You are here

Talanga 'i he lea faka-Tonga

Tala ho mamahi 'i he lea faka-Tonga

USA

'Etita,

Kataki pe mu'a kau ki'i kau atu he fie tokoni ki he talavou ko Siosaia Fatani mo e fiema'u kuo ne tuku mai ke fai atu ki ai ha tokoni'. 'Oku ou faka'amu pe 'e 'aonga atu kae lava kene ma'u ha fiemalie mei he loto mamahi kuo ne tuku lotoa he ngaahi mahina lahi, he 'oku 'ikai uesia ha taha 'i he faingata'a ko 'eni' koia pe.

Ko e pisinisi 'oe ngaahi Kautaha Vakapuna (Airlines) 'oku 'i ai 'enau tu'ungalea 'oku pehe "Rules Are Subject To Change) ko e tu'utu'uni (Lao) 'e malava peke liliu". Ko e totongi 'oe ngaahi sea 'of vakapuna 'oku vahevahe ia ki he ngaahi (Zone) kalasi 'a ia 'oku ngaue'aki 'a ngaahi mata'itohi ko e F, Y, B, M, H, Q, W, T. ko e ngaahi kalasi ko 'eni pe ko e "ZONE" 'oku fakamahu'inga ia 'o fakatatau moe taimi 'oku fakatau ai e tikite'. Ko e F 'a ia ko e kalasi 'uluaki (first class) 'oku ta'ofi pe ho sea pea ke toki totongi pe 'i he 'aho 'oe folau', 'oku pehe pe foki moe kalasi Y. Ko e ngaahi kalasi M,H, 'oku fiema'u ia ke totongi he 'aho 'e fitu (7) mei he 'aho folau'. Ko e kalasi Q 'oku fiema'u ia ke totongi he 'aho 'e taha fa (14) kimu'a he 'aho folau'. Ko e W pe T 'oku fiema'u ia ke totongi kimu'a he 'aho 'e uataha ( 21) pe toe lahi ange. Ko e ngaahi vahevahe ko 'eni ko e vave ange ho'o totongi ho'o tikite kimu'a he 'aho folau' ko e ma'ama'a 'ange ia ho'o tikite.

Change of Departure Date (Liliu pe fetongi 'oe 'aho folau').

Ko e taimi pe 'e fai ai ha liliu 'oe (departure date) 'aho folau, 'e

ngaue'aki (apply) leva e tu'utu'uni pe (rules) 'oe mahu'inga 'oe tikite 'oku ke pukepuke. Kapau na'e ma'u ha tikite T 'a ia koe tikite ma'ama'a taha ia pea ke liliu keke toe folau ha 'aho fo'ou teke totongi leva e mahu'inga 'oe tikite Y pe ko e tikite 'i he ngaahi sea 'oku kei 'ava' 'a ia ko e 'aho 'e 6 pe toe si'isi'i ange mei he 'aho folau. Ko e me'a foki ke mahino kapau 'oku ke liliu ki ha 'aho 'amui ange neongo 'a e 'aho 'e 14 pe 21, kapau kuo 'osi e fa'ahinga tikite koia' teke totongi pe 'a e sea mo hono mahu'inga he koia pe 'oku kei ava'. Ko e US$75.00 'oku ke lave ki ai', kapau 'oku kei ava pe 'a e fa'ahinga kalasi na'e fakatau ai ho'o tikite' teke totongi pe 'a e tautea (penalty) 'o ho'o liliu e taimi mo e 'aho folau'. 'Oku ou tui pe 'oku 'i ai 'a e toonounou 'a e kau Fakafofonga Vaka 'i hono fakamatala ki he kainga 'a e ngaahi tu'utu'uni moe lao 'oku ngaue'aki 'e he ngaahi Kautaha Vakapuna 'oku nau fakatau tikite ki ai'.Ko e fie tokoni pe 'eni ki he talavou ko Siosaia Fatani, 'oku ou tui pe na'e 'ikai fai ha femahino'aki mo e tokotaha ngaue na'a ne fakaha atu e mahu'inga ke fetongi ho'o 'aho folau (change departure date). 'Oku ou tui lahi 'oku 'ikai ke uesia pe maumau 'e 'imisi 'o Tonga he ko e ki'i maumau fakalotofale pe 'eni ia (ta'e femahino'aki pe).

An Expensive Name Change (Mamafa e liliu 'o e Hingoa').

'Oku faka'ofo'ofa 'aupito e fehu'i ko 'eni, ko e me'a pe ke mahino kia

Fatani' ko e pa'anga 'e T$200.00 ko e US$100.00 'a ia 'oku fu'u ma'ama'a

'aupito. Ko e liliu hingoa 'i 'Amelika 'oku mamafa ange ia he US$100.00 pea

'oku toe tuai ange hono feinga'i' he kuopau ke fai hono liliu mei he

Fakamaau'anga' pea 'oku fakafuofua ki he mahina 'e 3 (90 days) pe toe lahi ange.

