You are here

Talanga 'i he lea faka-Tonga

Tute si'i 'Ofa ke ne fua e 60,70,80

Sydney, Australia

'Etita,

'Oku 'oatu e kole ke ke anga lelei pe mu'a kae tu'u atu e ki'i tohi ni tu'unga he tohi na'e fai 'e Tangi mei Washington 'o 'ulu'i tohi 'aki "Faka'ulia hono tute 'o e 'Ofa.

'Oku ou kau fakataha mo Tangi mei Washington he ongo'i e 'alu ki 'olunga e totongi 'o e tute ka 'oku totonu ma'u pe ke ma manatu'i 'oku 'i ai hono 'uhinga lelei e me'a kotoa pe.

'Uluaki 'oku totonu ke fakafe'unga 'ete koloa 'oku uta ki Tonga mo e seniti 'oku te ma'u ke lava ai pe mo hano tute pea 'e ui leva ia ko e kakato 'ete 'ofa 'oku fai ki hoto famili mo e kainga 'i Tonga.

Kapau 'oku ha ngali ta'e'ofa e totongi e tute manatu'i na'e kau e Potungaue Tute ia he potungaue na'e tokanga lahi ki ai e Pule'anga he hili 'a e hiki vahenga 60,70,80% ke fakalelei'i mo 'oatu e papalangi mei Aust mo NZ ke na tokanga ki he pau mo palanisi e ngaue 'a e potungaue ni 'ai ia 'oku hoko he 'aho ni.

Kuo puli e kau paipa na'e kaila mei Pangaisi'i ke hiki e vahe ke nau omi angee pe ko fe ma'u'anga pa'anga? kau ai e tute na'a nau 'uhinga 'e fai mei ai hono fakapa'anga e hiki vahenga.

Ko e me'a ia na'e 'ikai loto ai e kau 'Ekonomika mei Fale Pa'anga Mo e Minisita Pa'anga Mo e Tama Palemia Pilinisi 'o e taimi koia ke fai e hiki Vahenga ko'enau toka mea'i e ngaahi palopalema te tau a'u ki ai he 'aho ni pea mo 'enau 'Ofa 'i he fonua.

Ko e me'a pe 'e ma'ama'a ai 'eta kavenga ko e foki kia Sihova mo muimui ki he'ene founga 'a kitaua Tonga kotoa pe he kolope.

Fakamolemole atu he laukafo kuo fai 'oku mo'oni 'oku lavea e Tonga kotoa he Tute e ngaahi koloa huatu ki Tonga.

Ko e tokoni pe taha Tangi mei Washington ko e feinga'i mai hota kainga ki USA ke fai ha ki'i live inn pe 'iate mo kaungaa ngaue'i e totongi e koloa he koniteina mo e tute mo ha toe ngaahi me'a kehe pe ke uta ki Tonga.

'Ofa atu

'Ofameilangi Melino

ofameilangi [at] yahoo [dot] com [dot] au