You are here

Talanga 'i he lea faka-Tonga

Faka'ulia hono tute 'a e 'ofa

Washington,USA

Editor,

Ne u ha'u kei si'i 'o nofo 'Amelika. Peau foki atu tu'o ua ki hotau ki'i motu, pea 'oku ou fo'ou'ia 'i he ngaahi me'a lahi.

'Oku ou fakatokanga'i 'oku mei molumalu ange 'emau tauhi hotau 'ulungaanga fakafonua 'i muli ni 'i Tonga. Ne u 'atu 'eku ki'i fanau ke nau sio ki he 'ulungaanga faka Tonga 'a ia 'oku ou feinga ke nau fai mo muimui ki ai. Ka na'aku fakatokanga'i ai 'a e mamafa 'a e koloa 'i Tonga. Pea u fifili he taimi lahi pe koeha nai kuo fu'u mamafa pehe ai 'a e koloa, ka 'oku 'ikai lahi ha ngaue 'i Tonga ke 'inasi ai e famili kotoa ke fakatau 'aki 'enau ngaahi fiema'u.

Ka ko e me'a lahi 'oku ou fie'ilo ki ai. Mahalo pe kuo fuoloa 'eku nofo muli pea 'ikai nai ke u fu'u a'usia 'a e anga mo e founga 'o e fklele 'o e Pule'anga Tonga, ka 'oku ou fie'ilo ki he me'a 'e taha:

Mau nofo 'i muli, 'oku totongi e me'a kotoa. Ka 'i he taimi tatau, 'oku 'ikai ngalo homau ngaahi tokoua, tuonga'ane, tamai mo e fa'e 'oku 'i Tonga. Pea mau feinga ke tatanaki 'o 'atu ha ki'i puha me'akai, vala, etc ke vahevahe mo kinautolu. Ka 'oku ou ofo 'i he mamafa pehe fau 'a e totongi 'o e tute 'i Tonga. Pa'anga lahi kuo mole hono fakafonu atu e puha, 'ikai fai ha lau ki hono totongi hono 'atu. 'Osi ange, toe hili mo e tute, 'oku ou pehe 'oku fakavalevale. Taimi lahi, kuo lele hake 'a e 'ita 'o pehe ke tuku a e tokoni'i hotau kainga mo hotau ki'i motu. Ka 'oku 'ikai lava he 'oku ongo he na'ate tupu hake 'i Tonga pea 'oku 'ikai ngalo 'a hotau ki'i motu masiva. Kae hange nai 'oku toe hanga pe 'e he Tonga ia 'o tamate'i 'a e Tonga. Ko e totongi lahi pehe 'a e tute ko e malo e ma'u atu ha me'a ke tokoni atu ki he famili.

'Oku te sio atu, kapau 'e 'ikai ke mau tokoni atu ki Tonga na, ko e faka'ofa mo'oni 'a Tonga. Hange pe ko e lea 'a hotau Tu'i, 'oku malo mo e tokoni atu 'a e kainga 'i muli. Ka e hange nai ki he'eku ongo, 'oku polepole 'aki. Ke ne polepole ai 'oku ngali kovi Ko e to lalo e 'a e 'ekonomika 'a Tonga, 'oku depend ai e mo'ui 'a e tokolahi ki honau kainga 'i muli. Pea fai atu e tokoni, pea ko hono fakamalo mai e, ko 'emau toe totongi tute Fakavalevale 'aupito ia kiate au mo e ta'e'ofa lahi.

Tonu peke toe fai ha sio ki he me'a ni mo fai ha fakakaukau 'oku fakapotopoto. He 'oku 'atu 'a e container langa, 'oku mei lava aipe vahetolu ia 'e taha 'o e fale he pa'anga 'oku totongi 'aki e tute. Tonu ke tau fengaue'aki ki hono langa hake hotau motu. He 'oku mo'oni e lau 'a e Tangata mei 'Amelika Samoa, 'oku fu'u siokita 'aupito hotau ngaahi tokoua 'i he falealea 'oku nau kai 'etau mo'ui kae 'ikai fai honau fatongia.

Kataki ka 'i ai ha lea 'oku 'ikai fe'unga pea fk-molemole'i ange au. Mo'oni e ki'i Kananga 'oku pehe, "Lahi pe takamuli!" heheheeee!

Malo,

Tangi mei Washington, 'Amelika.

makuetav [at] builders-hardware [dot] com