You are here

Results for Talanga 'i he lea faka-Tonga

Sunday 22 June 2008
Melipoane, 'Aositelelia
'Oku ou fie fakamatala atu ki he 'aho mahu'inga taha ki he fa'ahinga kakai pe kalasi 'oku 'iloa he Kingdom of Tonga ko e Ha'a Me'avale pe ko e Kainanga e fonua. Tokua 'oku pehe 'e he ni'ihi na'a nau fuofua tohi hotau hisitolia na'e kamata mei he 950 T.S 'a hono nofo'i 'e hotau matakali 'a e ngaahi 'otu motu 'o Tonga. Pea ko e fuofua Tu'i leva ko 'Aho'eitu, 'a ia ko e 'alo ia e taha hotau ngaahi 'otua mu'a 'oku pehe tokua na'e 'afio 'i langi, ko Tangaloa 'Etumatupu'a. Kaikehe talu mei he 950 T.S ki he 'aho 27 'o June 1826 mo e 'ikai ke 'i ai ha laumalie ia 'o Ha'a Me'avale pe Kainanga e fonua. - Manu vakai e Kolosi Saute
Wednesday 11 June 2008
USA
'Oku hange kiate au 'oku kamata pe ta'emahino' te'eki ke fakafolau e tu'unga matu'a ko'eni ki NZ. 'Oku hange 'a e fakamatala ko'eni' 'oku 'ikai ha fekau'aki e pule'anga Tonga mo e alea ko'eni' 'oku fai ai e hoha'a'. Kapau ko e fokotu'utu'u 'eni 'a e pule'anga' ko e toonounou eni 'a e kau 'ofisa na'a nau fokotu'utu'u e aleapau'. Kapau ko e alea 'i tu'a fakataautaha pea ko e tangata koia ko Sefita Haouli 'oku ha mai he fakamatala 'oku totonu ke 'omai mei ai e fakaikiiki 'o e palopalema ko'eni. 'I he fakamatala kuo tuku mai mei he kau mamahi ne folau' 'oku hange ia na'e fai ha tohi aleapau ki he founga ngaue' mo e totongi faka'aho' 'o tatau ai pe 'ae 'osi vave pe tuai e ngaue'. - Siosiua Moimoiangaha
Thursday 5 June 2008
USA
'Oku malie 'aupito e veteki 'e Kristi Seymour, LPC, MBA e ngaahi 'uhinga mo e ngaahi founga 'e solova 'aki e ngaahi nunu'a kuo tofanga ai hotau ki'i fonua'. 'Oku 'ikai toe 'omai 'e he tokotaha ia ko'eni' ha me'a fo'ou he na'a tau tupu hake pe kitautolu 'i he tu'unga fakasivilaise ma'olunga taha 'i he fo'i kolope. - Joshua Nehasi
Sunday 25 May 2008
USA
'Oku fu'u faka'ofa 'aupito 'a e 'ata mai 'o e ngaahi tala'a ko'eni' he 'oku 'ikai ko ha'ane toki hoko eni. Ne lahi 'ene 'asi mai mo hono fehu'ia he kuohili' ka na'e pehe'i hifo pe pea hange kuo molia ai pe 'o 'ikai 'ilo pe ko e ha koa' e mo'oni. Ko e ngaahi palopalema pehe ni 'oku ne hoha'asi e ngaahi loto pe 'oku kei lele totonu nai e ngaahi hako 'ea totonu' he ngaahi hingoa Nopele pe 'ikai. - Joshua Nehasi
Saturday 24 May 2008
Hofoa,Tongatapu
Fefe nai e konga koeni: Ne 'ikai maumau, pea 'oku 'ikai maumau, ha kupu he Konisitutone he ko e mafai pe ia 'o e Tu'i ki hono fakanofo minisita ha taha, ne ngaue'aki ke fakanofo Minisita e kau tama ni. 'E ala kalo nai e kau tama ki he tafa'aki ko ia? - Kaniseli Tupou
Saturday 24 May 2008
Melipoane, 'Aositelelia
