You are here

Talanga 'i he lea faka-Tonga

Tu'i 'o e langi: lilingi mai ha tapuaki fk-fiemalie

Fontana-California, USA

'Etita,

Tuku mu'a kihe motu'a tu'a ko kita ke fai atu ha ki'i fk-hoha'a tu'a fekau'aki pea mo e fk-tamaki na'e hoko ki he Pilinisesi Ashika 'i he potu tahi Ha'apai. Ko e ta 'oku ongo ki he loto 'o e tangata pea mo e fefine kotoa pe si'i 'otu Tonga. Ka e tautau tefito ki si'i ngaahi famili kuo huki tonu ai 'a e fk-tamaki kuo hoko. 'O mole ai ha mo'ui si'onau ngaahi famili he fk-tamaki ne hoko.

Fakatatau mo e ngaahi ongoongo mei he otu Tonga, 'oku kei laka hake 'i he toko hivangofulu tupu 'a e ni'i hi ko ia kuo nau mole pea 'e 'ikai pe tenau toe tau fonua. 'Oiaue si'i ta 'oku ongo, he 'oku tolounua ai si'oku mafu tefua. Pea 'oku ou 'oatu ai 'a e popoaki 'ofa mo talamonu ki he nghaai famili kotoa pe ne 'i ai hamou taha ne malolo 'i he fk-tamaki ne hoko.

Ki si'oto tuofefine 'ofeina ko Seinileva Taufa mo hono 'ofefine ko Tatisi pea moe mokopuna ko Sekona, pea mo kinautolu kotoa pe ne nau kau he malolo 'i he fk-tamaki ko ia kuo hoko. Fk-tauange ki he Tu'i 'o e Langi, kene lilingi mai ha ngaahi tapuaki fk-fiemalie ketau malava ai ke matu'uaki 'a e peau kula 'oku hake 'i hotau ngaahi loto fale.

'Oku 'oatu 'a e popoaki tu'a ko 'eni mei he Hala ...–Ko ...–Fine-Punou-Loi mei Matuku-'A e-Tau. 'Api Ko Faka'osi-Kato pea mei he Taulanga Ko Pulotu-'Aka 'Aka Pea mei he mui'i hakau Ko Tokotoko-Mata 'a e ne tuku mei ai si'omau tala, 'e he 'Uluaki Fa.

Ha'afeva e tala ki Kotu ho'omo malie fk-motu.

Tapu pea mo e 'Otua 'o 'etau ngaahi tamai kuo ne toutou fafangu mai hotau kau taki i he 'otu Tonga, Ka 'oku hange 'oku nau mohe pe. Mou tu'u pea 'a hake lolotonga 'oku kei faingamalie. Tuku mu'a ke u fk-osi 'aki 'eni, na'e folofola a Sisu Kia Pita, Pita 'oku-Ke 'ofa 'iate au, pea talange 'e Pita, 'Io 'Eiki 'oku ou 'ofa 'iate koe. Pea 'i hono tu'o 3 'ene folofola kia Pita, Pea tali tatau 'a Pita 'o hange ko 'ene tali hono 'uluaki, pea mo hono ua. Pea toki folofola 'a Sisu kia Pita Kapau 'oku ke 'ofa 'iate au fafanga 'eku fanga sipi.

Ko e takimu'a lelei ia, 'oku ne fafanga 'ene fanga sipi, pea fk-lato 'a e ngaahi fiema'u ki he lelei faka lukufua ki he kakai pea mo hono kau Taki.

Tu'a 'ofa atu,

S.Taufa