You are here

Results for Talanga 'i he lea faka-Tonga

Tuesday 30 May 2006
Kou malie'ia he kamata'anga 'o e PSA mo 'enau tohi fakamuimui na'e ha 'i he nusipepa ni fekau'aki mo 'enau ta'e fiemalie ki he fili 'o e kau Minista Fo'ou mo e ngaahi feliuliu aki 'o e Kapineti. Mahalo kuo mahino mai 'a e fie Minista ia 'a Mele 'Amanki mo hono kau poupou. Hili 'enau fiema'u ke hiki 'enau totongi pe mei paralyze ai 'a e Pule'anga Tonga, ko 'eni 'oku nau ta'e fiemalie ki he fetongi moe fili fo'ou ku o fai 'e he Palemia Fo'ou Dr. Feleti Sevele. Mahalo ko e me'a mahu'inga taha ia 'i Tonga he taimi ni 'oku 'ikai ko e fuhifuhinga PHD ka koha tokotaha 'oku 1.) Maama pe Poto 2.) Ngaue Malohi 3.) Faitotonu, 4.) Tene Lava 'o Ngaue'i Ke mo'ui pe Fakalakalaka 'a e Ngaahi Palopalema 'oku fehangahangai mo e Pule'anga Tonga. - Very Concerned Citizen of Tonga
Node is premium Premium content
Friday 19 May 2006
California, USA
Ko 'eku faka'amu 'i he 'aho ni kia kitautolu kotoa pe, 'o 'ikai ko kinautolu pe 'oku vaivai fakalaumalie ka kia kitautolu fakakatoa, ketau ma'u ha taukei mo ha 'ilo pau e ngaahi taa sipinga mo e ngaahi lea fakataataa 'a e Fakamo'ui'. Ko e taimi lahi 'oku tau fekumi ki Hevani 'i he ngaahi founga kehe kehe pea fakamamafa ki he ngaahi 'ilo fakahisitolia mo e ngaahi fa'u fakakaukau 'a e kakai kehe kehe, 'a ia 'oku 'ikai fu'u mahu'inga 'o hange ko 'etau ngaahi taukei fakafo'ituitui. - Siosaia Moimoiangaha
Thursday 11 May 2006
California, USA
'Oku hange kiate au 'oku fu'u lahi faufaua e fakalotokovi ki he Palemia 'i he ki'i taimisi'i 'o 'ene faifatongia'. Kuo lea e motu'a ako ta'e'osi ko 'eni na'e hola mai mo honau famili ki Hawaii 'o 'ikai fakatatau mo 'ene lau Tohitapu he na'e 'ikai tukituki ia na'e hae 'e ia e Lao 'o e fonua pea hola holo ai pe 'i Hawaii 'o ma'u mo hono ki'i faingamalie ke lea ta'e ufi ki he tangata na'e ako'i 'e he 'ene Tamai pea ikuna. - Siosaia Moimoiangaha
Thursday 11 May 2006
Maui, Hawaii, U.S.A.
'Oku tau pehe kuo laui senituli e lotu nai 'i Tonga, pea tau pehe kuo mahino kihe kau lau tohitapu 'a e 'uhinga hono lau e tohitapu, ka 'oku toki mahino kiate au pea mo 'eku 'ilo 'oku 'ikai ke mahino kia Dr Sevele hono lau e tohitapu, pea mo e me'a 'oku 'uhinga ki ai e tohitapu, 'oku pehe 'e Sevele (Kole-pea 'e foaki Tukiuki-Pea 'e to'o 'a e matapa kiate koe, Ko e 'uhinga 'a e tohitapu ke ke 'alu 'o kole ha me'a 'oku lelei, kae 'oua te ke 'alu 'o kole e me'a 'oku kovi, $60 miliona fu'u lahi faufau ki Tonga ke totongi fakafoki, te tau ma'u meife ha pa'anga ke totongi fakafoki 'a e tupu faka ta'u 'a e pa'anga 'a China. - S. Tupola
Monday 1 May 2006
Kihei Maui, Hawaii, U.S.A
Kuo tau a'u foki 'eni ki ha ngahi tu'unga 'o e fakalakalaka 'o e fefakatau'aki mo e ngahi pule'anga muli, pea lava foki ke tau ala atu ke tau no ha ngahi pa'anga 'e laui miliona mei he ngahi fonua muli ke lava ke tokoni ki he ngahi langa fakalakalaka hotau ki'i pule'anga, pehe foki ki hotau ngaahi uafu, hotele, mala'evakapuna mo e ha fua 'o 'etau fiema'u ke langa ke lato 'a e ngaahi fiema'u 'a e pule'anga, pea pehe foki ki he kakai 'o Tonga. - Sione Tupola
Wednesday 26 April 2006
Stanford,California, USA
