You are here

Talanga 'i he lea faka-Tonga

Tonu pasika 'a e Palemia

USA

'Etita,

Ko e me'a malie foki ko e felafoaki he 'oku ma'u ai 'a e ngaahi fakakaukau fo'ou mo e ngaahi faka'uhinga kehe kehe 'o hange koia kuo fai ki ai e lave' 'a ia ko e fakaanga'i mo poupu'i 'a e fakamaau kuo fai 'e he PM. 'Oku ou poupou 100% ki he tu'utu'uni kuo fakahoko' he 'oku 'osi 'i ai pe 'a e konisenisi 'o e tangata takitaha ke ne 'ilo pe na'e faihala pe 'ikai pea 'oku tau'ataaina pe 'a e tangata koia ke fakafisi pe 'ikai kapau 'oku tukuange ki ai ke fili pe 'e fakafisi.

'Oku 'ou to'oa 'ia he tu'u 'a e Minisita 'i he 'ene totonu' 'o tatau ai pe pe koeha e tautea. Ko e fakaha eni ko e Tangata he 'oku 'ikai ke ne lau 'a e tautea laui mano ke fu'ia ai he fakahoko 'a hono fatongia na'e tu'unga ai 'ene hopo ki he tu'unga.

Kapau na'e 'ikai ke ne fakahoko e tu'utu'uni ki he founga na'ane ngaue'aki ki he fatongia na'e fekau'i ia ke ne fakahoko, 'e fai leva e fakaanga pe koeha na'e 'ikai fakakaukau ai ki he founga 'e lava ai e ngaue'. 'Oku faingofua ma'u pe foki 'a 'etau feinga ke tukuaki'i ha taha na'ane fai ha ngaue lelei he 'oku hoko ia ko e fakafiemalie kia kinautolu 'oku fakaanga'. Kuo fu'u lahi e fakaanga'i mo loto ke tuku ki tu'a e Minisita' pea 'oku ha mai he ngaahi faka'uhinga 'e ni'ihi 'a e loto kovi kae uungaki mai he faka'uhinga fakapoto.

'Oku ou tui 'oku mafasia ange CEO na'ane fai 'a e fo'i tukuaki'i' he kuo mahino mai na'ane fai 'a e fo'i pango tatau mo ia na'ane tukuaki'i ki ai e Minisita.

'Oku ou tui 'oku tupu pea lahi e palopalema ko'eni' ko e 'ikai fai 'e he CEO 'a 'ene ngaue ko e tokoni pe fale'i' ki he Minisita 'okapau 'oku 'i ai ha too nounou fakafatongia. Ko e CEO ko hono fatongia ia ko hono tokonia 'o e Minisita ko hono taki' 'i he fua 'o e fatongia 'oku ne fai'. 'Oku mahino 'aupito 'i he to'onga ko'eni kuo fai ki ai e vaalau' 'oku 'ikai fai 'e he CEO mo 'ene kau ngaue' 'a 'enau ngaue' ka ko e 'akitu'a pe mo e helepelu mo e talitali ke tamate, hmmm!!

Kapau na'e tukuange Minisita, 'e totonu ke tukuange kotoa 'a e kau ngaue 'o e potungaue' he ko 'enau too nounou fakalukufua.

'Oku 'ikai ke u poupou ki he pehe 'oku totonu ke fakafisi e Minisita Takimamata' he kuo fakamahino mai 'e he PM 'ene tu'utu'uni pea foaki mo e tautea, koeha 'oku kei fai ai e fakaanga ki he me'a laulaunoa' 'oku 'ikai mole ha peni 'e taha' kae 'ikai fai ha lau ke tuku ki tu'a e kau fakafofonga na'anau fai e maumau he 16/11 kuo havala holo ai a Tonga he kumi ha miliona ke fakalelei 'aki a Nuku'alofa?

Malo e lave!

Moimoiangaha

Joshua [dot] Nehasi [at] AlaskaAir [dot] com