Skip to main content

You are here

Talanga 'i he lea faka-Tonga

'Ai 'a e 'uhinga ke mamafa mo masila

'Etita,

`Oku te tangane`ia `i he fu`u ta`emingao pehee fau `a e tohi `a e fefine ko Vikatolia Tau`ataina (Concerned Citizen of Tonga) `o Oakland, California pea mo Vili Piutau `o Canberra, Australia.

Ko e `uhinga lahi `oku `omai mei Oakland, ko e pehe tokua `oku makatu`unga `ene fokotu`u mei ha`ane ...“observe...” `a e fai fatongia ko ia `a e `Ofisi ko `eni. `Oku `ikai ha`ane lave mai pe ko e ha `a e ola ko ia `ene vakai (observation) ki he ngaahi fai fatongia ko `eni, kae hopo hangatonu pe ki he`ene aofangatuku malohi ko ia ke tapuni `a e `Ofisi.

Ko e ngaahi `ofisi fakatipilometika pehe ni `oku `i ai ma`u pe honau ngaahi `uhinga mo `enau kaveinga ngaue pea `i ai foki mo `enau ngaahi fakamatala fakata`u `oku `ave ia ki he `ulu `enau potungaue `i he Pule`anga Tonga `a ia ko e `Eiki Minisita ki Muli. Ko e lipooti fakata`u ko `eni `oku fakahu fakata`u ia `e he Minisita ki he Fale Alea. Kapau `oku ke fiema`u `a e fakaikiiki `a e fai fatongia `o e `Ofisi pea ke tohi ki he Konisela pe ko ha`o tohi hangatonu ki he Minisita ki Muli.

Kuo hopo mai leva `a Vili Piutau ia mei he kolomu`a `o `Aositelelia `o `oho mai (hufanga he fakatapu) he fu`u saliote maumau `o lau ia ki he mala`e vakapuna `o Lifuka fakataha mo hano fakama`a `a Nuku`alofa. Mahalo na`a `oku totonu ke ki`i afe ofi atu `a Piutau ia kia Siosiua Lafitani he `oku na nofo fakatou`osi `i Canberra ke fai ki ai `e Tofua`ipangai `a e fakahinohino ko ia na`a ne toki fai mai ki he ngaahi tohi ki he Matangi Tonga.

Ko Vikatolia Tau`ataina `oku nofo `i Oakland `a ia `oku tu`u ia `i he kauvai `e taha mei San Francisco `oku tu`u ai `a e `Ofisi `o e Konisela, pea `oku ou manavasi`i na`a ko e ki`i me`a fakafo`ituitui `eni ia `oku mamahi ai `a e fefine ni he Konisela Seniale pe ko e Konisela kuo fai ai `a e fu`u fokotu`u tu`unga`a pehee ko `eni.

Kapau mu`a `oku tau tohi ki he `Etita `o fai ha fakaanga (criticism) pea fai ha fakaanga `oku tu`unga ai ha langalanga hotau fonua (constructive). Kapau `oku fai ha fokotu`u hange ko `eni, pea `ai `a e ngaahi `uhinga ke pau pea mamafa mo masila `a e `uhinga. Mou `ofa `o tuku `a e fie nifoloa kae `osi ange ia `oku fai atu `a e vakai fakalelei ia `oku `ikai si`amou nifo, ko e fu`u te`enifo pe `oku tekeutua mai!

`Oku ou manavasi`i na`a fonu veve `a e ngalu`ope pea mole lahi `a e faingamalie `i he paenga ni ke fai ai `a e ngaahi taalanga `oku `uhinga mo `aonga.

`Ofa atu

`Ofa-ki-Tonga

ofakitonga [at] comcast [dot] net