You are here

Talanga 'i he lea faka-Tonga

Fai mo tufa 'a e tokoni ki he kau mamahi

Pago Pgo, Amerika Samoa

'Etita,

Kataki mu'a kae toe fakakau atu pe mu'a si'eku fietokoni ko'eni ki si'i taufa 'o e mamahi 'oku kei tofanga ai hotau kainga 'i Tonga.

'I he taha 'o e ngaahi ngaue mana 'a e 'Eiki ko'ene faka'a e kui. Na'e 'eke 'ai 'ehe kau akonga mo e kau mamata ki he 'Eiki pe ko hai na'e faiangahala; ko e tangata kui pe ko'ene ongo matua'. Na'e tali 'e he 'Eiki na'e 'ikai faiangahala ha taha 'o e kaume'ani ka 'oku hoko e me'ani ke fakaha ai e mafai mo e naunau 'o e 'Otua.

Ko e mahua mai ko'eni e ngaahi 'ofa ki he kau faingata'a'ia he Princess Achika 'oku toe fakaha ai 'oku kei 'Otumotu Anga'ofa pe a Tonga. 'Oku ha mai e ngaue 'a e 'Otua ke tau ki'i malolo atu mei he longoa'a noa'ia he fakapolitikale ka tau ki'i tokanga ange ki hono fakama'opo'opo hotau fale 'o kau ai mo 'etau founga fefolau'aki.

Kuo ta'u lahi 'eku ngaue 'i he "Disaster Response, Recovery and Relief Agency" 'a e Pule'anga Ha'amoa Amelika pea kuou fakamo'oni'i ai e tefito'i me'a mahu'inga 'e taha ko'eni, "Ke a'u 'a e tokoni ki he kau fiema'u he vave taha".

Ko e 'aho pe 'oku totau ai ha Sotia Amelika, ko e vave taha 'o 'ikai toe 'ova ha uike 'e taha kuo a'u ki he kau tautonu 'a e $15,000 ko e pa'anga ke tokoni ki he famili 'i he palani ki he me'afaka'eiki. Ko e mala'e mo e puha mate 'oku totongi makehe ia.

Mei he lahi e seniti kuo tanaki 'oku ou fokotu'u heni ke fei mo tufaki T$10,000 ki he tokotaha kotoa kuo mahino kuo mole 'enau mo'ui he fakatu'utamaki. 'Oku ou 'ilo pau kuo kamata ke ongo ki he kau tautonu mo'ui e ngaahi fakamole hange ko e teuteu e 'apinofo'anga ki he kau 'a'ahi, fafanga si'i kau fie kaungamamahi 'oku nau 'ahia e ngaahi famili, fakamole ki he ngaahi fetu'utaki mo e famili kotoa 'i Tonga pea mo Tu'apule'anga, pea mo e ngaahi fakamole kehekehe pe.

Ka a'u leva ki he tu'unga kuo ma'u ha sino (tapu mo kimoutolu hono katoa), pea 'oku ou tui koe T$5,000 ki he me'afaka'eki kotoa 'e malava pe pea ko e toe tokoni lahi ia ki he ngaahi famili.

Ko e toenga 'oe kau pasese ne hao mo'ui 'oku ou pehe koe $5000 ki he tokotaha ke feau 'ene mole.

'Oku manavasi'i na'a hoko e me'a 'oku fa'ahoko he tanaki pa'anga peheni ko e 'ikai ke a'u ne tokoni he taimi 'oku fiema'u ai.

Ko e taimi 'eni ke fakaha ai 'e Tonga 'oku nau toka'i honau kainga kuo mole 'enau mo'ui he fakatu'utamaki 'o e ngoto 'a e Ashika.

Kuo fakaha 'e he 'Otua hono mafimafi 'i he malingi mai 'a e ngaahi tokoni. Tau fakaha leva ki he 'Otua he vave taha 'e tau lotohounga mo e fakamalo 'aki hono fakaa'u e tokoni kia kinautolu 'oku tonu ke nau ma'u.

Ke tapuaki'i ai pe a Tonga.

Mafi 'o Amerika Samoa.

slkava [at] hotmail [dot] com