Ko e founga ma'ama'a mo tuai 'a e fai pe 'e kita 'a e fakafonu 'o e foomu mohono fakahu ki he tafa'aki 'oku nau ngaue ki he tohita'u'. 'Oku 'ikai ke u tui 'oku 'i ai ha palopalema 'i he me'a na'e fai 'e he finemui ko 'eni. Ko 'eku fanongo ki ho'o loto fehu'i ki he founga na'e ngaue'aki 'e he finemui ko 'eni'i he 'ene fie tokoni ki ho'o fiema'u' ko e me'a pe ia 'oku fai 'e he fonua kotoa mo e ngaahi kautaha kotoa. 'Oku 'i ai 'a e taimi lahi 'oku fai 'e he kautaha 'a e ngaue pea ma'ama'a kae fai 'e he kautaha kehe 'a e ngaue tatau pe kae toe mamafa ange ia. Ko e natula pe ia 'oe ngaahi pisinisi mo 'enau ngaahi tu'utu'uni (rules) 'o fakatatau moe founga 'o 'enau ngaue. Ko e fakahinohino na'e fai atu 'e ki'i fefine ngaue 'oku ou tui na'e 'ikai ha'ane feinga ke kakaa, 'oku ou tui pe ko 'ene fie tokoni. 'Oku 'i ai 'a e ku Loea mo honau ngaahi 'ofisi 'ihe feitu'u na'ake 'alu ki ai pea ko 'enau totongi kae fai fakavavevave 'a e ngaahi feinga pehe ni 'oku fa'a mamafa ange ia. 'Oku 'ikai keu tui 'oku maumau e 'imisi (fotunga) 'o Tonga 'i he founga ko 'eni kuo ke fakamatala ki ai'

The Case of the DVDs.

Fatani, 'Oku ha 'i ho'o fakamatala ko ho'o fo'i DVD 'e fa (4) na'ake fiema'u' pea na'e T$155.00 'a ia ko e US$77.00 ki he fo'i DVD 'e 4 pe koe US$19.00 ki he fo'i DVD. 'Oku ou kole fakamolemole atu pe Fatani ka 'oku totonu pe keke tui tatau mo au 'i he 'ilo pau 'oku fu'u ma'ama'a 'aupito e mahu'inga ko 'eni' 'o fakatatau moe ngaahi 'i 'Imisi 'oe Me'afaka'eiki 'o hange ko ho'o lave'. 'Oku ou tui pe he'ikai toe liliu 'e taha ho'o fakakaukau 'o hange ko ho'o lave' "I WILL STAND MY GROUND". 'Oku ou tui pe ne ki'i matavalea (feto'oaki) 'a e tokotaha na'ane fakaha atu 'a e mahu'inga ko 'eni' oku ha 'i 'olunga'. Ko e T$280.00 ki he DVD 'e 4 ko e US$140.00 pe ko e US$35.00 ki he fo'i DVD, 'oku ou tui 'e mahino pe kia KOE ko e mahu'inga totonu pe 'eni 'oe fa'ahinga DVD ko 'eni he 'oku 'ikai koha DVD 'oe fili missi 'a e kau Leiti' (fakafafine') ka ko e 'Imisi 'oe Pilinisi moe Pilinisesi.

'Oku ou kole fakamolemole atu pe ke 'oua mu'a teke pehe kuo kovi hotau ki'i

fonua 'ofa'anga he 'oku fehalaaki pe mo e ngaahi fonua 'oku nau tala 'enau

sivilaise ma'olunga hange ko 'Amelika. Kapau 'oku ke 'ofa mo'oni 'i hotau ki'i fonua 'o hange ko ho'o fakamatala', 'oku ou kole atu ke 'oua mu'a 'e veteki he 'initaneti' e ngaahi launga pehe ni he 'oku lau ai e kau muli 'oku nau fie 'ahia hotau ki'i fonua. Manatu'i ma'u pe ko 'etau tala pe 'a e kovi hotau ki'i fonua 'oku tau tukuhifo leva 'e potungaue Taki Mamata. 'Oku totonu ke 'oua te tau fakae'a ki mamani tokua 'oku anga faka-paapeliane hotau ki'i fonua. Ko e 'uhinga ia 'oku 'ikai ke u fu'u manako 'i he talanoa 'i e lea fakapapaalangi 'i he taimi 'oku ou fakaanga'i ai a Tonga he 'oku 'ikai ke u loto ke 'ilo ki ai e kakai muli 'oku 'ikai ha'anau totonu ke nau 'ilo ki he 'etau me'a faka-lotofale.

Malo e fanongo mai pea 'ofa atu ki he kau felafoaki kotoa pe mei he vahaope'.

Siosaia Moimoiangaha

LAX [dot] RAC [dot] Room [at] AlaskaAir [dot] com