You are here

Results for Talanga 'i he lea faka-Tonga

Sunday 16 April 2006
Provo, Utah,USA
Na'aku fiefia lahi he mamata atu ki he fonua 'o hoku tupu'anga. Kae me'apango na'e 'ikai lava ha 'alu holo koeuhi ko e fu'u ke lahi 'i he vaha'a 'o e ngaahi ako ma'olunga Vava'u. Ne nau fahi e ngaahi 'api ako pea iku 'o nofo falemahaki ai mo e Tokolahi. - ‘Isileli ‘Ilangana Kaufusi
Node is premium Premium content
Saturday 15 April 2006
Veitongo,Tongatapu
Kuo kamata ke failaa e vaka 'o e liliu 'i Tonga he kuo kamata ke 'asi mai hono ngaahi fua. Ko e me'a 'oku ou fakatokanga'i ko e kau teke liliu pe eni 'oku nau toe fakafe'atungia'i e nga'unu 'a e vakaa. Talu hono fili 'o Dr. Feleti Sevele ke ne minista mo e tafoki hake hono kaunga fakafofonga 'o fakaanga'i 'ene ngaue. - Pola Loiti
Node is premium Premium content
Tuesday 11 April 2006
Canberra, Australia
Ko `etau fa'unga nofo fakasosiale, fakalotu, faka'ekonomika mo fakapolitikale tuku fakaholo ne makatu'unga he NOFO `A E NGAAHI HA'A mo hono kupu tefito ko e NOFO `A KAINGA. Kou fie lafo lalo atu heni ki he ni'ihi e kakano `etau nofo fakaha'a pe fakakainga `i ono `aho na'a tokoni ke ne huluhulu mai e nganga'ehu fakapolitikale mo fakakonisitutone `oku hoko `i hotau fonua tupu'anga. - Siosiua F. P. Tofua‘ipangai
Node is premium Premium content
Thursday 9 March 2006
Salt Lake City, Utah, USA
Ko e fa'ahinga folau 'eve'eva 'oku ou tokanga ki ai ko e folau 'iote. 'Oku 'i ai e kau folau 'iote hangatonu mei honau fonua muli ki Vava'u pea kalasi e ni'ihi 'oku puna vakapuna ki Vava'u 'o toki heka ai he ngaahi 'iote charter 'a e Moorings. - Siosaia Mila
Node is premium Premium content
Sunday 5 March 2006
Mildura, Australia
'Oku houa 'e 6 'a e drive mai mei Melipoane. 'Oku lolotonga 'i heni foki 'a e timi 'Akapulu toko 7 pea 'oku fakamafana 'a e 'ofa'i kinautolu 'e he kainga Tonga 'oku nau 'i he ki'i kolo ni. Te u fakafuoufa pe 'oku nau ofi pe ki he toko 500 tupu. Ko e feitu'u ni foki 'oku 'iloa ia ki he lahi taha ai 'o e ngaahi faama kalepi, moli mo e ngaahi 'akau fua kehe pe pea 'oku mo'umo'ua pe he taimi lahi 'a e kakai ki he toli 'o e fo'i'akau. - Takitoa Taumoepeau
Node is premium Premium content
Wednesday 1 March 2006
Nuku'alofa, Tonga
Ko e me'a malie foki ne lave ki ai 'a Sefita 'i he kau fakapulipuli 'oku nau unga pe 'o tolo mai ki loto mala'e mo 'enau ngaahi fakaanga kae 'ikai 'asi mai ki loto ke 'aonga e lea Tonga (fofola e fala kae alea e kainga'). Kapau 'oku tau 'ofa mo'oni hotau tupu'anga 'oku totonu ke 'oua tetau maa he 'asi mai ki mu'a 'i hono talanoa'i 'oe ngaahi lelei 'oku tau feinga ke langa'i hake ai 'etau mo'ui fakaluukufua. - Siosaia Moimoiangaha
Node is premium Premium content
Wednesday 1 March 2006
Auckland, New Zealand