Ka 'oku totonu ke fai mo fakamahino ki he kakai, kapau 'e temokalati kakato 'a e fonua, 'oku 'ikai ko e 'osi ia 'a e palopolema. He ko e taha e palopolema 'e malava ke hoko ko e fe'au'auhi fakakulupu (Party) pe kofe kulupu tene taki e fonua. He ko e kamata 'eni ia ke mahu'inga 'ia e kakai 'i he hu ki Falealea, fakatatau ki he fu'u kau kanititeiti 'o e ta'u ni. - Manuvakai e Kolosi Saute
Wednesday 21 May 2008
Sene, 'Aositelelia
'E 'ikai pe ha taimi ia 'e 'ata kovi ai 'a e Temokalati; ko e 'fili 'e he kakai 'a e ni'ihi 'i he kupu 'o e sosaieti ke nau hoko ko e pule'anga ke nau fakalele mo tu'utu'uni 'i ha vaha'a taimi pau ki he anga 'a hono pule'i 'o e fonua. Ko e ki'i faka'ali ko 'ena 'oku ngoto-'a-noa pe ia 'i he fu'u ano lelei 'o e Temokalati. - Sam
Wednesday 21 May 2008
Nomuka,Tonga
Kole atu ki he Temo-Tonga ke nau fokotu'u atu e fakakaukau ko'enii ki he to'u falealea ko'eni. - Uili Finau
Saturday 17 May 2008
Nomuka, Tonga
Kuo hoko 'a e "16/11" pea mo pule'anga "temokalati tikitato" lolotonga 'o Fisi ko e fakatokanga fakamanavahee (brutal warning) pea mo e fakamo'oni ta'etoekofukofu'i (naked witness) ki he Tonga kotoa ke tau ki'i toloi atu 'a e feinga 'a e kau Temo-Tonga exteremists ke fakamalohi'i 'a e liliu ke fakahoko he 2010. Te u lave ki ha 'elia lalahi 'e ua 'oku ha mahino ai 'a e ta'efalala'anga 'enau fokotu'utu'u ki he kaha'u 'o Tonga. -Uili Finau
Node is premium Premium content
Wednesday 14 May 2008
Brisbane, Australia
'Oku ou kole ke u hufanga he fakatapu ka e fai ha kau atu he paenga talanoa 'o e vahaope. -'Inoke Fotu Hu'akau
Node is premium Premium content
Wednesday 14 May 2008
Nomuka, Tonga
Taha e vaivai'anga mo e to'anga 'o e temo Tongaa pea mo e ngaahi fonua langalangahake ko e 'ikai ha kau taki 'oku fakatoukatea e poto faka'atamai mo e fakapotopoto fakaeongo (intellectual and emotional intelligence). Tokolahi e kau ma'u mata'itohii ia, kae fiu'akumi ha ni'ihi 'oku loloto fakaeloto (deep people). - Uili Tu'ifua Finau
Node is premium Premium content
Tuesday 6 May 2008
'Aositelelia
Fakamolemole mu'a kae 'ata ke u kau atu he lave ki he kaveinga mahu'inga taha fekau'aki pea mo hotau ki'i fonua. 'Oku malie 'aupito e felafoaki 'a e kau tangata he mala'e ni 'o fekau'aki mo 'enau ngaahi mahino fakatemokalati. Pea 'oku hanga 'e he fo'i ongo malie koia 'o fakapuna ai au ke u kau atu ho'o mou felingiaki, neongo he 'ikai ke faka'aonga'i ia 'e he 'etau kau Politiki Tonga. - Sunia Mafile‘o Finaulahi
Monday 5 May 2008
USA
Ko e fa'ahinga talanoa eni 'oku lolotonga ngaue'aki 'e he kau feinga liliu' mo e si'i kakai 'oku havala mo puputu'u pe koeha koa' e totonu' (hee mei he mo'oni). Re: "'Ai ke 'uluaki temo a 'api pea toki temo 'a e pule'anga," "He 'ikai tali 'a e liliu ke 'uluaki Temokalati a 'api" - Siosiua Moimoiangaha
Monday 5 May 2008
Nomuka, Tonga
