You are here

Talanga 'i he lea faka-Tonga

Ko e lotu ki he 'otua pe ko e pa'anga

Hala 'Alipate, Kolomotu'a,Nuku'alofa,Tonga

'Etita,

'Oku ou kole ke u hufanga he ngaahi fakatapu kotoa pe 'oku fa'a fai atu mei he pepa ni , ka 'oku ou kole ke fakahu atu mu'a 'a 'eku ki'i fehu'i mo 'eku ki'i poupou vaivai ni 'i he Matangi Tonga.

'Oku ou kole fakamolemole atu ki he kakai kotoa pe 'e ngali fakamatatu'a pe ngali ta'e taau nai 'a e 'uhinga 'a 'eku ki'i fakahoha'a ni ka 'oku ou tui 'oku 'i ai 'a e kakai Tonga toko lahi nofo muli te nau hanga 'o fakamo'oni'i 'a e me'a 'oku talanoa atu ki ai.

Ko 'eku fehu'i eni ki he kau taki 'o e ngaahi Siasi mo ha taha pe te ne lava ke ne tali mahino mai ki he 'eku ki'i fehu'i ma'olalo ni 'o tautautefito ki he Siasi SUTT.

Ko 'eku fehu'i 'oku makatu'unga ia 'i he lea 'a e tangata Palemia 'o Victoria Australia he ngaahi ta'u kuo hili ange, na'a ne pehe " i he ngaahi 'aho ni kuo hoko 'a e ngaahi fokotu'u Siasi ko e pisinisi lahi 'aupito ia 'i mamani , 'o 'ikai ke taumu'a ko e lotu ki he 'Otua, ka ko e kumi pa'anga."

Ko 'eku fehu'i pe 'oku totonu nai 'a e lea 'a e tangata Palemia ko eni pe 'ikai , he ko hono mo'oni 'ona ki he sio tonu 'a'aku, 'oku mo'oni 'aupito 'aupito ia 'o fakatata 'aki eni, kuo lahi 'aupito 'a e fanga ki'i Siasi kuo fokotu'u takai halo 'i he ngaahi feitu'u lahi 'i Australia, pea 'oku 'ikai te u 'ilo pe ko e kau fokotu'u Siasi ko 'enii ko 'enau feinga ongoongoa nai, pe ko 'enau feinga kumi pa'anga pe he ngaahi misinale etc.

Ko e founga 'oku fai 'aki 'a hono fakalele 'a e fanga ki'i Siasi fo'ou ko eni , 'oku 'ikai ke fu'u mama'o ia mei he pau'u lotu 'o hange ko eni, 'i he 'ilo 'a'aku he'eku tupu hake he Loto Kolisi Lotu , mo hono ako'i kimautolu 'ehe Pule Ako ki he lau Tohitapu, pea lotu fehu'i , pea ako ako malanga he ta'u 'e fiha, pea te malanga ka e sivi kita. mei he kamata ki he malanga hoko, 'oku 'osi ha ngaahi ta'u lahi ka 'i he ngaahi 'aho ni, kuo kehe kehe is kuonga , ku ou 'osi sio tonu hoku mata ki he kamata pe fokotu'u 'a e fanga ki'i Siasi fo'ou fakataha mo e kau malanga, fakamolemole kau taki 'o e Siasi 'o talamai ange na'a 'oku hala ko aa 'a 'eku ma'u, ko 'etau foko tu'u Siasi ko e kehe pe ke fokotu'u mo fakatamulu 'a e ngaue 'a e 'Otua, pe 'oku 'ikai ko aa ke tau to e taumu'a fokotu'u Siasi ki tautolu ko e lotu ki he 'Otua, kae mo'oni 'a e lau ia 'a e Palemia 'o Victoria, ko 'etau taumu'a pisinisi mo feinga pa'anga pe he ngaahi misinale etc. 'oku ou tui 'oku 'ikai ko au pe ku ou sio tonu he me'a ko eni, ka 'oku tokolahi 'aupito 'a e kakai kuo nau fakamo'oni'i 'a 'eku ki'i poupou vaivai ni .

Malo

Faka'apa'apa atu

S. Tu'iono Malupo

islandtemp [at] hotmail [dot] com