You are here

Results for Talanga 'i he lea faka-Tonga

Saturday 11 August 2007
UK
'E 'ikai ke tau toe lau ha kovi 'i he kuo hili he koeni kuo fili e timi pea mo e kau officials. Ko 'etau tokoni ki he toenga atu koeni ki he World cup. 'Oku ou kole ke 'oua 'e taku ko e fiepoto pe ko e siolalo ka ko e 'ofa pe mo e poupou. 'Oku ou fakamalo lahi 'aupito kia Tevita Vaikona 'i he fakamatala mahino, akonaki mo e fale'i lelei 'o fekauaki pea mo e 'akapulu pea 'oku 'ikai ke u 'ohovale ai he ko e taha ia 'i he leleitaha 'i he fonua ni 'i he mo'ui fakalukufua. - Tevita Twickenham
Tuesday 17 July 2007
USA
'Oku malie fau e vahevahe fakakaukau kuo tuku mai he ngaahi loki talanoa' 'o felave'i mo e Miss Galaxy. Kuo tuku mai ki tu'a e ngaahi 'uhinga 'o hono fakangofua ke ngaue'aki' tokua he 'oku ma'u e pa'anga 'a e fonua 'i he fefolau'aki 'a e kau folau 'eve'eva mei muli'. - Joshua Moimoiangaha
Friday 22 June 2007
Fiji
Fakamolemole pe kae tu'u atu 'a e ki'i fakamalo tu'a mo eni ki he Faiako, Pule moe kotoa e timi 'akapulu 'Ikale Tahi he tau malie na'a mou fai 'i Fisi ni 'o mau fiefia ai. - Leonaitasi Taukafa
Monday 18 June 2007
Melbourne, Australia
Fakamolemole mu'a kae fokotu'u atu mu'a 'i ho'o pepa 'a e ki'i fie tokoni ko'eni ki he kau feinga liliu fakapolitikale 'oku lolotonga fakahoko 'i hotau ki'i fonua. 'Oku ou fie talanoa atu ki he ma'u'anga mo e 'elito 'o e tokateline koia 'oku 'iloa ko e Temokalati. - Sunia Finaulahi
Friday 15 June 2007
Pago Pago, American Samoa
'Oku ou kei nofo pe mo fifili pe ko e fa'ahinga 'atamai fe mo e kakai fe ne a'u 'enau to lalo fakasosiale ki hono tutu 'o Nuku'alofa. Kuo 'osi hono 'analaiso e palopalemani 'e he kau 'atamai'ia 'o taku ko e mahaki pe ko e te'ia fakatevolo. Kau fakakaukau lahi ke u foki ki ono'aho 'o vakai'i na'a 'oku 'i ai ha 'uhinga 'oku toi mei 'aneafi ne to lalo pe hai e 'Otumotu Anga'ofa. - Sione Lousiale Kava
Sunday 10 June 2007
'Okalani, Nu'usila
Lolotonga ko ia hono fakamaau'i 'o kinautolu ne nau kaunga ki he feinga liukava 'o e ta'u kuo'osi 'i Nuku'alofa 'oku ou faka'amu ke tau vakai ange ki he ki'i fo'i sio fakakautau mo fakapolitikale ko 'eni ko e "hala tau he mate pe mo'ui" pe 'oku 'iloa fakapilitania ko e "line of march". - Kitekei‘aho Tu‘akalau
Thursday 24 May 2007
'Okalani, Nu'usila
'Oku 'ikai puli ia 'i ha taha 'a e feinga e kau mateaki 'o e Temokalati ke liliu hono fakalele 'o e fonua mei he pule fakatu'i ki he pule 'oku fai'aki e loto 'o e kakai. - Kitekei‘aho Tu‘akalau
Tuesday 8 May 2007
Neiafu, Vava'u,Tonga
