You are here

Results for Talanga 'i he lea faka-Tonga

Wednesday 6 September 2006
Canberra, Australia
Kia Kristenssen Halatokoua kou fakamalo atu he tanaki mai kaveinga fo’ou...” mo mahu’inga faufaua ketau hoko atu ki ai fekau’aki mo e ‘Tala ‘o Lo’au mo Ma’ananga', pea kou fiefia lahi ke fai ha lave atu he’ilo na’a ‘aonga pe to e fakatupulekina ai ‘etau ‘ilo. - Siosiua Tofua‘ipangai
Wednesday 6 September 2006
Australia
Fefe nai ke fulihi ...‘a e misini 'uhila 'i he fanga ki'i motu ke fakalele 'aki 'a e lolo niu (bio diesel). Kapau ko e misini lolo tisolo ‘a ia ko e fakafuofua atu ko e fo‘i niu motu‘u pe ‘e tolu ki he ‘iuniti (kWhr) pea mo e totongi ‘a hono fakalele. - Vilo Niumeitolu
Wednesday 6 September 2006
Lennox,California, USA
'Oku ou kei manatu ki he va'inga na'e fai 'i he'eku kei si'isi'i' pea na'e pehe ni hono uiuii' "Langa toi kumi toi 'ofa pe keu 'ilo'i 'a e tama 'oku toi 'i he lalo Mohokoi. 'I hono talanoa'i 'o e laulau' na'e 'uhinga tokua ke takitaha kumi ha toitoi'anga kae 'alu e tokotaha fekumi 'o kumi pea koia pe 'e 'ilo'i hono toitoi'anga pea mate leva ia kae hoko atu pe 'a e fekumi'. Ko e taimi ko e' 'oku kumi ngata'a ai ha taha 'oku ui leva e tama fekumi 'o pehe "Ki mai ha ki'i veka" pea ko e me'a fa'iteliha pe 'a e kau toitoi pe tenau Ki pe 'ikai, he ko e founga 'o e uiui tokua ke 'ilo'i e fu'u mohokoi 'oku fai mei ai e toi'. - Siosaia Moimoiangaha
Tuesday 5 September 2006
Tu'alikuTonga,Tongatapu
Fefe ke kole ange ki he kau fakafekiki Lo'au ko ena ke nau kataki 'o me'a atu 'o pulusi honau ngaahi hohoko mo 'enau ngaahi pikinga fakatoto kia Lo'au 'iha'anau ngaahi tohi hohoko fakafamili, he 'oku 'ikai fu'u mahu'inga ia he paenga ko eni ke 'ilo'i kinautolu fakafo'ituitui mo e anga 'enau pikinga kia Lo'au. - Anuanu Fakafe‘atukihesina
Tuesday 5 September 2006
Lennox-California, USA
'Oku 'oatu 'a e kole fakamolemole mei he Tano'a 'a Loa'u' ki he Tonga kotoa 'oku taka 'i he tapa 'o e kolope 'oku feohi he feangiaki 'a e Matangi Tonga'. Tuku mai mu'a e ki'i faingamalie ko 'eni' ke faka-kakato atu e Taalanga'i 'o Loa'u', pea kataki pe kau No'o Tapa'igatu mo hu Louifi atu. 'Oku ou kole ke u hufanga he 'Api ko Ma'ananga kae fakahoko atu hoku fononga'.-Siosaia Moimoiangaha
Node is premium Premium content
Tuesday 5 September 2006
Auckland, New Zealand
Ne toki tali he uike kuo’osi’e he Komisoni ki he Ngaahi me’a Faka-komeesi’a Fiji (Commerce Commission) ke hiki 30%’enau totongi’uhila. Ko e tali’eni hili hono fakapapau’i’e he Komisoni’oku totonu e kole ke hiki e totongi’uhila. Kaikehe kuo’asi mai e taki ia’o e fa’ahi fakaanga’i Fisi (Mick Beddoes) mo ha’ane tautapa ki he Poate’Uhila’a Fisi (FEA) ke nau hiki hake pe mu’a e totongi’uhila ‘aki ha vaeua’o e 30% pea ke konga 4 e hiki’o taki 3.75%. - Sailosi Finau
Tuesday 5 September 2006
Sydney, Australia
Lo'au Research, ko e ngaahi fie 'ilo 'eni ke tokoni mai ai ke tau talatala noa, 'oku mahu'inga ange ia he fefakatonutonu'aki ko'ena 'oku mou toe hihipa atu ki ai, ko ha Research Center, tautau tefito he 'Univeesiti, ko 'ene 'alu atu pe discussion 'o aafe, mei he founga 'oku ngaue'aki ki he research pea holo mui leva ke evaluate, pe 'oku 'i fe 'a e palopalema. - Kristenssen Halatokoua
Tuesday 5 September 2006
USA