'Oku ou poupou lahi ta'eveiveiua kia 'Isileli 'Ilangana Kaufusi 'i he'ene tohi fekau'aki mo e mole 'a e 'apasia 'i Tonga. 'Oku mahino mai 'i he lahi e ngaahi vaalau 'i he tu'unga fakapolitikale 'o e fonua 'oku ne uesia lahi e ngaahi tapa kehekehe 'o e fonau 'o kau atu ki ai mo hatau 'ulungaanga fakatonga. - Lusia Mateialona-‘Olive
Sunday 16 April 2006
Provo, Utah,USA
Na'aku fiefia lahi he mamata atu ki he fonua 'o hoku tupu'anga. Kae me'apango na'e 'ikai lava ha 'alu holo koeuhi ko e fu'u ke lahi 'i he vaha'a 'o e ngaahi ako ma'olunga Vava'u. Ne nau fahi e ngaahi 'api ako pea iku 'o nofo falemahaki ai mo e Tokolahi. - ‘Isileli ‘Ilangana Kaufusi
Node is premium Premium content
Saturday 15 April 2006
Veitongo,Tongatapu
Kuo kamata ke failaa e vaka 'o e liliu 'i Tonga he kuo kamata ke 'asi mai hono ngaahi fua. Ko e me'a 'oku ou fakatokanga'i ko e kau teke liliu pe eni 'oku nau toe fakafe'atungia'i e nga'unu 'a e vakaa. Talu hono fili 'o Dr. Feleti Sevele ke ne minista mo e tafoki hake hono kaunga fakafofonga 'o fakaanga'i 'ene ngaue. - Pola Loiti
Node is premium Premium content
Tuesday 11 April 2006
Canberra, Australia
Ko `etau fa'unga nofo fakasosiale, fakalotu, faka'ekonomika mo fakapolitikale tuku fakaholo ne makatu'unga he NOFO `A E NGAAHI HA'A mo hono kupu tefito ko e NOFO `A KAINGA. Kou fie lafo lalo atu heni ki he ni'ihi e kakano `etau nofo fakaha'a pe fakakainga `i ono `aho na'a tokoni ke ne huluhulu mai e nganga'ehu fakapolitikale mo fakakonisitutone `oku hoko `i hotau fonua tupu'anga. - Siosiua F. P. Tofua‘ipangai
Node is premium Premium content
Thursday 9 March 2006
Salt Lake City, Utah, USA
Ko e fa'ahinga folau 'eve'eva 'oku ou tokanga ki ai ko e folau 'iote. 'Oku 'i ai e kau folau 'iote hangatonu mei honau fonua muli ki Vava'u pea kalasi e ni'ihi 'oku puna vakapuna ki Vava'u 'o toki heka ai he ngaahi 'iote charter 'a e Moorings. - Siosaia Mila
Node is premium Premium content
Sunday 5 March 2006
Mildura, Australia
'Oku houa 'e 6 'a e drive mai mei Melipoane. 'Oku lolotonga 'i heni foki 'a e timi 'Akapulu toko 7 pea 'oku fakamafana 'a e 'ofa'i kinautolu 'e he kainga Tonga 'oku nau 'i he ki'i kolo ni. Te u fakafuoufa pe 'oku nau ofi pe ki he toko 500 tupu. Ko e feitu'u ni foki 'oku 'iloa ia ki he lahi taha ai 'o e ngaahi faama kalepi, moli mo e ngaahi 'akau fua kehe pe pea 'oku mo'umo'ua pe he taimi lahi 'a e kakai ki he toli 'o e fo'i'akau. - Takitoa Taumoepeau
Node is premium Premium content
Wednesday 1 March 2006
Nuku'alofa, Tonga
Ko e me'a malie foki ne lave ki ai 'a Sefita 'i he kau fakapulipuli 'oku nau unga pe 'o tolo mai ki loto mala'e mo 'enau ngaahi fakaanga kae 'ikai 'asi mai ki loto ke 'aonga e lea Tonga (fofola e fala kae alea e kainga'). Kapau 'oku tau 'ofa mo'oni hotau tupu'anga 'oku totonu ke 'oua tetau maa he 'asi mai ki mu'a 'i hono talanoa'i 'oe ngaahi lelei 'oku tau feinga ke langa'i hake ai 'etau mo'ui fakaluukufua. - Siosaia Moimoiangaha
Node is premium Premium content
Wednesday 1 March 2006
Auckland, New Zealand
Fakamalo atu ki he Sosaieti Lo'au 'a Aositelelia mo e ngaahi 'ipiseli loloa kuo tau lau mo mamata kotoa ki ai he fakataha'anga ni pea ko e me'a malo ia ko 'enau tokanga ki he ngaahi 'isiu 'oku tau tofanga ai he ngaahi 'aho ni 'i Tonga pea 'i muli foki. Ko e me'atepu ko'enau tali ke tau felongoaki 'i he funga 'o e fe'ilongaki ta'e fakapulipuli 'o kehe ia mei he kau kaiha'a 'oku nau tui puloa mai ki he feitu'u ni pe nofo pe he fakapo'upo'uli 'o tolo mei ai. - Sefita Hao'uli