Fakamalo atu ki he Sosaieti Lo'au 'a Aositelelia mo e ngaahi 'ipiseli loloa kuo tau lau mo mamata kotoa ki ai he fakataha'anga ni pea ko e me'a malo ia ko 'enau tokanga ki he ngaahi 'isiu 'oku tau tofanga ai he ngaahi 'aho ni 'i Tonga pea 'i muli foki. Ko e me'atepu ko'enau tali ke tau felongoaki 'i he funga 'o e fe'ilongaki ta'e fakapulipuli 'o kehe ia mei he kau kaiha'a 'oku nau tui puloa mai ki he feitu'u ni pe nofo pe he fakapo'upo'uli 'o tolo mei ai. - Sefita Hao'uli
Node is premium Premium content
Tuesday 28 February 2006
Canberra, Australia
Ne u `osi lave foki mei heni ki he Konga I `o e Fakalelei Tufunga Fonua `a Lo'au pea pehe foki ki he tefito'i taumu'a fakaako `o e ngaue `a e Lo'au Research Society (LRS), pe Sosaieti Fakatotolo `a Lo'au (SFL), `a ia `oku tuhu ki he "fakatotolo fakaako `i ha founga fakaanga tau'ataina anga ta'efilifilimanako ki ha fa'ahinga kaveinga pe". - Siosiua F. P. Tofua'ipangai
Node is premium Premium content
Thursday 23 February 2006
California, USA
Na`e `i ai `a e taimi atu `i Tonga na`e lahilahi ange ai `a e nofo ki tokanga `a e ngaahi familí `i he meimei taimi kotoa pe. Na`e faka`ofo`ofa `a `uta pea lahi `a e ngoué pea ma`ala`ala ma`u pe mo faka`ofo`ofa. Na`e hoko `a e `aho Tokonakí ko e `aho lahi ma`u aipe ia `o e famili ki he vaó pea iku aipe mo hono tokonaki`i mai `a e `aho Sapaté ko e `aho lahí ia, ko e lotu pe mo e ma`u me`atokoni lelei taha `o e uiké. - `Ofa-ki-Tonga
Node is premium Premium content
Thursday 23 February 2006
Salt Lake City, Utah-USA
Hufanga he fakatapu 'oku fa'a aofaki atu he Ngaluope ka e 'ata moe ki'i motu'a ni ke fai ha lave ki he kaveinga 'oku fai hono talanga'i 'i hotau fonua he ngaahi 'aho ni 'a ia 'oku taku 'o pehe " Ke to e fakatemokalatiange hono fakalele e fonua. - Josh Mila
Node is premium Premium content
Tuesday 21 February 2006
Sydney, Australia
Hufanga atu he Talamalu ‘o e Fonua kae fai atu mu‘a ha fakalanga talanoa ki he kaveinga ‘oku nga‘uta ai ‘a e fe‘aveaki ongoongo ‘o e vahaope. ‘Oku kei malohi pe hono teke ‘o e kaveinga ‘o e liliu faka-politikale ki Tonga pea neongo ‘oku tau kei talanga‘i e taumu‘a mo e fakaikiiki ‘o e liliu ko eni ‘oku totonu ke manatu‘i, neongo e mahu‘inga ‘o e liliu ‘oku fai ai e laaulea, ‘oku mahulu atu e mahu‘inga ‘o e kaveinga ko e Pule‘anga Tau‘ataina (Sovereign Nation). ‘O ‘uhinga ia ke tau foua e liliu te tau loto ke fakahoko ka ‘i he ‘osi ‘a e ‘uuni liliu kotoa koia,‘oku kei hoko pe ‘a Tonga ko e Pule‘anga Tau‘ataina. Na‘a ‘osi ange liliu kuo lahi ange ‘a e konga ‘o ‘e tau mo‘ui ‘oku ‘ikai ke tau pule kiai ‘i he me‘a ‘oku tau pule kiai. - Inoke Fotu Hu‘akau
Node is premium Premium content
Monday 20 February 2006
Long Beach, California-USA
`Okú te fafanifo holo pe he ngaahi kaupeau `o e vavaa `o malie`ia hotau kakaí `i he`enau ngaahi to`ongá pea mo `enau takitaha folahaká. Ko e faivá foki `oku `i ai hono ngaahi tala pea ko e ngaahi haká `oku `i ai honau ngaahi fatunga mo honau ngaahi ta`ao, fakataha mo honau ngaahi `uhinga. `Oku a`u `eni ia `etau sangasangá ki he me`a ko e laku `a lofia pea kau fakataha atu ai mo e meimei `alu noa`ia. - `Ofa-ki-Tonga
Node is premium Premium content