Hufanga he ngaahi fakatapu kotoa pe 'oku faa ngaue'aki he ha'ofanga ni; kae faka'ataa mai ha ki'i faingamalie ke u lave ki he fakakaukau 'a ia kuo fai 'a e fakamatala ki ai 'a e toko taha mei Nu'usila. - Samiuela
Wednesday 18 April 2007
USA
Ka 'i ai ha faka'ilonga mahino (tekeutua) ke fakatokanga'i 'i ha vaha'a 'o ha sosaieti 'oku pule'i (pulepule'i) pea mo ha founga 'oku tau'ataina, 'e mahalo ko e faikehekehe 'i he vaha'a 'o e ongo fo'i lea 'e ua: Fakamalohi'i pea mo e fakaloto'i. - Siosaia Moimoiangaha
Monday 26 March 2007
Nuku'alofa, Tonga
Makatu'unga he lahi ngaahi fetu'utaki mai ki he Tau Malu'i Fonua 'a Tonga 'i he loto tailiili mo e hoha'a, hili 'enau fanongoa ki he ngaahi fakamanamana na'e fai 'e 'Akilisi Pohiva 'a ia 'oku 'asi he ngaahi ongoongo mei tu'apule'anga. 'Oku 'oatu ai heni he Tau Malu'i Fonua 'a Tonga 'a e fanongonongo ko 'eni mo e taumu'a ki he nonga moe ma'uma'uluta 'a e nofo 'a e fonua.
Node is premium Premium content
Friday 23 March 2007
Auckland, New Zealand
'Ihe nga'ahi uike kuo maliu atu ne toki fkpaasi ai 'e he pule'anga Nu'u Sila ha lao ke ne tapui fk'aufuli ai ha ala e matu'a 'o taa'i pe ki'i silafa nai hono fklea e taha 'a 'etau fanau. Malie lahi fau hono tipeiti'i mo hono talanga'i 'e he ngaahi letioo Nu'u Sila ni 'a e fo'i lao (bill) koeni. Lahi e too e fkmamafa ia pehe tokua ko e lahi e ngaahi matakali he 'otumotu Pasifiki 'oku hange eni ia ha fo'i 'ulunganga fkfonua ia pe ko e fo'i culture talu 'etau tupu. - Misi Letio
Friday 9 March 2007
Auckland, New Zealand
'Oku tala 'e he kau 'a Tonga he kakai sisino taha 'i mamani 'a e lahi atu 'a e me'akai he fonua pea mo 'etau fakamamafa makehe ki he me'atokoni. He ka morning tea foki e ngaahi konifelenisi pea 'oku pola foki ia! Ka ko e fakaloloma taha ko e to 'a e fakamamafa 'o e teuteu mo e 'ilo 'a e Tonga he lahi (ifo) kae 'ikai koe kualatii ('ilo). - Sailosi Finau
Friday 2 March 2007
UK
'Oku 'i ai 'eku hoha'a lahi 'i he tu'unga 'oku 'i ai 'etau komiti 'akapulu pea mo e tu'unga 'oku 'i ai 'etau teuteu ki he ipu 'a mamani 'a ia 'oku toe lau mahina pe. Ko e All Blacks eni ko e timi leleitaha 'a mamani he taimi ni kuo nau mei maau kinautolu pea kuo fakamalolo'i 'enau kau key players mei he super 14 ke nau teuteu ki he world cup ka oku tau kei mo'ua pe kitautolu he ke, taufehi'a, fili pone mo e filifilimanako. - Tevita Twickenham
Friday 2 February 2007
Hala 'Alipate, Kolomotu'a,Nuku'alofa,Tonga
'Oku ou kole fakamolemole atu ki he kakai kotoa pe 'e ngali fakamatatu'a pe ngali ta'e taau nai 'a e 'uhinga 'a 'eku ki'i fakahoha'a ni ka 'oku ou tui 'oku 'i ai 'a e kakai Tonga toko lahi nofo muli te nau hanga 'o fakamo'oni'i 'a e me'a 'oku talanoa atu ki ai. - S. Tu‘iono Malupo
