You are here

Talanga 'i he lea faka-Tonga

Tapu heke holo

Kailua-Kona-Hawaii, USA

'Etita,

Kataki mu'a kau hao atu mu'a he ke tali e tohi 'a Posoa Finau, "Tau poupou kakato ki he komiti fo'ou." he Talaanga 'I He Lea Faka-Tonga.

Soa ko e hili pe ho'o pehe mai, ". . . he 'ikai keke lava keke ha'u mo ha'o fo'I 'ilo motu'a ne 'ikai ke ngaue lelei 'o fakalele 'aki ha taumu'a ngaue fo'ou." kuo ke heke mai 'o tu'u he'eku tafa'aki 'o li ki lalo 'a Sakopo Lolohea, Sangster Saulala, mo Tu'i Uata. 'Oku ou tui 'oku 'ikai ko au pe 'oku confuse he anga ho'o tipeiti.

'Oku ou tui kapau kuo 'osi faka'aonga'i (implement) e ngaahi fo'i fakakaukau neu 'oatu he'eku ongo tohi, he 'ikai ke to e fai ha laaulea ki ai. Ko e pehe ni kuo tau fakatu'amelie ki he teuteu 'a e 'Ikale Tahi ki he World Cup 2011 he kuo mato'o atu e mahaki fakalilifu ko ia 'oku fihia ai e komiti 'akapulu 'a Tonga.

Ko e me'a pango pe Soa kapau teke me'a atu mu'a 'o lau e si'i tangi 'a e fanau 'akapulu 'oku 'asi he pacificnationsrugby.com "Lettergate" mo e "Nili Latu Breaks His Silence." Ko e tangi eni 'a e si'i fanau tu'unga he'enau ta'evahe mo e 'ikai ke fe'unga 'enau insurance fakatatau ki he tu'unga fakamamani lahi. 'Oku to e ha foki heni 'a e toe hoko pe 'a e memipa ia 'o poate 'akapulu ko ha manager he tour. 'Oku 'ikai ke ngata pe he 'asi conflict of interest, 'oku vahe tu'o ua e BOD ia kae si'i tangi mai e fanau va'inga ia. Ko e ngaahi me'a ko 'eni 'oku hoko he funga 'o e komiti fo'ou 'oku ke taukave'i.

'Oku ou fakatokanga'i 'oku ke fu'u emotional he taimi 'oku ou lea ai ki he komiti 'akapulu fo'ou. 'Oku ou ki'i hu'uhu'u na ko ha memipa koe 'o e komiti fo'ou? Ka mavahe pe mei ai 'oku 'i ai hao 'ofa'anga he loto komiti.

Ko ho'o founga tipeiti mo e founga ngaue 'a e faiako mo e komiti 'akapulu 'a Tonga he taimi ni ('oku tangi ai si'i fanau he ta'evahe mo hono tapui faka'aufuli kinautolu ke nau toe va'inga ma'ae 'Ikale Tahi) 'oku nau fakalanga 'eku manatu ki he fo'i lea 'oku fa'a ngaue'aki 'e he kau fakamatala 'akapulu, "pretty agricultural." Kapau ko e founga eni 'a e komiti fo'ou, 'oku kei fiema'u ke hoko ha me'afakaofo (miracle) ia 'i he TRFU.

Ko e pale nai eni 'e 'oange ki he fanau kuo fuoloa ta'u 'enau li'aki mo'ui ma'ae sipoti mo e 'Otu Motu Anga'ofa?

Ko e lao 9 'a e IRB 'oku ne 'oange ai e mafai ki he Poate 'akapulu 'a mamani (IRB) ke nau demand hono tukuange 'o ha tokotaha va'inga ke fakafofonga'i hono fonua. Kapau he'ikai ke tukuange 'e he kalapu 'a e tokotaha va'inga, 'e 'oatu 'e he IRB ha tautea (fine) mamafa ki he kalapu ko ia.

Talamai 'e koe, "Ifo pe 'etau fakaanga kapau 'oku 'i ai mo ha ki'i tokoni ki he Komiti 'Akapulu 'a Tonga." Teu tala atu leva kia koe Soa hei'ilo na'a aata mai ai ho'o fakapo'uli. 1)Ka ngaue'aki e ngaahi fokotu'utu'u mo e fakakaukau ko 'ena na'a ku 'osi 'oatu he'eku ongo tohi ki mu'a kuo 'osi sai e mahaki 'o e komiti 'akapulu. 2)'Oku 'ikai ke tau kei malava 'o keep track pe ko fe/hai 'a e komiti 'akapulu. 3)Ka 'oatu ha Pa'anga ki he komiti 'akapulu ko hai nai tene kai? Ko ena 'oku kei si'i ta'evahe pe si'i fanau va'inga ia. 4)Ko e kumi tokoni ka e fefe'i e laui miliona ia 'oku 'omai mei he IRB? 5)'Oku 'ikai ke 'i ai ha me'a ko 'ete toki tokoni pea ngofua ke 'oatu 'ete fakakaukau 'i ha fonua pe ko ha organization 'oku fakalele 'aki e founga fakatemokalati.

Soa 'e anga fefe nai ha tui atu ha taha kia koe mo ha fie poupou kakato ki he komiti 'akapulu fo'ou kapau ko ho'o fo'i poini pe na'e memei oli ko e, "...u'u pe pi ko hono hoka?"

Ko hai leva ia 'e tokanga ki he u'u 'a e pi, kapau ko e pupula ia 'a e fofonga 'oku tupu ia mei hono huhu'i?

Faka'apa'apa atu,

'Aisea T. Tu'ikolovatu (mateaki'i fonua)