You are here

Talanga 'i he lea faka-Tonga

Ta‘u ‘e 30 hono Taki Hala‘i ‘o e Fonua

Nuku'alofa, Tonga

'Etita,

Ko hono tataki ‘o ha fakalakalaka ‘o ha fonua kuopau ke mahino lelei he fakakaukau ‘a kinautolu ‘oku nau ngaue’i ha fa’ahinga kaveinga fakalelei pe liliu. Ko e taha hono ‘eleminiti mahu’inga ko e tukunga fiemalie mo e nonga e ‘I ai e fonua ‘i hono lao ‘o tokoni kiai ‘etau fatungamotu’a fakasosiale.  Tau fakatātākoha Fakalelei-Fakapolitikale: Ko ‘etau fatungamotu’a ‘o e fonua (pe ko e ngaahi tefito’i fakakaukau kuo tauhi tukufakaholo ‘e ne ngāue he mo’ui ‘a e kakai ‘o taula ki ai ‘a e ngaahi angafai he to’onga mo’ui mo e ngaue) he ko e me’a mahu’inga kiha langa fakalakalaka ‘o ha fonua ko e mapule’ia (discipline) ‘oku ma’u ‘e hono kakai. Pea ‘oku toki fai leva e ngaue fakalelei faka-politikale pe faka-ekonomika. ‘Aia he ‘ikai ke veteki e nofo mapule’ia ‘a e fonua pea te ‘amanaki ‘e ma’u e me’a ‘oku te feinga kiai he funga e ta’emaau koia pea foki e fonua kiha tūkunga maau mo mapule’ia ‘i ha taimi vave.

‘Oku tukunga ta’emaau pehe ni e natula ‘etau fakalelei faka-politikale he ta’u ‘e 30 tupu kuo ‘osi. He na’e ‘ikai lava ‘e kinautolu na’a nau taki hono uki ‘o e  fakalelei faka-politikale ki he fonua ‘o tukumai ha palani ngaue ki he halafononga ‘o e faka-lelei faka-politikale. Ko e me’a tefito na’a nau ngaue’i ko e “Liliu ki he Temokalati”, pea ngata ai. Na’e ‘ikai talamai ia pe ‘e fefēhano a’usia e taumu’a koia ke ‘ilo ‘ehe kakai hono mo’oni mo hono founga. Lahi faufaua e me’a na’e fai kiai laaulea, tau’i e faihala, pule ‘a e kakai, pule ‘a e tokolahi, pule lelei, ‘ofa ki he masiva mo e ha fua ‘o hangēha fu’u kupenga sili ‘oku fakapulo’i ‘aki e fonua.  

Ko e ‘uhinga ‘o e fakalelei faka-temokalati, ko e fakalelei’i ‘o hono pule’i ‘o e fonua ‘o fakapapau’i ‘oku ngaue lelei e Pule ‘a e Lao. Pea ‘oku ‘I ai leva e ngaahi ‘ulungaanga tefito ‘o e Pule ‘a e Lao ke fai e tulifua kiai. ‘Uluaki ko e ‘ata-ki-tu’a‘a e fai tu’utu’uni. ‘O ‘uhinga ia ki he mahino ‘a e lao ‘oku fakatefito ai ‘a ha fai tu’utu’uni; ke taliui ‘a e ma’umafai ki he Lao mo e fonua fakalukufua. ‘O ‘uhinga ia ke taliui ‘a kinautolu ‘oku faitu’utu’uni kihe lao. Pea koe ongo tefito’i ‘ulungaanga ia kuopau ke ma’u pea tau toki ma’u leva e me’a ‘oku ‘uhinga kiai e uho ‘oe pule ‘oku faka-temokalati ko e pule ‘a e lao. Pea ko hono a’usia e tukunga koia ‘e ha founga-pule ko e me’a leva ia ‘oku ui ko e pule-lelei

‘Oku kanoni ‘aki e ta’emahino ‘o e talanoa kihe faka-lelei faka-politikale hono feto’oaki ‘a e ongo tefito’i kupu ‘o e  politikale ‘oha fonua, ko e Fa’unga mo e Founga. Ko e ongo me’a kehekehe ‘e ua neongo ‘oku na fekau’aki. Fakataataa ‘aki eni: ko e talanoa kihe “To’o e mafai e Tu’i”, ko e talanoa ia ki he liliu e fa’unga-pule, ko e talanoa ki he fili e “Komisiona Polisi” ko e talanoa ia ki he founga-pule. Pea na’e ‘ufikaua ‘e he ngaahi kaveinga ko ‘eni ‘a e ta’emahino e talanoa ki he fakalelei ‘a e ‘ata ki tu’a, taliui, pule a e laō, moe pule lelei ‘o hange ha ngaahi me’a kehekehe ‘o ta’emahino ‘enau fekau’aki ka ko e ngaahi ‘ulungaanga ‘o e tefito’i me’a pē‘e taha ko e pule ‘a e lao.

‘O fononga ai pēhono tokolahi e fonua mo e ta’emahinoko eni. ‘O takimu’a ai pe kinautolu na’a nau tekemu’a e fotunga ta’emahino koeni ‘o etau faka-lelei faka-politikale‘o a’u ki he taimi kuo pehe ke fakahoko ‘i he founga liukava. Pea ‘e lava leva keu lau ‘e au ko e 16/11 ko e tumutumu ia ‘o e ta’emahino koia. Pea ‘oku kei akafia mai pe hono ha’aha’a ‘o a’u mai kihe lolotonga ni. 

Pea ‘oku toe lava ke hulu’i e ta’emahino ko eni ke mahino ange ‘i he a’u ‘a e fa’ahinga tatau ‘o ma’u e mafai ki he pule’anga e fonua. Ta ‘oku ‘ikai ko e fakalelei faka-politikale, ko e liliu-fu’u-fakapolitikale. He ‘oku teeki ai pe ke tala hangatonu mai ki he kakai e fonua ko e taumu’a e liliu ‘oku lau ke hoko a Tonga ko e pule’anga Lepapilika. Kiate au, teu lau eni ko e feinga “liukava” ‘o ngaue’aki e lao ‘o e fonua. He ko e liukava ‘oku ‘i ai hono ‘ulungaanga tefito ‘e ua: ‘uluaki ‘oku ‘ikai ‘ai ia ke mahino e taumu’a ki he kakai ‘o e fonua he ko e kaveinga ‘oku fakamofele ‘o ‘ikai mahino pēko fēkoā‘oku tau taumu’a kiai; ua, ko e tokosi’i pē‘oku ‘ilo ki hono palani mo e founga ‘e fakahoko ‘aki. ‘Okapau te tau sio kihe me’a na’e hoko ‘i he 16/11 ko ongo ‘ulungaanga kuou lave kiai ‘oku fakatou ma’u loua ai.

Faka’apa’apa atu,

‘Inoke Fotu  Hu’akau