You are here

Talanga 'i he lea faka-Tonga

Tuku si'ono fakameleuki'i 'o Tonga

USA

'Etita,

Kuo langa hoku 'ulu' he kata' pea kuou faka'amu ke ma'u mai ha ki'i vai pingiki 'o hange ko e lave 'a 'Inoke, "Langa fakakaunga langa" 'oku malie faufaua e poolave pea 'oku mahino ai 'a 'etau a'usia 'a e fu'u taimi fakalaka lahi mo'oni. 'I he lau mo fanongo ki he talanoa 'a e Tama Foa', 'oku ou toe puke ai pe he ninimo he fanongo ki he feinga hiki vahenga 'a e kau PRs pea mo e tu'uaki 'o e 'uhinga 'oku totonu ai ke hiki honau vahenga' pea ke totongi fakafoki 'o kamata mei he ta'u kuo maliu atu'. Ko e toki me'a fakaoli mo'oni ko e lolotonga e tokoto 'a e fonua' he fulutamakia he nounou e tu'unga fakapa'anga kae toe fai e feinga hiki vahenga. 'Oku ou tui 'oku totonu ke fakatokosi'i e kau PRs na'a lava 'o ma'u mei ai ha pa'anga ke totongi 'aki e kau faiako 'oku nau ako'i e fanau ki he kaha'u'.

Ne toki 'osini atu hono tukuange 'oe fu'u kau ngaue fakapule'anga ko e tupu mei he toonounou 'a e tu'unga fakapa'anga pea pehe tokua ko e founga pe ia 'e ma'u ai ha pa'anga ki he fakaakeake 'o e 'ikonomika'. Ko e pa'anga mei fe 'oku feinga ki ai e kau PR's (Temo), 'oku hange e founga ko 'eni' hano fakamahino mai 'oku 'i ai ha pa'anga fufuu 'oku 'ikai 'ilo ki ai e kakai. Ko ha nai ha ongo'i 'a e si'i tu'unga matu'a ngaue fakapule'anga kuo nau nofo tupu mei he fakatokosi'i ke tokoni ki he ikonomika? Te tau pehe nai 'oku 'i ai 'e fetoo'aki 'i he ngaahi 'amio kuo tau sio kiai'. Kuo toe fakaha mai 'a e 'ikai loto e kau Temo ke kei PM 'a Feleti Sevele tupu pe mei he 'enau ta'efiemalie ki he ngaahi fokotu'utu'u kuo 'omai 'e he Pule'anga'. Kapau ko e 'atunga 'eni 'oe feliuliuaki' loto pe ko

hai 'e Palemia', ko e Palemia nai 'e fiha 'e fili 'i he ta'u kapau 'e liliu ke fili 'e he kakai e Palemia? Ko ha'i 'oku 'a'ana e fakakaukau ko 'eni' 'oku hange kiate au 'oku fa'u 'e he Temo 'enau fiema'u' pea fakafufuu pe hono fakahu ki he kakai kae fai pe 'o hange ha fufulu 'uto' (brainwash).

Kuo fakaha 'e he tangata ko e taha e uho 'o e Temo' (Kalafi Moala) 'a 'ene

manavasi'i 'i he founga kuo ngaue'aki 'e hono kaunga ngaue' (Temo) he 'oku nau fononga he vaha'ahala ne nau tukuaki'i he ta'u 'eni 'e meimei uofulu (founga tikitato). 'Oku malie 'aupito 'a hono folahi mai 'e Kalafi Moala 'a 'ene vakai he 'oku 'ikai toe fakapulipuli pe ufi pea ko e me'a pe 'oku mahino mai 'oku movetevete 'a e Temo mei he 'enau ngaahi fokotu'utu'u. 'Oku mahino mai 'a e ngaahi feinga ko 'eni 'oku hange pe ha tu'uaki 'o 'enau feinga ngaue' ki he to'ufili fo'ou pea 'oku 'i ai 'a e manavasi'i 'e too kotoa e kau PRs ko 'eni' he 'oku mahino mai 'e fiema'u e kau mataotao (kau ngaue fakapule'anga) 'oku nau 'ilo 'a e me'a ke fai.

'I he lolotonga 'o 'eku ninimo 'i he fakakaukau atu ki malanga'i 'o e ngaue lahi 'oku fai 'e he kau PRs mo e faka'amu 'oku kei toe ha vai pingiki 'a 'Inoke pe ko ha vai Tonga 'a e kau fine'eiki', 'oku ou fie kau atu mo e Tama Foa 'i he fie tokoni kae 'oua leva kuo fai ha fokotu'utu'u 'a e Palemia ki he kaha'u 'o e fonua'. Te u lava pe ke foki atu 'o fai e ngaue 'a e kau PRs ta'e totongi he 'oku 'i ai pe hoku motu'i 'api tukuhau 'e ma'u mei ha ha fo'i lesi ke u ma'u mo'ui mei ai. Ko hoku telefoni 'ena te u talitali atu (310) 483-8736 Tututuu' tii taa too! tututuu tii taa too!!!

Ko e ngaahi feilaulau ne ha 'i he Hala 'a e Tama Tu'i ko Tupou IV 'e malava pe ke fakahoko 'i he taimi faingata'a ko 'eni 'i hotau ki'i fonua. 'Oku ou tui 'e ma'u pe ha kau PRs tokoni ta'e totongi mei he kakai 'oku 'ikai sio pa'anga ka 'oku nau fie tokoni ki hotau ki'i fonua, 'Oku 'i ai e kau mataotao kuo nau malooloo mei he 'enau ngaue tenau lava pe ke tokoni 'o 'ikai fiema'u ha fu'u laumano 'i he ta'u ki he ngaue 'oku fe'unga hono lahi mo e mahina pe 'e taha.

Kuo mo'oni e lau 'a e matu'a 'o e kuonga ko e' "takitaha kumi pe 'ene fonu" 'oku 'uhinga ia koe takitaha kumi pe 'ene tu'umalie 'o tatau ai pe pe 'oku anga fefe hono ma'u'. Ko e founga ia kuo 'asi mai mei he kau PRs (Temo) ko e sio atu pe ki he tu'ulu' kae fai pe hono lolomi' 'o hange ha fakameleuku'i ha taha ke melemo'.

Malo e ngaue

Siosaia Moimoiangaha

LAX [dot] RAC [dot] Room [at] AlaskaAir [dot] com