You are here

Talanga 'i he lea faka-Tonga

Molumaluange e tu'u 'a e ka'ate 'o Pulotu

Florida,USA

'Etita,'Oku ou kole ke u fakateiapa'a atu 'i he ngaahi tala aofaki maheni 'oku fa'a ongo na 'i he pangai ko'eni. Toumu'a fakamalo atu ki ho'o mou fakahoko mai 'a e ngaahi ongoongo pea lava kemau ma'u kakato ai 'a e ngaahi ouau toputapu 'o e Telio 'a e Hau kuo unga fonua.Ko e me'a 'oku fie fai kiai 'a e fakahoha'a ko hono moloki mai 'e he tangata Aussie ko'ena ko 'Inoke Hu'akau 'a e loutelie 'oku 'ikai ko hano pangai pea hange 'oku ngali tamala ai 'a e manumanumelie mo e tukutuku lelei pe 'o e ouau 'i mo'unga. Matapule malo 'aupito 'a e anga ho'o ma'u, kuou tui lahi tama na'e te'eki ke fanau'i koe 'i he taimi na'e hala ai 'a Kuini Salote, kataki ke ke toe vakai mu'a ki ai, ko e motuku koia 'oku ke lau, 'e kei motuku pe ia mo hono fale ki pa'anga ngalu. Kuou tui lahi ko e tokotoko pea mo e fue ko e tukufakaholo ia mei he tangata'eiki fai fatongia ko Lauaki ki he Lauaki ko'eni. Hono 'ikai ngeingeia pea molumalu 'a e totofa 'a e Tama ko Tupou IV kae tu'u 'a Lauaki 'i he tafa'aki. Neongo 'a e ka'ate mo e sotia, 'oku kei molumalu ange pe 'a e tu'u 'a e ka'ate 'o Pulotu. Ko 'emau sio mei muli ni, hala'ata'ataa ha ki'i me'a ke tamele ai 'a e telio 'o e Tama Tu'i, 'ai pe ho loto 'ou ke sai ki he Kau Nima Tapu, pe na'e fe'ia ho'o tangata'eiki 'au kae 'ikai ke kau he tapuaki 'o e kau Nima Tapu. Tuku e fakaanga ki he pangai 'oku 'ikai ha'ate ofi ofi ai. Ka 'oku te heka Saliote feinga'i 'ete hoosi ke 'alu hangatonu ki hoto ki'i 'api tukuhau, tuku pe to'o tokotoko ia 'a Lauaki he ko hono pangai 'ona ia, pea ka 'i ai ha tonounou 'i Mo'unga, ko e me'a peia 'a Lauaki mo e kau nima tapu ke fakatonutonu, he 'ikai keta tu'u atu kitaua he 'oku 'ikai ko ha'ata potu ngaue. Talamai 'e hai 'e fai ha tonounou 'i Mo'unga pea kapusi ai 'a Lauaki mei hono fatongia tuku fakaholo. Ko e me'a pe 'a Lauaki ko hono kapusi mai ha taha mei Mo'unga 'oku 'ikai ha'ane kakunga ki he potu toputapu. Ko e anga koia ho'o fakafotunga ho'o tohi hange nai 'oku 'i ai 'a e 'ita pea fungani mai 'aki 'a e loto kovi. Fie fakamanatu atu, ko si'o ki'i 'uhinga 'au tuku peia ke langa 'aki hao falekoloa, 'e kei Lauaki pe mo to'o tokotoko, pea he 'ikai 'omai hono tokotoko 'ona ke taki 'aki ha laka, he 'oku toputapu. Fakamalo atu kihe fakama'ala'ala fekau 'aki mo e "Fahu", malie 'aupito 'a e fakamahino'i mai 'ehe kau tangata koee, ka mou 'ofa mu'a 'o tokoni'i atu si'i matapule ko'eni kuo ne 'itengia 'e ia si'i Lauaki 'i he 'ene fai 'e ia 'ene ngaue. Manatu'i ange ko e kuonga 'eni 'o e tekinolosia, pea kuo pau ke tau sio tautolu 'i he to'o telefoni 'ihe feitu'u kotoa pe, he 'ikai ke tau kei moli Tonga. Toe fie fakamanatu atu, na'e 'ikai ha molia 'e taha 'a e ouau telio, na'e faka'ofo'ofa 'a e me'a kotoa, pea 'oku mau 'ofa lahi atu kihe La'a kuo unga fonua, kuo ne totofa mei Mo'unga, pea pehe 'emau 'ofa lahi atu kihe La'a Hopo, Siaosi Tupou mo e nima'i kuonga

Edit summary

Malo 'aupitoFaka'apa'apa AtuTevita Hafoka

TevitaHafoka [at] aol [dot] com