You are here

Talanga 'i he lea faka-Tonga

Tuku a hono ta e fanau

Auckland, New Zealand

'Etita,

'Ihe nga'ahi uike kuo maliu atu ne toki fkpaasi ai 'e he pule'anga Nu'u Sila ha lao ke ne tapui fk'aufuli ai ha ala e matu'a 'o taa'i pe ki'i silafa nai hono fklea e taha 'a 'etau fanau. Malie lahi fau hono tipeiti'i mo hono talanga'i 'e he ngaahi letioo Nu'u Sila ni 'a e fo'i lao (bill) koeni. Lahi e too e fkmamafa ia pehe tokua ko e lahi e ngaahi matakali he 'otumotu Pasifiki 'oku hange eni ia ha fo'i 'ulunganga fkfonua ia pe ko e fo'i culture talu 'etau tupu.

Ko e fo'i ma'u hala lahi faufaua 'eni hono feinga'i ke tau unga ki ai 'o pehe tokua ke hili pe uipi kihe tu'a e vale pea ko e me'a pe ia e poto ai e fanau Pasifiki. 'I he taimi tatau kuo sio pe fanau he kee mo e taa 'i 'api he'enau kei si'i pea te nau tupu aipe o fai pehe he'e nau fu'u lahi. Pea ko e lahi ko ee hono taa e fanau pea kuo ongo noa leva ee taa ia pea 'alu pe taimi mo e lalahi ee taa pea toe 'a'asili ai pe mo e leangata'a ia e to'utupu.

'I he fktotolo ne fai ki he kakai kuo fkhuu pilisone ko e taa mali, 'oku taki heni e kakai mei he 'otu motu Pasifiki kau ai a Tonga ni. 'Oku toki ma'u tokua hake ia kimui ko e lahi hono taa e fanau pea ngofua hono taa tae toe ufi e fanau ia he Pasifiki. 'Alu hake aipe e fanau ia o muimui kihe me' a 'a e maatua na'e fai. Pea 'i he'ene pehee ilifia leva e ki'i tamasii ki he matua 'i 'api koe lahi e taa. Tafoki hake nautolu ia o fk'apa'apa'i mo fai talangofua ki he kakai kehe pea ko e ikuanga ko e 'alu aipe e ki'i tamasi'i ia koeni o haua kae tuku e ako ia na'e talu hono pupuhi mei he'ene kei si'i. 'Ikai fai ha lau ia ki he ngaahi 'api kuo 'ikai kekei lava 'o totongi e ako pea iku aipe e ki'i tamasii ia koeni ki he vahe penefiti, kaekehe koe foi tafaaki kehe ia.

Kuo taimi pe ke tau fkngaloku 'a e ngahi foi afo mo e tukufakaholo koia, he ko e fo'i usu pe ia pea 'e houtamaki aipe e fanau ia he feitu'u kotoa, 'i 'apiako pe ha fa'ahinga feitu'u pe. Ko u poupou lahi 'aupito ki he fkkaukau koeni 'a e pule'anga ki he fo'i lao koeni he kuo lahi 'aupito e fkkina hotau matakali he fonua tauataaina koeni ko Nu'u Sila.

Malo

Misi Letio

jletio [at] yahoo [dot] com