Monday 29 January 2007
Sydney, Australia
‘Oku ou tokanga’i ‘i he ngaahi lukuluku fakakaukau ‘oku fakahoko ‘i he vahaope ni ‘oku kei ta’emahino pe ‘a e anga ‘etau lau ki he tu’unga ‘o e Pule’anga ‘o Tonga. Ko e haa ‘a e tu’unga faka ‘Otua ‘o ha Pule’anga ‘o tatau pe pe ko e Pule’anga ‘Amelika pe ‘Aositeleelia pe Nu’u Sila pe ko e Pule’anga Kongo pe ko fee fua? ‘Oku ‘asi mei he ngaahi taalanga kuo fakahoko ha ongo mui’i maea fakakaukau ‘e ua ‘oku fai ai ‘a e fefuusiaki. Ko e ‘uluaki, ko ha ni’ihi ‘a ia ‘oku maatu’aki e’a ‘enau ta’efiemaalie ki he Pule’anga Tonga ‘o nau feinga ke fakae’a ‘a e kovi ‘a e Pule’anga. - Rev. Ma‘afu Palu
Monday 25 December 2006
Long Beach, California, USA
Kuo `osi laka hake `eni he mahina kakato `e taha hili `a e Tu`apulelulu Palakuu (tuku `aupito `a e Fakapo`uli ia) `o Tonga `a ia na`e toe fakafoki ai `a e fakalakalaka `o e fonua `aki ha ta`u nai `e 50 mo e fakaongoongo pe ko e ha koaa `a e Palani `a e Pule`anga ki hono toe fakaakeake `o e `Otumotu Anga`ofa. - Ofa ki Tonga
Node is premium Premium content
Thursday 21 December 2006
New Zealand
Kole mu‘a ke kau atu e ki‘i hoha'a ni he talanga 'oku fai. 'Oku kei fai e longoa'a he lipooti ne fa'u 'e he papalangi 'oku pehe na'a ne ngaue tau'ataina ki he'ene lipooti ki hono ta mo fakamamahi'i e ni'ihi ne tauhi popula. - Pola Loiti
Node is premium Premium content
Thursday 21 December 2006
Tonga
Kou faka‘apa‘apa mo kole'i he faingamalie ko'eni ke tu'u atu mu'a 'o ho'o pepa 'ae ngaahi fakakaukau ni hei'ilo na'a 'aonga atu ki he kakai 'o e fonua. 'Oku 'i ai 'eku tui ta'e toe veiveiua, ko e palopalema’oku fehangahangai pea mo e fonua he ngaahi’aho ni ko e palopalema faka-laumalie. - 'Inoke Valu
Node is premium Premium content
Tuesday 19 December 2006
Sydney, Australia
Fakamalo atu he fakama'opo'opo ne fai 'e he kau ngaue ki he ngaahi me'a ne hoko 'o tau toki a'u ai ki he 16/11. Kataki pe kau ki'i lave atu ki ha ki'i me'a 'e tolu ne u kei talafili ai talu mei he ngaahi uike koia ki mu'a pea a'u mai ai pe ki he 16/11, 'a ia 'oku maau hono 'omai he kolomu koeni ho'o website. Ko e ngaahi taimi eni na'e lava ke 'omi 'e he tv tonga 'a e ngaahi 'ata mei he feme'a'aki 'a e Falealea. - Taasi Holiday
Node is premium Premium content
Tuesday 19 December 2006
Sydney, Australia
'Etita 'oku ou fakamalo atu 'i ho'o kolomu fakamuimui ko'eni 'i ho'o fakama'opo'opo e mahina 'e taha kimu'a 'i he 'aho 16 'o Novema. - Molumalu ‘o Ha‘angata
Node is premium Premium content

Pages