'i au na'a taku kuo te hala loto'api 'atu ka 'oku ou tui 'oku mahu'inga ke tau fetalanoa'aki ke kei pukepuke 'a e Tonga mo'unga ki he loto 'a ia 'oku kanoloto 'aki 'a e 'ofa. - Samiuela Vaipulu
Node is premium Premium content
Tuesday 10 October 2006
Kolofo'ou, Tongatapu
Ka ko e mahu’inga’ia ‘o e ‘aho ni ko e taukave’i ia 'a e tala ‘o e kaha’u. 'I he ngaahi Liliu kuou tanaki mai neongo 'a e tanaki mahu’inga kuo fai mai 'e 'Inoke Hu’akau pehe kihe lafo mai kihe tu’unga Fahu. - Pulotu ‘Ilavalu
Monday 9 October 2006
Canberra, Australia
Ko e fakalanga talanoa mahu’inga ‘a Anuanu Fakafe’atu-kihe-sina, pea faka’ofo’ofa mo e tali fakamaama ‘a Longolongo’aevalu, pea kou kole pe ke faiha lafo atu. Ko e fakakaukau ‘o e ’eiki ne ai ‘a hono fakafa’ahinga (hange ko e ‘eiki si’i pe ‘eiki lahi), pea ai leva mo ‘ene fekau’aki mo Hikule’o (pe Tu’i ‘o Pulotu) mo e kau Tangaloa (ngaahi Tu’i ‘o Langi), pehe ki he fahu (pe mehikitanga) ‘a ia ko e tuofefine ‘o ha ulumotu’a pe tangata, pea pehe ki he Ha’a Tu’i Lalahi ‘e Tolu ‘o Tonga (Ha’a Tu’i Tonga, Ha’a Tu’i Takalaua mo e Ha’a Tu’i Kanokupolu).Tuku kehe ange foki 'a e fakafa'ahinga ko ia hange ko e "fahu loa" mo e "fahu nou". - Siosiua Lafitani Tofua‘ipangai
Node is premium Premium content
Sunday 8 October 2006
Australia
‘Oku ou tui ‘oku ‘i ai e teteki ‘a e fonua ‘i he tu’kunga ne ‘i ai e fakahoko fatongia ‘a e Ha’a Tufunga ‘i he telio ‘o e La’ã Kuo Ungafonua. Ka ‘i he ‘a’apa ki he ‘Ai Tauanga’a ‘a e fonua na’a tau tali kotoa pe’ ke matafi e loani. Kau kole ke u hufanga he talamalu ‘o e fonua, pea tulou mo e Pangai ‘o e Hau e ‘Otu Tonga kae haofaki atu ‘a e ki’i faka-talanoa tu’ani. - Inoke Fotu Hu‘akau
Sunday 8 October 2006
Klemzig, SouthAustralia,Australia
Ko e ki'i me'a si'i pe 'e taha 'oku ou ki'i hoha'a atu ai 'o fekau'aki pea mo e teu fili ko ia 'a hotau Prime Minister, 'oku ou loto fiemalie mo fiefia 'aupito 'aupito ki he ngaahi ngaue lahi kuo lava hono fai 'e he NCPR pea mo hono kau taki, ka ko e makatu'unga 'a 'eku ki'i fakahoha'a ni 'oku fekau'aki ia pea mo e te u ke fili ko ia 'a hotau Prime Minister. - Soni Tu‘iono Malupo
Sunday 8 October 2006
New Zealand
Kole ke u hufanga he talamalu 'o e fonua, pea puipui ange he mo e toputapu 'o e ngaahi ouau ne tau fakakakato ki he telio hotau hau, ka e 'ata mu'a ke fai atu ha poupou ki he fehu'i 'a Anuanu Fakafe'atu-kihe-sina. - Longolongo'aevalu
Node is premium Premium content
Friday 6 October 2006
Tonga
'I he 'eku lau ko eni 'a e ngaahi fakamatala fekau'aki mo e ngaahi ouau 'o e me'a faka'eiki ko eni 'o 'ene 'Afio, Taufa'ahau Tupou IV, peau vakai hifo ki he ouau kosi 'ulu ko eni 'oku ha 'i he ngaahi 'ata he 'internet', 'oku ou fie fehu'i atu ai ke fai mai mu'a ha ki'i fakama'ala'ala meia tekimoutolu 'oku loloto ange mo kakato ho'o mou 'ilo ki hotau ngaahi 'ulungaanga fakafonua. - Anuanu Fakafe‘atukihesina

Pages