"Tangata Tofua'ipangai, Tuku e fekumi lau melie',' 'Oku 'ikai kau he lau' e 'aa mohe',' Ko e lea pe e ngaue' he na'e 'ikai lau kafo ka na'e lau lava pe. Te u fakangata ai 'eta pootatala,' Kau foki he ko au Moimoiangaha,' Keu 'a 'eva mo talanoa he taavani 'a e 'umata'. 'Ai ho'o lea' mo faka'esia, He ko e pangai 'eni 'o e ha'a tika, 'Ai ho'o faka-hua' ke 'oua 'e kaaimu'a, 'Oku ha e 'akau hono fua, Pea tuku mu'a e fie angi' mo e fie taki'. - Siosaia Moimoiangaha
Sunday 3 September 2006
Canberra, Australia
Fakamalo lahi atu kia Moimoiangaha mo ‘Ofa-ki-Tonga he kei lafo mai pea kuo to atu he ‘oku tau fai atu kitautolu ‘i ‘tu’a ‘isiu’ ‘au’aupito ‘aupito mei he ngaahi ‘uhinga ‘eku fuofua tohi mo e ngaahi fehu’i ne u feinga tatu’olahi atu ki ai. -Siosiua F. Pouvalu Lafitani Tofua’ipangai
Node is premium Premium content
Sunday 3 September 2006
USA
'Oku toki mahino mai taa ko e mo'oni pe 'a "Fekumi ia 'a Lo'au." Kuou toki fakatokanga'i ko e fekumi 'oku fai mei he 'Api ko Ma'anga' pea hange ko e lau 'a OKT "Fananga" 'oku foki faka-holomui e fekumi ke toe kamata mai e mo'ui 'a Lo'au'. - Siosaia Moimoiangaha
Sunday 3 September 2006
Long Beach, California
Kuo ke fehu`i mai pe ko e ha ha`aku poa kapau `oku `i ai ha`o fetu`utaki fakatoto fakataha mo e tokolahi ho`omou kau fakatotolo LRS ki he hingoa Ma`ananga mo e Lo`au. Ko e ha? Ko e fuifuilupe fo`ou koe na`e `ikai ke tohi `i Pule`anga `o `ikai `ilo`i ai `e he fonua? Kapau kuo fakangofua kimoutolu `e Fale Lahi ki he hingoa, `oku `ikai ke pehee ia `oku tonu ai `a e ngaahi valelau kuo ke `omai `i he paenga ni. `E `ikai ke u tali atu `a e toenga ho`o ngaahi fuhifuhinga fehu`i he `oku tatau pe `enau mamaha mo `enau ta`e `uhinga! - ‘Ofa ki Tonga
Saturday 2 September 2006
Canberra, Australia
Fakamalo lahi atu kia ‘Ofa-ki-Tonga he uiui faikava fo’ou ki Ma’ananga mo ha kaveinga mahu’inga faufaua fekau’aki mo e tala ‘o e hingoa he’etau mo’ui

fakaha’a mo kainga ‘i hono ‘aho, ka he ‘ikai ke u tali atu ho’o lafo he ‘oku ke ‘ulu’i tohi pea kamata’aki pe ho’o ‘faka’aluma’ mai ‘’i tu’a ‘isiu’ ki he’eku felafoaki mo Tangata Hao’uli mo Moimoiangaha pea mo e fekeli faifatongia fakaako ‘a e Sosaieti Fakatotolo ‘a e Lo’au (Lo’au Research Society/LRS). Kou ki’i ‘uluaki fie fehu’i atu kiate koe tangata/fefine katau toki vakai pe’e palu ho kava ‘i he ‘Api ko Ma’ananga: - Siosiua F.P. Lafitani
Node is premium Premium content
Friday 1 September 2006
USA
Each time an expert from abroad arrives to enlighten and civilize the "barbarians"” of the Friendly Kingdom, it gives me the creeps. Please do not ask me why. Idiots usually feel that way about people. There should not be any surprise that I fit in perfectly when I feel that way. The latest was the visit by Ms Imrana Jalal, a Human Rights Advisor for the Pacific Regional Rights Resource Team. Please put your guns away. That is uncalled for. I support human rights as well. -Tama Foa
Thursday 31 August 2006
Long Beach, California
Ko e ngaahi hingoa fakafamili `oku `ikai totonu ke ui noa`ia kapau `oku `ikai ke `i ai ha`ate pikinga toto ki ai. `Oku a`u pe `i he taimi lahi `oku `ikai ke faka`aonga`i `a e ngaahi hingoa fakafamili ia `e ni`ihi kapau ko e toto pe ka ko e hako`i fefine ia koe`uhi `e iku ia `o `alu hala ai `a e hingoa. Ko e talu mei tuai, ko e `asi pe ha hingoa `a ha famili, `oku `eke`i atu leva pe ko e tamasi`i koe `a hai. `Oku hohoko`i mai leva pe ko hono talamai pe `a e hingoa `o e tamai, pea tali atu leva, `io ko e mo`oni, he `oku pehe mo pehe. - ‘Ofa ki Tonga
