You are here

Talanga 'i he lea faka-Tonga

Faka'ofa 'a e lauvale

Rotorua,New Zealand

'Etita,'Oku ou kole keu ngaue'aki e ngaahi fakatapu kuo ngaue'aki 'e he ngaahi tohi kimu'a atu kae 'ata ke u lave atu kihe loto tafu'ua 'a Longolongo'aevalu. Tuku mu'a keke tau'ataina pe ki ho'o teke hou'eiki 'oku fai, he 'oku mau fokoutua pe 'o fakalangilangi'i 'a hou'eiki hili koia 'oku 'ikai puli 'enau siokita, ta'etotonu mo ta'e 'ofa kia lauvale.Fakamolemole koho'o tohi na'ake lave 'o pehe 'oku tau laukau he matamatalelei mo faka'ofo'ofa 'a e me'afaka'eiki na'e toki telio 'o Pilinisi Tu'ipelehake mo hono uaifi ko e taki 'a e Pilinisi pule. Kuo toki maliu atu 'a e ngaahi me'afaka'eiki lalahi 'i Tonga 'o a'u kihe 'alo 'o Tupou 'i Falelahi. Na'e 'ikai tengihia mo 'ai pulonga pehe 'e lauvale 'a e ngaahi me'afaka'eiki kuou lave kiai. Na'aku 'i Tonga he me'afaka'eiki 'o (Epikopo tapu moia). Teu tala atu na'e tengihia mo 'ai pulonga tokolahi ange 'e he kakai 'o lahi hake he ngaahi me'afaka'eiki 'a hou'eiki ne u lave kiai 'i mu'a. Ko hono 'uhinga ko hoto langilangi 'oku teke 'e he kakai. Ta nofo 'o tali kiha toe me'a faka'eiki 'a hou'eiki pe'e tatau mo e me'afaka'eiki 'o e ongo tamaiki na'e toki pekia pe 'ikai.Na'e 'uhinga 'a e fongofonga ola mo lelei 'a e me'afaka'eiki ko e kaunga tengihia mo 'ai pulonga 'a ha'a me'avale. 'Oku ou manatu ki he putu 'o Pilinisesi Taiana talu 'a hono fakamafola he ongoongo mo e 'ikai teki 'a Kuini 'Elisapeti ke fusi toumoloto 'a e fuka 'i he palasi. Kae 'oua pe kuo toki 'uha atu 'a e launga mo e fakaanga 'a e kakai pea toki fusi toumoloto leva 'a e fuka.Na'ake pehe 'i ho'o tohi, 'oku fakaho'ata mai 'i he Kele'a 'a e taufehi'ai 'e he Kuini mo hono fale'alo kihe fale'alo 'o Tu'ipelehake. 'Oku 'ikai puli 'a' eku fakamo'oni 'oku tonu 'a e lau koia.

1) Ka na'e 'ofa mo'oni 'a e Kuini mo hono fale'alo 'ihe fale'alo 'o e Tu'ipelehake te nau vahevahe mo to'ukupu'aki 'e Pilinisesi Pilolevu 'a e ongo tamaiki 'a Siu'ilikutapu he 'oku lelei 'ena maa'imoa ako kihe fakalele 'a e Tongasat he ko e pa'anga 'oku 'i ai 'a e totonu kotoa kiai 'a e Tonga.

2) Fefe 'a e tama Pilinisi Kalauni mo Pilinisi Lavaka Ata ke na to'ukupu 'aki 'a e fanga 'alo 'o e Tu'ipelehake kae tuku 'a e kau 'Initia he 'oku 'ikai tenau ongo'i 'etau ngaue. 'Oku tau kei 'ulu punouni hono fakafoki 'oe Royal Tonga Airlines koe taki 'ae Plinisi pule, Pilinisi Lavaka Ata mo hona fanga feleni 'Initia. 'Oku ke kei lau ko e 'ofa mo'oni ia? 'a e falute kotoa 'e he Kuini mo hono fale'alo 'a e melie moe tu'umalie 'o e fonua kae 'ikai vahe ki he fanga 'alo 'o e Tu'ipelehake mohono fanga makapuna.'Oku kei hou'eiki 'a hou'eiki koe fakalngilangi 'oku fai 'e lauvale. Ka 'oku totonu ke fai 'ofa mo totonu 'a hou'eiki kae tu'uloa mo tuputupu'a 'ae 'Otu Felenite.Tu'a 'ofa atu

Fifita Toa

mr_spindle [at] hotmail [dot] com