You are here

Talanga 'i he lea faka-Tonga

Tuku 'a e lotu loi

Auckland, New Zealand

'Etita,

'Oku ou hufanga he fktapu kotoa pe kae 'ataa mu'a mo'oku ke u toe fai atu ha ki'i lave ki he me'a 'oku fai ai 'a e valau he ngaahi 'aho ni.'Oku ou kole atu ki he kakai kotoa pe 'oku mou tohi ki he Matangi Tonga ke mou fkkaukau'i 'a e me'a 'oku mou tohi tautautefito ki he 'u tohi fkpilitania koe'uhi ko e 'ata hotau fonua ki Mamani lahi.'Oku tau'ataina pe foki 'a e taha kotoa ke lea he me'a 'oku ne fie lea kiai. Ka ke manatu'i ko e me'a kotoa pe oku ke tohi pea pulusi he 'initaneti 'oku lau 'e mamani lahi.

Kou kole atu ki he Tonga kotoa 'oku ke fai ha tohi ke 'oua mu'a temou ngaue 'aki 'a e lea pea mou pehe oku mou lotua 'a Tonga mo e kakai. Pea 'i he taimi tatau pe 'oku mou talatuki pe lea fehi'a tautau tefito ki ho'o mou lea 'aki 'a e lea ke tautau 'a e kakai na'a nau fai e ngaahi hia. He ko e 'uhi 'oku kata'i atu 'e he kau muli 'a e ngaahi tohi pehe 'oku mou fai. Tala koe fonua lotu 'a Tonga kae 'osi ange koia kuo mou lea pehe. Kapau 'oku ke lea 'aki pe 'e koe ha lea ta'e taau pe fehi'a pea ke 'ofa mai 'oua te ke toe fkkau atu ai te ke lotua ha taha.

Kataki pe kainga Tonga na'a pehe 'oku te fkmaau'i ha taha ka ko e anga pe 'eku fietokoni atu ko e 'ata 'o Tonga he ngaahi 'aho ni. 'Oku fiema'u ia ke fai 'a e lotu hufia ma'a Tonga koe'uhi ko e kaha'u 'o e fanau 'o Tonga. Pea ko e kakai ko'ena ne nau fai 'a e hia tuku pe kinautolu ia ke fai 'ae ngaue ia 'a e lao kiate kinautolu. Pea hange koe lau koe maama fehalaaki 'eni pea 'ikai ke 'iai ha taha e haohaoa he 'ao 'oe 'Otua mafimafi.Koe me'a kuo hoko kuo 'OSI HOKO ia tau sio mu'a ki he kaha'u pea tau 'amanki kiha Nuku'alofa fo'ou mo toe fk'ofo'ofa ange pea mo masani.

Pea mou lotua 'a e Fonua mo e kakai kae tautautefito ki he fanau 'o Tonga he ko e kaha'u kinautolu.Lotu ma'a hotau fonua ki he melino moe 'ofa 'ae 'Otua ke toe fkakeake 'i Tonga he taimi ni. Pea ki he kau Temo kemou 'ofa mai a 'o mou feinga kemou ngaue fktaha mo e Pule'anga koe'uhi ko e kakai. Mou sio ki he kakai he fk'ofa pea 'oku nau nofo mo e ta'e 'amanekina lelei. Ko ho tau ki'i fonua ko e fonua si'isi'i pea 'oku 'ikai ke lava ke fktatau 'a e fa'ahinga mo'ui ia 'a Tonga ki muli. Mou nofo mo fkkaukau ki he'ata ho tau fonua ki Tu'apule'anga. Pea ko Tonga ia 'oku 'i ai hono konisitutone pea ko e anga fkfonua 'ia 'oku fu'u kei malohi'aupito.

Pea mou lotua 'a e Pule'anga mo e kakai kotoa 'oku nau ngaue ai ke nau faitotonu mo mo'oni koe'uhi ko e fonua mo e kakai. Pea mou lotua 'a e Tu'i ko e ngaue 'oku ne fai he ko e ngaue ia 'oku lahi. Pea mou lotua foki mo e Palemia he ko ngaue mamafa 'oku ne fai pea 'ofa ange 'a e 'Otua ke ne tataki kotoa kimoutolu pea kene 'oatu 'a e nonga mo e fiemalie kiate kimoutolu kotoa.

Saame 23, Ko hoku tauhi 'a Sihova he'ikai te u masiva!!!

Ko e ngata pe ia 'a e ki'i fkhoha'a 'oku fai atu pea kou ma'u 'a e 'ofa lahi atu kiate kimoutolu kotoa.

Faka'apa'apa atu,

'Atulouaki Lastitani.

atlh24_ [at] hotmail [dot] com