You are here

Results for Talanga 'i he lea faka-Tonga

Wednesday 23 August 2006
Ko e `uhinga lahi `oku `omai mei Oakland, ko e pehe tokua `oku makatu`unga `ene fokotu`u mei ha`ane ...“observe...” `a e fai fatongia ko ia `a e `Ofisi ko `eni. `Oku `ikai ha`ane lave mai pe ko e ha `a e ola ko ia `ene vakai (observation) ki he ngaahi fai fatongia ko `eni, kae hopo hangatonu pe ki he`ene aofangatuku malohi ko ia ke tapuni `a e `Ofisi. - ‘Ofa ki Tonga
Wednesday 23 August 2006
Canberra, Australia
Kou kole atu ki he tangata ni ke ne kataki fakamolemole ‘o lafo mai ‘i ha ‘isiu mei he ‘eku tohi keta talanga mo felafoaki ai, mo ta vahevahe ke ‘inasi ai e kau lau kupenga vahaope. - Siosiua Tofua‘ipangai
Tuesday 22 August 2006
USA
Ko e totonu foki 'o e fakahinohino ke fai 'i he founga ke 'oua tete toe fihia he founga 'oku fai e feinga ke fakalelei'i. Kuo toe tu'u hake e tangata fekumi 'a Lo'au' ia mo e fakatonutonu pea toe fai pe 'a e fo'i 'ulungaanga kuo ne fakaanga'i'. - Siosaia Moimoiangaha
Node is premium Premium content
Tuesday 22 August 2006
Ko e ngaahi felafoaki ‘oku fai he ngaahi pepa mo e mitia ki hotau fonua tupu ‘anga, pea kau atu ki ai e ngaahi pepa ‘a e ‘u fonua muli lahi tefito ki NZ mo ‘Aositelelia, ‘oku fu ‘u malie faufaua. He ‘oku nau hanga ‘o fakafotunga mai ‘a e tui mo e mahino ‘a e fakataau taha mo e fakatokolahi ki hotau hisitolia mo e ngaahi me ‘a ‘oku hoko totonu mo mo ‘oni, pea mo e ngaahi me ‘a hala mo ‘ikai mo ‘oni. - Siosiua Tofua‘ipangai
Sunday 20 August 2006
Nuku'alofa, Tonga
Na ‘e ‘i ai e lave ‘a e ‘Etita ‘o e Kele ‘a, Tavake Fusimalohi, ‘o ne fehu ‘ia pe ‘e anga fefee hano fuatautau ‘a e ngaue ‘a e Fale Alea he houa 16 mo e konga ‘i he vahenga ko e $700 he uike kae faingata ‘a ‘ia e tokolahi ‘a e fonua he ngaue houa ‘e 40 he uike ki he $100 pe. - Kite Tu‘akalau
Saturday 19 August 2006
Auckland, New Zealand
‘Oku lolotonga valau ‘a Fisi ‘i he ‘uhinga mo e founga ne kouna ‘aki ‘a Ratu Mara kene hifo mei hono tu ‘unga taki he fonua (Palesiteni). Ne u faka ‘amu ‘e lavelave mai e paluplau e ongo vaivai ki hono hanga ‘e Tonga ‘o tukuhifo hono Tu ‘i ‘Ofeina pea mo hono Hau. Na ‘e hoko ‘eni ‘i hono fakapuna kitu ‘a ‘e he PSA ‘a e tu ‘utu ‘uni ‘a ‘Ene ‘Afio ‘i he Fakataha Tokoni ke ‘omai ha ‘atita tau ‘ataina ke ne vakai ‘i ‘enau launga. ‘Io pea na ‘e silongo ‘akinautolu na ‘e tonu ke nau lea fakapalofita he taimi ko ‘eni. - Sailosi Finau
Friday 18 August 2006
Auckland, New Zealand
Neongo ‘a e kei taumama ‘o atu ‘a e Fili Fakafofonga hono hoko, hange kiate au kuo kamata ‘a e kemipeini ia ‘a Siosiua Fatani ‘i hono huke ‘o e ngaahi me ‘a ‘oku loto mamahi ai ‘ia ‘Uliti Uata. 'Oku ‘ikai ke u fie taukapo ‘i ‘a ‘Uliti he ‘oku ‘ikai kakato fau ‘a ‘etau ‘ilo ki he me ‘a na ‘e hoko. Ka ‘oku ou fie lave ki he fa ‘ahinga ‘oku nau vilitaki ke ‘oua ‘e fakahu ki Falealea ha kakai pisinisi. - Sefita Hao‘uli
Friday 18 August 2006
Tutu'ila, Manu'a, Amerika Samoa
Taumaia na'e lava 'e he tu'unga fakasiokalafi 'o e mamani ke halatu'uatu ha'amau failotu mo e kau faifekau 'o e ngaahi potu siasi kotoa mei he Tu'asivitasi pea mo e Tele'a ko Malaeimi. - Tongan Community Amerika Samoa
Node is premium Premium content
Friday 18 August 2006
Australia
'Oku ou kole ke u hufanga he talamalu 'o e fonua kae hao atu 'a e ki'i popoaki talamonu mo e lotu ko'eni ki he Pani 'a e 'Otua ko 'ene 'Afio ko Taufa'ahau Tupou IV ko e Tu'i Totonu 'o e 'Otu Tonga. -Molumalu 'o Ha'angata
Node is premium Premium content
Friday 18 August 2006
Long Beach, California, USA
`Oku ongo faka`ulia ki he motu`a tu`a ni `a e fakahoko mai ko ia `a e popoaki ki he fonua na`e fai `e he Palemi`a `o Tonga, Dr Feleti Sevele, fekau`aki mo e pupuluhi `a `Ene `Afio, Taufa`ahau Tupou IV, ko e Hau mo e Tu`i `o e `Otu Tonga. - ‘Ofa ki Tonga
