You are here

Talanga 'i he lea faka-Tonga

Tuku 'a e ma loi

USA

'Etita,

re: "Big salary increase becomes an embarrassment for elected members."

Na'a mo e 'atamai vaivai' (alonga') 'e maa he fo'i tupe ko'eni ne hoko' (hiki vahenga 'a e kau fakafofonga') lolotonga e fe'amokakai 'a e fonua, kuo fai 'enau fakapoto ke hiki 60% honau vahenga'. Ko e me'a ia ko 'eni' 'oku 'i ai 'a e totonu 'a e kakai ki hono alea'i he 'oku hange 'a e fo'i founga ko'eni' hano fakapuulou'i ha puaka kae fakapoongi' (hufanga he fakatapu') pea kapau 'e 'ikai fakatokanga'i pea tamate'i ai pe, hmmmmmm!!

Kuo ha mai he Taimi Tonga, "Kuo tu'utu'uni 'a e Fakamaau'anga Lahi 'oku mo'ua 'a e kautaha 'a 'Uliti Uata, Walter Trading Company Ltd, ki he Poate Taulanga', ko e pa'anga 'e $85,382.53. 'E anga fefe hano fakafofonga'i 'e ha taha e kakai 'o e fonua' kapau 'oku mo'ua lahi pehe ki he fonua? 'Oku 'ikai toe kehe kehe 'a e fehu'i ko 'eni' moia 'oku ha atu 'i 'olunga' 'a e ta'e mingao 'a e kakai (fakafofonga) ko'eni 'oku nau tu'uaki 'enau ngaue ma'ae kakai ka 'i he taimi tatau pe 'oku nau fa'ifa'iteliha he pa'anga 'oku fe'inga'i ke langa hake 'aki e pule'anga'.

'Oku toe fehu'ia foki mo e fakakau e kau fakafofonga koia 'oku nau tali hopo ko e tukuaki'i kihe hia ka 'i he taimi tatau pe 'oku fakafatongia kinautolu 'i he komiti 'oku tuku ki ai e falala tokua te nau tokoni ki he fakalelei fonua'. 'Oku 'i ai 'a e manavasi'i lahi 'i he ngaahi founga ko 'eni 'oku ngaue'aki e feinga fakalelei fonua' he 'oku 'ikai ke tatau e me'a 'oku lea 'aki mo e me'a 'oku ngaue ki aii' ('Ikai tatau e ngutu mo e tuhu").

Kataki pe mu'a e kau lafolafo kae fai mai ha fakamaama he 'oku poopoo'uli pea fihi e fakakaukau' he ngaahi me'a 'oku hoko he lolotonga, kuo lahi e mo'ua' pea kuo toho 'a e vahenga kakato 'o e kau fakafofonga, hili koia' 'oku te'eki fai ha ngaue'. 'Oku fakalilifu 'a e hanga atu ki he palopalema ko'eni' he ko Tonga pe 'oku hoko ai 'e fa'ahinga to'onga ko'eni'. 'E anga fefe ha vahe 'aha taha 'oku te'eki ke ne ngaue'i e vahenga 'oku ne toho? hmmmmm!!

Malo e faka'auha fonua kau Fakafofonga!

Joshua Nehasi

Joshua [dot] Nehasi [at] AlaskaAir [dot] com