You are here

Talanga 'i he lea faka-Tonga

'Ai a ha fili Miss Fokisi

USA

'Etita,

Ko e tau'ataaina ka 'oku 'ikai ko e fa'ifa'iteliha

'Oku malie fau e vahevahe fakakaukau kuo tuku mai he ngaahi loki talanoa' 'o felave'i mo e Miss Galaxy. Kuo tuku mai ki tu'a e ngaahi 'uhinga 'o hono fakangofua ke ngaue'aki' tokua he 'oku ma'u e pa'anga 'a e fonua 'i he fefolau'aki 'a e kau folau 'eve'eva mei muli'.

'Oku ou tokanga kihe tau'ataaina 'a e kakai 'oku 'i ai 'enau louhi'i fanau 'oku tutupu hake 'i hotau ki'i fonua ke 'oua 'e uesia tupu pe 'i he 'uhinga tokua ko e me'a kotoa pe 'oku ne tohoaki'i ha pa'anga ki Tonga kiha fa'ahinga tokoni ko e me'a lelei ia.

'Oku hange tofu pe fo'i fakakaukau ko'eni' ko hano fakangofua e kaiha'a kapau ko e tokoni kiha famili pe ko hano fakangofua ke sai pe fakatau Maliuana mo Faito'o kona tapu he 'e ma'u ai e fu'u pa'anga lahi 'a e fonua pea 'e tokoni ki he ngaahi famili', pe ko hano fakangofua ke fai ha fakahaahaa Miss Fe'auaki (fokisi, lalekini) he ko e to'onga mo'ui 'a e fa'ahinga kakai koia' pea 'oku nau fiefia ai.

Kuo fai e teke ki he totonu 'a e tangata ka 'oku hange kuo tu'u pe ki'i tokosi'i mo 'enau 'uhinga mo totonu pea hange ia 'oku totonu ke tali 'e he 'aatakai fakalukufua. 'Oku totonu ke manatu'i ma'u pe 'e he ngaahi kulupu fakafo'i tuitui neongo 'enau ma'u 'a 'enau totonu ka he 'ikai ke fakangofua ai ke nau a'a a'a mai kinautolu he funga 'o e fu'u kakai 'o e fonua mo 'enau fanau he 'oku pelepelengesi e mo'ui fakafamili ki he fakalaka 'oha fonau.

'Ofa pe ke mahino atu

Joshua Moimoiangaha

siatahi [at] yahoo [dot] com