Wednesday 15 February 2006
California, USA
'Oku fie 'oatu heni 'a e popoaki loto 'ofa mo'oni ki he ta'ahine Kuini 'o Tonga Halaevalu Mata'aho 'i he ngaahi matangi malohi 'oku angi mei he Tonga mo e hihifo. - S. Fonua
Node is premium Premium content
Wednesday 15 February 2006
Auckland, New Zealand
Kole mu'a Editor keke kataki fkmolemole kae tu'u atu mu'a 'a e ki'i tohi ni. Kou fkatumutumu he fanga ki'i kakai 'ikai 'ilo pe ko e ha'u mei fe pe na'e ako ife? Ko e fkanga ia ka 'Akilisi 'oku tahi kehe atu. Mosese Fineanganofo
Node is premium Premium content
Friday 10 February 2006
California, USA
Ko e toki ongo fakamamahi kuo a`utaki mai fekau`aki pea mo e `eiki n_pele ma`u tofi`a tukufakaholo ko Veikuné, `i hono to`o `a hono hingoá pea paki mo hono ngaahi faka`ilongá `o mole ai `a hono fatongia ko e Sea `o e Fale Aleá. -`Ofa-ki-Tonga
Node is premium Premium content
Sunday 5 February 2006
California, USA
`Oku faka`au tama ke takataka nenefu `etau samená he ngaahi me`a `oku hokó pea mo e ngaahi lafo ave loloa `oku ma`alifekina mai mei he kau `atama`ia mei mulí. =`Ofa-ki-Tonga
Node is premium Premium content
Saturday 4 February 2006
California, USA
Ko e ki'i fakalavelave atu pe 'ena ki he talanga 'oku fai ki he 'etau fakalelei fonua. - Siosaia Moimoiangaha.
Node is premium Premium content
Friday 3 February 2006
Auckland, New Zealand
`Oku `asi mai he uike ni `i he fakamatala `a e Tu'i Pelehake mo Dr Sitiveni Halapua he kupenga vahaope `a e Matangi Tonga `oku kei ta'emahino pe `a e anga hono fakanofonofo e kau memipa mo e fakalele `a e Komiti Talanoa-talanga ko ia `oku ne fakafofonga'i e Tu'i, Falealea mo e Kakai, `i he `uhinga tefito `oku na kei faka'ape pe ki he tu'unga `o `Akilisi Pohiva mo Clive Edwards mo `ena kau kakato ki he Komiti ni `o `ikai tali ke mahino lelei `a e mo'oni. - Siosiua F. P. Tofua‘ipangai
Node is premium Premium content
Thursday 2 February 2006
Sydney, Australia
Ko e komiti na'e fakamafai 'e he Fale Alea hono fokotu'u "Komiti Faka-Fonua ki he Fakalelei Faka-Politikale" ka 'oku 'ikai ko e "Komiti Faka-Politikale ki hono Fakalelei 'o e Fonua". Ka 'ikai ke mahino e poini ko eni ki he'etau kau Politiki, te tau toe foki mai pe ki he Felekeu na'a tau kamata mei ai. Ko e lea FAKA-FONUA mo e FAKA-POLITIKALE tena kehekehe lahi 'i hono fakasino 'oha Komiti ke fataki ha kaveinga ngaue. Ko e komiti kuo tau fakasino mai ko e Komiti Faka-Politikale, 'oku 'ikai koha Komiti Faka-Fonua. - ‘Inoke Fotu Hu‘akau
Node is premium Premium content
Saturday 21 January 2006
Long Beach, California, USA
Na‘e fuofua hu ki he Fale Alea Tonga ‘a Samiuela ‘Akilisi Pohiva ‘i he to‘u Fale Alea ‘o e 1984-1986 ‘a ia koe lava eni ‘a e ta‘u ‘e 21 ‘ene fai fatongia ma‘ae kakai. Ko kinautolu ne kaunga Fakafofonga mai mo ia `i he 1980 tupú kuo nau mavahe hono kotoa, pea lolotonga `a e 1990 tupú ki he 2000 na`e fetomokosi holo pe. - ‘Ofa ki Tonga
Node is premium Premium content

Pages