Kataki pe Sione Tu'akoi 'oua te ke sio lalo kia Tokivela (Tocqueville). Ka ke 'eva atu ki ho'omou ngaahi ngaahi 'apiako Ivy League 'o 'eke ki he kau ako ki he American Civilization pe ko e Political Philosophy ko e taha 'o 'enau text book tefitoo ko e Democracy in America by Alexis de Tocqueville 'i hono liliu 'e Harvey Mansfield 'o Harvard. Toe 'eke atu ki he kau ako Politiki ta'u 'uluaki 'i Harvard (Boston), Princeton (New Jersey), pe Columbia (NY), ko e hingoa tu'ukimu'a kuo pau ke nau ako kiaii ko Tokivela. - Uili Tu‘ifua Finau
Wednesday 30 April 2008
Nuku'alofa, Tonga
'Oku malie 'a e fo'i fakakaukau ni ia ka 'oku ou tui au 'oku ikai ke 'i ai hano kaunga mahu'inga 'ona ki he liliu fakapolitikale 'a ha fonua. Ko e ngaahi 'uhinga 'eni 'oku ou pehe ai 'oku 'ikai ke fu'u mahu'inga pe 'e ngaue 'a e fakakaukau 'a Tocqueville ki he feinga liliu 'oku feinga kiai 'a Tonga. - Siosiua Fatani
Tuesday 29 April 2008
Nomuka, Tonga
Ko e taha eni e ngaahi 'uhinga 'oku fakatu'utamaki ai ke fai ha feinga liliu he taimi ni, ta'efaka'ataa ke kei hoko atu e talanoa'i e ngaahi me'a 'e tokoni ke ola lelei ai e temokalati. Ka 'ikai ke tau liliu ke fakatemokalati e nofo famili fakaTonga, 'e fakaoli pee 'a e liliu temokalati 'oku tau vili ki aii. - Uili Finau
Monday 28 April 2008
USA
'Oku fakautuutu atu ai pe 'a e havala 'a e kainga 'o e fonua 'i he hanga atu ki he ta'u 'e tolu ko'eni ka hoko mai, he kuo fakaha mai 'e he ki'i falukunga kakai 'oku nau pehe kuo nau ikuna' 'oku nau loto ke liliu he vave taha, fakaoli ee! - Siosiua Moimoiangaha
Thursday 24 April 2008
USA
Ko e ki'i lave nounou atu pe 'o kau atu he lavelave 'a e kau tangata' mo e kau fefine, 'oku ou ki'i tokanga atu ki he Cpt 'o e US Marine (Mafi 'o Amerika) mo e Cpt 'o e US Army (Tama Foa). 'Oku ou lave'i pe kuo fai e ki'i matavalea he laine. - Siosaia Moimoiangaha
Monday 7 April 2008
Nu'usila
Kole ke u ki'i fehu'i ki he Sia ko Kafoa. 'Oku malie ho'o ngaahi poini pea kapau na'a ke kanititeiti he 'ikai te u fili 'ia koe. Ne u pehe kuo tau mavahe mei he me'a ko ia kae hange kuo ke toe fakaava ha kapa kelemutu (hufanga he fakatapu) ho'o feinga ke taukapo'i e tu'utu'uni 'a e palemia. 'Oku 'i ai pe 'ene mo'oni 'i ho'o li mai e 'ofa mo e ngaahi naunau ko ena 'o e pule lelei hange ko ia ne fakaha 'e he Palemia hono fakaha e tautea e minisita. - Pola Loiti
Sunday 6 April 2008
Kataki fakamolemole mu'a, kae hao atu ki'i fakakaukau tu'a ko'eni. Ko e mamahi'i fonua 'ata'ata pe eni ia, 'oku tupunga ai 'a e fakakaukau ko'eni, hei'ilo na'a fanongo mai ongo minisita. Kuo mei senituli ko 'ene 'uha pe 'a Tonga kuo tafea 'a loto Nuku'alofa, pea 'osi koia pea nofo ai pe 'a e vai 'o fanau ai 'a e namu, ko e tupunga ia 'a e ma'u 'a e mofi tengi 'o puke ai, hotau kakai. - Ika Helani

Pages