You are here

Talanga 'i he lea faka-Tonga

Tuku a 'a e siokita mo e fiema'u mafai

Nu'usila

'Etita,

Kataki pe mu'a kae fai atu ha ki'i lafo he kuo kamata pe 'etau Falealea mo e 'asi mai hange 'oku 'i ai ha fu'u tu'unga lo ia he loto falealea.

Ko e ta'u eni e fiha e longoa'a 'a e kau fakafofonga 'o e kakai he laka mo e tohi tangi pea hopo i he 'uhinga pea kuo nau toe tafoki hake nautolu ia 'o tala ke tuku. Ko ena kuo mei maau e ngaue pea nau toe tafoki hake 'o tala ke tuku. 'Ikai ke toe kehe eni mei he'enau tali he Falelea e komiti 'a e Tu'ipelehake pea ha? ne nau tafoki hake 'o tolo maka'i, pea ha? pea fai e tipeiti he ta'u ke fai ai e liliu pea nau kaila ke tali e lipooti 'a e Tu'ipelehake. Me'a tatau ne hoko he komiti tapatolu. Ko eni koe 'uhila?

Kole atu mu'a ki he sea vakai'i pe koeha oku looa ai pe nofo'anga ia e kau sulu koee kae 'ikai pehe ngaahi me'a'anga kehe ia. Ko 'eku fehu'i pea koeha 'oku 'ikai lea mai ai 'a Teisina Fuko mo Clive ne nau fai e faka'ilo? Koe fiha ne ma'u he fakalelei ko ia 'o e hopo 'i tu'a. 'Oua na'a loi mai taha ne 'ikai ma'u ha me'a koe'uhii he 'ikai fakalelei'i ha hopo 'i tu'a ta'e 'i ai ha femole'aki.

'Oku mahino mai mei hono fehu'ia 'e he ni'ihi e kau fakafofonga tautautefito ki 'Eua mo Ha'apai e pa'anga tokoni 'a e 'ikai ke nau lau e palani fakalakalaka hono 8 'a e pule'anga, pea 'ikai lau ki ai e ngaahi me'a kehe.

Ne tonu ke 'oua 'e toe 'eke 'e Teisina Fuko ia e 'aisi ki he ika he 'oku 'ilo kotoa 'e Ha'apai e me'a ne hoko ki he Fuko vs Vaikona he fakamaau'anga hono 'eke'i 'e Ha'apai 'enau 'aisi.

Ko ena ne lolotonga e lele mai ia he patiseti kuo fakamalanga mai 'a 'Akilisi ia he liliu 'o mahino mai ta ko e fo'i mahafu 'a e kau Temo 'oku taha pe ko e fuhu pe ki he liliu kaeha si'i kakai 'o e fonua. He'ikai hanga 'e he liliu 'o to'o e palopalema 'o e kakai kou tala atu, kou tui koe patiseti ko ena 'a e pule'anga 'oku fai e feinga ke tokoni'i e kakai hange ko e to'o e tute he koloa kakano'i manu, lolo ki he ngaahi vakaa mo e ha fua.

Pea 'oku 'ikai ke u tui tatau mo e fokotu'u 'a 'Uliti Uata 'o pehe 'oku 'ikai tokoni e tanu hala ki he kakai masiva koe'uhii 'oku 'ikai ha'anau me'alele. Poho e poho ee he toki sio nounou, ko e hala 'oku lele ai e me'a lele ki 'uta ke 'omai e me'akai ki he maketi mo 'alu ai e tangata ngoue ki he ngoue'anga ke ngoue tatau pe ki he kai moe uta ki muli, 'o tafe mai ai e pa'anga ki he pule'anga ke fakapa'anga'aki e falemahaki, ako moe ha fua....koe ki'i fakatata si'isi'i pe ena he 'oku 'ikai 'omai 'e he hala e pa'anga ka koe kakai 'oku fakafaingamalie'i 'e he hala lelei 'enau ngaue 'e ha'u mei ai e tokoni.

Kole atu ki he kau fakafofonga ke tuku e siokita ka mou ngaue fakataha ma'a e lelei ' a e fonua kae 'ikai ko e ongoongo mo e mafai.

Pola Loiti.

polaloiti [at] yahoo [dot] co [dot] nz