Node is premium Premium content
Friday 18 August 2006
Ko e me'a koia ko hono "lavaki'i 'e he Fakafofonga Fale Alea, 'Uliti Uata, 'a e kakai 'o Tonga, tautaute-fito ki hono kainga, Kainga 'o Ha'apai, na'a nau fili ia ke hoko ko honau Fakafofonga 'i he Fale Alea. - Siosaia Fatani
Node is premium Premium content
Thursday 17 August 2006
Nuku'alofa, Tonga
Kuo lahi 'etau sio kihe ngaahi fetukuaki he fonua kae ngalo ha sio ki ha hoko mai ha Tsunami 'o tau fetaulaki moia. Sai a 'Eua ia mo Vava'u he ko e fonua ma'olunga ka ko e hoko mai ki Tongatapu mo Ha'apai mahalo ko e puli ia he moana. - Lapulito
Node is premium Premium content
Tuesday 15 August 2006
USA
Ko e ki'i tanaki ki he fakakaukau ko'eni ko e ta'u eni 'e tolungofulu 'a e 'ave 'o e kau 'atamai'ia 'i he ngaahi sikolasipi ke ako pea foki mai 'o tafi e lalo fala'. Ko hono maumau ne nau 'alu kinautolu 'o ako 'o poto pea kuo nau foki mai 'o heka sea pe pea 'ikai toe manatu'i e fatongia na'e 'alu ai ke foki mai 'o 'uluaki tafi e 'uli he faliki pea toki heka ki he sea'. - Siosaia Moimoiangaha
Tuesday 15 August 2006
Auckland, New Zealand
Ko e loloa mo e lahi ange’a e felingi’aki ’a Fisi’iahi mo Kava ko’ene mahino mai ia’a e laulaui ta’u’a hono ngaue fakavalevale’aki’a e ivi’o e fonua’e kinautolu na’a nau tangutu he nofo’anga’o hotau kau taki. - Sefita Hao‘uli
Monday 14 August 2006
New South Wales,Australia
Te’eki ke u tali atu ‘a e ongo fehu’i mahu’inga na’a ke fakahoko mai Sione, ‘oku ou faka’amu pe ke u fakaha atu ‘oku ‘ikai mo’oni e taukave ‘a e Pule’anga felave’i mo e polokalama fakalelei vahenga ‘a e Pule’anga 2005. ‘A ia ko e pehe ko e "palani ke hiki fakapotungaue hili hano fakapapau’i ‘o ha patiseti ki he hiki ‘a e potungaue takitaha pea na’e kamata mei he hiki vahenga ‘a e Hou’eiki Minisita" ‘o hange koia ne fai ki ai e lave kimu’a. - Tofavaha
Saturday 12 August 2006
Pago Pago, Ha'amoa 'Amelika
Ko ho’omou me’a ma’u ‘ena ko e o mai ‘o vili ke palu e kumete pea mou hola kae si’i tuenoa e kau Vaivai. Mahalo ‘oku mou pe he ko kimoutolu pe kuo fo’i he fakatangata. - Sione Lousiale Kava
Saturday 12 August 2006
Tonga
'Oku 'i ia e hoha'a he lau hifo 'oku 'i ai e va 'oku 'asi mai mei he kau faiongoongo neongo ko e pepa pe 'e taha 'oku ta holo. Kuo tu'o fiha eni e ta 'a e Kele'a ki he Taimi 'o Tonga 'o pehe tokua kuo ne he mei he kaveinga 'o liliu. Ne 'asi mai e 'Etita pule 'o e Taimi 'o talamai 'oku nau kei tui ki he liliu ka 'oku totonu ke mamalie mo fakapotopoto. - Pola Loiti
Friday 11 August 2006
Long Beach, California, USA
Kuo holoki `a e ngaue `a e Fale mei he `aho `e 4 ki he `aho pe `e 3, kae kake hake `a e lahi `o e houa `oku fai ai `a e feme`a`aki `a e kau memipa `i he haafe houa (miniti 30) ki he uike. Malo `a e `ofa fonua he ko e toki fu`u fai feilaulau kafakafa `oku mou fai (Tuku ho`omou fakatupu lea!) - ‘Ofa ki Tonga
Thursday 10 August 2006
Auckland, New Zealand
Kapau ‘oku tonu ‘a e lipooti mei Tonga ko hono fakanounou ‘a e ngaue ‘a e kau fakafofonga Fale Alea koe ‘uhi ke tukuange ha faingamalie ki he kau Minista ke lava honau fatongia pea ko ‘ene mahino ia ko e fakanounou ‘o e houa ngaue ‘oku ‘ikai ko hono fakasi ‘isi ‘i ‘o ‘enau ngaue ka ko hono tali ‘a e kole mei he Kapineti. - Sefita Hao‘uli
Thursday 10 August 2006
Me ‘a faka ‘ulia ko e anga ‘etau ngaue ma ‘ae ki ‘i fonua masiva ‘o Tupou. ‘Oku lahi e fehanuaki he vahenga ‘ene ta ‘efakafiemalie, ka ‘oku tau fai e ngaahi to ‘onga ‘oku ‘ikai ha mai ‘oku tau teitei tokanga ki hono langa hotau fonua. Kuo tau lau mo fa ‘a fokotu ‘u ha ngaahi founga kehekehe ke malu ‘i ai si ‘otau fonua ‘o hange tokua ‘oku tau ‘ofa ‘i si ‘otau motu. - Monty Sitake

Pages