Node is premium Premium content
Tuesday 28 February 2006
Canberra, Australia
Ne u `osi lave foki mei heni ki he Konga I `o e Fakalelei Tufunga Fonua `a Lo'au pea pehe foki ki he tefito'i taumu'a fakaako `o e ngaue `a e Lo'au Research Society (LRS), pe Sosaieti Fakatotolo `a Lo'au (SFL), `a ia `oku tuhu ki he "fakatotolo fakaako `i ha founga fakaanga tau'ataina anga ta'efilifilimanako ki ha fa'ahinga kaveinga pe". - Siosiua F. P. Tofua'ipangai
Node is premium Premium content
Thursday 23 February 2006
California, USA
Na`e `i ai `a e taimi atu `i Tonga na`e lahilahi ange ai `a e nofo ki tokanga `a e ngaahi familí `i he meimei taimi kotoa pe. Na`e faka`ofo`ofa `a `uta pea lahi `a e ngoué pea ma`ala`ala ma`u pe mo faka`ofo`ofa. Na`e hoko `a e `aho Tokonakí ko e `aho lahi ma`u aipe ia `o e famili ki he vaó pea iku aipe mo hono tokonaki`i mai `a e `aho Sapaté ko e `aho lahí ia, ko e lotu pe mo e ma`u me`atokoni lelei taha `o e uiké. - `Ofa-ki-Tonga
Node is premium Premium content
Thursday 23 February 2006
Salt Lake City, Utah-USA
Hufanga he fakatapu 'oku fa'a aofaki atu he Ngaluope ka e 'ata moe ki'i motu'a ni ke fai ha lave ki he kaveinga 'oku fai hono talanga'i 'i hotau fonua he ngaahi 'aho ni 'a ia 'oku taku 'o pehe " Ke to e fakatemokalatiange hono fakalele e fonua. - Josh Mila
Node is premium Premium content
Tuesday 21 February 2006
Sydney, Australia
Hufanga atu he Talamalu ‘o e Fonua kae fai atu mu‘a ha fakalanga talanoa ki he kaveinga ‘oku nga‘uta ai ‘a e fe‘aveaki ongoongo ‘o e vahaope. ‘Oku kei malohi pe hono teke ‘o e kaveinga ‘o e liliu faka-politikale ki Tonga pea neongo ‘oku tau kei talanga‘i e taumu‘a mo e fakaikiiki ‘o e liliu ko eni ‘oku totonu ke manatu‘i, neongo e mahu‘inga ‘o e liliu ‘oku fai ai e laaulea, ‘oku mahulu atu e mahu‘inga ‘o e kaveinga ko e Pule‘anga Tau‘ataina (Sovereign Nation). ‘O ‘uhinga ia ke tau foua e liliu te tau loto ke fakahoko ka ‘i he ‘osi ‘a e ‘uuni liliu kotoa koia,‘oku kei hoko pe ‘a Tonga ko e Pule‘anga Tau‘ataina. Na‘a ‘osi ange liliu kuo lahi ange ‘a e konga ‘o ‘e tau mo‘ui ‘oku ‘ikai ke tau pule kiai ‘i he me‘a ‘oku tau pule kiai. - Inoke Fotu Hu‘akau
Node is premium Premium content
Monday 20 February 2006
Long Beach, California-USA
`Okú te fafanifo holo pe he ngaahi kaupeau `o e vavaa `o malie`ia hotau kakaí `i he`enau ngaahi to`ongá pea mo `enau takitaha folahaká. Ko e faivá foki `oku `i ai hono ngaahi tala pea ko e ngaahi haká `oku `i ai honau ngaahi fatunga mo honau ngaahi ta`ao, fakataha mo honau ngaahi `uhinga. `Oku a`u `eni ia `etau sangasangá ki he me`a ko e laku `a lofia pea kau fakataha atu ai mo e meimei `alu noa`ia. - `Ofa-ki-Tonga
Node is premium Premium content
Wednesday 15 February 2006
California, USA
'Oku fie 'oatu heni 'a e popoaki loto 'ofa mo'oni ki he ta'ahine Kuini 'o Tonga Halaevalu Mata'aho 'i he ngaahi matangi malohi 'oku angi mei he Tonga mo e hihifo. - S. Fonua
Node is premium Premium content
Wednesday 15 February 2006
Auckland, New Zealand
Kole mu'a Editor keke kataki fkmolemole kae tu'u atu mu'a 'a e ki'i tohi ni. Kou fkatumutumu he fanga ki'i kakai 'ikai 'ilo pe ko e ha'u mei fe pe na'e ako ife? Ko e fkanga ia ka 'Akilisi 'oku tahi kehe atu. Mosese Fineanganofo
Node is premium Premium content

Pages