Wednesday 30 August 2006
Australia
'A e ongo Tangata Hao'uli mo Moimoiangaha malo '‘a e tau mo e malu'’i 'a e paenga ni, pea ne u foki ki Ma'’a nanga ki hono lepa mo e '‘ea haofano fakangalongata'a, pea u vakai mai kuo mo ui ange mo ho'omo ma'u kava, ko ha talanoa mala'e ako, pea 'oku ai 'a e mala'’e ako mo e ngaue ia hange ko e mitia 'oku 'ikai ngofua ke fai ha talanoa ia ki ai, '‘i he 'uhinga hange ko kinautolu kuo nau ako mo ngaue fuoloa ai '‘oku nau '‘ilo lahi taha ki ai. -Siosiua F. P. Lafitani Tofua'’ipangai
Node is premium Premium content
Tuesday 29 August 2006
USA
Katai pe pea ke fakamolemole kapau na'e ha ne fai ha "faka'aluma" 'o hange ko ho'o tukuaki'i au'. Ko e founga 'eku tohi 'i hono tali e "Tokanga he fanga Nifoloa" na'e 'ikai ha faka'aluma ia ko e fakaha atu pe 'a e anga 'eku ongo'i ki he taha 'o e ngaahi 'uhinga na'a ke lave ki ai he ko au na'aku fakaava e 'uluaki talanoa moe vivili 'o fehu'i felave'i mo e Pekia 'a e Tama Pilinisi Tu'ipelehake mo hono 'Ofa'anaga pea. Ko 'eku mo'oni kotoa pe 'ena na'e tuku atu ki he siakale 'o e talanoa. - Siosaia Moimoiangaha
Monday 28 August 2006
USA
'Oku mo'oni 'aupito 'a e me'a na'ake lave ki ai "Honesty is the best policy", pea 'oku mahino pe kiate au 'a e 'uhinga na'ake loto mamahi ai. 'Oku mahino foki na'e 'ikai ha loto taaufehi'a pe tukuaki'i hala (kovi) 'o ha taha. Na'e lea e tangata fa'u tohi ko Mr Carlson "Don't Sweat the Small Staff" ('Oua 'e pupuha'ia he me'a iiki') 'oku 'uhinga ia ke 'oua 'e maumau (pe faingata'ia) e loto 'i ha fu'u taimi lahi 'i he fanga ki'i me'a iiki. - Siosaia Moimoiangaha
Monday 28 August 2006
Auckland, New Zealand
‘Oku ou tui ‘oku ‘i ai ‘a e falukunga nusipepa Tonga na'e 'osi fakatau ‘e Siosiua Lafitani ‘o lau mo tafu ‘aki ‘a hono loto tangia! Ka ‘okapau te ne to ‘o hake ‘a e ngaahi tatau ‘o e ngaahi pepa ni ('o hange ko e Taimi ‘o Tonga, Kalonikali, Kele'a pea mo e ngaahi pepa mei Tonga ‘oku nau ma ‘u hohoko 'i Sene), he fo ‘i uike ‘e 6 kuohili ‘o fai mu'a 'a e ki'i fakatotolo si'i ko'eni. - Sefita Hao‘uli
Saturday 26 August 2006
Canberra, Australia
Pea ka ai ha me’a ‘oku fakafehu’i ki ha taha pea ko e mahino ia ‘oku ‘ikai ke mahino mai mo ofi he ‘isiu ‘ene talanoa. ‘Oku malie ho’o mio’i holo ‘a e ngaahi poini pea he ‘ikai ke u to e fielave atu ai, he kuo ke vili fietalanoa mai mo talanga ka ‘oku ke fufu ‘a e me’a lahi fekau’aki mo e mitia mo ‘ene ngaue ‘oku fai ki he ngaahi me’a ne u fakafehu’i atu. Ko ‘eku lave faka’osi atu he’eku tohi ne ‘iloa ko e Sefita...” kiate koe, he ‘osi ‘eku ngaahi fehu’i ‘oku ‘ikai pe ha’o fielave mai ki ai. - Siosiua Tofua‘ipangai
Saturday 26 August 2006
USA
Kuou matafaiva pe 'i he fai faiva 'a e ngaahi ika lalahi 'o e moana, peau pehe ke u ki'i 'ohonoa atu mu'a 'i he felafoaki 'a e Lafitani 'o Kenipela pea mo e kau tahi'i toa 'o e matanga. Malie mu'a kau tangata 'a e tupe, mo'oni 'a 'eta lea Tonga, kuo mau tufi ai pe si'i mautolu fanga monumanu vaivai (hufanga atu 'i he fakatapu) 'i he fangota 'a e Lulutai. - Sione V. Kelepi

Pages